Dato for udgivelse
24 Mar 2020 09:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Mar 2020 09:37
SKM-nummer
SKM2020.125.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
67/2019
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Selskabsbeskatning, skatter, sports-, udflugts- og fritidsformål
Resumé

Et selskab havde i en del af 2009 udlejet et krydstogtskib til en virksomhed, som benyttede skibet til flere forskellige krydstogter i udlandet. Højesteret fastslog, at selskabet ikke kunne benytte de lempelige be- skatningsregler i tonnageskatteloven, fordi der var tale om sejlads med "sports-, udflugts- og fritidsfor- mål", som ifølge lovens § 8, stk. 1, nr. 10, er undtaget fra tonnageskatteordningens anvendelsesområde. Landsretten og byretten var kommet frem til det samme resultat.

Reference(r)

Tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 C.D.8.8.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 C.A.3.4.6.5

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Østre Landsrets dom, SKM2019.120.ØLR

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2017.561.BR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, SKM2015.753.LSR

Hele afgørelsen kan læses via dette link: Højesterets afgørelse