Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for skattefritagelse af fortjeneste ved statens overtagelse af ejendomme efter § 16 i Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Behandling af tab
  • Overtagelsen af ejendomme
  • Hvilke ejendomme
  • Virksomhedsordningen

Regel

Fortjeneste, der stammer fra afståelse af en fast ejendom efter § 16 i Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup (Lov nr. 881 af 16-06-2020), medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL § 7 F, stk. 4.

Efter Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup kan staten i visse tilfælde tilbyde at overtage en ejendom.

Fortjeneste ved salg af ejendomme m.v. til staten efter § 11, stk. 2, i lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup ikke skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Det betyder, at den fortjeneste ved salg af en boligejendom, der ikke allerede er fritaget for beskatning efter EBL § 8 og 9, vil blive skattefritaget.

Skattefritagelse omfatter for landbrugsejendomme også fortjeneste ved salg af driftsbygninger, jord, driftsmidler, beholdninger og produktionsdyr.

Tilsåede marker, skov, markanlæg m.v. er som en del af en fast ejendom er også omfattet af skattefritagelse.

Bemærk

Skattefritagelsen omfatter ikke eventuelle genvundne afskrivninger eller genanbragt fortjeneste fra afståelse af en erhvervsejendom efter EBL §§ 6 A, 6 C eller 10.

Bestemmelserne i EBL § 11, stk. 2, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Det betyder, at den genanbragte fortjeneste beskattes i det indkomstår, hvor staten overtager den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter ejendomsavancebeskatningsloven, som erhvervsejendommen ville være berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen. I stedet for at medregne fortjenesten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan den skattepligtige vælge at udskyde beskatningen ved at genanbringe fortjenesten i en ny ejendom efter reglerne i EBL §§ 6 A eller 6 C.

Se afsnit C.H.2.1.11.5 Genanbringelse af fortjeneste i ejendomme, der efterfølgende eksproprieres eller lignende. 

Behandling af tab

I de situationer, hvor der opgøres et tab ved afståelsen, der kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens almindelige regler, vil dette tab fortsat kunne fratrækkes. For erstatning, der modtages i anledning af ekspropriation, gælder også, at tab ved afståelsen kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen, uanset om en eventuelle fortjeneste i anledning af ekspropriationen er skattefri. 

Overtagelsen af ejendomme

Det fremgår af bekendtgørelse om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup (BEK nr. 939 af 22. juni 2020) at en ejer, der ønsker at få overtaget sin ejendom, skal fremsætte anmodning herom overfor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Af bekendtgørelsen fremgår også proceduren for prisfastsættelsen i forbindelse med statens overtagelse af ejendommene. 

Hvilke ejendomme

Ejeren af en bolig, der i særlig grad udsættes for støjgener og som er beliggende i et område, der er omfattet af bilag 1 i lovforslaget (L116, Forslag til Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup) kan ifølge loven anmode Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om at overtage den ejendom, hvori boligen indgår.

Det er hermed alene ejendomme, der anvendes til beboelse, som vil kunne være berettiget til at blive overdraget til staten. Udover beboelse vil ejendommen dog også kunne anvendes erhvervsmæssigt. Se § 11, stk. 2, i lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup.

For boliger på landbrugsejendomme omfatter ejendommen også eventuelle tilhørende jordstykker, som er registreret til landbrugsejendommen. Ejeren af boligen på landbrugsejendommen vil dog kunne vælge, at tilhørende jordstykker ikke omfattes af tilbuddet om overtagelse. Udover landbrugsejendommen kan ejeren vælge, at tilbuddet om overtagelse også skal omfatte driftsbygninger, løsøre, beholdninger og produktionsdyr.

For øvrige boliger omfatter ejendommen også eventuelle direkte tilstødende matrikler med samme ejer. Ejeren af boligen vil dog kunne vælge, at tilstødende matrikler ikke omfattes af tilbuddet om overtagelse.

Se også bekendtgørelse om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup nr. 939 af 22. juni 2020

Virksomhedsordningen

Hvis ejeren af den pågældende ejendom m.v., der bliver overtaget af staten anvender ejendommen erhvervsmæssigt og anvender reglerne i virksomhedsskatteordningen, vil det skattefrie beløb indgå i virksomhedsordningen og vil blive behandlet efter virksomhedsskattelovens regler. Det svarer til de gældende regler for beskatning af ekspropriationserstatninger.