Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at  Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

I forbindelse med DJV 2019-2 er der sket en deling af afsnit G.A., således at de afsnit, der tidligere indeholdte regler om opkrævning, og som tidligere stod i G.A., nu er flyttet til den del af Den juridiske vejledning som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • xAfsnit A.D Opkrævning.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnittet indeholder:

 • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
 • Fælles regler for Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
 • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

 

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:

 

Ny lovgivning - Nr.

Titel

Relevant for afsnit

LBKG nr. 457 af 24. april 2019

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed

G.A.3.7.2

Lov nr. 324 af. 20. marts 2019

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love

G.A.2.3 

BKG nr. 335 af 30. marts 2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af gæld til det offentlige

G.A.2.6 

Lov nr. 1702 af 27. december 2019

(Ikrafttræden 1. april 2019)

Lov om Familieretshuset

Se også tilhørende vejledninger:

 • nr. 9275 af 20. marts 2019 om inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag
 • nr. 9280 af 20. marts 2019 om inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag mv. 

G.A.3.6.2.4 

G.A.3.6.3                

G.A.3.7.4

BKG nr. 1494 af 11. december 2018

(Ikrafttræden 1. januar 2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af gæld til det offentlige

G.A.3.1.1.1.3.2 

G.A.3.1.2.10 

G.A.3.1.2.11                                       

G.A.3.1.2.4.1

Afgørelser mv.

Kort beskrivelse:

Relevant for afsnit

UfR 2019.1859.HK

Et rekonstruktionsforslag skulle stadfæstes trods påstand om nægtelse efter KL § 13 e, stk. 5. Højesteret begrundede dette med, at kravene der blev rejst under rekonstruktionsbehandlingen, ikke var krav der bestod efter en personlig konkurs og at rekonstruktionsforslaget derfor ikke kunne anses for næsten udelukkende, at ville tilgodese skyldners interesse i at få slettet personlig gæld.

G.A.3.4.2.5

SKM2019.241.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om modregning af klagerens overskydende skat for indkomståret 2016 vedrørende restskat og inddrivelsesrenter for indkomståret 2010, idet forældelsesfristen ansås for afbrudt ved en afgørelse fra SKAT af 10. juli 2013 om lønindeholdelse af personskat for klageren.

G.A.3.1.2.11

SKM2019.70.LSR

Landsskatterettens flertal fandt ikke, at en afgørelse om lønindeholdelse havde forældelsesafbrydende virkning, henset til, at afgørelsen alene indeholdt en angivelse af gældens art, men ikke af gældens størrelse. Landsskatterettens flertal fandt, at angivelse af gældens størrelse var en helt grundlæggende betingelse for at tillægge en afgørelse om lønindeholdelse samme virkning i relation til afbrydelse af forældelse som foretagelse af udlæg, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4, inddrivelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 5 og styresignal SKM2009.7.SKAT punkt. 2.2.1.

G.A.3.1.2.11