Ved hver indberetning af en konto, skal det oplyses, hvem der var debitor på lånet i perioden. Hvis kontoen har flere end 2 debitorer så kan man vælge kun at oplyse om en debitor.

Der skal indberettes mindst en kontoperiode.
Tilskrevne renter i indberetningsperioden skal indberettes i "RenteBeløb" under både "Beløb" og "KontoPeriode".

Renten på en konto skal splittes op i flere kontoperioder, hvis der har været ejerskifte i indberetningsperioden.
Se eksempler på indberetning ved ejerskifte under afsnit 4.4.1.

Der skal oplyses en kontohaverliste pr. kontoperiode. Se mere i afsnit 4.7.

Felter under Kontoperiode:

Rentebeløb
Feltet udfyldes med rentebeløb tilskrevet i kontoperioden.

Overtages et lån i forbindelse med en handel, skal feltet udfyldes med rentebeløb på sælgeren frem til opgørelsesdatoen, og på køberen fra og med opgørelsesdagen.

Kontantlån indfrikode
Feltet markeres med "1" for hel indfrielse af kontantlån, og "2" for delvis indfrielse af kontantlån.  

Kontantlån kurstab
Feltet udfyldes med kurstab ved indfrielse af et kontantlån optaget inden 19. maj 1993.

Kapitalindkomst reservefondsudlodning
Feltet udfyldes med udbetalt beløb i året vedrørende reservefondsudlodninger. Kan kun indberettes på kontotype 33.

Restancemarkering (LånForholdRestanceMarkering)

Feltet markeres med True eller False.

"True"bruges på de konti, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, som indberetningen i øvrigt omfatter. Den ubetalte rente fra året før er en opsummeret rente også fra tidligere indkomstår.

Hvis feltet er markeret med "True" bevirker det at renteudgifterne ikke fortrykkes på låntagerens årsopgørelse. Det vil fremgå af låntagers skatteoplysninger på TastSelv, at kontoen er i restance.

"False" bruges, når der ikke er ubetalte forfaldne renter vedrørende tidligere indkomstår.

Fra og med indkomståret 2016 er 2.000 kr. grænsen for opsætning af restancemarkeringen ophævet.

Parterne har aftalefrihed ved afgørelse af dækningsrækkefølge for á conto indbetalinger. Aconto betalinger anses derfor som udgangspunkt at dække, hvad parterne har aftalt. Findes der ingen aftale mellem parterne, anlægges der normalt den praksis, at aconto indbetalinger forlods dækker ikke betalte forfaldne renter.

I skal være opmærksom på, at der også skal indberettes en gældseftergivelsesmarkering, hvis der er aftalt en form for saneringsordning på kontoen. Læs mere om gældseftergivelsesmarkeringer i af snit 4.7

Kontoperiode opstart dato

 

Hvis kontoen skifter ejerkreds i løbet af året, skal feltet udfyldes med dato for opstart af ny ejerkreds.
Hvis kontoen skifter kontotype i løbet af året, så skal feltet udfyldes med dato for kontoskifte.

Feltet skal ikke medtages i strukturen, hvis ejerkreds og kontotype er den samme i hele indberetningsperioden.

 

 

Det er overtagelsesdatoen for ejendommen der er kontoperiodens opstartsdatoen, hvis køber overtager et eksisterende lån.
Det samme gælder for nye ejerskiftelån, oprettet eller udbetalt før overtagelsesdatoen i sælgers navn, hvor køber overtager gældsforpligtelsen.

Ved øvrige nye lån, også i forbindelse med ejerskifte, skal startdatoen være udbetalingsdatoen.

Kontoperiode ophør dato

 

Hvis kontoen skifter ejerkreds i løbet af året, så skal feltet udfyldes med dato for ophør af ejerkreds.
Hvis kontoen skifter kontotype i løbet af året, så skal feltet udfyldes med dato for ophør af kontoskifte.

Feltet skal ikke medtages i strukturen, hvis ejerkreds og kontotype er den samme i hele indberetningsperioden.

 

 

Overtagelse
Ved overtagelse af et lån i forbindelse med en handel, er det overtagelsesdatoen af ejendommen der er ejerkredsens (sælgerens) ophørsdato. Det samme gælder for nye ejerskiftelån, oprettet eller udbetalt før overtagelsesdatoen i sælgers navn, og hvor køber overtager gældsforpligtelsen.

Indfrielse
Ved indfrielse af gamle lån, også i forbindelse med ejerskifte, skal ophørs datoen altid være indfrielsesdatoen. Der indberettes kun de beløb for låneforholdet, der vedrører låneperioden for den pågældende låntager.

Kontotype kode
Feltet markeres med kontotypen på lånet, med en af følgende kontotypekoder,

Kontotype koder

32

Lån med rentegulv. Kontotypen gælder for alle lån med rentegulv som er stiftet,

refinansieret eller overtaget 1. januar 2016 eller derefter.

33

Realkreditlån som ikke er omfattet at kontotype 32.

34

Andelsboliglån og byggelån hos forsikringsselskaber og pensionskasser.


FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst 

 

Feltet markeres med "True" eller "False".

"True" bruges, når der er flere end to debitorer på kontoen, men ikke alle debitorer er oplyst.

Hvis kontoen har flere end to debitorer, er der ikke pligt til at oplyse om alle debitorer, men der skal oplyses om mindst en.
Det betyder, at hvis en konto har flere end to debitorer, kan I vælge at oplyse om en eller om flere debitorer.

Hvis feltet er markeret med "True", vil kontoen blive behandlet som en konto med "særlige ejerforhold".
Det betyder, at rentebeløbet ikke fortrykkes på årsopgørelsen.

Feltet skal altid udfyldes med "True" når der indberettes om en formand, eller en anden person, som er berettiget til at handle på vegne af den Person, hvorom indberetningen foretages. Læs mere herom under afsnit 4.7 under KontohaverValg Indlænding.

"False" bruges, når alle debitorer på kontoen er oplyst.

Hvis feltet er markeret med "False", vil kontoen blive behandlet ud fra antallet af oplyste debitorer.
Det betyder, at ved oplysning om én debitor, fortrykkes rentebeløb med 100% på årsopgørelse. 
Ved oplysning om to debitorer fortrykkes 50% af rentebeløbet på hver debitor. 
Ved oplysning om flere end to debitorer, fortrykkes rentebeløb ikke på årsopgørelsen.