Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:46
Serienummer
S nr. 113
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af udlånskonti efter skattekontrollovens § 8 P.

Hvad er nyt?

I version 1.3:
Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen og bilag 2 er fjernet vedr. eksempel på skatteoplysninger på TastSelv. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.2:
Der er foretaget sproglige tilretninger og opdatering af links.

Afsnit 1.4 Pligt til at indhente identifikationsoplysninger

Præcisering vedr. selskaber , fonde, foreninger og dødsboer med udenlandsk adresse, som ikke har et udenlands identifikationsnummer (TIN).

Afsnit 3.2 Valg af indberetningskanal

Der kan foretages validering af fil med produktionsdata via alle 3 indberetningskanaler, Webservice (RESTAPI), TSE (TastSelv Erhverv) og FTPs Gateway. 

Vi opfordre indberetningspligtige og deres bureauer til at benytte denne funktionalitet, da det dermed er muligt at få rettet eventuelle fejlindberetninger inden årsindberetningen.

Afsnit 4.4 Kontodetaljer

Præcisering vedr. ændring af kontonummer i året.

Kontonummeret er et kommunikationsfelt, som bruges på kundens skatteoplysninger på TastSelv.

Afsnit 4.5 Beløb

Der kan maksimalt indberettes 15 tegn, dvs. fortegn, 11 cifre, komma og ørebeløb (2 cifre).

Afsnit 4.6 Kontoperiode 

Præcisering vedr. markering og udfyldelse af følgende felter,

- LånForholdRestanceMarkering

- KontoPeriodeOpstartDato

- KontoperiodeOphørDato

- FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst

Afsnit 4.7 Kontohaverliste 

Gældseftergivelse,

Kode 7, kan også anvendes hvis eftergivelse er ophævet på grund af misligeholdelse af en offentlig gældseftergivelsesordning.

Præcisering vedr. indberetning om formand,

For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende som hverken har personnummer eller virksomhedsnummer, indberettes om formand eller anden person, som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages.

Når der indberettes om formanden eller anden person som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages, skal feltet, "FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst" altid udfyldes med "True". Det betyder, at rentebeløb ikke fortrykkes på kundens årsopgørelse, men alene bliver vist i kundens skatteoplysninger som en konto med særlige ejerforhold. 

Præcisering af i hvilke situationer Kontohavervalg KontohaverUkendt skal bruges;

  • Hvis I ikke har nogen identifikationsoplysninger på kontohaver (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis en af ejerne på realkreditlånet er undtaget fra indberetningspligten, fx diplomater. Læs mere i afsnit 4.1.2.
  • Hvis I ikke har det fulde CPR.nr. fx ved opkøb af nødlidende fordringer.

Afsnit 6.4 Fejl - og adviskoder

Listen over fejl- og advis koder er opdateret.

Der er udgivet en oversigt med detaljeret beskrivelse af fejl- og adviskoder.

Afsnit 8 Skattestyrelsen udstiller data på TastSelv skatteoplysninger

Der er udgivet en oversigt med hovedreglerne for brug af eKapital data på årsopgørelsen.

ISBN-nummer
978-87-417-0341-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen