Investeringsbeviser udstedes af investeringsforeninger og af investeringsselskaber. Reglerne for beskatning er forskellige. Kontakt dem, du har beviser hos, hvis du er i tvivl, om det er en investeringsforening eller et investeringsselskab.

Tilføj oplysninger i beregningssystemet

Skriv gevinst, udbytte og tab på din årsopgørelse

Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger og SIKAV'er (Den juridiske vejledning)

I skemaet herunder kan du se, hvilke rubrikker du skal bruge til at oplyse om gevinst og tab på forskellige typer af investeringsbeviser. Gevinst, tab og udlodninger i rubrik 30, 31, 34 og 38 indgår i kapitalindkomsten, mens gevinst, tab og udlodninger i rubrik 61, 62, 66 og 68 indgår i aktieindkomsten.

Brug disse rubrikker til at oplyse om dine investeringsbeviser

Rubrik 30

Gevinst og tab på beviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning.

Der er en samlet bagatelgrænse på 2.000 kr. for gevinst og tab på beviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, gevinst og tab på fordringer (herunder obligationer), og gevinst og tab på gæld i fremmed valuta. Har du gevinst eller tab på over 2.000 kr., skal du medregne hele gevinsten eller hele tabet. Beløbsgrænsen gælder for hver ægtefælle for sig.

Rubrik 31

Udlodning fra obligationsbaserede investeringsinstitutter, der er kapitalindkomst, og hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.

Rubrik 34

Udlodninger fra investeringsselskab og fra investeringsinstitut, der er kapitalindkomst, og hvor der er indeholdt udbytteskat.

Rubrik 38

Gevinst og tab på aktier/beviser i investeringsselskaber.

Rubrik 61

Udlodning fra investeringsforening/investeringsinstitut, der er aktieindkomst, og hvor der er indeholdt udbytteskat.

Rubrik 62

Udlodning fra investeringsforening/investeringsinstitut, der er aktieindkomst, og hvor der er indeholdt udbytteskat, og som ikke er medtaget i rubrik 61.

Rubrik 66

Gevinst og tab på beviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning og i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber.

Rubrik 68

Udbytte og udlodning fra aktier og investeringsbeviser, der er aktieindkomst, og hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.

Bilag til oplysning - Aktier og investeringsbeviser

I en investeringsforening skal du betale skat af dit udbytte (de løbende udbetalinger, der kaldes udlodninger), og når du sælger med gevinst.

I de fleste tilfælde kan du trække tab fra, hvis Skattestyrelsen har fået oplysning om, at du har købt investeringsbeviset.

Undtagelse: Tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Du kan kun trække tab fra i andre udbytter og gevinster på aktier med videre, der er optaget til handel på et reguleret marked. Disse investeringsbeviser hed før 1. januar 2013 investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger.

Undtagelse: Tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber

Du kan kun trække tab fra i andre udbytter og gevinster på aktier med videre, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Har du købt børsnoterede investeringsbeviser før 2006

Har du købt visse børsnoterede investeringsbeviser før den 1. januar 2006, gælder der nogle overgangsregler:

Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser købt før 2006

Gem dokumentationen for køb og salg.

I et investeringsselskab skal du betale skat af dit udbytte (de løbende udbetalinger, som kaldes udlodninger) og en eventuel gevinst.

Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at du:

  • skal betale skat af både realiseret og urealiseret gevinst
  • kan trække både realiseret og urealiseret tab fra.

Gem dokumentationen for køb og salg.

Læs mere om Betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser

Opgørelse af realiseret og urealiseret gevinst og tab 

Urealiseret gevinst eller tab er forskellen mellem aktiens/bevisets værdi ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets slutning. Kontakt dem, du har beviser hos, hvis du er i tvivl om aktiens/bevisets værdi.    

Fra og med 2013 er der forskel på, hvordan du skal opgøre gevinst og tab på aktier, der er og der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller registreret i en værdipapircentral:

Opgørelse af gevinst og tab fra og med 2013

Papirtype

Indkomstår, der opgøres efter

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og som ikke er registreret i en værdipapircentral

Opgøres efter investeringsselskabets indkomstår

Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, eller som er registreret i en værdipapircentral, samt investeringsbeviser

Opgøres efter dit indkomstår

Har du købt aktien/beviset i indkomståret, skal du bruge købesummen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse. Er aktien/beviset solgt i indkomståret, bruger du salgssummen i stedet for værdien ved indkomstårets udgang.

Du finder den aktuelle liste over aktiebaserede investeringsselskaber på siden Beviser og aktier i investeringsforeninger og selskaber (IFPA).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.