Når kontohavervalget er en valutaudlænding kræver det følgende oplysninger:

Oplysningens art

Datanavn

Hvad skal indberettes

Kontohavers Cpr-nr.

Kontohavers CVR-/SE-nummer.

PersonCPRNummer

VirksomhedSENummer

Kontohavers cpr-nr., hvis det kendes.

Kontohavers cvr-/se-nummer, hvis det findes.

Fornavn(e) på person

Virksomhedens navn

PersonNavnForNavn

VirksomhedNavnFirmaNavn

Skal altid udfyldes.

Første navn og evt. mellemnavne indberettes her, ud fra den foreviste legitimation.

 Virksomhedens fulde navn.

Efternavn på person

PersonNavnEfterNavn

Skal altid udfyldes.

Familienavn/efternavn.

Kontohavers fødselsdato

PersonFødselDato

Skal indberettes, hvis TIN-nr. ikke kendes eller der ikke er pligt til at indhente TIN-nr. Læs mere om dette i afsnit 1.4.

Kontohaverens fødselsdag.

Kontohavers fødselssted

PersonFødeSted

Skal indberettes, hvis TIN-nr. ikke kendes eller der ikke er pligt til at indhente TIN-nr. Læs mere om dette i afsnit 1.4.

Fødselsregistreringssted/Place of birth

Det er tilladt, hvis der er dokumenterede grunde til, at fødselssted ikke kan oplyses, at indberette landekode for fødselsstat i indberetningen i stedet for fødselssted. En dokumenteret begrundelse kunne være, når oplysningen om fødselssted ikke står i passet. Det vil sige der kan indberettes to gange landekode.

Fødselssted må ikke indberettes for kontohaver med bopæl her i Danmark. 

Landekode for fødselsstat, ISO-format

FødeStat - LandKode 

Skal indberettes, hvis TIN-nr. ikke kendes eller der ikke er pligt til at indhente TIN-nr. Læs mere om dette i afsnit 1.4.

Fødselsstat - landekode for fødselsland.

Landekode for fødselsstat må ikke indberettes for kontohaver med bopæl her i Danmark.

Oversigt over ISO-landekoder fremgår af hjælpeliste under Årsbrev 2018.

Kontohavers skattemæssige ID-nr. - TIN-nr.

TINNummer

Skal indberettes, hvis der er tildelt personen identifikation i den pågældende bopælsstat.

Retmæssig ejers (Personer og juridiske personer) skattemæssige ID-nr. (TIN-nr.) efter bopælslandets regler.

TIN-nr. må ikke indberettes for kontohavere med bopæl her i Danmark.

Oversigt over EU-landenes opbygning af TIN-nr. fremgår af hjælpelister under Årsbrev 2018.

Hvis TIN-nr. ikke haves på en virksomhed, skal der altid indberettes oplysning om formanden eller anden person som er berettiget til at handle på vegne af virksomheden, der indberettes om.

Læs mere om identifikationsoplysninger i afsnit 1.4 hvor I kan se, hvornår I har pligt til at indhente TIN-nr.

Landekode for det land der har udstedt TIN-nr.

UdstedendeLand - Landekode

Skal udfyldes, når TIN-nr. er oplyst.

Landekoden for i hvilket land TIN-nr. er udstedt i ISO-format.

Virksomhedens formand/ administrator

VirksomhedFormandAdministrator

Skal altid udfyldes med "true" eller "false" ved Kontohavervalg Valutaudlænding Person.

Hvis en udenlandsk virksomhed ikke har et TIN-nr., hvor der er pligt til at indhente TIN-nr., skal KontohaverValg Valutaudlænding Person benyttes. I denne situation udfyldes feltet med "true".

Der afgives identifikationsoplysninger om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på virksomhedens vegne.

I alle andre situationer skal feltet udfyldes med "false".

Identifikationsoplysninger på en person eller virksomhed har været muligt

KontohaverIdentifikationMulig

Skal altid udfyldes med "true" eller "false".

True = indberetningspligtige tilkendegiver at der er tilstrækkelige identifikationsoplysninger for kontohaver.

Det svarer til "tintypekode 1, 2" i den gamle indberetningsstruktur for 2016.

False = indberetningspligtige tilkendegiver at det trods rimelige anstrengelser ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger for kontohaver.

Det svarer til "tintypekode 3" i den gamle indberetningsstruktur.

Når I angiver feltet med false, kan I vælge at indberette de seneste kendte identifikationsoplysninger I har på kunden, selvom I har viden om, at de ikke længere er valide.


Indberetning af udenlandske adresser kan foretages struktureret eller ustruktureret.

Struktureret

Datanavn

Hvad skal indberettes

Landekode for det land kontohaver bor i

LandKode

Skal altid udfyldes, hvis den kendes.

I de situationer, hvor I har fået oplyst fra CPR-registret, at personen er udvandret, men I ikke har kendskab til den nye adresse kan Landkode udfyldes med "DK", hvis feltet "KontohaverIdentifikationMulig" er udfyldt med "false" og ingen felter er med fra TINNummerStruktur, AdresseStruktureret og AdresseUstruktureret.

I vil få et advis 9.

Landekode DK kan kun indberettes i ovennævnte situation ellers skal LandKode altid være forskellig fra DK.

Vejnavn

IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Hus nr.

IndberetningUdenlandskHusNummer

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Side nr.

IndberetningUdenlandskAdresse

SideDørTekst

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Etage nr.

IndberetningUdenlandskAdresse

EtageTekst

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Postdistrikt (bynavn)

IndberetningUdenlandskAdresse

PostDistrikt

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Postboks

IndberetningUdenlandskAdresse

PostBoksNummer

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Postnummer

IndberetningUdenlandskAdresse

PostNummer

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

By

IndberetningUdenlandskAdresseBy

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Egn/landsdel/stat navn

IndberetningUdenlandskAdresse

Landsdel

Skal altid udfyldes, hvis det kendes.

Det er frivilligt, hvorvidt man vil anvende de strukturerede adressefelter eller fritekstfelt til ustruktureret adresse. I begge tilfælde skal alle kendte adresseoplysninger udfyldes.

Se hvilke felter der er obligatorisk, når I anvender den struktureret adresse i afsnit 10, bilag 2.

Ustruktureret adresse: (Fritekstfelt)

AlternativAdresseAdresseLinie1

AlternativAdresseAdresseLinie2

AlternativAdresseAdresseLinie3

AlternativAdresseAdresseLinie4

AlternativAdresseAdresseLinie5

AlternativAdresseAdresseLinie6

AlternativAdresseAdresseLinie7