Som eksportør er det dig, der har ansvaret for at udarbejde dokumentation for, at din vare opfylder kravene om præferenceoprindelse i den enkelte handelsaftale. Det gør du ved at udarbejde og medsende et oprindelsesbevis til importøren.

Der er forskellige muligheder, når det kommer til oprindelsesbeviser. Derfor er det vigtigt, at du altid orienterer dig i oprindelsesprotokollen i den relevante handelsaftale. 

  1. Hvilket land har du samhandel med? Hvis EU har indgået mere end en handelsaftale med importlandet, er du fri til at vælge, så længe du lever op til kravene i den valgte aftale. På EU’s officielle hjemmeside finder du listen over lande, som EU har indgået handelsaftaler med.
  2. Opfylder dine varer kravene til præferenceoprindelse i den relevante handelsaftale og kan du dokumentere det? Læs mere, hvis du er i tvivl om, hvordan en vare opnår præferenceoprindelse.
  3. Hvilket oprindelsesbevis skal du bruge til at dokumentere dine varers præferenceoprindelse? Det fremgår af oprindelsesprotokollen i den enkelte handelsaftale, hvilke oprindelsesbeviser der anvendes.
  4. Hvordan foregår transporten af dine varer? Som eksportør skal du kunne dokumentere transporten af dine varer fra EU til aftalelandet, fx med et gennemgående transportdokument.  

Herunder kan du læse mere om de oprindelsesbeviser, der oftest anvendes. Vær dog opmærksom på, at du altid skal orientere dig i oprindelsesprotokollen i handelsaftalen. Heri fremgår det, hvilke oprindelsesbeviser der anvendes.

EUR.1-varecertifikat

EUR-varecertifikatet udstedes af Toldstyrelsen ved stempling efter anmodning fra eksportøren. Certifikatet følger en vare med EU-oprindelse.

Du ansøger om at få udstedt et EUR.1-varecertifikat ved at udfylde og indsende blanket 13.015 til Toldstyrelsen. Blanketten skal købes i en boghandel eller et trykkeri.

Læs mere om EUR.1-varecertifikatet.

EUR-MED-varecertifikat

EUR-MED-varecertifikatet udstedes ved stempling af Toldstyrelsen efter anmodning fra eksportøren. Certifikat følger en vare med oprindelse i EU eller et af de lande, hvor de særlige regler om kumulation kan anvendes. 

Se en oversigt over lande omfattet af EUR-MED-varecertifikatet.

Se et eksempel på EUR-MED-certifikatet.

Oprindelseserklæring/fakturaerklæring/udtalelse om oprindelse 

Erklæringen eller udtalelsen udstedes af den enkelte eksportør selv og skal således ikke udstedes eller attesteres af Toldstyrelsen. Det er et krav, at varen er beskrevet så præcist, at den kan identificeres. Erklæringen eller udtalelsen kan gives på en faktura, en følgeseddel eller et andet handelsdokument.

Bemærk, at der i den enkelte aftale er opstillet krav og betingelser for, hvornår og hvordan en erklæring eller udtalelse må anvendes.

Godkendt eksportør

Som eksportør har du i de fleste tilfælde lov til selv at udstede faktura- og oprindelseserklæringer for varer med præferenceoprindelse. Men overstiger værdien af de sendte varer 6000 euro, er det i flere handelsaftaler et krav, at du er registreret som godkendt eksportør. Vær opmærksom på, at beløbsgrænsen kan være lavere i enkelte aftaler, og i enkelte tilfælde er det et krav, at alle eksportører skal være godkendte for at kunne anvende handelsaftalen.

Læs mere om godkendt eksportør.

Registreret eksportør

En række af de lande og områder, som EU har frihandelsaftaler med, skal anvende det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til aftalen. Det gælder som hovedregel kun, hvis værdien af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro. Vær opmærksom på, at beløbsgrænsen kan variere i de enkelte aftaler, ligesom der også i nogle tilfælde er krav om registrering i REX ved mindre eksporter.

Læs mere om registrering i REX-systemet.

Herunder kan du læse mere om særlige regler i forbindelse med udstedelse af bestemte oprindelsesbeviser. Husk, at du altid skal orientere dig i den konkrete handelsaftale.

Erstatningscertifikat

Et erstatningscertifikat udstedes af den toldmyndighed, som har varen under toldkontrol i EU. Erstatningscertifikatet bruges typisk ved opsplitning i mindre sendinger. Varen må ikke være overgået til fri omsætning i EU, og det er samtidig et krav, at varen ikke har ændret karakter eller egenskaber.

De nærmere regler fremgår af oprindelsesprotokollen i den enkelte handelsaftale.

Erstatningsudtalelse (kun GSP-ordningen) 

En erstatningsudtalelse kan udstedes af en registreret eksportør, når en vare er under toldkontrol i EU. Erstatningscertifikatet bruges typisk ved opsplitning i mindre sendinger, som skal videresendes til et andet sted i EU, Norge eller Schweiz. Varen må ikke være overgået til fri omsætning i EU, og det er samtidigt et krav, at varen ikke har ændret karakter eller egenskaber. 

Duplikatcertifikat

Ved tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et oprindelsescertifikat kan eksportøren bede toldmyndigheden udstede et duplikatcertifikat. Det skal være tydeligt angivet på certifikatet, at der er tale om duplikat. Certifikatet får samme udstedelsesdato som det oprindelige certifikat.

Efterfølgende udstedelse af oprindelsescertifikat

Et oprindelsescertifikat skal udstedes i umiddelbar forbindelse med den aktuelle eksport. I særlige situationer (fx ved en uforsætlig fejltagelse) kan toldmyndigheden efter anmodning udstede et certifikat efterfølgende. Regler, betingelser og undtagelser i forbindelse med efterfølgende udstedelse er dog forskellige fra handelsaftale til handelsaftale.  

Efterfølgende udstedelse af fakturaerklæring/udtalelse om oprindelse

Eksportøren kan som hovedregel indtil 24 måneder efter varens indførsel udstede en efterfølgende erklæring eller udtalelse om oprindelse. Regler, betingelser og undtagelser i forbindelse med efterfølgende udstedelse er forskellige fra handelsaftale til handelsaftale.

A.TR-certifikat (kun for Tyrkiet og Kina)

A.TR-certifikatet kan anvendes ved varer omfattet af Toldunionsaftalen mellem EU og Tyrkiet. Certifikatet dokumenterer alene, at varen er i fri omsætning inden for Toldunionen og er altså ikke dokumentation for varens oprindelse.

A.TR-certifikatet udstedes af toldmyndighederne i eksportlandet eller af eksportøren selv, hvis denne er godkendt eksportør.

Se mere om A.TR-certifikatet.

Ved handel mellem EU-lande er der i nogle tilfælde krav om at fremlægge en leverandørerklæring. Der findes to forskellige leverandørerklæringer.

Leverandørerklæring - enkeltstående

En leverandørerklæring udstedes af leverandøren som oprindelsesbevis til modtageren og kan fremlægges når som helst - også efter varens levering. En enkeltstående erklæring gælder for den præcise vare, som er specificeret på det handelsdokument, som erklæringen er givet på. Det kan fx være følgesedlen.

Leverandørerklæring

Leverandørerklæring - stående erklæring

En stående leverandørerklæring udstedes af leverandøren som oprindelsesbevis til modtageren og har en maksimal løbetid på 24 måneder. I modsætning til en enkeltstående erklæring kan en stående erklæring dække alle efterfølgende sendinger af den pågældende vare med samme oprindelse. En stående leverandørerklæring kan udfærdiges med tilbagevirkende kraft i op til 12 måneder fra erklæringens udstedelsesdato.

Stående leverandørerklæring

Se mere om leverandørerklæringer.

Udover at kunne bevise varernes oprindelse er det vigtigt, at du i samarbejde med importør også kan fremlægge dokumentation for varens transport fra EU til aftalelandet. I mange tilfælde er det et krav, at transporten skal ske direkte mellem EU og aftalelandet. Hvis transporten ikke er direkte, og der fx sker omladning eller midlertidig opbevaring undervejs, skal det foregå under toldmyndighedernes tilsyn i det pågældende land. Transportkravene sikrer, at de varer, der afsendes fra aftalelandet, er de samme, som ankommer til importøren. Du kan fx dokumentere den direkte transport med et gennemgående transportdokument. 

Dekorativt