Regel

Fortjeneste, der stammer fra afståelse af en fast ejendom efter § 34 i jordforureningsloven, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se EBL § 11, 3. pkt.

Efter jordforureningsloven kan regionsrådet i særlige tilfælde tilbyde at overtage en ejendom. En overtagelse sker til eje for regionsrådet. Regionsrådet kan uden betaling overdrage en ejendom, som regionsrådet har overtaget, til kommunalbestyrelsen.