Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.80.SRKreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.79.SROverdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål30-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.78.SRUdlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab30-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.77.HRÆndringer af godkendt leasingaftale – ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøj19-12-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytning09-01-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.75.SRTinglysningsafgift - anvendelse af afgiftspantebreve efter opdeling i ejerlejligheder30-01-18TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2018.74.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.73.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.72.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.71.SRJubilæumsgratiale - medarbejder i koncern30-01-18Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.70.SRGaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte30-01-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.69.SRFast driftssted - Juletræsplantage30-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning28-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi15-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.66.VLRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning - sommerhus - erhvervsmæssige interesser i Danmark16-01-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.65.ØLRIndsætninger på konto - direktør og medindehaver - skiftende forklaringer - løn - eller aktieindkomst - nye anbringender11-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.64.LSRItaliener udstationeret til Danmark - Opfyldelse af betingelserne i kildeskattelovens §§ 48 E-F (forskerskatteordningen)08-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.63.LSRForældelse i forbindelse med gæld til det offentlige10-11-17ForældelseAfgørelse
SKM2018.62.LSRTransfer pricing korrektion12-10-17Transfer pricingAfgørelse
SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchauffør28-12-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.60.HRArbejdsskib - ikke i "international trafik" - Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst04-01-18Udenlandsk indkomstDom
SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrug12-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.58.HRSkatteansættelse - strafbart forhold - forældelse11-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodisering15-12-17Personlig indkomstDom
SKM2018.56.ØLREkstraordinær skatteansættelse - reele ejer - aktieavancebeskatning22-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.55.ØLRTonnageskat - forretningsmæssig drift - sagsomkostninger i indbringersag03-01-18TonnageskatDom
SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget20-12-17Energi og kuldioxidDom
SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændigheder18-12-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.52.SRSkattefritaget varmeværks indgåelse af samarbejde30-01-18SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige mangler22-12-17Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2018.50.ØLRHovedaktionærs mellemregning med selskab beskattet som løn – forklaring om fejlagtig bogføring ej støttet af objektive kendsgerninger05-12-17Personlig indkomstDom
SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - Betalingsevne30-11-17Personlig indkomstDom
SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift28-11-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til Indkomstregistret06-12-17StrafDom
SKM2018.46.VLRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse20-12-17Personlig indkomstDom
SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Pendler28-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlån15-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed08-12-17SelskabsbeskatningDom
SKM2018.42.SRHavneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 317-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.41.HRFraflytningsbeskatning - værdiansættelse af anparter - værdiansættelsescirkulæret - skøn20-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.40.VLRFri bil - hovedaktionærs rådighed - formodning for privat rådighed beskatningsgrundlag ved privat rådighed14-12-17Personlig indkomstDom
SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelse12-10-17StrafDom
SKM2018.38.VLRStraf - skattesvig - frifindelse - forskningsmidler - ingen selvangivelsespligt - selvinkriminering14-12-16StrafDom
SKM2018.37.ØLRStraf - svig med moms- og chokoladeafgift - reel leder af flere virksomheder i andres navn20-10-17StrafDom
SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg11-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.35.SRKursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 202128-11-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.34.SROPP-projekt - kontorbygning på lejet grund19-12-17Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder18-12-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom23-11-17StrafDom
SKM2018.31.SRInternational sambeskatning - kommanditselskab - fradragskonto28-11-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne veje06-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.29.SRMoms - Salg af delvis nedrevet ejendom19-12-17ByggeriBindende svar
SKM2018.28.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - Partshøring21-12-17Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.27.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhed21-12-17Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
SKM2018.26.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mand19-12-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.25.LSRFradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler04-01-18MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2018.24.LSRVærdi af personalegode - Kontingent til erhvervsklub i golfklub04-01-18Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.23.LSRSelskabs lån til klageren beskattes som løn18-12-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.22.LSRModregning via skattekontoen - De almindelige modregningsbetingelser19-12-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2018.21.LSRMomsfritagelse for fodplejevirksomhed14-12-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2018.20.SRLivsforsikringsaftale, PBL § 53 A19-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.19.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger24-10-17Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2018.18.SRKildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav19-12-17SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2018.17.SRTab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 201719-12-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2018.16.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonus19-12-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2018.15.SRErasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt19-12-17Personlig indkomstBindende svar
SKM2018.14.ØLRKontantbeløb - lån - betydning af privatforbrugsberegning08-12-17Personlig indkomstDom
SKM2018.13.SRLønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhed19-12-17Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2018.12.LSRFradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageri09-10-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.11.LSRBefordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow Airport27-11-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2018.10.LSRHævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytte11-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.9.LSRNordisk Ministerråds sekretariat - Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakt07-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2018.8.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte19-12-17Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2018.7.LSRTilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renter07-12-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2018.6.LSRRefusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsække13-12-17TonnageskatAfgørelse
SKM2018.5.VLRAffaldsvarmeafgift - fyring i kombination med gas26-10-17MiljøafgifterDom
SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgift01-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.3.ØLRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - muligt at overnatte på sædvanlig bopæl05-12-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.2.ØLRForældelse af skatte- og afgiftskrav - skrivefejl i afgørelsesresumeet - lønindeholdelse på baggrund af momsgæld04-12-17ForældelseDom
SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomi15-11-17Personlig indkomstDom