Indberetningspligten på de kontotyper, som skal indberettes under Pensiondiverse er omfattet af skatteindberetningslovens § 9, § 10 og § 11.

Indberetningspligten er uddybet yderligere i § 18, § 20 og § 25 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v.  

Indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 9, stk. 1, nr. 14 (forsikringsselskaber og pensionskasser) og § 11, stk. 1, nr. 12 (pengeinstitutter) omfatter:
Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens (PBL) § 22 E tilbagebetales senest 19. januar i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det foregående år (30 dages reglen).

Indberetningspligten efter bekendtgørelsens § 18 (Forsikringsselskaber og pensionskasser) og § 25 (pengeinstitutter) ifølge § 53 A i pensionsbeskatningsloven omfatter:

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

7) pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,

8) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og

9) pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Indberetningspligten efter § 20 omfatter:

1) Kapitalværdistigning på en kapitalforsikring, for hvilken forsikringsbegivenheden er indtrådt ifølge pensionsbeskatningslovens § 53.

2) Konti eller ordninger hvor der er sket en tilbagebetaling af præmie i forbindelsen med præmiefritagelse. Der skal ikke ske indberetninger vedrørende private ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A eller § 53 A.

3) Konti eller ordninger hvorfra der er sket en udbetaling af en bonus m.v. til arbejdsgiveren efter pensionsbeskatningslovens § 17, stk. 1, nr. 1-6, eller hvor der er sket tilbagebetaling til arbejdsgiveren efter pensionsbeskatningslovens § 22 F stk. 1 (pensionsbeskatningslovens § 24).

Oversigt over konti eller ordninger, der skal indberettes om og med hvilken kontotype:

Tilbagebetaling senest 19. januar af en indbetaling på en pensionsordning, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det foregående år.
(30-dages reglen i pensionsbeskatningslovens
§ 22 E)

Kontotype 5   

Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales senest 19. januar i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det foregående år (30 dages reglen).

Særlig regel over årsskiftet
For tilbagebetalinger, der foretages i året efter indbetalingen, gælder særlige regler.

Tilbagebetalingen skal ske senest den 19. januar 2023, uanset at der ikke er gået 30 dage fra indbetalingen.

Når tilbagebetalingen sker fra ultimo året 2022 og frem til 19. januar 2023, skal I indberette om tilbagebetalingen.

Indberetningen opskriver kundens formue pr. 31.12.

Privattegnede ordninger
Pensionsinstituttet skal indberette det tilbagebetalte beløb.

For arbejdsgiveradministrede ordninger gælder det, at pensionsindbetalingen skal tilbagebetales til arbejdsgiver. Pensionsinstituttet skal forsøge med arbejdsgiverens hjælp at udrede det nettobeløb, som pensionsinstituttet skal indberette om på kontotype 5 på arbejdstageren. Nettobeløbet skal være udtryk for det beløb, som arbejdstageren kunne have fået udbetalt inden årsskiftet.
Bemærk, at der arbejdes på en evt. lovjustering i forhold til problematikken vedrørende udredning af nettobeløbet. 

Hvis en arbejdsgiver fejlagtigt har indbetalt på en ordning for en fratrådt medarbejder, skal der ikke ske indberetning på kontotype 5 om tilbagebetalingen, da den tidligere arbejdstager umiddelbart ikke får et nettobeløb  udbetalt.

Hvis tilbagebetalingen hen over årsskiftet bliver indbetalt på en anden pensionsordning, skal tilbagebetalingen ikke indberettes på kontotype 5.

Det tilbagebetalte beløb skal I indberette til CPS med negativt beløb og rettekode 1 senest den 20. januar 2023, så beløbet i CPS stemmer med de faktiske indbetalinger på ordningen for 2022.
Hvis det tilbagebetalte beløb indbetales på en anden ordning, skal der også indberettes om denne indbetaling i CPS.

Forsikringsordninger uden fradragsret oprettet efter 17. februar 1992.

Det gælder også ordninger oprettet før 18. februar 1992, når ordningen er ændret efter 17. februar 1992 på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50

Kontotype 22

Indberetning om afkast og kapitalværdi på ordninger efter pensionsbeskatningslovens § 53 A og § 53, hvor forsikringsbegivenheden ikke er indtrådt.

Der skal indberettes om ejeren/berettigede nævnt i § 53 A, stk. 3 og § 53, stk. 2.

Se også § 18 (forsikringsselskaber, pensionskasser m.v.) § 20 (forsikringsselskaber m.v.) og § 25 (penge- og kreditinstitutter) i bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. jf. ovenstående.
 
Afkastet skal jf. pensionsbeskatningslovens
§ 53 A, stk. 3, 4. og 5. pkt. beregnes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a eller § 5 eller den forenklede kapitaltilvækst-metode jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3, 6. pkt.

Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår jf. § 53 A, stk. 3, 7. pkt.

De samlede kapitalværdistigninger (afkast) og kapitalværdien ved årets udgang på forsikringsordninger uden fradragsret omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53.

Kontotype 23

Indberetning om afkast / kapitalværdistigning og kapitalværdi efter pensionsbeskatningslovens § 53, når forsikringsbegivenheden er indtrådt.

Der skal indberettes om personerne nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 2.

Se også § 20 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. 
 
Afkastet skal jf. pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 1, 2. pkt. beregnes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 3, § 4, § 4 a eller § 5. Jf. også 3. pkt.

Udbetalinger fra en medarbejders pensionsordning til en arbejdsgiver, der har taget forbehold efter pensionsbeskatningslovens § 17 eller tilbagebetaling efter pensionsbeskatningslovens § 22 F, stk. 1 til en arbejdsgiver.

Kontotype 24

Indberetning om udbetalinger/tilbagebetalinger til en arbejdsgiver, der er indkomstskattepligtige for arbejdsgiveren efter pensionsbeskatningslovens § 24.

Tilbagebetalingen skal være inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Se også Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.1.3.1.2 samt afsnit C.A.10.2.7.2 (vedrørende 22 F, stk.1).

Indberetning om udbetalingen/tilbagebetalingen skal ske for udbetalingsåret.

Ved løbende udbetaling af invalidepension efter PBL § 17, stk. 1, nr. 4 skal indberetningen foretages for det indkomstår, som udbetalingsperioden vedrører.

Se også § 20 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. 

Udbetaling til en arbejdsgiver fra en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A som følge af et forbehold efter § 17 er ikke omfattet af indberetningspligten i § 20, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020.

Tilbagebetaling af præmier hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 10 A, § 11 eller § 53 A.

Kontotype 25

Præmiefritagelse
Retten til præmiefritagelse anses for erhvervet på det tidspunkt, hvor det konstateres, at betingelsen for præmiefritagelse er opfyldt (nedsættelse af erhvervsevnen).

Behandling af præmietilbagebetalingsbeløb
Hvis en forsikringsejer har opnået ret til præmiefritagelse med tilbagevirkende kraft, skal forsikringsselskabet indberette det samlede beløb, som tilbagebetales.
Der skal indberettes på den eller dem, der efter pensionsaftalen har ret til at modtage præmietilbagebetalingen. Dette kan være ejeren, arbejdsgiveren eller evt. begge.

Tilbagebetalingen til arbejdsgiver fra en arbejdsgiveradministreret pensionsordning skal være inkl. arbejdsmarkedsbidrag.

Fra 1. januar 2022 skal der ikke indberettes om præmietilbagebetaling vedrørende private ordninger omfattet af PBL § 10 A eller § 53 A.

Indberetningen skal foretages for det indkomstår, hvor der sker tilbagebetaling af præmiebeløbet. Se § 20, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020.

Der må ikke ske indberetning til CPS som nedskrivning af præmieindbetaling til hvert enkelt år.