Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:45
Serienummer
S nr. 126
Resumé

Vejledningen gælder for alle, som er indberetningspligtige af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I og II efter skattekontrollovens § 8 B og 8 F.
Vejledningen er målrettet kontotyperne 22, 23, 24 og 25, som tidligere skulle indberettes til Indlån (tidligere IRTE).

Indberetningspligtige af pensionsordninger er automatisk omfattet af indberetningspligten til Pensiondiverse. Det vil sige, at hvis I er registreret for pligten til at indberette om indbetalinger på pensionsordninger m.v., så vil I også være indberetningspligtige af oplysninger, som er omfattet af Pensiondiverse, i det omfang at I har de beskrevne konti. I skal IKKE registrere jer for indberetningspligten efter § 8 B eller § 8 F igen.

Hvad er nyt?

I version 1.3:
Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.2:
Vejledningen er ny.
Den er lavet i forbindelse med moderniseringen af rentesystemerne og indeholder vejledningen til den nye struktur.

Læs mere i Indledningen, afsnit 0.

Vi har indarbejdet reglerne om opgørelse af afkast efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a og § 5 gældende fra indkomståret 2010 efter lov nr. 1534 af 19. december 2007. Se afsnit 4.1 og 4.5.1.

Der er foretaget sproglige tilretninger og opdatering af links i denne version.

Afsnit 3.2 Valg af indberetningskanal

Der kan foretages validering af fil med produktionsdata via alle 3 indberetningskanaler, Webservice (RESTAPI), TSE (TastSelv Erhverv) og FTPs Gateway. 

Vi opfordre indberetningspligtige og deres bureauer til at benytte denne funktionalitet, da det dermed er muligt at få rettet eventuelle fejlindberetninger inden årsindberetningen.

Afsnit 4.1 Hvilke konti skal der indberettes om

Yderligere beskrivelse af lovregler for opgørelse af afkast efter pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A.

Afsnit 4.5 Beløb

Præcisering, der kan maksimalt indberettes 15 tegn, dvs. fortegn, 11 cifre, komma og ørebeløb (2 cifre).

Afsnit 4.5.1 Indberetning af afkast eller præmietilbagebetaling

Yderligere beskrivelse af lovregler for opgørelse af afkast efter pensionsbeskatningslovens § 53 og § 53 A.

Afsnit 4.6 Kontoperiode 

Præcisering vedr. markering og udfyldelse af følgende felter,

- KontoPeriodeOpstartDato

- KontoPeriodeOphørDato

- FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst

Afsnit 4.7 Kontohaverliste 

Præcisering vedr. KontohaverUkendt

KontohaverUkendt skal bruges i følgende situationer,

  • Hvis I ikke har nogen identifikationsoplysninger på kontohaver (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis en af ejerne på kontoen er undtaget fra indberetningspligten, fx kongelige. Læs mere i afsnit 4.2.
  • Hvis I ikke har det fulde Cpr.nr.

Præcisering vedr. KontohaverDiplomat,

KontohaverDiplomat skal bruges, når en konto har to eller flere ejere, og den ene ejer er diplomat.

Afsnit 6.4 Fejl - og adviskoder

Listen over fejl- og adviskoder er opdateret.

Der er udgivet en oversigt med detaljeret beskrivelse af de enkelte fejl- og adviskoder.

Afsnit 8 Skattestyrelsen udstiller data på TastSelv skatteoplysninger

Der er udgivet en oversigt med hovedreglerne for brug af eKapital data på årsopgørelsen.

ISBN-nummer
978-87-417-0339-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen