Indberetningspligten på de kontotyper, som skal indberettes under Pensiondiverse er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 8 B og § 8 F.

Indberetningspligten er uddybet yderligere i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, § 25, § 27 og § 33.

Indberetningspligten omfatter:

Forsikringsordninger uden fradragsret oprettet efter 17. februar 1992.

Det gælder også ordninger oprettet før 18. februar 1992, når ordningen er ændret efter 17. februar 1992 på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50

Kontotype 22

Indberetning om afkast og kapitalværdi på ordninger efter pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53, hvor forsikringsbegivenheden ikke er indtrådt.

Der skal indberettes om personerne nævnt i § 53 A, stk. 3 og § 53, stk. 2.

Se også § 25 (forsikringsselskaber, pensionskasser m.v.) og § 33 (penge- og kreditinstitutter) i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015.
 
Afkastet skal jf. pensionsbeskatningslovens
§ 53 A, stk. 3, 4. og 5. pkt. beregnes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a eller § 5 eller den forenklede "kapitaltilvækst-metode" jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 6. pkt.

Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår jf. § 53 A, stk. 3, 7. pkt..

De samlede kapitalværdistigninger (afkast) og kapitalværdien ved årets udgang på forsikringsordninger uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens  § 53.

Kontotype 23

Indberetning om afkast / kapitalværdistigning og kapitalværdi efter pensionsbeskatningslovens § 53, når forsikringsbegivenheden er indtrådt.

Der skal indberettes om personerne nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 2.

Se også § 27 i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015. 
 
Afkastet skal jf. pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 1, 1. pkt. beregnes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4,
§ 4 a eller § 5.

Udbetalinger fra en medarbejders pensionsordning til en arbejdsgiver, der har taget forbehold efter pensionsbeskatningslovens § 17

Kontotype 24

Indberetning om udbetalinger til arbejdsgiver, der er indkomstskattepligtige for arbejdsgiveren efter pensionsbeskatningslovens § 24.

Indberetning om udbetalingen skal ske i udbetalingsåret.

Se også § 27 i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015.

Tilbagebetaling af præmier hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 10 A eller § 11.

Kontotype 25

Præmiefritagelse
Når en forsikringsejer opnår præmiefritagelse, anses retten til præmiefritagelse for erhvervet på det tidspunkt, hvor det konstateres, at betingelsen for præmiefritagelse er opfyldt (nedsættelse af erhvervsevnen).

Behandling af præmietilbagebetalingsbeløb
Hvis en forsikringsejer har opnået ret til præmiefritagelse med tilbagevirkende kraft, skal forsikringsselskabet indberette det samlede beløb, som tilbagebetales.

Indberetningen skal foretages for det indkomstår, hvor forsikringsejeren får tilbagebetalt beløbet efter § 27 i bekendtgørelse om indberetningspligter nr. 890 af 10 juli 2015.

Der må ikke ske indberetning til CPS som nedskrivning af præmieindbetaling til hvert enkelt år.