Indhold

Dette afsnit beskriver baggrund og formål for tonnageskatteloven samt give en kort introduktion til tonnageskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og formål
  • Beskrivelse af ordningen
  • Virkning og overgangsregel
  • Lovændringer.

Baggrund og formål

Tonnageskatteordningen blev indført ved lov nr. 264 af 8. maj 2002 om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven).

Tonnageskatteloven er senest offentliggjort som lovbekendtgørelse nr. 500 af 22. marts 2021.

Tonnageskatteordningen blev indført med baggrund i EU-Kommissionens retningslinjer, idet kommissionen ønskede at give medlemslandene mulighed for at give selskaber, der driver rederivirksomhed, statsstøtte ved hjælp af særlige gunstige skatteregler.

Desuden har operatørselskaber siden 1. juli 2005 under visse betingelser kunnet vælge at lade sig omfatte af ordningen. Se afsnit C.D.8.8.7 om operatørselskaber.

Beskrivelse af ordningen

Ordningen er i hovedtræk:

  • Den skattepligtige indkomst ved rederi- og operatørvirksomhed opgøres under tonnageskatteordningen ikke som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter, som det er tilfældet efter de almindelige regler.
  • Under tonnageskatteordningen sker beskatningen ved, at der opkræves en skat af en given størrelse pr. anvendt nettotonnage tons (NT). Tonnageskatten opkræves uafhængigt af rederiets eller operatørselskabets faktiske driftsresultat og således også i de år, hvor rederidriften måtte give underskud.
  • Der kan ikke foretages fradrag i indkomsten. Dvs. at der ikke kan foretages skattemæssige afskrivninger på aktiver, der er omfattet af ordningen. Der er heller ikke fradrag for driftsomkostninger, der vedrører den tonnagebeskattede indkomst.

Ordningen er som udgangspunkt frivillig, men der findes dog nogle værnsregler i loven, der sætter visse begrænsninger. Eksempelvis er valg eller fravalg af ordningen bindende i en periode på 10 år. 

Virkning og overgangsregel

Tonnageskatteloven har virkning fra og med indkomståret 2001.

Der var dog en særlig overgangsregel for de rederier, der eksisterede på lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Se TSL § 23, stk. 2.

Disse rederier kunne vente med at træffe valg om at anvende ordningen til det andet indkomstår efter, at ordningen kunne anvendes. Dvs. valget skulle træffes senest ved rettidig indsendelse af selvangivelse for indkomståret 2002.

Bemærk

Bemærk, at for de selskaber, der først valgte at indtræde i ordningen fra og med 2002, regnes 10 års-perioden fra og med indkomståret 2001. Se TSL § 23, stk. 2, 2. pkt.

Lovændringer 

Skemaet viser tonnageskatteloven med tilhørende lovbekendtgørelser og ændringslove. I de relevante afsnit vil virkningstidspunkterne for lovændringerne være beskrevet. Se også nedenfor skemaet om visse særlige forhold vedrørende ikrafttrædelse.

Lov nr. og dato

 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i tonnageskatteloven

264 af 8. maj 2002

Hovedloven

458 af 9. juni 2004

Ændrer begrebet "bestemmende indflydelse".

§ 3

460 af 9. juni 2004

Udvidelse af, hvilke indtægter der er omfattet af ordningen.

§ 10

831 af 2. august 2004

Lovbekendtgørelse.

370 af 24. maj 2005

Skibskontrakter mv.

§§ 16 og 18

408 af 1. juni 2005

Oplysnings- og dokumentationspligt.

§ 13

409 af 1. juni 2005

Ændrede EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren.

§§ 6 A B, 8,21 A og 22

426 af 6. juni 2005

Konsekvensændring om sambeskatning (globalpuljeprincip).

§ 3

834 af 29. september 2005

Lovbekendtgørelse.

343 af 18. april 2007

Konsekvensændring af ændring i ligningsloven.

§ 13

539 af 6. juni 2007

Justering af tonnageskatteordningen.1)

§§ 7, 10, 18 og 21 A

540 af 6. juni 2007

Justering af skalaindkomsten.

§ 12

530 af 17. juni 2008

Konsekvens ændring som følge SEL § 2 C.

§ 1

1341 af 19. december 2008

Henvisning til skattekontrolloven om fristreglerne i transfer pricing-sager.

§ 13

525 af 12. juni 2009

Forhøjelsen af skalaindkomsten.

§ 15

254 af 30. marts 2011

Justeringer i tonnageskattereglerne

§§ 1, 6 og 22

965 af 19. oktober 2011

Lovbekendtgørelse.

924 af 18. september 2012

Løbende regulering af skalaindkomsten svarende til pris- og lønudviklingen. 

§ 15

1886 af 29. december 2015

Udvidelse til at omfatte en række aktiviteter, der typisk udøves med specialskibe.2)

§§ 1, 2, 8, 10 og en ny § 8 a

1555 af 19. december 2017

Selvangivelsesbegrebet erstattes af et oplysningsbegreb som følge af den nye skattekontrollov (L 2017 1535). Der er således tale om en konsekvensændring med henblik på at indføre skattekontrollovens oplysningsbegreb samt ændring af paragrafhenvisninger.

§§ 2, 13, 22 og 23

1726 af 27. december 2018

Tydeliggørelse af, at tonnagebeskattede selskaber er omfattet af EBITDA-reglen i SEL § 11 C.

§ 12

1582 af 27. december 2019

Ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Tilpasning af DIS-ordningen og tonnageskatteordningen til EU-retten på baggrund af krav fra Kommissionen m.v.).

§§ 6, 10 og 22 samt ændring af
virkningstidspunkt for lov nr. 1886 af 29. december 2015 til 1. januar 2017 eller senere.

1583 af 27. december 2019

Ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (Tilpasning af refusionsordningen for sandsugere til EU-retten, justering af værnsregler i tonnageskatteordningen, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og  havundersøgelsesskibe m.v.).

§§ 6 b, 7, 15, 22

Lovbekendtgørelse nr. 500 af 22. marts 2021

Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven).

 

1) Bemærk

Visse dele af de ændringer, der er vedtaget ved lov nr. 539 af 6. juni 2007, er aldrig trådt i kraft.

Det drejer sig om

  • ændring af forholdet, hvormed bruttotonnage fra lejede skibe kan omfattes af tonnageskatteordningen efter TSL § 7, stk. 1
  • ændring om, at indkomst ved administration af skibspuljer kan omfattes af tonnageskatteordningen efter TSL § 10, stk. 2, nr. 8.

  2) Bemærk

Ved lov nr. 1886 af 29. december 2015 blev tonnageskatteordningen udvidet til at omfatte en række aktiviteter, der typisk udøves af rederier med specialskibe. Efter loven skulle udvidelsen have virkning fra og med indkomståret 2016 og ville blive sat i kraft af skatteministeren, når den var godkendt af Kommissionen.

Kommissionen godkendte ved afgørelse af 12. oktober 2018 (sag SA.45300 (2016/N)) udvidelsen af tonnageskatteordningen. Kommissionen forudsatte dog i den forbindelse, at udvidelsen alene fik virkning fra den 1. januar 2017. For at udvidelsen af tonnageskatteordningen kunne sættes i kraft af skatteministeren var det derfor nødvendigt først at ændre bestemmelsen om virkningstidspunktet i lov nr. 1886 af 29. december 2015, så bestemmelsen blev bragt i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse. Ved lov nr. 1582 af 27. december 2019 blev udvidelsen derfor tillagt virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere. Loven blev sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 16 af 13. januar 2020.