Ved hver indberetning af en konto eller ordning, skal det oplyses, hvem der ejede kontoen eller ordningen eller var berettiget til afkast, kapitalværdistigning eller udbetaling i perioden.
Det er nødvendigt, for at Skattestyrelsen kan udstille afkastet, kapitalværdistigningen eller præmietilbagebetalingsbeløbet på de korrekte ejere.

Der skal oplyses mindst en kontoperiode. 

Afkast eller præmietilbagebetaling i indberetningsperioden skal indberettes i "PensionsordningBeløb" under både "Beløb" og "KontoPeriode".
Indestående eller kapitalværdistigning skal kun oplyses under "Beløb".

Afkastet på en konto skal splittes op i flere kontoperioder, hvis der har været ejerskifte eller kontoskift i indberetningsperioden. Se eksempler på opsplitning under afsnit 4.6.1 og 4.6.2.

Der skal oplyses en kontohaverliste pr. kontoperiode. Se mere i afsnit 4.7.


Der indberettes følgende for en kontoperiode:

PensionsordningBeløb
Feltet udfyldes med afkast, kapitalværdistigning eller det tilbagebetalte præmiebeløb i kontoperioden.

Kontoperiode opstart dato
Hvis kontoen eller ordningen skifter ejerkreds i løbet af året (kontotype 22 eller 23), skal feltet udfyldes med dato for opstart af ny ejerkreds.
Feltet skal ikke medtages i strukturen / udfyldes, hvis ejerkredsen er den samme i hele indkomståret. 

Kontoperiode ophør dato
Hvis kontoen eller ordningen skifter ejerkreds i løbet af året (kontotype 22 eller 23), skal feltet udfyldes med dato for ophør af ejerkreds.
Feltet skal ikke medtages i strukturen / udfyldes, hvis ejerkredsen er den samme i hele indkomståret. 

Kontotype kode
Vælg en af nedenstående værdier:
Se evt. afsnit 4.1 Hvilke konti eller ordninger skal der indberettes om?

Kontotype koder

22

Afkast og ordningens kapitalværdi ved kalenderårets udløb - pensionsbeskatningslovens § 53 A

23

Afkast eller kapitalværdistigning og ordningens kapitalværdi ved kalenderårets udløb - pensionsbeskatningslovens § 53.

24

Udbetalinger fra en medarbejders pensionsordning til en arbejdsgiver, der har taget forbehold efter pensionsbeskatningsloven § 17.
Udbetalingen er skattepligtig for arbejdsgiver efter pensionsbeskatningslovens § 24.

25

Tilbagebetaling af præmier til en forsikringstager, hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 10 A eller § 11.


FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst (kontotype 22 og 23)

Hvis en konto eller ordning har flere end to forsikrede eller berettigede, og I har oplysninger om alle, skal I markere om alle forsikrede eller berettigede er oplyst. 

Feltet skal markeres med "True" eller "False".

"True" bruges, når der er flere end to forsikrede eller berettigede på kontoen, men ikke alle er oplyst.

Hvis feltet er markeret med "True", så vil kontoen eller ordningen blive behandlet som en konto/ordning med "særlige ejerforhold".
Det betyder, at afkastet ikke fortrykkes på årsopgørelsen.

"False" bruges, når alle forsikrede eller berettigede på kontoen eller ordningen er oplyst.

Hvis feltet er markeret med "False", vil kontoen eller ordningen blive behandlet ud fra antallet af oplyste "kontohavere".
Det betyder, at ved oplysning om én "kontohaver", så fortrykkes afkastet med 100% på årsopgørelse, hvis det er positivt.
Ved oplysning om to "kontohavere" fortrykkes 50% af afkastet på hver "kontohaver", hvis det er positivt.  
Ved oplysning om flere end to "kontohavere", fortrykkes afkastet ikke på årsopgørelsen