Sprog

Corona betyder, at mange danskeres hverdag og økonomi har ændret sig. Det kan få indflydelse på din skat i indkomståret 2021 og 2022. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forhold til din skat. 

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 28 28 mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvad skal du rette i din forskudsopgørelse?

Kørselsfradrag

Kørselsfradrag

Felt 417

Rejseudgifter

Rejseudgifter

Felt 429

Privat pension

Privat pension

Felt 436 eller Felt 416

Se og ret din forskudsopgørelse

Fristen for at rette årsopgørelsen/oplysningsskemaet er udskudt til 1. september 2021 (pga. corona-situationen).

Du kan se i oversigten nedenfor, hvornår fristerne er udskudt til. Enkelte frister er i august og december.

En fordel at rette årsopgørelsen hurtigst muligt

Selvom fristerne er udskudt, er det en fordel, hvis du ændrer din årsopgørelse hurtigst muligt.

Hvis du har en overskydende skat, vil du få den udbetalt hurtigere, end hvis du venter med at rette din årsopgørelse.

Hvis du har en restskat, kan du spare penge, hvis du betaler den inden 1. juli 2021. Fristen for frivillig betaling af restskat er nemlig ikke udskudt.

Betaler du restskatten inden 1. juli 2021, vil der blive beregnet en rente på 1,8 % til og med betalingsdagen. Vælger du at betale efter 1. juli 2021, skal du betale et fast procenttillæg på 3,8 %.

Hvis du har en restskat op til 21.798 kr. inklusive procenttillæg, vil restskatten blive indregnet i din skat for 2022.

Hvis du har en restskat over 21.798 kr. inklusive procenttillæg, vil det overskydende beløb blive opkrævet i tre rater i august, september og oktober. Du får besked i Digital Post, når det er tid til at betale den første rate. Bemærk: Den udskudte oplysningsfrist 1. september kan dog betyde, at dine rater ligger senere.

Læs mere om at betale overskydende skat (restskat) tilbage

Oversigt over udskudte frister
Område Oprindelig frist Ny udskudt frist
Frist for at rette årsopgørelsen 1. juli 2021 1. september 2021

Frist for at oplyse følgende udlandsoplysninger på årsopgørelsen:

 • begrænsede og fuldt skattepligtige
 • grænsegængere - læs mere om grænsegængerreglerne
 • fraflytterhenstand:
  • Aktieavance
  • Kursgevinst
  • Aktiver omfattet af kildeskattelovens § 10
  • Indestående på konto for opsparet overskud
  • Køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier omfattet af ligningslovens § 28
  • Etableringskonto
  • Ejendomsavance, hvor der er udstedt sælgerpantebrev og beskatning er udskudt

Læs mere om skat af aktier, hvis du flytter fra Danmark (fraflytterhenstand)

1. juli 2021 1. september 2021

Frist for valg for grænsegængere samt begrænsede og fuldt skattepligtige:

1. juli 2021 1. september 2021

Frist for omvalg for grænsegængere samt begrænsede og fuldt skattepligtige:

30. juni 2021 31. august 2021

Frist for valg for leje af medarbejdere fra udlandet, sømandsbeskatning og kulbrinteskat:

Læs mere om leje af medarbejdere fra udlandet

1. maj 2021 1. september 2021

Frist for omvalg for leje af medarbejdere fra udlandet, sømandsbeskatning og kulbrinteskat:

Læs mere om leje af medarbejdere fra udlandet

30. juni 2021 31. august 2021

Frist for at dødsboet får besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret:

Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.  

Læs mere om skat ved dødsfald

1. maj 2021 / 1. juli 2021 1. december 2021

Indregning af restskat til den kommende forskudsopgørelse

1. oktober 2021 15. oktober 2021
Investeringsselskabet skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen er overholdt.  1. juli 2021 1. september 2021
Meddelelse om genanbringelse af ejendomsavance skal indgives sammen med rettidig selvangivelse oplysningsskema 1. juli 2021 1. september 2021
Mulighed for at udskyde beskatning af hele eller en del af ejendomsavancen med op til 10 % af afståelsessummen, når der i forbindelse med handlen udstedes et sælgerpantebrev. 1. juli 2021 1. september 2021
Meddelelse om succession skal senest meddeles i forbindelse med overdragerens afgivelse af oplysningsskema 1. juli 2021 1. september 2021
Ændring af afskrivningssats senest skal meddeles 3 måneder efter seneste frist for afgivelse af oplysningsskema 1. oktober 2021 1. december 2021
Meddelelse om køb af aktier 1. juli 2021 1. september 2021
Skattetillæg pålægges, hvis en skattepligtig omfattet af skattekontrollovens § 5 ikke rettidigt har givet oplysninger efter § 2 eller revisorerklæring fra finansieringsselskaber, jf. § 36, jf. skattekontrollovens § 73 1. juli 2021 1. september 2021

Har du anmodet om at få udbetalt dine indefrosne feriepenge efter reglerne om tidlig udbetaling i efteråret 2020 (inden 1. december 2020) eller i foråret 2021 (inden 31. maj 2021) og har du samtidig udlandsforhold? Udlandsforhold kan fx være, at du bor eller arbejder i udlandet, eller at du kommer fra udlandet og i en periode arbejder i Danmark. Læs mere om, hvordan de udbetalte feriepenge som udgangspunkt vil blive beskattet. Hvis du har spørgsmål kan du ringe til os på tlf. 72 22 28 92

Forskerordningen (forskere og højtlønnede medarbejdere)

 • Er du under forskerordningen på udbetalingstidspunktet, og er dine feriepenge optjent af forskerløn? Så beskattes udbetalingen som forskerindkomst. Læs mere om Forskerordningen.

DIS-indkomst (søfolk)

 • Er dine feriepenge optjent af DIS-indkomst, så bliver feriepengene også beskattet som DIS-indkomst, når de udbetales.

Beskatning efter Ligningslovens § 33 A 

 • Er du omfattet af reglerne i Ligningslovens § 33 A på udbetalingstidspunktet? Det er du muligvis, hvis du bor og arbejder i udlandet i mindst 6 måneder og ikke er i Danmark mere end 42 dage i den periode. Så vil de udbetalte feriepenge beskattes efter § 33 A. Bemærk, at 42-dages reglen er lempet i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2020 pga. corona. Læs mere om betingelserne i Ligningslovens § 33 A (den juridiske vejledning)

Skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

 • Var din løn skattefritaget efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst i optjeningsperioden, skal du ikke betale skat af feriepengene ved udbetalingen.

Mister job

Hvis du mister dit arbejde, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det har fx stor betydning, hvis du ændrer det forventede fra lønindkomst til dagpenge. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Hvis du begynder at få dagpenge, bør du skrive beløbet på din forskudsopgørelse også. Det gør du i felt 304. Du kan søge på feltet eller finde feltet Arbejdsløs/fleksjob under Oftest tilføjede felter på din forskudsopgørelse. Læs mere om at din indkomst ændrer sig.

Går ned i løn

Hvis du går ned i løn, bør du rette din lønindkomst på din forskudsopgørelse i felt 201. Det skyldes blandt andet de fradrag, der automatisk kommer på forskudsopgørelsen ved almindelig lønindkomst - jobfradrag, beskæftigelsesfradrag og ekstra pensionsfradrag.

Kompensationsordningerne fra covid-19-hjælpepakkerne er som udgangspunkt skattepligtig indkomst for modtageren og skal medregnes i den skattepligtige indkomst på oplysningsskemaet. 

Læs mere om beskatningstidspunkt og skat af Covid-19 kompensations- og hjælpepakker

Du har ikke ret til kørselsfradrag, hvis du arbejder hjemmefra. Så hvis du har færre kørselsdage til og fra arbejde i 2022 end forventet, bør du ændre dit kørselsfradrag i felt 417 på forskudsopgørelsen for 2022. Det samme gælder, hvis du har mistet dit arbejde, og derfor ikke har haft transport til og fra arbejde. Læs mere om kørselsfradrag.

Hvis du normalt har rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser), og dette beløb har ændret sig, bør du ændre det på forskudsopgørelsen i felt 429. Læs mere om rejseudgifter.

Hvis du på grund af corona/COVID-19 har flere hjemmearbejdsdage i dit bopælsland, kan det betyde, at du ikke længere kun skal beskattes i arbejdslandet. Vær derfor opmærksom på, om der skal rettes i din årsopgørelse for 2020.

Læs mere på Grænsependler i en coronatid.

Hvis du indbetaler mindre til din private pensionsopsparing i løbet af 2022, end der står på din forskudsopgørelse, bør du ændre beløbet i felt 436 (fx privattegnede livsvarige pensionsordninger) eller felt 416 (fx privattegnede ratepensioner og ophørende alderspension) på forskudsopgørelsen.

Kan jeg få fradrag for strøm og internet, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, du får ikke fradrag for udgifter til strøm og internet.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg bruger min private pc eller telefon, når jeg arbejder hjemmefra?

Nej, det kan du ikke.

Kan jeg få fradrag, hvis jeg har hjemmearbejdsplads?

Du kan ikke få fradrag, hvis du har oprettet en midlertidig hjemmearbejdsplads i forbindelse med corona (fx i stue, børne- eller gæsteværelse).

Du kan dog få fradrag, hvis du har et værelse, som er fast indrettet til hjemmekontor (og ikke benyttes til andet). Hvis du har ret til et fradrag, er der ikke fradrag for de første 6.300 kr. Læs mere om regler for fradrag af hjemmekontor

Har du øvrige merudgifter i forbindelse med hjemsendelse/hjemmearbejde, skal du afklare det med din arbejdsgiver.

Som følge af coronasituationen, skal du være opmærksom på, at der er ændringer på følgende områder:

Når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Nedslag i beskatning af udenlandsk lønindkomst

Læs mere om ændringerne, når du bor i Danmark og arbejder i udlandet

Udvidede regler for begrænset skattepligt

Fuld skattepligt og udvidede regler for begrænset skattepligt i corona-perioden

Læs mere om de udvidede regler for begrænset skattepligt

Ansat under forskerordningen

Derudover er der ændringer, hvis du er ansat under Forskerordningen.

Læs mere om ændringerne for Forskerordningen