Hvis du er ansat hovedaktionær/-anpartshaver eller direktør eller er ansat på andre vilkår, hvor du har bestemmende indflydelse på din egen aflønningsform, og du i løbet af året har haft rådighed over en sommerbolig, bil, lystbåd eller en helårsbolig, gælder en formodning om, at du har haft rådighed over godet/aktivet hele året. Formodningsreglen gælder også, når godet/aktivet er stillet til rådighed for dine nærtstående.

Hvis du er hovedaktionær/-anpartshaver, og værdien af godet ikke kan anses som et løntillæg, bliver du beskattet som modtager af udlodning fra selskabet i stedet for løn.

Værdi af fri helårsbolig for hovedaktionærer/anpartshavere med flere er 5 procent af et særligt beregningsgrundlag. Det særlige beregningsgrundlag udgør det største beløb af:

  • Ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller
  • Den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer, der er sket efter anskaffelsen, men inden 1. januar i det pågældende indkomstår.

Hertil skal lægges 1 procent af den del af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten, der ikke overstiger 3.040.000 kr., og 3 procent af resten. Eventuel egenbetaling fragår i den skattepligtige værdi.

Hvis arbejdsgiveren/selskabet særskilt betaler ejendomsskatter eller øvrige udgifter, for eksempel til varme, renovation, vand, el, rengøring, gartner, fællesantenne og lignende, beskattes disse særskilt.

Reglerne gælder, uanset om det er dig som hovedaktionær/anpartshaver selv eller en nærtstående person, der har helårsboligen til rådighed.

Selskabet indberetter værdien, og den vil fremgå af felt 12 i dit oplysningsskema. Det gælder også, hvis du er hovedaktionær eller hovedanpartshaver uden at være ansat. Eventuel egenbetaling fragår i den skattepligtige værdi.

Der gælder særlige regler for fri helårsbolig, hvis der ifølge lovgivningen er bopælspligt på ejendommen. Det gælder for eksempel visse landbrugsejendomme. I den situation bliver du beskattet af markedslejen.

Du kan få oplyst de nærmere betingelser ved at kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.

Hvis du er ansat hovedaktionær/-anpartshaver, direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, anses du for at have sommerboligen til rådighed hele året. Hvis sommerboligen er stillet til rådighed for flere personer, skal du fordele den skattepligtige værdi ligeligt. Den skattepligtige værdi beregnes på grundlag af de dage, hvor sommerboligen ikke stilles til rådighed for eller udlejes til andre ikke-nærtstående personer.

Selskabet indberetter værdien, og den vil fremgå af felt 12 i dit oplysningsskema. Det gælder også, hvis du er hovedaktionær eller hovedanpartshaver uden at være ansat. Eventuel egenbetaling fragår i den skattepligtige værdi.

Hvis du er ansat hovedaktionær/-anpartshaver, direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform og har fri bil (firmabil) til rådighed, skal du betale skat af det.

Har du fri bil gennem et udenlandsk firma, skal du være opmærksom på, at du også skal beskattes af fri bil i Danmark uanset beskatning i andet land, så længe du er fuldt skattepligtig til Danmark.

Læs mere på Skat af fri bil (firmabil).

Splitleasing
Splitleaser du din bil sammen med dit selskab, skal du være særlig opmærksom på at opfylde alle reglerne for splitleasing. Bliver alle betingelserne ikke overholdt, vil du nemlig risikere at ryge ud af undtagelsesreglen om splitleasing og over i beskatning af fri bil.

Hvis du får stillet jagt til rådighed af din arbejdsgiver, skal du beskattes af godet. Værdien opgøres til markedsprisen og beskattes som B-indkomst. Værdien indberettes af din arbejdsgiveren. Det samme gør sig gældende, hvis du er ansat hovedaktionær/-anpartshaver.

Er du hovedaktionær/-anpartshaver i selskabet, men ikke ansat, skal værdien af godet beskattes som udbytte. Værdien af godet opgøres til markedsprisen.

For uddybende information, se afsnittet om jagt i Den juridiske vejledning.

Hvis du er ansat hovedaktionær/-anpartshaver, direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, anses du for at have lystbåden til rådighed hele året. Er lystbåden til rådighed for flere personer, skal du fordele den skattepligtige værdi ligeligt. Den skattepligtige værdi beregnes på grundlag af de dage, hvor lystbåden ikke stilles til rådighed for eller udlejes til andre ikke-nærtstående personer.

Du skal dog ikke beskattes af rådigheden for perioder, hvor aktivet har været anvendt erhvervsmæssigt, eller hvis båden har været på værft eller lignende.

Selskabet indberetter værdien, og den vil fremgå af felt 12 i dit oplysningsskema. Det gælder også, hvis du er hovedaktionær eller hovedanpartshaver uden at være ansat. Eventuel egenbetaling fragår i den skattepligtige værdi.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.