Formålet
Ifølge SSL §§ 20 A - 20 D har skattepligtige mulighed for at få besvaret skattespørgsmål på en sådan måde, at ligningsmyndigheden er bundet af besvarelsen, når den til sin tid skal tage skattemæssig stilling til den gennemførte disposition.
Kompetence
Det er Ligningsrådet, der som udgangspunkt har kompetence til at afgive bindende forhåndsbesked. Ligningsrådet kan imidlertid i medfør af SSL § 17, stk. 3 udlægge kompetencen til at give en bindende forhåndsbesked til de statslige skattemyndigheder. I TSS-cirkulære 1996-12 har Ligningsrådet i overensstemmelse hermed udlagt kompetencen til at afgive visse bindende forhåndsbeskeder til de stedlige told- og skatteregioner. Det drejer sig om sager om værdiansættelser, der ikke indeholder fortolkningsproblemer, og sager om næring ved salg af fast ejendom. Hvis regionen og den kommunale ligningsmyndighed, som høres, ikke er enige om, hvordan anmodningen om den bindende forhåndsbesked skal besvares, skal sagen forelægges for Ligningsrådet på normal vis.
Hvilke sagsområder
Der kan gives bindende forhåndsbesked på alle de sagsområder, hvor Ligningsrådet har kompetence til at træffe en konkret afgørelse med klageadgang til Landsskatteretten. Dette gælder bl.a. sager om skatteansættelsen af fysiske eller juridiske personer, om kulbrinteskat, om frigørelsesafgift og om pensionsafkastbeskatningsloven. Der kan også gives bindende forhåndsbesked om afgift efter pensionsbeskatningsloven.
Derimod kan der ikke gives bindende forhåndsbesked om ejendomsvurdering, straf efter SKL § 20 eller arbejdsmarkedsbidrag.
Hvem kan få en bindende forhåndsbesked Bindende forhåndsbesked gives om de skattemæssige konsekvenser for forespørgeren af en disposition, som vedkommende selv påtænker at foretage ("egne forhold"), jf. SSL § 20 A, stk. 1. Derudover kan der gives bindende forhåndsbesked om de skatteretlige konsekvenser for andre end forespørgeren af en disposition, som forespørgeren påtænker at foretage ("andres forhold"), jf. SSL § 20 A, stk. 2.   
Påtænkte dispositioner Der kan som udgangspunkt kun gives en bindende forhåndsbesked om påtænkte dispositioner, det vil sige dispositioner, som endnu ikke er foretaget på tidspunktet for fremsættelse af anmodningen om forhåndsbeskeden, men som det overvejes at foretage. Den skatteretlige bedømmelse af dispositioner, der er gennemført, foretages som udgangspunkt ved den almindelige ligningsmæssige behandling i forbindelse med skatteansættelsen for det pågældende indkomstår. Bindende forhåndsbesked kan undtagelsesvis gives om dispositioner, der er gennemført, hvis behovet for et bindende svar om den allerede foretagne disposition kan sidestilles med behovet for et bindende svar om en påtænkt disposition, fx hvis forespørgeren kan påvise, at et svar vil være af væsentlig betydning for forespørgerens stillingtagen til en påtænkt disposition, og denne stillingtagen ikke kan afvente den ligningsmæssige behandling. Der kan også gives bindende forhåndsbesked, hvis den allerede foretagne disposition indeholder et gyldigt skatteforbehold, jf. forudsætningsvis TfS 1998, 680 LR.
Krav til anmodningen
Anmodningen om en bindende forhåndsbesked skal indsendes til Told- og Skattestyrelsen. Dette gælder også anmodninger om bindende forhåndsbesked i sager, som skal besvares af de stedlige told- og skatteregioner. Anmodningen skal indsendes inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, som besvarelsen har betydning for. Anmodningen skal være skriftlig og bilagt alle de oplysninger af betydning for svaret, som forespørgeren er i besiddelse af. Sammen med anmodningen indsendes gebyret efter SSL § 20 B, stk. 2.
Gebyr For at få en bindende forhåndsbesked skal der betales et grundgebyr, jf. SSL § 20 B, stk. 2. Gebyret beregnes ud fra et grundbeløb, der årligt reguleres efter § 20 i personskatteloven. Gebyret skal være betalt, før den egentlige behandling af anmodningen påbegyndes. Grundgebyret tilbagebetales, hvis anmodningen afvises, men ikke hvis anmodningen trækkes tilbage. For anmodninger om forhåndsbesked om "egne forhold", jf. SSL § 20 A, stk. 1, udgør grundbeløbet 1.100 kr., og grundgebyret er i 2001 på 1.700 kr. For anmodninger om forhåndsbesked om "andres forhold", jf. § 20 A, stk. 2, udgør grundbeløbet 5.500 kr., og grundgebyret er i 2001 på 8.100 kr.
Udover grundgebyret skal der betales for de statslige skattemyndigheders tidsforbrug ved besvarelsen af spørgsmålet (tillægsgebyr). Ved opgørelsen af tidsforbruget medregnes ikke kun den tid, der er anvendt til egentlig sagsbehandling, men også tidsforbrug til journalisering, postforsendelse og lignende ekspeditionsmæssige funktioner. Betalingen beregnes ud fra et grundbeløb på 1.100 kr. for hver 5 timers tidsforbrug. I 2001 koster 5 timer 1.700 kr. Vedrører spørgsmålet "egne forhold", jf. SSL § 20 A, stk. 1, skal der betales tillægsgebyr, hvis tidsforbruget overstiger 50 timer, men kun for tidsforbrug udover 45 timer. Dette indebærer, at der i disse situationer ("egne forhold") skal betales for 5 timers arbejde, hvis det samlede tidsforbrug overstiger 50, og for 10 timer, hvis det samlede tidsforbrug overstiger 55, og så fremdeles. Hvis spørgsmålet derimod vedrører "andres forhold", jf. SSL § 20 A, stk. 2, skal der (allerede) opkræves tillægsgebyr, når tidsforbruget har været på 5 timer eller derudover. Dette indebærer, at der i disse situationer ("andres forhold") skal betales for 5 timers arbejde, hvis det samlede tidsforbrug ligger mellem 5 og 10 timer, og for 10 timer, hvis det samlede tidsforbrug ligger mellem 10 og 15 timer. Tillægsgebyret skal tilbagebetales, hvis spørgsmålet trækkes tilbage eller afvises. Administration og sagsbehandling
Told- og Skattestyrelsen udfører som sekretariat for Ligningsrådet de administrative opgaver, der er forbundet med behandlingen af anmodninger om bindende forhåndsbesked. Told- og Skattestyrelsen kontrollerer således, om grundgebyret er indbetalt. Desuden kontrollerer Told- og Skattestyrelsen, om betingelserne for at få en bindende forhåndsbesked er opfyldt. Herefter kvitterer Told- og Skattestyrelsen for modtagelse af anmodningen om bindende forhåndsbesked og for betaling af grundgebyret. For så vidt angår sager, som en told- og skatteregion skal besvare, jf. TSS-cirkulære 1996-12, sendes kvitteringsbrevet dog af regionen. Hvis grundgebyret ikke er indsendt sammen med anmodningen, giver Told- og Skattestyrelsen en kort frist for eftersendelse af gebyret. Anmodningen behandles først, når hele grundgebyret er modtaget. Hvis sagen ikke er tilstrækkeligt godt oplyst, således at der ikke kan gives et bindende svar uden yderligere oplysninger eller dokumentation, skal forespørgeren opfordres til at fremkomme hermed, og der skal fastsættes en passende frist herfor (fx 14 dage). Kommer de ønskede oplysninger mv. ikke inden for fristen, kan anmodningen afvises, eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt belyst.
Told- og Skattestyrelsen udarbejder som sekretariat for Ligningsrådet udkastet til den bindende forhåndsbesked, som forelægges Ligningsrådet til afgørelse. Told- og skatteregionerne udarbejder de bindende forhåndsbeskeder, som regionen selv afgør efter bemyndigelse fra Ligningsrådet, jf. TSS-cirkulære 1996-12.
Den skatteansættende myndighed skal normalt høres. Høringen sker ved, at udkastet til den bindende forhåndsbesked sendes til den skatteansættende myndighed med en frist på 8 dage. Vedrører spørgsmålet en disposition, der allerede er gennemført, skal der indhentes en udtalelse fra den skatteansættende myndighed. Hvis den skatteansættende myndighed har en sag under behandling vedrørende spørgsmålet, stiller den skatteansættende myndighed behandlingen af sagen i bero, indtil spørgsmålet er besvaret. Hvis den skatteansættende myndighed er en kommune, skal udkastet til den bindende forhåndsbesked desuden sendes til regionen til orientering og eventuelle kommentarer inden 8 dage. Samtidig hermed skal udkastet sendes til forespørgeren med en passende frist (fx 8 dage) med henblik på eventuelle bemærkninger. Formålet er at sikre, at de faktiske forhold er beskrevet korrekt.
En bindende forhåndsbesked skal indeholde sådanne oplysninger om det faktiske og retlige grundlag for afgørelsen, at ligningsmyndigheden med sikkerhed kan afgrænse forhåndsbeskedens anvendelsesområde.
Den statslige myndighed, der har givet en bindende forhåndsbesked, sender en kopi af afgørelsen til de relevante skattemyndigheder.   
Afvisning
Hvis spørgsmålet om bindende forhåndsbesked er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, eller hvis andre hensyn taler afgørende mod en besvarelse, kan Ligningsrådet eller regionen afvise spørgsmålet. Det samme gælder, hvis det ikke skønnes at være af væsentlig betydning for spørgeren at få svar på det stillede spørgsmål. Normalt vil der ske afvisning af anmodninger, hvor alternative løsningsmuligheder ønskes belyst (skattetænkning). Ved afvisning skal grundgebyret og eventuelt tillægsgebyr tilbagebetales.
Syn og skøn
Der kan begæres syn og skøn i sager om bindende forhåndsbesked, jf. SSL § 20 B, stk. 5. Formålet med syn og skøn er det samme som i klagesager, der behandles ved Landsskatteretten, og syn- og skønssagen behandles på samme måde. Der henvises derfor til afsnit H.7.3.1. om syn og skøn i landsskatteretssager og til afsnit K om omkostningsgodtgørelse.   
Bindende virkning
En forhåndsbesked efter SSL §§ 20 A - 20 D er bindende for skattemyndighederne. Disse myndigheder er således forpligtet til at lægge forhåndsbeskeden til grund, når det forhold, der er taget stilling til i forhåndsbeskeden, behandles. For så vidt angår forhåndsbeskeder om "andres forhold", jf. SSL § 20 A, stk. 2, er forhåndsbeskeden dog kun bindende for dispositioner, der endnu ikke er foretaget på tidspunktet for forhåndsbeskedens meddelelse. Anmoder en virksomhed eksempelvis om en bindende forhåndsbesked om de skatteretlige virkninger for eventuelle kunder af et produkt, som virksomheden sælger, vil forhåndsbeskeden alene have bindende virkning for de kunder, der sælges til, efter at forhåndsbeskeden er givet.
Der kan i en bindende forhåndsbesked fastsættes en tidsmæssig grænse for svarets bindende virkning.
En forhåndsbesked er ikke bindende for skattemyndighederne i det omfang, der er sket ændringer i forudsætninger, der har været afgørende for indholdet af forhåndsbeskeden. Er der således sket ændringer i den lovgivning, der har ligget til grund for forhåndsbeskeden, eller er der sket ændringer i de faktiske forhold, der må anses for at have været bestemmende for indholdet af forhåndsbeskeden, er skattemyndighederne ikke bundet af forhåndsbeskeden. Det kan dog forekomme, at en forhåndsbesked delvis skal lægges til grund, selvom der er sket ændringer i forudsætninger, der lå til grund for forhåndsbeskeden. Det er tilfældet, hvor den pågældende del af forhåndsbeskeden utvivlsomt ikke er berørt af de ændrede forudsætninger. Skatteyderen kan påberåbe sig sin bindende forhåndsbesked, selv om skattemyndighederne senere har ændret praksis på området. Tilsidesættes en bindende forhåndsbesked på grund af ændrede forudsætninger, kan afgørelsen herom påklages på samme måde som den afgørelse, som forhåndsbeskeden ellers skulle have indgået i.
Forhåndsbeskeden er derimod ikke bindende for vedkommende skattepligtig. Det betyder, at den skattepligtige frit kan selvangive i strid med en meddelt forhåndsbesked, og at han/hun har mulighed for at få prøvet sagen i den almindelige klageinstansfølge.   
Klage over den bindende forhåndsbesked
Der kan klages til Landsskatteretten over en bindende forhåndsbesked. Klagen skal ske efter de almindelige regler, der gælder for klage til Landsskatteretten, jf. SSL §§ 23 - 30. Klage til Landsskatteretten skal således ske senest 3 måneder efter modtagelsen af forhåndsbeskeden, der skal vedlægges klagen. Klagen skal ske skriftligt, jf. SSL § 25, stk. 2, og klagen behandles i overensstemmelse med reglerne i skattestyrelsesloven. Der henvises til afsnit H.7.3. Ved Landsskatterettens klagebehandling af en bindende forhåndsbesked kan retten alene træffe afgørelse på det grundlag, der forelå på tidspunktet for forhåndsbeskedens afgivelse. Der kan således ikke efterfølgende ændres på formuleringen af anmodningen om bindende forhåndsbesked gennem en klagebehandling ved Landsskatteretten, jf. TfS 1995, 454 HD. Landsskatterettens kendelser vedrørende forhåndsbeskeder kan indbringes for domstolene af såvel forespørgeren som af skatteministeren inden 3 måneder efter kendelsens afsigelse. Sagen skal i så fald anlægges ved den landsret, i hvis kreds forespørgeren har hjemting ved sagens anlæg. Der henvises i øvrigt til afsnit I.
Ligningsrådets afvisning af at besvare en anmodning om en bindende forhåndsbesked og opgørelsen af det tidsforbrug, som de statslige skattemyndigheder har anvendt til besvarelse af anmodningen, og som lægges til grund for betalingen efter SSL § 20 B, stk. 3, kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, jf. SSL § 20 C, stk. 1. Derimod kan Ligningsrådets afgørelser herom inden 3 måneder indbringes for domstolene, jf. SSL § 31, stk. 3, 2. pkt. Hvad angår regionernes afvisninger i sager som omhandlet i TSS-cirkulære 1996-12 kan disse påklages til Ligningsrådet. Dette følger af det almindelige forvaltningsretlige princip om, at den afgørelse, der er truffet efter bemyndigelse ved ekstern delegation, altid kan påklages til den oprindeligt kompetente myndighed, medmindre denne klageadgang udtrykkeligt er afskåret ved lov.