Feltet udfyldes med afkast eller præmiebeløb, der er beregnet eller tilbagebetalt fra kontoen eller ordningen i årets løb.


Kontotype 22
I den årlige indberetning skal I indberette om afkast for hele indkomståret 2017.
Efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 4. og 5. pkt. kan afkastet beregnes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a eller § 5 med enkelte modifikationer og indberettes årligt, uanset om afkastet er positivt eller negativt.

Efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 6. pkt. kan afkastet også beregnes efter den forenklede "kapitaltilvækst-metode", der kunne anvendes indtil 31.12.2009.

Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6. pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår jf. § 53 A, stk. 3, 7. pkt.

Negativt afkast der skal fremføres og efterfølgende modregnes i positivt afkast administreres af borgeren ved indsendelse af blanket 04.055 til Skattestyrelsen med anmodning om fremførsel af underskud til selvangivelsen.

Ved indberetning af negativt afkast i indkomståret skal beløbet udfyldes med minus (-) fortegn. Er fortegn ikke udfyldt, opsætter vi automatisk feltet med plus.

Hvis årets beregnede afkast eller kapitalværdistigning udgør 0 kr., indberettes der 0 i PensionsordningsBeløb.

Er kontoen eller ordningen ophørt i løbet af året, skal afkastet indberettes for perioden til og med ophør/hævning.

Kontotype 23
I den årlige indberetning skal I indberette om afkast eller kapitalværdistigninger for hele indkomståret 2017.
Efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 1, 2. pkt. skal afkastet beregnes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a eller § 5 med enkelte modifikationer og indberettes årligt.

Kontotype 24 og 25
I den årlige indberetning skal I indberette om den præmie, der er tilbagebetalt i indkomståret 2017.

Generelt for kontotype 22, 23, 24 og 25
Afkast eller præmietilbagebetaling i indberetningsperioden skal indberettes som "PensionsordningBeløb" under både Beløb og Kontoperiode.