Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.A Punktafgifter indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.A Punktafgifter indeholder:

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.A Punktafgifter 2022-1. 

E.A.1.4 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering)

E.A.2.2 Afgift af konsum-is

E.A.2.3 Chokolade- og sukkervarer

E.A.2.4 Dækningsafgift

E.A.3.1 Spiritus

E.A.3.2 Vin mv.

E.A.3.3 Øl mv.

E.A.4.3 Elektricitet

 • SKM2021.474.SR. Elektricitet produceret på eget solcelleanlæg var ikke omfattet af afgiftsfritagelsen efter elafgiftslovens bestemmelser om vedvarende energi, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c., når den blev brugt i forbindelse med særordningen for elbiler. Se E.A.4.3.4.
 • SKM2021.441.SR. Et bofællesskab med flere boliger kunne ikke benytte den reducerede elvarmesats i elafgiftslovens § 6, stk. 1, 1. pkt. Boligerne kunne ikke anses for at være én samlet boligenhed. Betingelsen om, at boligen skulle have eget aftagenummer, var ikke opfyldt, da der kun var ét aftagenummer, placeret i vindmøllen. Se E.A.4.3.6.3.

E.A.4.6 Godtgørelse af energiafgifter

 • SKM2021.372.LSR. Kraftvarmeanlægs forbrug af varme fra kraftvarmeproces til gasforvarmning skulle ikke medregnes ved beregningen af varer til el-fremstilling. Energiforbrug til opvarmning af vand i forbindelse med produktion af spædevand, som tilføres fjernvarmesystemet, var indirekte anvendt til produktion af varme, der leveres fra virksomheden. Se E.A.4.4.10.2 og E.A.4.4.10.3.
 • SKM2021.699.SKTST. Præcisering af praksis. Beskrivelsen af de særlige regler om godtgørelse af energiafgift for byggeri. Se E.A.4.6.4.2.
 • En række af ændringer i overskudsvarmeafgiften i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven er trådt i kraft den 1. januar 2022. Ændringerne er omtalt i disse afsnit: E.A.4.6.2.4, E.A.4.6.10, E.A.4.6.13.7 og E.A.4.4.11.2.3.

E.A.5.1 Afgift af cigaretpapir, skrå og snus

 • Lov nr. 2616 af 28. december 2021. Ændring af reglerne for registrering ved fjernsalg og ændring af registrering for oplagshaver ved røgtobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker. Se afsnit E.A.5.1.3.

E.A.5.2 Afgift af glødelamper mv.

E.A.5.3 Afgift af kaffe

E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

E.A.7.4 Råstoffer

 • SKM2021.612.SR. Indvinding af sand til landindvinding var omfattet af råstofafgiftspligt, jf. affalds- og råstofafgiftslovens § 1, og ikke fritaget efter bestemmelsen om strandfodring, uanset at råstofferne var fritaget for vederlag i henhold til råstofloven. Anvendelse af råstofferne i egen virksomhed sidestilles med udlevering. Se E.A.7.4.6 og E.A.7.4.7.

E.A.7.7 Bekæmpelsesmidler

E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler

E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)

E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)

E.A.7.14 Kvælstof

E.A.7.17 Pvc og ftalater

E.A.9 Afgifter af spil

 • Almen satsopdatering

E.A.9.12 Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv.

E.A.10.1 Cigaretter og røgtobak

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A Punktafgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.