Dato for udgivelse
27 Jun 2019 11:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2019 09:38
SKM-nummer
SKM2019.341.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0098588
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsbeskatning, Udenlandsk forsikringsselskab, Kapitallivsforsikring, Indkomstskat
Resumé

Spørger ønskede at vide, om det vil udløse indkomstskat eller skat efter pensionsbeskatningsloven, hvis Spørger opsiger sin kapitallivsforsikring i det udenlandske forsikringsselskab.

Skatterådet kunne bekræfte, at det ikke vil udløse indkomstskat eller skat efter pensionsbeskatningsloven, hvis Spørger opsiger sin kapitallivsforsikring i det udenlandske forsikringsselskab. Kapitallivsforsikringen er omfattet af den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven, da der ikke er foretaget ændringer, som kan føre til, at der foreligger en nyoprettet ordning, som omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A. udbetalingen ved Spørgers ophævelse af ordningen skal derfor ikke medregnes til spørgers skattepligtige indkomst.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 580 af den 7. august 1991, pensionsbeskatningsloven

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 50 (dagældende) og § 53 A.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.A.10.4.2.3.6.

Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at det ikke vil udløse indkomstskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven for spørgeren, hvis spørgeren opsiger sin kapitallivsforsikring i det udenlandske forsikringsselskab?

Svar

1.      Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at hjemtage en forsikring til Danmark og ønsker i den forbindelse sikkerhed for de skattemæssige konsekvenser herved.

Spørger etablerede den 10. november 1991 en kapitallivsforsikring i et udenlandsk forsikringsselskab med en samlet investering på X kr. Forsikringen blev tegnet, mens Spørger var bosiddende i Alicante, Spanien. Spørger var i perioden ikke undergivet fuld dansk skattepligt.

Om forsikringen

Forsikringen er en kapitallivsforsikring, tegnet til forsikring af Spørgers slægtninge. Forsikringen er tegnet med en indskudskapital på X kr. Siden tegningen af kapitallivsforsikringen, er der ikke indbetalt yderligere på ordningen. Spørger har ikke betalt skat eller afgift af afkastet fra forsikringen.

De forsikrede i henhold til kapitallivsforsikringen er X1 og X2, som begge er Spørgers brors børnebørn, og X3, som er Spørgers brors datter. Forsikringen kommer til udbetaling efter sidste dødsfald blandt de forsikrede. De begunstigede er henholdsvis X3, X4 og X5 (nu: den efterlevende ægtefælle X6), som er Spørgers brors børn. Hvis forsikringen ikke opsiges, vil summen efter de tre forsikrede komme til udbetaling til de begunstigede. Ved død udbetales kursværdien af investeringen tillagt 11,6 % af præmien eller 111,6 % af præmien, hvis dette beløb er højere.   

Det er muligt at opsige forsikringen helt eller delvist, hvorefter der vil blive udbetalt et beløb, der svarer til kursværdien af de indskudte beløb på udbetalingstidspunktet.

Spørger flyttede tilbage til Danmark i 2015 og indtrådte pr. 30 juni 2015 i fuld dansk skattepligt.

Spørger påtænker nu at opsige forsikringsordningen med henblik på at anbringe midlerne i sit pengeinstitut i Danmark. Spørger ønsker derfor sikkerhed for, at det ikke udløser indkomstskat, skat efter pensionsbeskatningsloven eller afgift efter boafgiftsloven, såfremt Spørger opsiger forsikringen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med ja. Vi skal i det følgende redegøre for vores opfattelse.

Det er vores opfattelse, at kapitallivsforsikringen er oprettet under den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven og at forsikringen stadig er omfattet af bestemmelsen. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at

 • forsikringen er tegnet, mens Spørger har været bosiddende i udlandet,
 • forsikringen er tegnet før den 18. februar 1992, og at
 • forsikringen ikke er ændret efter den 18. februar på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.

Uddrag af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50:

Stk. 4. Løbende udbetalinger, der bortfalder ved de forsikredes eller pensionsberettigedes død, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 4, skal dog kun 70 % af udbetalingerne medregnes som skattepligtig indkomst.

Stk. 5. Andre udbetalinger end nævnt i stk. 4, såsom udbetaling af kapitalforsikring eller opsparing ved ordningens udløb, udbetaling af tilbagekøbsværdi ved ophævelse af rente- eller kapitalforsikring, udbetaling ved ophævelse af en opsparing og udbetaling af bonus, medregnes ikke ved opførelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog § 53 og § 56, stk. 2.

Pensionsbeskatningslovens § 50 blev i henhold til lov 1992-06-24 nr. 569 ændret, idet anvendelsesområdet blev væsentligt indskrænket. Det fremgår af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse, at Loven har virkning for ordninger, der erhverves efter den 18. februar 1992 eller senere. Loven har dog ikke virkning for arv faldet den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før denne dato.

Endvidere kan man læse følgende af de almindelige bemærkninger til lovforslaget: 

Efter forslaget skal reglerne kun have virkning for opsparingslignende forsikringsordninger, der oprettes eller erhverves på dagen for lovforslagets fremsættelse eller senere.

Udlandsdanskere, der inden lovforslagets fremsættelse har oprettet en ordning, bevarer således ved tilbageflytning til Danmark skattefordele efter gældende regler.

[egen fremhævning]

Det kan derved udledes, at den daværende pensionsbeskatningslovs § 50 fortsat gælder for pensions/forsikringsordninger, der er oprettet inden den 18. februar 1992.

Ligeledes fremgår af Den Juridiske Vejledning, at forsikringer oprettet før den 18. februar 1992 fortsat er omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, medmindre, forsikringstageren har valgt beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53A eller § 53B eller forsikringen er ændret på en sådan måde, at den ikke længere er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.

Som eksempler på ændringer, der skal sidestilles med at der er indgået ny ordning, nævnes i afsnit C.A.10.4.3.4 følgende eksempler:

 • forlængelse af en forsikring inden forsikringsbegivenhedens indtræden,
 • forlængelse af præmiebetalingstid,
 • forhøjelse af præmier,
 • forlængelse af en forsikring ved forsikringsbegivenhedens indtræden,
 • forlængelse af præmiebetalingsperioden.

I dette konkrete tilfælde er der dog ikke foretaget ændringer til ordningen ud over navn på begunstiget som følge af dødsfald. Dette kan efter vores opfattelse ikke anses for en ændring af ordningen, som medfører at der foreligger en ny ordning. Det fremgår ligeledes af Den Juridiske Vejledning, at indsættelse eller tilbagekaldelse af indsættelse af begunstigede ikke fører til, at ordningen skal anses for en ny ordning.

I SKM2017.558.SR var der tegnet en lignende kapitallivsforsikring. Skatterådet bekræftede, at det ikke ville udløse indkomstskat eller skat efter pensionsbeskatningsloven, såfremt spørger opsagde sin kapitallivsforsikring i det udenlandske forsikringsselskab. I SKM2017.660.SR bekræftede Skatterådet, at spørgers udenlandske kapitallivsforsikring fortsat var omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, stk. 5 og 6.

Det er sammenfattende vores opfattelse, at forsikringsordningen fortsat er omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, da der er ikke er foretaget ændringer til ordningen, som skal sidestilles med, at der er indgået en ny ordning. Da ordningen er omfattet af dagældende pensionsbeskatningslovs § 50, kan ordningen opsiges uden, at der udløses indkomstskat eller skat efter pensionsbeskatningsloven.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det ikke vil udløse indkomstskat eller skat efter pensionsbeskatningsloven, hvis Spørger opsiger sin kapitallivsforsikring i det udenlandske forsikringsselskab.

Begrundelse

Der er i denne sag tale om, hvorvidt Spørger kan opsige sin kapitallivsforsikring i et udenlandsk forsikringsselskab, uden det udløser indkomstskat eller skat efter pensionsbeskatningsloven.

Den 24. juni 1992 blev den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven ændret ved lov om ændring af forskellige skattelove (Formue- og indkomstskattepligt af afkastet af visse livsforsikringer m.v.). Lovændringen betød, at livsforsikring, som ikke var omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, fremover skulle beskattes efter den nye bestemmelse i pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Det fremgår af § 6, stk. 1, i den ovenfor nævnte ændringslov, at lovændringen har virkning for forsikring og pension, som oprettes eller erhverves den 18. februar 1992 eller senere. Loven har dog ikke virkning for arv faldet den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før denne dato.

Det fremgår af sagen, at Spørger tegnede kapitallivsforsikringen i et udenlandsk forsikringsselskab den 10. november 1991. Forsikringen blev tegnet mens Spørger var bosiddende i Alicante i Spanien. Spørger var i perioden ikke undergivet fuld skattepligt i Danmark.

På det foreliggende grundlag må forsikringen som udgangspunkt anses for omfattet af den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven.

Spørgsmålet er herefter, om kapitallivsforsikringen fortsat er omfattet af den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven.

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.6, at såfremt der er foretaget en ændring af den eksisterende forsikringsaftale efter den 18. februar 1992, kan dette føre til, at der foreligger en nyoprettet ordning, som omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Det lægges efter det i sagen oplyste til grund, at der ikke er foretaget ændringer til ordningen udover navn på begunstiget som følge af dødsfald.

Af Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.6 fremgår det, at indsættelse af begunstigede ikke fører til, at der bliver tale om en nyoprettet forsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Dette fremgår ligeledes af SKM2014.127.SR.

I SKM2014.127.SR fandt Skatterådet, at nogle udenlandske livsforsikringer, der var tegnet inden d. 18. februar 1992, fortsat var omfattet af den dagældende PBL § 50, hvis ejeren foretog en ændring af forsikringerne, der alene gik ud på at indsætte en anden person, end den person, der oprindeligt var indsat i forsikringsaftalen.

Kapitallivsforsikringen er således fortsat omfattet af den dagældende § 50 i pensionsbeskatningsloven, da der ikke er foretaget ændringer, som kan føre til, at der foreligger en nyoprettet ordning, som omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Af den dagældende § 50, stk. 5 i pensionsbeskatningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. august 1991) fremgår det, at udbetaling af tilbagekøbsordningen ved ophævelse af en opsparing ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Da kapitallivsforsikringen er tegnet af Spørger, mens Spørger var bosiddende i udlandet, og ikke var undergivet fuld dansk skattepligt samt ikke efterfølgende er blevet omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A eller § 53 B, er den omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50.

Udbetalingen ved spørgers ophævelse af ordningen skal således ikke medregnes til spørgers skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens § 50, stk. 5.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 50 (historisk) (lovbkg. nr. 580 af den 7. august 1991.)

§ 50.  Reglerne i stk. 2-8 gælder for:

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
 2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit 1,
 3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1, men som opfylder betingelserne i § 3,
 4. livsforsikring og pensionskasseordning, der omfattes af §§ 2 eller 5-7, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,
 5. anden livsforsikring, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50,
 6. rateopsparing eller opsparing i pensionsøjemed, der omfattes af kapitel 1, men som efter § 1, stk. 2, er valgt beskattet efter § 50, og
 7. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede.

Stk. 2.  Præmier eller bidrag til forsikringer m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3.  Overstiger de i indkomståret forfaldne præmier eller bidrag til livsforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 1-2, for en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller et selskab eller en forening m.v., der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1 eller efter lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., i alt 5.300 kr., betales en afgift på 40 pct. af det overskydende beløb. Afgiften tilfalder statskassen. Beløbet på 5.300 kr. reguleres efter reguleringstallet i § 20 i lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven). Præmier eller bidrag til livsforsikringer, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, medregnes ikke ved opgørelsen af det nævnte beløb. Dette gælder dog kun, hvis forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og opkrævningen af afgiften. Afgiften forfalder for personer til betaling på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som 1. rate vedrørende restskatter, jf. kildeskattelovens § 61, og for selskaber og foreninger m.v. på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som indkomstskatten, jf. selskabsskattelovens § 30. Betales afgiften ikke rettidigt, betales en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renten tilfalder statskassen og kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afgiften og den nævnte rente kan inddrives efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter, jf. kildeskattelovens afsnit VII, og af selskabsskatter, jf. selskabsskattelovens § 30. I øvrigt finder skattelovgivningens regler om pligt til at selvangive, straf for urigtig selvangivelse og klageadgang tilsvarende anvendelse på afgiftspligtige præmier m.v. efter dette stykke.

Stk. 4.  Løbende udbetalinger, der bortfalder ved de forsikredes eller pensionsberettigedes død, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 4, skal dog kun 70 pct. af udbetalingerne medregnes som skattepligtig indkomst.

Stk. 5.  Andre udbetalinger end nævnt i stk. 4, såsom udbetaling af kapitalforsikring eller opsparing ved ordningen udløb, udbetaling af tilbagekøbsværdi ved ophævelse af rente- eller kapitalforsikring, udbetaling ved ophævelse af en opsparing og udbetaling af bonus, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. dog § 53 og § 56, stk. 2.

Stk. 6.  Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v.

Stk. 7.  Ved opgørelsen af den skattepligtige formue anvendes statsskattelovens § 12.

Stk. 8.  Bestemmelsen i stk. 4, 2. pkt., anvendes også på en forsikring eller pensionskasseordning, der ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 1, stk. 1, litra d, nr. 3, i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v., uanset om forsikringen eller pensionskasseordningen opfylder de almindelige betingelser i §§ 2-5. For den del af udbetalingerne, der hidrører fra indbetalinger efter denne lovs ikrafttræden, gælder bestemmelsen dog kun med tilsvarende begrænsninger, som er fastsat for adgangen til fremtidig at indbetale til en af § 7 omfattet forsikring, jf. § 7, stk. 2. Bestemmelsen gælder heller ikke udbetalinger fra en ordning, hvor der efter lovens ikrafttræden er foretaget ændringer, der ikke kan forenes med lovens almindelige regler for en sådan ordning, jf. § 31."

Lovbekendtgørelse 2015-09-03 nr. 1088 om beskatningen af pensionsordninger m.v., pensionsbeskatningsloven.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A:

Reglerne i stk. 2-5 gælder for

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
 2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
 4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,
 6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,
 7. pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,
 8. pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og
 9. pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning m.v. som nævnt i stk. 1 for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 2 og 4, kan der ikke ved oprettelsen af en pensionsordning gives afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte.

Pensionsbeskatningslovens § 53 B:

Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 4. For præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 gælder § 53 A, stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, herunder renter og bonustilskrivninger.

Stk. 6. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, jf. stk. 4 og § 53 A, stk. 2.

Ikrafttrædelsesbestemmelsen § 6, stk. 1, i lov nr. 569 af den 24. juni 1992 (om formue- og indkomstskattepligt af afkastet af visse livsforsikringer m.v.)

§ 6.

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for forsikring og pensionsordning, der oprettes eller erhverves den 18. februar 1992 eller senere. Loven har dog ikke virkning for arv faldet den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før denne dato.

Praksis

SKM2014.127.SR:

Skatterådet fandt, at nogle udenlandske livsforsikringer, der var tegnet inden d. 18. februar 1992, fortsat var omfattet af den dagældende PBL § 50, hvis ejeren foretog en ændring af forsikringerne, der alene gik ud på at indsætte en anden person, end den person, der oprindeligt var indsat i forsikringsaftalen, og som forsikringen skulle tilfalde ved den længstlevende af ejeren eller dennes ægtefælles død.

Ændringen blev anset for at være af testamentarisk karakter, da den alene angik, hvem der skulle arve forsikringerne, og ejerskiftet var en følge af den tidligere ejers død.

Skatterådet fandt desuden, at forsikringerne fortsat var omfattet af dagældende PBL § 50, hvis ejeren indsatte eller tilbagekaldte begunstigede i forsikringernes løbetid.

Den Juridiske Vejledning 2019-1 C.A.10.4.2.3.6, Overgangsregler:

(…)

Hvornår foreligger der en sådan ændring af en forsikring mv., at den er en ny ordning omfattet af PBL § 53 A?

(…)

Aftalelovens regler

Aftalelovens regler betyder ved fortolkning af ikrafttrædelsesbestemmelsen, at ændringer efter den 18. februar 1992 af en eksisterende forsikringsaftale mv. fører til, at der foreligger en nyoprettet ordning, der omfattes af reglerne i PBL § 53 A.

Det gælder ændringer, der, hvis de havde foreligget i en accept, havde medført, at accepten ikke stemte overens med tilbuddet, jf. aftalelovens § 6. Det rejser spørgsmålet om, i hvilket omfang der kan foretages ændringer i en aftale om en forsikring mv. etableret før de nævnte tidspunkter, uden at ordningen derved i forhold til afgiftsreglen betragtes som en ny ordning.

(…)

Indsættelse af begunstigede

Indsættelse af begunstigede eller tilbagekaldelse af en sådan indsættelse fører ikke til, at der bliver tale om en nyoprettet forsikring omfattet af PBL § 53 A. Det samme gælder, når ejeren ved separation/skilsmisse indsætter den fraseparerede/fraskilte ægtefælle som uigenkaldeligt begunstiget.