Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. corona-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig til beskatning og moms ift. en række hjælpepakker. 

Kompensationsordningerne fra covid-19-hjælpepakkerne er som udgangspunkt skattepligtig indkomst for modtageren og skal medregnes i virksomhedens årsregnskab. Årsregnskabet er det, der ligger til grund for den skattepligtige indkomst, som du skal oplyse på oplysningsskemaet. 

Kompensationer til virksomheden skal indgå i virksomhedens årsregnskab afhængig af beskatningstidspunktet for kompensationen.

Vi modtager løbende oplysninger fra tredjepart om udbetalte kompensationer, og disse vil indgå i vores kontrol af virksomhedernes indberetninger.

Gældende regler og udkast til lovforslag

De gældende regler om, hvornår et covid-19 kompensationsbeløb skal beskattes, kan give anledning til tvivl, når der ikke er erhvervet endelig ret til en udbetaling på udbetalingstidspunktet. For at skabe en mere klar og enkel lovgivning om beskatningstidspunktet af de forskellige Covid-19-ordninger, er der den 18. juni 2021 sendt et udkast til lovforslag i høring. Udkastet til lovforslag forventes fremsat i oktober 2021, og lovgivningen forventes derfor tidligst at kunne være vedtaget i november 2021.

Læs mere om udkastet til nyt lovforslag længere nede på siden.

Efter gældende regler skal beløb udbetalt efter en Covid-19-kompensationsordning (også ofte kaldet hjælpepakke) beskattes i det indkomstår, hvor virksomheden har erhvervet endelig ret til beløbet. I de tilfælde, hvor der er opnået en sådan endelig ret til udbetalinger i 2020, skal kompensationen også beskattes i 2020.

I mange tilfælde vil der være erhvervet endeligt ret til beløbet i det indkomstår, hvor man har fået det udbetalt.

I nogle tilfælde vil beskatningstidspunktet dog afvige fra udbetalingsåret, fordi der ikke er erhvervet endelig ret til beløbet, da det blev udbetalt.

Om der er erhvervet endelig ret afhænger af en vurdering af de nærmere betingelser for at modtage det konkrete beløb fra en kompensationsordning. Det vil således afhænge af en konkret vurdering af den enkelte kompensationsordning, hvornår beskatningstidspunktet skal fastsættes.

Nogle kompensationsordninger er opbygget således, at virksomheden på tidspunktet for modtagelsen af kompensationsbeløbet opfylder betingelserne, og den udbetalende myndighed har således inden udbetalingen truffet en endelig afgørelse om retten til kompensation og til beløbets størrelse.

Ved andre kompensationsordninger skal virksomheden senere dokumentere, at forskellige betingelser var opfyldt i kompensationsperioden, såsom at omsætningen reelt var faldet med 50 %, at de faste omkostninger reelt beløb sig til det i ansøgningen anførte mv. I disse tilfælde skal den udbetalende myndighed efterfølgende træffe en endelig afgørelse om retten til beløbet og beløbets størrelse. Der vil her i mange tilfælde være tvivl om, hvorvidt virksomheden havde ret til kompensation og til beløbets størrelse. Her vil beskatningstidspunktet som udgangspunkt være udskudt, således at virksomheden først skal medregne kompensationsbeløbet på tidspunktet for den udbetalende myndigheds endelige afgørelse.

I denne sammenhæng opfordrer vi dig til at forholde dig til de informationer, du har fået sammen med den pågældende ordning, og som din ansøgning beror på, samt at orientere dig i nedenstående vejledning.

Skattestyrelsen skal bemærke, at virksomhederne skal oplyse kompensationsbeløbene (selvangive) efter gældende ret. Dette gælder også for indkomståret 2020.

De gældende regler om, hvornår et covid-19 kompensationsbeløb skal beskattes, kan give anledning til tvivl, når der ikke er erhvervet endelig ret til en udbetaling på udbetalingstidspunktet. For at skabe en mere klar og enkel lovgivning om beskatningstidspunktet af de forskellige Covid-19-ordninger, er der den 18. juni 2021 sendt et udkast til lovforslag i høring. Udkastet til lovforslag forventes fremsat i oktober 2021, og lovgivningen forventes derfor tidligst at kunne være vedtaget i november 2021.

Udkastet til lovforslag kan blive ændret inden fremsættelsen og i forbindelse med Folketingets behandling, og nedenstående gennemgang er alene baseret på det udkast, der er sendt i høring. Skattestyrelsen gør opmærksom på, at det også vil afhænge af Folketinget, om lovforslaget vedtages.

Da formålet med lovforslaget er at skabe klarhed over beskatningstidspunktet i tvivlstilfælde, er det alene de covid-19 kompensationsordninger, der kan have et udskudt beskatningstidspunkt (en senere retserhvervelse), der er omfattet af valgordningen i det udkast til lovforslag, der er sendt i høring.

Har virksomheden erhvervet ret til kompensationsbeløbet på udbetalingstidspunktet, vil beskatningstidspunktet ikke blive berørt af lovforslaget. Det vil således afhænge af den konkrete kompensationsordning, om virksomheden kan gøre brug af valgordningen i udkastet til lovforslag.

Ordninger, der er omfattet af valgordningen i udkastet til lovforslag

Ved denne gruppe af ordninger har den udbetalende myndighed på udbetalingstidspunktet ikke endeligt afgjort, om modtageren er berettiget til udbetalingen, hvorfor der er usikkerhed om, hvor stort et beløb modtageren er berettiget til, og/eller om modtageren opfylder betingelserne for at modtage udbetalinger fra ordningen. I denne gruppe falder bl.a. de fleste ordninger, der administreres af Erhvervsstyrelsen.

Beskatningstidspunkt for disse ordninger er som udgangspunkt tidspunktet for den udbetalende myndigheds endelige beslutning om beløbets berettigelse og størrelse. En udbetaling i 2020, som først endeligt godkendes af den udbetalende myndighed i 2021, skal efter gældende ret som udgangspunkt, først beskattes i indkomståret 2021. Som beskrevet ovenfor betyder gældende regler imidlertid, at der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte udbetaling for at fastslå beskatningstidspunkt.

Det offentliggjorte udkast til lovforslag lægger op til, inden for visse rammer, at give frit valg om, i hvilket år udbetalingen skal beskattes. Beløbet forventes således at kunne medregnes i:

  • udbetalingsåret,
  • året for den endelige beslutning fra den udbetalende myndighed eller
  • et hvilket som helst år herimellem.

Der lægges i udkastet også op til at give mulighed for, at beskatningstidspunktet for udbetalinger, der ikke efter gældende regler skal beskattes i 2020, senere kan ændres, så de kommer til beskatning i 2020.

Ordninger, der ikke er omfattet af valgordningen i udkastet til lovforslag

Ved denne gruppe af ordninger skal modtageren allerede ved sin ansøgning dokumentere, at alle betingelser for at have endelig ret til det ansøgte beløb er opfyldt. Det betyder, at modtagere i denne gruppe ikke skal indsende efterfølgende dokumentation for, at betingelserne var opfyldt. Et udbetalt beløb er derfor endeligt godkendt.

Disse ordninger beskattes på udbetalingstidspunktet, dvs. i det indkomstår, hvor pengene udbetales til modtager. Er beløbet udbetalt i indkomståret 2020, skal beløbet derfor medregnes i indkomstopgørelsen for 2020.

Lønkompensation er udelukkende støtte eller tilskud til virksomheden som følge af, at virksomheden har ansatte i perioder, hvor virksomheden er underlagt Covid-19-restriktioner. Lønkompensationen skal derfor indgå i den skattepligtige indkomst ligesom andre Covid-19-kompensationer.
Lønninger til ansat personale er dog upåvirket af lønkompensation til virksomheden, og du skal derfor håndtere lønningerne som sædvanligt.

Foreninger, fonde mm.:

Foreninger, selvejende institutioner mv. er kun skattepligtige af modtaget kompensation i det omfang kompensationen vedrører en skattepligtig og erhvervsmæssig virksomhed. Foreninger mv. beskattes efter selskabsskatteloven, hvilket også gælder visse fonde. Andre fonde vil være omfattet af fondsbeskatningsloven, og derfor skal du opgøre indkomsten efter denne lov.

B-indkomstmodtagere (honorar):

Hvis du modtager B-indkomst, skal du medregne kompensationen til din personlige indkomst. Du skal betale AM-bidrag af kompensationsbeløbet. 
Hvis din personlige indkomst er større end topskattegrænsen på 544.800 kr. i 2021, kan kompensationen efter betalt AM-bidrag blive beskattet med op til ca. 53 procent.

Læs mere om B-indkomst.

Freelancere:

Hvis du er freelancer, bliver du beskattet på samme måde som B-indkomstmodtagere, medmindre du driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Hvis det er tilfældet, bliver du beskattet som personligt ejet virksomhed.

Oversigt over de meste søgte ordninger

I tabellen herunder kan du finde en liste over de mest søgte ordninger. Vi vil løbende tilføje nye, så snart de er afklaret ift. beskatningstidspunkt. Tabellen viser, om de forskellige ordninger forventes at være omfattet af det kommende lovforslags valgordning, hvilket er angivet med "Ja" i oversigten, eller om du skal medregne udbetalingerne i den skattepligtige indkomst på udbetalingstidspunktet, fx indkomståret 2020-, hvilket er angivet med et "Nej" i oversigten.

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at der er usikkerhed om den endelige udformning af lovgivningen, hvorfor der også er usikkerhed om vurderingen på nedenstående liste.

Du kan finde ordningen ud fra navnet, den udbetalende myndighed eller udbetalingsidentifikationen, som du kan se på virksomhedens NemKonto sammen med informationen om udbetalingen.

Når din virksomhed har fået kompensation fra hjælpepakkerne, skal du som udgangspunkt ikke betale moms af den. Der skal nemlig ikke betales moms af offentlige tilskud, der gives som gave - det vil sige tilskud, som du eller din virksomhed har fået, uden at der kræves noget til gengæld.

Vær dog opmærksom på, at du i særlige tilfælde alligevel skal betale moms af tilskuddet, og at det også får indflydelse på den moms, som du skal angive.

Det drejer sig for eksempel om disse situationer:

Pristilskud - når du har fået tilskud til at nedsætte kundens pris
Hvis du har fået tilskud til at sætte prisen ned, skal du betale moms, medmindre du sælger en vare eller ydelse, der er momsfritaget. Hvis varen eller ydelsen er fritaget for moms, indgår tilskuddet i den samlede beregning af fradragsprocenten (pro rata-satsen).

Tilskud i forbindelse med salg af billetter til kulturarrangementer eller færgeoverfart 
Hvis du har fået tilskud i sommerpakkerne fx til billetsalg i forbindelse med kulturarrangementer eller færgeoverfart, er der særlige regler, som har betydning for opgørelsen af din moms. Kontakt os på 72 22 12 39, hvis du har spørgsmål om det.

Se Den juridiske vejledning for uddybende og fyldestgørende juridisk information om gaver eller vederlag/tilskud

Momskompensation til velgørende foreninger m.v.

Skattestyrelsen anser lønkompensation og kompensation for faste udgifter som ekstraordinære. Det betyder derfor, at velgørende foreninger ikke skal medregne disse beløb ved opgørelse af egenfinansieringsgraden - hverken i tælleren (privat indtægt) eller i nævneren (andre indtægter, herunder beløb modtaget fra det offentlige).

Det offentliges betaling (kompensation) af halvdelen af entré til museer m.v. i 2020 kan du medregne som egenindtægt, selvom beløbet kommer fra staten.

Lønsumsafgift

Vær opmærksom på, at tilskuddet også kan have indflydelse på den lønsumsafgift, du skal betale. 

Se Den juridiske vejledning for uddybende og fyldestgørende juridisk information om lønsumsafgift.

Moms ved betaling af arbejde med aflivning af mink samt rengøring og desinfektion af bygninger mv.

Hvis du har indgået en kontrakt med Fødevarestyrelsen om at udføre arbejde, der vedrører aflivning af mink og rengøring mv. af tilhørende bygninger og lignende, skal du være opmærksom på, at du skal betale moms af betalingen for udførelse af ydelserne.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Sprog