Identifikationsoplysninger om herboende - indlænding
Ved indlænding forstås en person, der har bopæl eller er hjemmehørende her i Danmark pr. 31/12 i det år, der indberettes om. Hvis kundeforholdet ophører i løbet af året, så er det personens bopælsstatus ved kundeforholdets ophør, der er afgørende for om personen skal anses som indlænding eller valutaudlænding.

Kundens skattepligtsforhold har ikke betydning i forhold til indberetningen.

Ved indberetningen af indskud på en pensionsordning skal personnummeret anvendes som identifikationsnummer for ejeren af pensionsordningen. Endvidere skal oplysning om policenummer eller kontonummer altid oplyses, så det er muligt entydigt at identificere den enkelte indberetning.

I henhold til skatteindberetningslovens § 52 er indskyder pligtig til at underrette den indberetningspligtige om sit personnummer. Det kan ved oprettelse af en pensionsordning i et ansættelsesforhold være arbejdsgiver, som afgiver disse oplysninger på vegne af den ansatte. Den ansatte er i denne forbindelse forpligtet til at give arbejdsgiveren de nødvendige oplysninger.

En pensionsordning må ikke oprettes før der er afgivet identifikationsoplysninger. Det står i § 52, stk. 2, nr. 3 og 4 i skatteindberetningsloven.  

Der sker afvisning af indberetninger til pensionssystemet, hvis der ikke er påført et personnummer på personer med bopæl eller som er hjemmehørende i Danmark.

Identifikationsoplysninger om ikke herboende - valutaudlændinge
Ved valutaudlændinge forstås personer, der hverken har bopæl eller er hjemmehørende her i Danmark pr. 31/12, i det år der indberettes om. Hvis kundeforholdet ophører i løbet af året, så er det personens bopælsstatus ved kundeforholdets ophør, der er afgørende for om personen skal anses som indlænding eller valutaudlænding.

Som udgangspunkt har alle, der indskyder på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, et dansk personnummer.
Dette gælder også valutaudlændinge - personer, som arbejder eller har arbejdet i Danmark, men bor i udlandet (f.eks. Sverige).
Disse personer får tildelt et personnummer i forbindelse med bestilling af skattekort. Pensionsinstituttet bør derfor sikre sig, at de får oplyst dette fra arbejdsgiveren i forbindelse med første eller anden pensionsindbetaling. Identifikationsnummeret for grønlændere er det danske CPR-nummer.

Der MÅ IKKE indberettes med fiktive eller konstruerede CPR-numre til Pensionssystemet - CPS.

Bemærk at nedenstående regler er gældende for identifikation. Det er dog stadig muligt at indberette pensionsoplysninger uden. Kravene til validering af data er ikke opsat for indberetninger til CPS endnu, da kontostartdatoen fortsat mangler◄.

For konti og depoter, der er oprettet eller aftalt fra og med d. 1/7 2016, skal pensionsindskyderen også oplyse den indberetningspligtige om sit identifikationsnummer (TIN-nr.) efter reglerne i den pågældende bopælsstat. Såfremt den pågældende stat ikke udsteder identifikationsnumre, skal der være oplysning om den pågældendes fødselsdato, fødselssted og fødselsstat. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet eller aftalt før d. 1/7 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og den retmæssige ejer. Det forhold, at pensionsindskyderen ændrer bopælsadresse, er ikke at anse for en ændring eller udvidelse af kontoen eller depotet.

Hvis man har oplysning om TIN-nr. i sin kunderegistrering, kan det altid indberettes.

Krav til kundens legitimation
Krav til kundens legitimation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger reglerne i Hvidvaskningsloven (lov nr. 651 af 8. juni 2017, kapitel 3) og dette gælder, uanset om oplysningerne bruges til den nationale eller internationale indberetning. 

Vi anbefaler, at der ved afgivelse af identifikationsoplysninger forevises billedlegitimation, fx pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimationen bør kontrolleres mod en anden type legitimation, fx sundhedskort. 

Er der ikke billedlegitimation, kan I bruge fx dansk sundhedskort, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, årsopgørelse eller andet, som bærer cpr-nr. 

Oplysning om udenlandsk identifikationsnummer, og hvor det ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland gives via en underskrevet egen-erklæring.   
 
Der er ingen formkrav til en egen-erklæring, og der er ikke krav om, at der samtidig skal vises dokumentation for oplysningernes rigtighed. 

Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal det dog give anledning til yderligere undersøgelse. 

Vi anbefaler, at I undersøger om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældendes lands formatkrav. 

TIN ON EUROPA - kontrol af om det er en gyldig TIN nummer struktur.  

OECDs Automatic Exchange Portal.

Hvordan skal I indberette en kunde/ejer, når kunden har et cpr-nr., men I ikke har sikker viden om bopælslandet?  
I skal indberette kunden/ejeren som indlænding (ejerstatuskode 0), idet den vil blive afvist, hvis I ikke kan udfylde landekode ved TIN-typekode 3. Ved at I indberetter personen som indlænding, bevirker det at data kan blive anvendt på årsopgørelsen, hvis personen er skattepligtig til Danmark. 

Statsudsendte 
Bopælslandet er afgørende for om en Statsudsendt skal betragtes som indlænding eller valutaudlænding.