Hvis der under en høring fremkommer nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og er til ugunst for den, som afgørelsen retter sig til, og som denne ikke har haft lejlighed til at udtale sig om, skal en ny agterskrivelse/et nyt forslag til afgørelse samt en korrigeret sagsfremstilling, sendes til høring hos afgørelsens adressat, jf. TfS 1997, 105 LSR. De nye oplysninger skal i fornødent omfang identificeres i høringsskrivelsen.
Det samme gælder, hvor der ikke er afgivet udtalelse under den første høring, men der efterfølgende er fremkommet nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og er til ugunst for den som afgørelsen retter sig til. De nye oplysninger skal i fornødent omfang identificeres i høringsskrivelsen.
Fornyet høring kan endvidere komme på tale, hvis myndigheden i væsentlig grad ændrer sin retlige vurdering i sagen ved at lægge vægt på andre faktiske omstændigheder end i den hidtil udsendte sagsfremstilling mv., jf. TfS 1997, 105 LSR. I dommen refereret i TfS 2000, 562 ØLD fandt Østre Landsret, at uanset at den skatteretlige vurdering i kendelsen afveg fra vurderingen i agterskrivelsen, havde skattemyndigheden opfyldt underretningspligten i SSL § 3, stk. 4, idet kendelsen angik beskatningen af det samme beløb.