I alle told-, moms- og afgiftssager samt sager, der afgøres af arbejdsgiverkontrollen, som kan påklages til Landsskatteretten, og som ikke giver borgeren/virksomheden fuldt ud medhold, skal der udarbejdes en sagsfremstilling. I sager, der kan påklages til Landsskatteretten, skal der også udarbejdes en tilkendegivelse til afgørelsens adressat af, hvilken afgørelse de foreliggende oplysninger efter myndighedens opfattelse giver grundlag for (forslag til afgørelse).
Begrundelsen i forslaget til afgørelse skal fremtræde sådan, at borgeren/virksomheden kan tage reel stilling til forholdet.
Høringspligten opfyldes på følgende måde: Inden der træffes afgørelse i en sag, der kan påklages til Landsskatteretten, skal forslaget til afgørelse og sagsfremstillingen sendes tilI sager, der kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, skal told- og skatteregionen/toldcentret ligeledes sende den sagsfremstilling, der udarbejdes, når regionen/toldcentret har modtaget klagen, jf. afsnit E.3.6, til høring hos, før sagsfremstillingen sammen med klagen sendes til Told- og Skattestyrelsen. Frist Når forslaget til afgørelse og sagsfremstillingen er sendt til høring skal afgørelsens adressat og evt. andre parter have en frist på mindst 14 dage regnet fra dagen for materialets fremsendelse til at komme med kommentarer og bemærkninger til materialet, herunder til at anmode om et møde med myndigheden.
Høring af tredjemandSærligt om parter og arbejdsgiverkontrolSærligt om told EF's toldkodeks indeholder ikke særlige regler om høring, før der træffes afgørelse efter toldlovgivningen, og derfor gælder der de samme regler på toldområdet som på de øvrige områder. Dog forudsætter art. 220 om toldskyld, at toldmyndigheden træffer en hurtig afgørelse. Bestemmelsen udelukker imidlertid ikke, at myndigheden søger en eventuel tvivl om grundlaget for afgørelsen afklaret ved høring af sagens parter, før selve afgørelsen træffes. Art. 220 har dog således mere snævre grænser for høring.