Identifikationsoplysninger om herboende - indlænding
Ved indlænding forstås en person, der har bopæl eller er hjemmehørende her i Danmark. Endvidere omfattes selskaber og foreninger m.v., der har hjemsted her i Danmark. Det gælder også dødsboer og konkursboer, der behandles i Danmark.

Den som opretter en konto, skal oplyse om kontohaverens navn, adresse og personnummer eller virksomhedsnummer. Hvis der er ændringer i oplysningerne, skal kontohaver oplyse om dette inden et måned efter, ændringen er sket.

For selskaber, Fonde, Foreninger og dødsboer og lignende som hverken har et personnummer eller virksomhedsnummer, afgives identifikationsoplysninger om formanden eller en anden person der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetningen skal foretages. Det står i bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016, § 4.

En konto må ikke oprettes før der er afgivet identifikationsoplysninger og forevist fornøden legimitation. Det står i skattekontrollovens § 8 R.

Identifikationsoplysninger om ikke herboende - Valutaudlænding
Ved valutaudlænding forstås en person, der hverken har bopæl eller er hjemmehørende her i Danmark. Endvidere opfattes selskaber og foreninger m.v., der ikke har hjemsted her i Danmark. Det gælder også dødsboer og konkursboer, der ikke behandles her i Danmark.

Der gælder generelt de samme krav til identifikationsoplysninger for udlændinge som for indlændinge. En udlænding der opretter en konto skal dog tillige med oplyse om bopælsland og identifikationsnummer (TIN) efter reglerne i det pågældende bopælsland.
Hvis bopælslandet ikke udsteder identifikationsnummer for den pågældende kundetype, så skal der for personer afgives oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland.

For selskaber, Fonde, Foreninger og dødsboer og lignende som hverken har et personnummer, virksomhedsnummer, eller udenlandsk identifikationsnummer (TIN) afgives identifikationsoplysninger om formanden eller en anden person der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetningen skal foretages. Det står i bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016, § 4.

Dette gælder dog kun for konti der er oprettet/aftalt efter 1. juli 2016. Det gælder dog også hvis en konto, der var oprettet/aftalt før 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og den retmæssige ejer. Det kan fx være ved etablering af en ny konto eller hvis der sker ændringer i ejerkredsen på lånet mv.
Det forhold, at kontohaver ændrer bopælsadresse, er ikke at anse for en ændring eller udvidelse af kontoforholdet.

Krav til kundens legimitation
Krav til kundens legimitation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger reglerne i "hvidvaskningsloven" (Lov nr. 651 af 8. juni 2017, kapitel 3) og dette gælder, uanset om oplysningerne bruges til den nationale eller internationale indberetning.

Vi anbefaler, at der ved afgivelse af identifikationsoplysninger forevises billedlegitimation, fx pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimationen bør kontrolleres mod en anden type legitimation, fx sundhedskort.

Er der ikke billedlegitimation, kan I bruge fx dansk sundhedskort, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, årsopgørelse fra Skattestyrelsen eller andet, som bærer cpr-nr.

Oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland kan afgives via en underskrevet "egen-erklæring".  Der er ingen formkrav til en sådan erklæring. Der er ikke krav om, at der samtidig skal forevises dokumentation for oplysningernes rigtighed.

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Skattestyrelsen vil anbefale, at det undersøges om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav.

TIN ON EUROPA - kontrol gyldighed af TIN nummer.

OECDs Automatic Exchange Portal.