EU har indgået en række handelsaftaler med lande, der ikke er medlemmer af EU (tredjelande). Aftalerne betyder, at du kan have mulighed for hel eller delvis toldnedsættelse, hvis du handler med lande, der er omfattet af EU’s handelsaftaler.

Handelsaftalerne har alle en oprindelsesprotokol med regler, som varerne skal leve op til for at opnå præferenceoprindelse og mulighed for toldnedsættelse. Derfor er det nødvendigt, at du kan dokumentere dine varers præferenceoprindelse i enten EU eller aftalelandet.

På EU’s officielle hjemmeside kan du se en liste over de handelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande. Hvis du ved import ønsker at opnå toldnedsættelse, er første skridt derfor at undersøge, om der findes en handelsaftale med det land, du handler med, og om varen er omfattet af handelsaftalen. Den viden kan du også få ved at slå varen direkte op i Toldtariffen

En vare har ikke nødvendigvis oprindelse i det land, du køber varen i eller får den tilsendt fra. Derfor har vi regler til at afgøre, hvor en vare kan siges at have sin oprindelse. En vares oprindelse skal afspejle det forhold og den forbindelse, der skal være mellem varen og det pågældende land, hvori varen er fremstillet.

Du skal være opmærksom på, at der på toldområdet findes to typer oprindelse med hver sit regelsæt: 

  • Almindelig oprindelse (ikke-præferenceoprindelse)
  • Præferenceoprindelse

Almindelig oprindelse (ikke-præferenceoprindelse)

Da alle varer har oprindelse et sted, findes der et sæt generelle regler, som gælder for alle varer. Denne type oprindelse kalder vi for almindelig oprindelse eller ikke-præferenceoprindelse. Reglerne for almindelig oprindelse anvendes til handelspolitiske foranstaltninger som fx antidumpingtold og udligningstold, handelsembargoer, beskyttelsesforanstaltninger, kvantitative restriktioner og handelsstatistikker. 

Dekorativt

Læs mere om almindelig oprindelse

Præferenceoprindelse

For mange virksomheder er varens oprindelse af særlig interesse, når de handler med tredjelande, der har indgået en handelsaftale med EU. Hvis en vare er omfattet af en handelsaftale, og det kan dokumenteres, at varen lever op til oprindelseskravene i den konkrete aftale, er der nemlig mulighed for hel eller delvis toldnedsættelse (også kaldet toldpræference). I så fald taler vi om, at varen har præferenceoprindelse. I de følgende afsnit kan du læse mere om reglerne for præferenceoprindelse, og hvordan du undersøger, om der er mulighed for at opnå toldnedsættelse på en bestemt vare.

Dekorativt

Mere information om oprindelse

EU-Kommissionens onlineværktøj, Access2Markets, indeholder relevant information om import til og eksport fra EU. Værktøjselementet ROSA (Rules of Origin Self-Assessment) giver dig mulighed for at tjekke, om din virksomheds produkter lever op til oprindelseskravene i en bestemt handelsaftale. Du finder Access2Markets på EU-Kommissionens hjemmeside.

Du kan også læse mere om forskellen på de to former for oprindelse på EU-kommissionens hjemmeside.

Læs mere om reglerne for oprindelse i Den juridiske vejledning afsnit F.A.9.4.1.

For at en vare kan opnå præferenceoprindelse i EU eller aftalelandet skal den opfylde én af to betingelser:

  • varen skal være fuldt ud fremstillet
  • varen skal være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet.

Fuldt ud fremstillet

Fuldt ud fremstillede varer omfatter fx produkter, der er udvundet, dyrket, høstet eller dyr, der er født og opdrættet, jaget eller fisket i EU eller aftalelandet. Hvis varen er omfattet af en handelsaftale og er fuldt ud fremstillet i enten EU eller aftalelandet, opnår den præferenceoprindelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er variationer i bestemmelserne om fuldt ud fremstillede varer i de forskellige aftaler. Du skal derfor altid undersøge, hvilke varer der anses for fuldt ud fremstillede i den konkrete aftale.

Grafik, fuldt-ud-fremstillet

Tilstrækkeligt be- eller forarbejdet

Hvis dine varer ikke er fuldt ud fremstillet, og du derfor ønsker at finde ud af, om en vare er tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet til at opnå præferenceoprindelse, kræver det, at du slår op i den enkelte handelsaftale. 

Her finder du proceslisten med de gældende regler for, hvordan materialer uden oprindelse i EU eller i aftalelandet er tilstrækkeligt be- eller forarbejdet til, at det fremstillede produkt får præferenceoprindelse. Du kan læse en guide til reglerne i listen længere nede på denne side. 

Dekorativt

Hvis dit produkt ikke er fuldt ud fremstillet, kan der være mulighed for at opnå præferenceoprindelse, hvis varen er tilstrækkeligt be- eller forarbejdet. I alle handelsaftaler findes der et bilag, som beskriver de krav, der skal opfyldes, for at materialer uden oprindelse i EU eller aftalelandet opnår præferenceoprindelse i henhold til aftalen. Dette bilag kaldes i daglig tale proceslisten. 

Sådan læser du proceslisten

Reglerne i proceslisten er delt op i kolonner:

  • Kolonne 1 indeholder de første 4 cifre af varekoden, som det færdige produkt hører under. I nogle tilfælde står der "ex" før angivelsen i kolonne 1. I så fald anvendes reglen i kolonne 3 eller 4 kun på den del af den pågældende position, som er beskrevet i kolonne 2. 
  • Kolonne 2 indeholder en produktbeskrivelse af det færdige produkt. Du skal være særligt opmærksom, hvis der står et "ex" i kolonne 1, da reglerne i så fald kun gælder de nævnte varer under den 4-cifrede varekode.
  • Kolonne 3 og 4 indeholder en eller flere regler (kvalificerende behandlinger), som skal opfyldes, for at det færdige produkt får præferenceoprindelse. Reglerne i kolonne 3 og 4 gælder kun for materialer, der ikke allerede har oprindelse i aftalelandet eller EU. Det er valgfrit, om du anvender reglerne i kolonne 3 eller 4. 

Nedenfor kan du se et eksempel på regler i proceslisten for kugle- og rullelejer.

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelse skal undgå

HS-pos (varekode) Produktbeskrivelse Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelse
(1) (2) (3) (4)
84.82 Kugle- og rullelejer
  • På basis af alle materialer undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, og
  • Ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40% af produktets pris ab fabrik
Fremstilling ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 25% af produktets pris ab fabrik

Hvis du ønsker at finde ud af, om der er mulighed for at opnå toldnedsættelse på en bestemt vare, er det muligt at finde svaret i Toldtariffen. I Toldtariffen finder du de gældende toldsatser og betingelser, herunder også om varen er omfattet af en handelsaftale (i Toldtariffen kaldes det toldpræference). For at bruge Toldtariffen kræver det, at du kender varekoden samt oprindelseslandet på den vare, du vil undersøge.

Læs mere om, hvordan du finder din varekode.

Når du har afklaret, om der er mulighed for toldpræference på varen, kan du gå videre til at læse mere om, hvordan du dokumenterer varens præferenceoprindelse.

Eksempel: Import af T-shirts fra Egypten

Dette eksempel handler om import af T-shirts fra Egypten til EU med varekoden 6109100010. Taster du oplysningerne (se øverst i skærmbilledet) om dit produkt ind i Toldtariffen, får du følgende toldinformationerne frem.

Toldtariffen

Som du kan se nederst i tabellen, er toldsatsen for alle tredjelande (103) som udgangspunkt 12% for denne vare. Det fremgår dog samtidig, at der er mulighed for toldpræference (142) med en toldsats på 0% på varen. Hvis du i dette tilfælde kan få dokumenteret, at varen har oprindelse i aftalelandet Egypten, samt at aftalens øvrige betingelser er overholdt, undgår du at betale told for varen.

Bemærk: Ved uoverensstemmelse mellem de foranstaltninger, der er vist i Toldtariffen og EU's eller den nationale lovgivning, er det bestemmelserne i lovgivningen, der er gældende.

Du kan også finde information om toldsatser og oprindelseskrav for den enkelte handelsaftale på EU’s officielle hjemmeside.

Hvis du som eksportør ønsker at finde ud af, om der er en handelsaftale med det land, du handler med, kan du orientere dig på EU’s officielle hjemmeside. Her kan du også se, hvilke toldsatser der gælder, og du kan tjekke, om dine varer lever op til oprindelseskravene i den enkelte handelsaftale. Den viden kan du som eksportør bruge, når du skal planlægge din produktion og dine handelsmønstre.

Eksempel: Eksport af T-shirts til Egypten

I dette eksempel ser vi på eksport af T-shirts fra EU til Egypten, der har varekoden 6109100010. Som du kan se nederst i tabellen, kan importøren i Egypten slippe for toldsatsen på 40%, hvis du som eksportvirksomhed kan dokumentere, at dine varer har præferenceoprindelse i EU eller Egypten, og at de øvrige krav i aftalen er overholdt.

Access2Markets