Dato for udgivelse
16 Sep 2021 08:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Aug 2021 14:33
SKM-nummer
SKM2021.476.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0289714
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieløn - aktieindkomst - beskatningstidspunkt
Resumé

Skatterådet bekræftede, at medarbejdere hos Spørger, der deltog i medarbejderaktieprogrammet MAP, skattemæssigt skulle anses som ejere af Matching Shares og Investment Shares deponeret i MAB, og at indkomst fra Matching Shares og Investment Shares skulle behandles som aktieindkomst.

Skatterådet bekræftede videre, at medarbejdere hos Spørger, der deltog i MAP, skattemæssigt ansås for ejere af Fractional Shares. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at indkomsten fra Fractional Shares for medarbejderne skulle behandles som aktieindkomst.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ligningslovens § 7 P fandt anvendelse ved medarbejdernes deltagelse i MAP. Der blev herved henset til, at vederlaget ikke var entydigt identificeret i aftalen, og at betingelsen i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1), derfor ikke var opfyldt. Ligningslovens § 7 P kunne derfor ikke anvendes på Matching Shares.

Det var rådets vurdering, at ligningslovens § 7 P heller ikke kunne anvendes på Investment Shares og Fractional Shares, da der ikke var indgået en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P. Det var videre rådets opfattelse, at ligningslovens § 7 P ikke kunne anvendes på Fractional Shares, da disse ikke kunne anses for aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Derfor var der ikke tale om vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningslovens § 1, ligningslovens § 7 P, § 16 og § 16 A.

Reference(r)

 Aktieavancebeskatningslovens § 1, ligningslovens § 7 P, § 16 og § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.5.17.3.3.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.A.5.17.3.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.B.2.15.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.G.3.2.3.3.5.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, skattemæssigt skal anses som ejere af Matching Shares deponeret i MAB, og at indkomst fra Matching Shares skal behandles som aktieindkomst?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, skattemæssigt skal anses som ejere af Investment Shares deponeret i MAB, og at indkomst fra Investment Shares skal behandles som aktieindkomst?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, for så vidt angår Fractional Shares, skattemæssigt skal anses som ejere af en ideel andel af Underlying Shares, og at indkomst fra Fractional Shares skal behandles som aktieindkomst?
 4. Kan Skattestyrelsen bekræfte, at ligningslovens § 7 P finder anvendelse for Spørgers medarbejderes deltagelse i MAP?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Nej, se dog begrundelse og indstilling
 4. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1 ("Selskabet") er producent af nærmere angivne produkter. Selskabets aktier er noteret på børsen i Y1, og alle aktier giver ens stemme og udbytterettigheder (én aktie/én stemme).

Selskabet er det ultimative moderselskab i […] koncernen, herunder for Spørger, og har p.t. mere end […] produktionssteder i […] lande. Produktionsstederne og koncernens hovedsæde beskæftiger mere end […] medarbejdere, og disse medarbejdere bidrager væsentligt til […] koncernens succes. H1 ejer en nærmere angivet procentandel af Spørger, mens den resterende procentandel ejes af en tredjepart.

For at fremme medarbejdernes loyalitet samt have en gruppe af aktionærer, der agerer for Selskabets bedste, samt styrke medarbejdernes tilknytning til koncernen, har H1 besluttet at iværksætte et medarbejderaktieprogram ("MAP").

Med henblik på at implementere MAP, har Selskabet etableret en Privatstiftung H2 (“MAB"), der har til formål at forvalte MAP. En Privatstiftung oprettes ved et notarielt dokumenten Stiftungsurkunde.

Det fremgår af Stiftungsurkunde, at MAB er stiftet som en Privatstiftung i henhold til […], og at MAB er en […] stiftung i henhold til […] (den lokale indkomstskattelov; herefter benævnt […]), jf. […].

I henhold til lokal lovgivning er strukturen kendt som […] Privatstiftungen, og gør det muligt for ansatte med bopæl i Y2 at opnå skattefordele i forbindelse med deltagelsen i medarbejderaktieprogrammer oprettet i overensstemmelse med […]. Den skattemæssige fordel består i, at ansatte med bopæl i Y2 kan få tildelt aktier med en værdi på op til EUR 4.500 om året skattefrit (dvs. tildelingen udløser ingen indkomstskat eller socialsikringsbidrag på tidspunktet for tildelingen af aktierne), betinget af, at aktierne opbevares af en […] Privatstiftung. For at bevare skattefordelene må medarbejderne ikke sælge deres aktier i den periode, hvor de er ansat i det pågældende koncernselskab.

Selskabets MAP reguleres af to dokumenter, som er fremsendt:

i)                    Plan Conditions ("Plan Condition")

ii)                  Trust and Custody Agreement ("TCA")

Af Trust and Custody Agreement, der er indgået mellem medarbejderen som

 "Trustor" og Stiftungen som "Trustee" fremgår bl.a.:

"[…]

As a consequence, the MAB Foundation holds and manages all shares and/or all other rights acquired or received by the Trustor under the MAP or due to his or her position as a shareholder in respect of his or her shares already held in the Custody Account, according to the following terms and conditions.

[…]

For this reason, the Parties enter into a trust and custody relationship which governs the Trustee's authorization to exercise shareholder rights as well as the Parties' other rights and obligations concerning the shares and/or any other rights the Trustor acquires or receives under the MAP or due to his or her position as the beneficial owner of the shares held in the MAB Foundation's trust securities account, as follows:

[…]

2.2. The Trustor hereby authorizes and instructs the Trustee to manage the Custody Account on behalf of the Trustor and to hold the […] Shares (Investment Shares and Matching Shares) therein.

2.3 For the avoidance of doubt, the Trustor at all times shall be the beneficial owner of the shares held in trust and this Agreement shall constitute a trusteeship under which the Trustee acts as custodian and civil-law owner of the shares held in trust, while beneficial ownership of the shares held in trust shall at all times remain with the Trustor.

[…]

All […] Shares and Other Securities held in the Custody Account are hereinafter referred to as "Shares Held in Trust".

[…]

The Trustee agrees to receive and hold the Shares Held in Trust on the Trustor's behalf and to exercise the rights conferred by the Trustor pursuant to Section 2 on a trust basis in the Trustee's own name but in the Trustor's favor.

[…]

4.2 Any dividend payment in respect of Shares Held in Trust shall belong to the Trustor. Once the dividend or dividend equivalent has been credited, the Trustor shall decide whether the dividend, or in case of Fractional Shares the dividend equivalent, shall be (i) paid to the Trustor, or (ii) left in the Trustor's clearing account. If after credit of a dividend the Trustor (by using the means of communication provided by the Plan Administrator, e.g. through the […] web portal) does not give notice to the Plan Administrator whether the dividend should be distributed, the dividend will be left in the Trustor's clearing account without bearing any interest.

[…]"

Danske medarbejdere indgår tillige en tredje aftale for at bringe deltagelsen i MAP ind under ligningslovens § 7 P. “Section 7 P Agreement" er fremsendt. De tre dokumenter udgør grundlaget for selve incitamentsprogrammet og regulerer forholdet mellem de deltagende medarbejdere i det danske datterselskab Spørger og MAB.

For at deltage skal medarbejderne acceptere både Plan Conditions, TCA’en og Section 7P Agreement.

I henhold til den påtænkte MAP kan Selskabet udstede såkaldte Plan Tranches. Hver Plan Tranche udgør en mulighed for medarbejderne i de lokale afdelinger for at investere i Selskabet gennem MAP.

Ved hver Plan Tranche tilbydes medarbejderne at investere et beløb, som skal ligge mellem et på forhånd fastsat minimuminvesteringsbeløb og et maksimuminvesteringsbeløb, jf. § 2(1)(d) i Plan Conditions. Når medarbejderen har valgt, hvor meget han/hun vil investere, skal han/hun vælge mellem to investeringsformer: Non-recurring Investment eller Savings Option, jf. § 4(1) i Plan Conditions. Savings Option (med en månedlig investering over en angivet periode) tilbydes på nuværende tidspunkt kun til lokale medarbejdere i koncernen og vil ikke blive behandlet yderligere i denne anmodning.

Medarbejderne hos Spørger tilbydes alene at investere i form af en Non-recurring Investment, og denne anmodning om bindende svar er derfor begrænset til den skattemæssige behandling af deltagelsen i MAP for medarbejderne hos Spørger.

Betingelserne for deltagelsen i MAP er angivet i Plan Conditions, hvortil følgende bemærkes.

Medarbejderen skal overføre investeringsbeløbet direkte (Investment Amount (Direct Payment)) til MAB.

MAB erhverver Investment Shares for investeringsbeløbet på vegne af den pågældende medarbejder, jf. 11(1) i Plan Conditions. På grund af strukturen i MAP, hvor medarbejderen binder sig for et fast investeringsbeløb (Investment Amount) i stedet for et fast antal aktier, kan medarbejderens investering resultere i ejerskabet af en ideel andel af en aktie (en såkaldt Fractional Share), jf. § 11(2) i Plan Conditions.

En Fractional Share er en ideel andel af den underliggende aktie (Underlying Share), hvorved medarbejderen tildeles de økonomiske rettigheder svarende til en brøkdel af en Investment Share, jf. § 11(2) i Plan Conditions.

Ved købet af Investment Shares (og potentielt Fractional Shares) i MAP tildeler Selskabet medarbejderen Matching Shares uden beregning i forholdet 1 (en) Matching Share for hver 2 (to) Investment Shares, som medarbejderen har købt, jf. § 12(1) Plan Conditions. Incitament og skattefordelen i programmet svarer derfor til værdien af de tildelte Matching Shares.

Af Plan Conditions fremgår nærmere, at:

“[…]

Definitions

[…]

Investment Shares Company Shares equivalent to the Investment Amount which are held in the MAB Foundation's Custody Account after the end of the Offer Period and entitle the Plan Participant to receive free Matching Shares upon satisfaction of all requirements;

[…]

Matching Shares Company Shares allocated to Plan Participants in proportion to investments made and Investment Shares received (current proportion: 2 [two] Investment Shares grant a right to receive 1 [one] Matching Share);

[…]

Fractional Share A proated right to a Company Share as defined by § 11 (2) along with the shareholder rights defined in § 15;

[…]

Preamble

[…]

(2)  […] shall be granted the opportunity to buy on the market through the Plan Administrator shares of [H1] which grant a right to receive free Matching Shares from […] Privatstiftung

[…]

(3)  The MAB Foundation will use the respective Investment Amount to buy Company Shares and credit such shares on a trust basis to its Custody Account in favor of the respective Plan Participant. The Investment Shares shall entitle Plan Participants to receive free Matching Shares from the MAB Foundation.

[…]

§ 1. Underlying Shares

The Company Shares are no-par value bearer shares of the Company.

(2)  At present Company Shares are listed at the […] Stock Exchange […] under […], each carrying voting and dividend rights. Company Shares with […] are relevant in respect of the MAP. All of [H1]'s shares are publicly held; the applicable principle is "one shareone vote". As a consequence, there are no preference shares or registered shares; and ordinary shares are not subject to any restrictions.

(3)  Any new shares issued under a capital increase and carrying different rights may

have different […]. […]

§ 5. Minimum and Maximum Investment Amounts

(1)  The potential investment under the MAP shall be limited by a Minimum Investment Amount and a Maximum Investment Amount.

(2)  The Minimum Investment Amount shall be EUR 100.per Offer Period and Savings Period, respectively.

(3)  The Maximum Investment Amount shall be EUR 9,000.per Offer Period and Savings Period, respectively.

[…]"

Aktierne (både Investment Shares, Fractional Shares og Mathcing Shares) anbringes af medarbejderen i MABs depot hos en ekstern depotbank, jf. § 14(1) i Plan Conditions. Alle aktier forvaltes af MAB, jf. § 14(2), og i den forbindelse indgår medarbejderen og MAB en forvaltningsaftale "TCA’en" jf. § 14(3) i Plan Conditions.

Som forvalter udøver MAB aktionærrettighederne (dvs. i praksis stemmerettighederne) på vegne af medarbejderen, jf. § 15(2) i Plan Conditions. Retten til udbytte bibeholdes af medarbejderen og alt udbytte skal udbetales til medarbejderen, jf. § 15(2) i Plan Conditions.

I henhold til lokal selskabslovgivning anses aktierne for juridisk ejet af MAB.

For at overholde kravene i den lokale skattelovgivning kan aktierne være underlagt en bindingsperiode (Holding Period), jf. § 16 i Plan Conditions. Efter udløbet af en evt. bindingsperiode kan medarbejderen vælge at sælge aktierne, få aktierne overført til sin egen depotkonto eller beholde sine aktier i MABs forvaltning. For medarbejdere i lokale afdelinger af Selskabet vil bindingsperioden blive fastsat af Selskabets ledelse på grundlag af lokale (arbejdsretlige) lovkrav, jf. § 16(1) i Plan Conditions. Bindingsperioden for medarbejdere hos Spørger vil være [ ] år.

Vi forstår, at de deltagende medarbejdere i henhold til lokal lovgivning betragtes som reelle ejere af aktierne i Selskabet, selvom aktierne formelt set efter lokal ret ejes af MAB. Vi forstår endvidere, at MAB i henhold til lokal lovgivning behandles som en skattepligtig enhed med henblik på selskabsskat. Endelig forstår vi, at aktierne, som MAB forvalter på vegne af medarbejderne, ikke officielt registreres hos de enkelte ansatte eller skatteydere, og at MAB betragtes som den formelle eller juridiske ejer af aktierne efter lokal ret.

Danske medarbejdere indgår en særskilt aftale Section 7P Agreement medSpørger for at bringe ordningen ind under ligningslovens § 7 P. Af "Section 7P Agreement" fremgår:

“[…]

hereby enters into this agreement (the “Agreement") on the application of section 7P of the Danish Tax Assessment Act regarding grants of Matching Shares to the Employee under the H1’s (the “Company") Employee Participation Program (the “MAP").

[…]

1.      Grants

1.1   The Employee will receive a grant of Matching Shares free of charge at a ratio of one (1) Matching Share for each two (2) Investment Shares purchased by the employee, cf. § 12(1) of the Plan Conditions.

1.2   The value at grant of each Matching Share equals the value of each Investment Share.

1.3   The number of granted Matching Shares will be set out in an individual grant letter.

1.4   The Employee Shares are subject to a Holding Period of [] years, in which the Employee must comply with § 16(2) of the Plan Conditions.

1.5   1.5 Any grant of Matching Shares is subject to the terms and conditions set out in the Plan Conditions, the Trust and Custody Agreement and this Agreement.

2.      Tax matters

2.1   [Spørger]; the Company and the Employee hereby agree that section 7P of the Danish Tax Assessment Actto the widest possible extentshall apply in respect of the granted Matching Shares and that the [Spørger] and the Employee are obligated to comply with the requirements set out in section 7P, subsection 2, nos. 2-7 of the Danish Tax Assessment Act in order for the taxation of the Employee with respect to the Matching Shares to be in accordance with section 7P of the Danish Tax Assessment Act.

[…]"

Skattestyrelsen kan lægge til grund, at medarbejderne ikke deltager i MAP gennem personlige holdingselskaber.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, skattemæssigt skal anses som ejere af Investment Shares og Matching Shares deponeret i MAB, og at indkomst fra Investment Shares og Matching Shares skal behandles som aktieindkomst?

Ønsket svar: "Ja".

Begrundelse

I henhold til dansk aftaleret er et køb indgået ved accept af et købstilbud. Ud fra et aftaleretligt perspektiv er der således tale om en bindende aftale om at erhverve aktier, når medarbejderen accepterer tilbuddet om at erhverve aktier.

Ud fra et skattemæssigt synspunkt sker overdragelsen af ejendomsretten på tidspunktet for indgåelse af en købsaftale, medmindre aftalen er suspensivt betinget. Aftalen indeholder efter vores opfattelse ingen betingelser, der udsætter overdragelsen af ejendomsretten. Overdragelsen af ejendomsretten sker således på tidspunktet for medarbejderens accept af tilbuddet om at erhverve aktier. Da medarbejderen har ret til at få en forholdsmæssig tildeling af Matching Shares i forhold til købte Investment Shares, erhverves Matching Shares samtidig med købet af Investment Shares.

Erhvervelse af aktier er en skattemæssig begivenhed. Medarbejderen erhverver Investment Shares til markedsværdien, og Matching Shares erhverves uden vederlag.

Når en aktionærs økonomiske rettigheder er erhvervet, kan disse rettigheder give anledning til skattemæssige konsekvenser i form af beskatning af (årlige) udbyttebetalinger samt eventuel beskatning af gevinst (eller tab), der realiseres ved aktionærens afhændelse af aktien/aktierne.

Det følger af Plan Conditions, § 8(1), at “The Offer to buy Investment Shares shall be accepted by eligible participants", dvs. medarbejderne. Medarbejderen bliver således ejer af aktierne på tidspunktet for medarbejderens accept af tilbuddet.

Det følger af Plan Conditions § 8(5), at medarbejderen skal acceptere TCA’en (forvaltningsaftalen med MAB) for at kunne deltage i MAP. Ved at underskrive TCA’en placeres medarbejderens aktier i et depot administreret af MAB.

Ethvert køb af Investment Shares i henhold til MAP gennemføres ved en Acceptance Notice, jf. § 8(1) i Plan Conditions, og først herefter når medarbejderen har gjort sin hensigt klart og afgivet et bindende tilsagn om at købe aktierne - afgiver han/hun også et bindende tilsagn om at deponere sine aktier gennem tiltrædelse af TCA’en (forvaltningsaftalen), dvs. at medarbejderen aktivt administrerer sit ejerskab af aktierne ved at deponere forvaltningsrettighederne til aktierne i MAB, mens medarbejderen selv bevarer det fulde økonomiske ejerskab af aktierne.

Rækkefølgen af køb og deponering understøttes af TCA’ens præambel B: The purpose of the MAB is to issue to the beneficiaries, free of charge at reduced costs, shares in [H1] …; to hold and to manage these shares in trust; and to consistently exercise any voting right associated with these shares held and managed in trust."

Tilsvarende er det angivet i præambel E:

“For this reason, the Parties enter into a trust and custody relationship, which governs the Trustee’s authorization to exercise shareholder rights as well as the Parties’s other rights and obligations concerning the shares and/or any other rights the Trustor acquires or receives under the MAP or due to his or her position as the beneficial owner of the shares held in the MAB Foundation’s trust securities account".

Medarbejderen ville ikke have mulighed for at bemyndige forvalteren til at agere på vegne af medarbejderen, hvis medarbejderen ikke i første omgang var i besiddelse af de administrative rettigheder.

Følgende fremgår af TCA’ens § 2.3: “For the avoidance of doubt, the Trustor shall at all times be the beneficial owner of the shares held in trust and this Agreement shall constitute a trusteeship under which the Trustee acts as custodian and civillaw owner of the shares held in trust, while beneficial ownership of the shares held in trust shall at all times remain with the Trustor."

Brugen af ordet "remain" viser, at alle rettigheder, både de administrative og økonomiske rettigheder, blev besiddet af medarbejderen, indtil han eller hun besluttede at udpege MAB som forvalter, hvilket er en forvaltningsmæssig disposition.

Endvidere hedder det i henhold til afsnit 3.1 i TCA’en: “The Trustee agrees to receive and hold the Shares Held in Trust on the Trustor’s behalf and to exercise the rights conferred by the Trustor pursuant to Section 2 on a trust basis in the Trustee’s own name but in the Trustor’s favor."

Det anføres direkte, at "Trustor" (medarbejderen) overdrager rettighederne til "Trustee" (MAB), og at Trustors aktier opbevares af Trustee på Trustors vegne, samt at Trustee handler i eget navn, men for medarbejderens regning og risiko.

Det kan således konkluderes, at aktierne med alle tilknyttede rettigheder erhverves af medarbejderen, som herefter overdrager forvaltningen af de administrative rettigheder til MAB, som udøver disse rettigheder på vegne af medarbejderen.

I henhold til generelle principper i dansk skattelovgivning anerkendes en persons overdragelse af et aktiv til en fond kun, hvis overdragelsen er uigenkaldelig. I henhold til Plan Conditions og TCA’en er medarbejderen den retmæssige ejer af aktierne og har ret til at få aktierne overført til sig selv (efter udløbet af en eventuel bindingsperiode). I henhold til de generelle principper i dansk skattelovgivning er der derfor ikke tale om en skattemæssig overførsel til MAB.

Spørgers repræsentant har i forbindelse med høringen af udkast til sagsfremstilling anført, at han ingen bemærkninger har til Skattestyrelsens udkast til besvarelse af spørgsmål 1, se dog bemærkningerne til spørgsmål 2 nedenfor.

Spørgers repræsentant har i forbindelse med høringen af udkast til sagsfremstilling den 29. juni 2021 anført følgende til spørgsmål 2:

"I udkastet er det anført, at Investment Shares ikke er aktier. Dette er ikke rigtigt. Der er ingen forskel på Investment Shares og Matching Shares. Den forskellige betegnelse dækker udelukkende over, at nogle aktier købes (Investment Shares) og nogle aktier tildeles vederlagsfrit (Matching Shares). I begge tilfælde er de erhvervede aktier de samme, nemlig Company Shares.

Investment Shares er i Plan Conditions defineret som:

"Company Shares equivalent to the Investment Amount which are held in the MAB Foundation's Custody Account after the end of the Offer Period and entitle the Plan Participant to receive free Matching Shares upon satisfaction of all requirements;"

Matching Shares er i Plan Conditions defineret som:

"Company Shares allocated to Plan Participants in proportion to investments made and Investment Shares received (current proportion: 2 [two] Investment Shares grant a right to receive 1 [one] Matching Share);"

Company Shares er i Plan Conditions defineret som:

"Shares of [H1] pursuant to § 1;"

Af Plan Conditions § 1 fremgår følgende:

§ 1. Underlying Shares

(1)   The Company Shares are no-par value bearer shares of the Company.

(2)  At present Company Shares are listed at the […] Stock Exchange […] under […], each carrying voting and dividend rights. Company Shares with […] are relevant in respect of the MAP. All of H1's shares are publicly held; the applicable principle is "one shareone vote". As a consequence, there are no preference shares or registered shares; and ordinary shares are not subject to any restrictions.

(3)  Any new shares issued under a capital increase and carrying different rights may have different […]."

Både Investment Shares og Matching Shares dækker over aktier i det lokale moderselskab, der er noteret på fondsbørsen i Y1. Selskabet har kun én aktieklasse, det vil sige at alle aktier har samme rettigheder.

I dette tilfælde har brugen af de definerede termer Investment Shares og Matching Shares ingen indflydelse på kvalificeringen af det værdipapir, som Medarbejderen køber eller får tildelt. Brugen af disse termer sikrer blot, at det tydeligt fremgår af Plan Conditions, hvornår der er tale om aktier, der er købt af Medarbejderen, og hvornår der er tale om aktier, som er tildelt Medarbejderen.

Det er således forkert, når Skattestyrelsen anfører:

"[1] Det fremgår ikke af det underliggende materiale, om der er knyttet udbytteret og stemmeret til Investment Shares. [2] Skattestyrelsen lægger ved besvarelsen til grund, at sådanne rettigheder alene knytter sig til Matching Shares, se ovenfor under spørgsmål 1, [3] mens Investment Shares er en konverteringsret til eksisterende aktier, og som ikke i sig selv giver indehaveren en ejerandel i et kapitalselskab eller til at nytegne aktier i selskabet i en bestemt periode til en forud fastsat kurs (tegningsret)." [Tilføjelser foretaget]

Nedenfor vil vi uddybe vores bemærkninger til ovenstående citat.

Ad 1

Skattestyrelsen anfører, at det ikke fremgår af det underliggende materiale, om der er knyttet udbytte- og stemmerettigheder til Investment Shares.

Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at Investment Shares er Company Shares (dvs. aktier i det lokale moderselskab, der er noteret på fondsbørsen i Y1), som Medarbejderne har købt, og herefter har deponeret i en depotbank og som forvaltes af den nævnte Stiftung.

Der er udbytte- og stemmerettigheder tilknyttet Investment Shares. Investment Shares er defineret som Company Shares. Company Shares er ifølge § 1(1) i Plan Conditions "no-par value bearer shares" i det lokale moderselskab, og om rettighederne er anført "At present Company Shares are listed at the […]Stock Exchange […] under […], each carrying voting and dividend rights".

Det er derfor faktuelt forkert, når Skattestyrelsen anfører, at Investment Shares ikke er tillagt udbytte- og stemmerettigheder. Investment Shares er aktier i det lokale moderselskab som Medarbejderen har købt og deponeret i en depotbank, som forvaltes den nævnte Stiftung. Investment Shares er (ligesom Matching Shares og alle øvrige aktier i det lokale moderselskab, da der kun er een aktieklasse i det lokale moderselskab) derfor tillagt både udbytte- og stemmerettigheder.

Ad 2

Skattestyrelsen lægger ved besvarelsen til grund, at udbytte- og stemmerettigheder alene knytter sig til Matching Shares. Som redegjort for ovenfor, så er det forkert at skelne mellem Investment Shares og Matching Shares, da begge har udbytte- og stemmeret.

Skattestyrelsens gengivelse af investeringsprocessen er ikke helt præcis:

"Investeringerne foregår ved, at medarbejderen indskyder et beløb i en Stiftung etableret i [Y2], der erhverver såkaldte Investment Shares for beløbet på vegne af medarbejderen."

Som det også fremgår af sagsfremstillingen, så erhverver Medarbejderen Investment Shares (dvs. aktier i det lokale moderselskab) ved at overføre penge til det omtalte Stiftung, som herefter på vegne af og for Medarbejderens regning erhverver Investment Shares (dvs. aktier i det lokale moderselskab). Der sker således ikke "indskud" i Stiftung i den forstand, at det investerede beløb indgår i Stiftungs formuesfære. Medarbejderen investerer i […] aktier, ikke i Stiftung.

Vi skal i den forbindelse henvise til sagsfremstillingen, hvor det bl.a. fremgår:

"Medarbejderen skal overføre investeringsbeløbet direkte (Investment Amount (Direct Payment)) til MAB.

MAB erhverver Investment Shares for investeringsbeløbet på vegne af den pågældende medarbejder, jf. 11(1) i Plan Conditions."

Og

"Ethvert køb af Investment Shares i henhold til MAP gennemføres ved en Acceptance Notice, jf. § 8(1) i Plan Conditions, og først herefter - når medarbejderen har gjort sin hensigt klart og afgivet et bindende tilsagn om at købe aktierne - afgiver han/hun også et bindende tilsagn om at deponere sine aktier gennem tiltrædelse af TCA’en (forvaltningsaftalen), dvs. at medarbejderen aktivt administrerer sit ejerskab af aktierne ved at deponere forvaltningsrettighederne til aktierne i MAB, mens medarbejderen selv bevarer det fulde økonomiske ejerskab af aktierne."

Ad 3

Skattestyrelsen anfører, at Investment Shares er konverteringsrettigheder, der giver Medarbejderen ret til at konvertere til eksisterende rettigheder.

Som det er redegjort for ovenfor, så er Investment Shares aktier i det lokale moderselskab - hver enkelt Investment Share er en aktie i det lokale moderselskab, der er noteret og registreret på Fondsbørsen i Y1 - som Medarbejderen har erhvervet og efterfølgende deponeret til forvaltning hos den pågældende Stiftung.

Vi er enige i Skattestyrelsens vurdering af, at Investment Shares ikke er konvertible obligationer.

Ved besvarelsen af spørgsmål 1 anførte Skattestyrelsen:

"En aktie defineres i hovedtræk som en ejerandel i et aktieselskab (kapitalselskab), og hvortil der er knyttet visse rettigheder, se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.G.3.2.3.3.5 Aktier, Anparter, Andelsbeviser m.fl."

Som redegjort for ovenfor, så er Investment Shares aktier i det lokale moderselskab - dvs. den giver ret til en ejerandel af et aktieselskab. Hver Investment Share er tillagt udbytte- og stemmerettigheder, da en Investment Share er en aktie i det lokale moderselskab med udbytte- og stemmeret."

Spørgsmål 3

Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, for så vidt angår Fractional Shares, skattemæssigt skal anses som ejere af en ideel andel af Underlying Shares, og at indkomst fra Fractional Shares skal behandles som aktieindkomst?

Ønsket svar: “Ja".

Begrundelse

Fractional Shares giver medarbejderen de samme rettigheder som Investment Shares. Den eneste forskel er, at for så vidt angår Fractional Shares får medarbejderen en ideel andel af en aktie og ikke en (hel) aktie. Ellers er der ingen forskel, hverken ud fra et juridisk eller økonomisk synspunkt.

At eje en ideel andel af en aktie betyder, at den ideelle andel ikke kan overføres til medarbejderens eget depot, men at den ideelle andel i stedet skal sælges, og at provenuet skal overføres til medarbejderen. Salget vil ske som en regnskabspost i MAB, da MAB vil være køberen af Franctional Shares.

Ejerskabet af en ideel anpart af en aktie er muligt, da forvaltningen af aktiernes stemmerettigheder er overdraget til MAB. En stemmeret kan ikke opdeles, men der er ikke behov for at opdele stemmeretten, da MAB udøver den fulde stemmeret på aktien, uanset opdelingen af ejerskabet af aktien.

Spørgers repræsentant har i forbindelse med høringen af udkast til sagsfremstilling den 29. juni 2021 anført følgende til spørgsmål 3:

" I sit udkast til besvarelsen anfører Skattestyrelsen, at:

"Med henvisning til begrundelsen i spørgsmål 1 indstiller Skattestyrelsen, at medarbejderne skattemæssigt anses for ejere af Fractional Shares, men at Fractional Shares, der ligesom Investment Shares ikke giver ret til en ejerandel i det [lokale] selskab, ikke anses for omfattet af aktieavancebeskatningsloven, således at afkastet følgelig ikke henføres til aktieindkomsten"

Vi skal i den henseende henvise til vores bemærkninger til afsnit 2 (Spørgsmål 2), dog med følgende tilføjelser:

En Fractional Share er i Plan Conditions defineret som:

"A pro-rated right to a Company Share as defined by § 11 (2) along with the shareholder rights defined in § 15;"

Det vil sige, at en Fractional Share er ideel andel af en Company Share (som er en aktie i det lokale moderselskab). Fractional Shares kan knytte sig til både Investment Shares og Matching Shares.

En Fractional Share er tillagt både udbytte- og stemmerettigheder - blot i forhold til den ideelle andel af aktien som Medarbejderen ejer. Ejerskabet af ideelle andele af aktier er netop muliggjort på baggrund af den benævnte Stiftung, vi henviser i denne henseende til vores besvarelse af spørgsmål 3."

Spørgsmål 4

Kan Skatterådet bekræfte, at ligningslovens § 7 P finder anvendelse for Spørgers medarbejderes deltagelse i MAP?

Ønsket svar: "Ja".

Begrundelse

I henhold til pkt. 2.2. i Plan Conditions, kan Selskabets direktion fastsætte forskellige betingelser for forskellige lande og deltagende koncernselskaber. For så vidt angår de ansatte hos Spørger vil Plan Conditions blive ændret som anført i "Section 7P Agreement" for at opfylde kravene i ligningslovens § 7 P.

Kravene i § 7 P er opfyldt på følgende måde:

§ 7 P, stk. 2, nr. 1

I henhold til § 7 P, stk. 2, nr. 1, skal arbejdsgiveren og deltageren indgå en individuel aftale, hvoraf det skal fremgå, at § 7 P finder anvendelse på deltagelsen i ordningen.

I SKM2019.138.SR fandt Skattestyrelsen, at kravet var opfyldt, hvis en dansk arbejdsgiver indgik en individuel aftale med de deltagende medarbejdere som et tillæg til de generelle vilkår og betingelser, der er fastsat af det ikke-danske moderselskab. Skattestyrelsen fandt, at for, at § 7 P kan finde anvendelse, skal den individuelle aftale og de overordnede vilkår og betingelser i sin helhed opfylde kravene i § 7 P.

I det foreliggende tilfælde underskriver de danske medarbejdere en individuel aftale med Spørger. Det fremgår af den individuelle aftale, at § 7 P gælder for medarbejdernes deltagelse i MAP.

Det er endvidere et krav, at aftalen angiver arten og værdien af vederlaget i henhold til ordningen, og at vederlaget består af aktier, købe- eller tegningsretter til aktier, samt repræsenterer en værdi ved erhvervelsen.

Det fremgår af § 7 P aftalen, at vederlaget udgøres af de tildelte Matching Shares, som er ordinære aktier i Selskabet. Vederlaget svarer til markedsværdien af Matching Shares, og medarbejderen erhverver ejendomsretten til aktierne på tildelingstidspunktet. Det er endvidere et krav, at eventuelle vilkår for erhvervelse af vederlaget skal fremgå af den individuelle aftale.

Det fremgår af aftalen, at tildelingen af Matching Shares er underlagt betingelserne i Plan Conditions og TCA’en. For at deltage skal medarbejderen acceptere både

Plan Conditions, TCA’en og Section 7P Agreement, da disse tre dokumenter tilsammen danner grundlaget for programmet for danske medarbejdere.

Det er vores opfattelse, at den individuelle Section 7 P-aftale (ved henvisning til Plan Conditions og TCA’en) opfylder ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1.

§ 7 P, stk. 2, nr. 2

I henhold til § 7 P, stk. 2, nr. 2, må værdien af tildelingen ikke overstige 10% af medarbejderens årsløn på tidspunktet for tildelingen.

I SKM2007.786.SR fandt Skattestyrelsen, at køb af bidragsaktier (svarende til Investment Shares i denne sag) ikke gav anledning til skattemæssige overvejelser i

forbindelse med § 7 H, da bidragsaktierne blev købt til markedsværdien. Skattestyrelsen fandt, at det kun var værdien af de matchende aktier (svarende til Matching Shares i denne sag), der skulle tages i betragtning i henhold til beløbsgrænsen i ligningslovens § 7 H.

Det er vores opfattelse, at beløbsgrænsen i ligningslovens § 7 P kun skal omfatte de tildelte Matching Shares, da Investment Shares er erhvervet til markedsværdien. Erhvervelsen af Investment Shares giver efter vores opfattelse derfor ikke anledning til skattemæssige overvejelser i forhold til ligningslovens § 7 P.

I henhold til MAP kan medarbejderen købe Investment Shares med en værdi op til EUR 9.000. Hvis medarbejderen erhverver Investment Shares for (de maksimale) EUR 9000, vil medarbejderen få tildelt Matching Shares til en værdi af EUR 4.500. Tildelingen i henhold til MAP kan derfor ikke overstige EUR 4.500.

Det er vores opfattelse, at betingelsen er opfyldt, i det omfang værdien af de tildelte Matching Shares ikke overstiger 10% af medarbejderens årsløn.

§ 7 P, stk. 2, nr. 3

I henhold til § 7 P, stk. 2, nr. 3, skal tildelingen ydes af enten arbejdsgiveren eller et koncerninternt selskab som defineret i § 4, stk. 2, i kursgevinstloven.

I det foreliggende tilfælde er det Selskabet og ikke Spørger, der yder tildelingen. Selskabet er det ultimative moderselskab i koncernen, herunder for Spørger.

Selskabet ejer og kontrollerer […] % af aktierne i Spørger, hvorfor denne betingelse efter vores opfattelse er opfyldt.

§ 7 P, stk. 2, nr. 4

I henhold til § 7 P, stk. 2, nr. 4, skal tildelingen ydes af enten arbejdsgiveren eller et koncerninternt selskab som defineret i § 4, stk. 2, kursgevinstloven.

I det foreliggende tilfælde består tildelingen af aktier i H1, og dermed er dette krav efter vores opfyldelse også opfyldt.

§ 7 P, stk. 2, nr. 5

I henhold til § 7 P, stk. 2, nr. 5, må de tildelte aktier ikke udgøre en særlig aktieklasse.

I det foreliggende tilfælde består de tildelte Matching Shares af ordinære aktier i H1, og de tildelte Matching Shares udgør således ikke en særlig aktieklasse.

§ 7 P, stk. 2, nr. 6

§ 7 P, stk. 2, nr. 6, finder kun anvendelse, hvis tildelingen består af enten købe- eller tegningsrettigheder.

§ 7 P, stk. 2, nr. 7

§ 7 P, stk. 2, nr. 7, finder kun anvendelse, hvis tildelingen består af køberettigheder.

Spørgers repræsentant har i forbindelse med høringen af udkast til sagsfremstilling den 29. juni 2021 anført følgende til spørgsmål 4:

"Skattestyrelsen anfører, at "Section 7P Agreement" ikke angiver antallet af tildelte aktier, samt at værdien af disse ikke ligger fast i aftalen.

Skattestyrelsen kan lægge til grund, at antallet af udstedte aktier og deres værdi vil fremgå af det endelige aftalegrundlag. Der er således ikke tvivl om, hvor mange Investment Shares, Matching Shares og Fractional Shares, som den enkelte medarbejder ejer. Dette vil fremgå af aftalegrundlaget og af medarbejderens konto.

Aftalen indgås elektronisk. Min forståelse af den tekniske fremgangsmåde er følgende (jeg tager forbehold for min klients review af beskrivelsen). Medarbejderen beslutter i investeringsperioden på typisk 3 uger at investere i Selskabet, som herefter over en periode på 8 dage erhverver aktier til alle medarbejdere, som har ønsket at investere, og allokerer aktierne til de enkelte medarbejdere. Når antallet af Investment Shares til en medarbejder er fastlagt, kan antallet af Matching Shares beregnes og allokeres til medarbejderen. Medarbejderen får besked om antallet af tildelte Matching Shares og eventuelle Fractional Shares knyttes til Matching Shares. Tildelingen sker på grundlag af parternes aftalegrundlag, herunder Section 7P Agreement. Der er således ikke tvivl om, hvor mange Matching Shares og Fractional Shares (eller Investment Shares) medarbejderen ejer.

Om betaling af købesummen er anført følgende i Plan Conditions:

“Upon purchase of Investment Shares, the Employee shall pay to the Company an amount per share corresponding to the closing price of the Company Shares in the […] trading system of the […] Stock Exchange (or any replacement system) on the eighth (8th) trading day after the end of the Offer Period, c.f. § 10(1) of the Plan Conditions.

The Value of the Matching Share corresponds to the value of the closing price of the Company Shares in the […] trading system of the […] Stock Exchange (or any replacement system) on the eighth (8th) trading day after the end of the Offer Period, c.f. § 10(1) of the Plan Conditions."

Spørgers repræsentant har i mail af 5. juli 2021 anført følgende:

"Fra Spørger har jeg modtaget følgende beskrivelse af investeringsprocessen (som erstatter 3 afsnit i mine kommentarer til spørgsmål 4):

The agreement is concluded electronically. My understanding of the technical approach is as follows (I reserve my client’s review of the description). During the investment (offer) period of typically 4 weeks, the employee decides to invest in the Company, the employee submits his/her investment decision and chosen investment amount (min. 100 EUR, max 9000 EUR) via web-based online platform. When the employee confirms his/her investment decision, he/she transfers the investment amount to the cash account of the Foundation. The Foundation collects all investment amounts from all participating employees during the offer period of 4 weeks. After the end of the offer period, the Foundation purchases […] shares on the free market for the collected investment amount from the employees. The acquisition of investment shares takes place over a period of 8 trading days. The matching acquisition price is the closing price on the 8th trading day after the end of the offer period. The number of investment shares for each employee is calculated based on the individual investment amount and matching price, this can result in fractional investment shares. Once the number of Investment Shares for an employee is determined, the number of Matching Shares is calculated and allocated to the employee, the matching shares could also be fractional shares. The allocation of investment and matching shares happens in the same time on the 9th trading day after the end of the offer period. The employee can check the investment and matching shares allocated to him/her via the web-based online platform where he/ she has a personal online account. The allocation is made on the basis of the parties’ agreement, including the Section 7P Agreement. There is therefore no doubt as to how many Matching Shares and Fractional Shares (or Investment Shares) the employee owns."

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, skattemæssigt skal anses som ejere af Matching Shares deponeret i MAB, og at indkomst fra Matching Shares skal behandles som aktieindkomst.

Begrundelse

Spørgsmålet omhandler, hvorvidt herboende fysiske personer (medarbejderne), der er ansat hos Spørger (dansk selskab) og deltager i "MAP", skattemæssigt skal anses for ejere af såkaldte Matching Shares, og om de pågældende værdipapirer er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, således at afkast heraf beskattes som enten aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven eller udbytte efter ligningslovens § 16 A og henføres til aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4a.

Investeringerne foregår ved, at medarbejderen overfører et beløb til en Stiftung etableret i Y2, der erhverver såkaldte Investment Shares for beløbet på vegne af medarbejderen. Herefter tildeles medarbejderen såkaldte Matching Shares i forholdet 1:2, dvs. at medarbejderen tildeles 1 Matching Share for 2 Investment Shares. De pågældende værdipapirer deponeres i en depotbank og forvaltes af den nævnte Stiftung. Stiftungen er registeret som juridisk ejer og udøver aktionærrettighederne, mens retten til udbytte henhører under medarbejderen. Der fastsættes en bindingsperiode, og medarbejderen kan efter bindingsperioden vælge at sælge værdipapirerne mv. Afbrud af bindingsperioden medfører ikke, at medarbejderen mister adkomsten til værdipapirerne.

For så vidt angår udenlandske fondslignende konstruktioner, herunder Stiftungs og trusts mv., er der skabt en langvarig praksis, hvorefter enhederne i udgangspunktet kan tillægges skattesubjektivitet efter dansk skatteret, såfremt kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifteren, se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2. Er kapitalen ikke definitivt og effektivt udskilt fra stifteren, er der i udgangspunktet tale om en skattetransparent enhed efter en dansk skatteretlig vurdering. I nærværende sag er de omhandlede værdipapirer tildelt medarbejderne, hvorfor det er relevant at foretage transparensvurderingen i relation til medarbejderne.

Der er udarbejdet en aftale mellem medarbejderen og Stiftungen om, at Stiftungen forvalter de pågældende værdipapirer og ’holds’ værdipapirerne ’in trust’ på vegne af medarbejderen, der bevarer retten til udbytte. Medarbejderen er "Trustor" dvs. en person, der indskyder kapital i trusten. Eftersom det er hensigten, at den indskudte kapital skal retur til medarbejderen efter bindingsperioden, er der allerede af denne grund ikke givet uigenkaldeligt afkald på kapitalen.

Det må herefter lægges til grund på baggrund af sagens oplysninger, at den omhandlede Stiftung efter en dansk skatteretlig vurdering må anses for en skattemæssigt transparent forvaltningsenhed i forhold til de pågældende medarbejdere, og at Stiftungen forvalter værdipapirerne på vegne af medarbejderne i bindingsperioden. Da værdipapirerne ikke ses at være afstået i øvrigt, må det derfor være de omhandlede medarbejdere, der skattemæssigt er ejere af de pågældende værdipapirer. Dvs. at selvom Stiftungen er den civilretlige ejer af værdipapirerne, så er medarbejderne skattemæssigt ejere af værdipapirerne.

Værdipapirerne er båndlagt i en periode, der for medarbejdere bosat uden for Y2 aftales særskilt. I dette tilfælde, hvor der er en udlagt kapitalejer, som er skattepligtig til Danmark, skal kapitalejeren beskattes af de indtægter, som tilfalder den båndlagte kapital, se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2, Beskatning af udenlandske trusts (fonde). Dette medfører, at medarbejderen skal beskattes af det løbende afkast af de pågældende værdipapirer.

Aktieavancebeskatningslovens regler finder anvendelse på gevinst og tab ved afståelse af aktier og anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, visse investeringsbeviser samt konvertible obligationer mv., se aktieavancebeskatningslovens § 1.

En aktie defineres i hovedtræk som en ejerandel i et aktieselskab (kapitalselskab), og hvortil der er knyttet visse rettigheder, se Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.G.3.2.3.3.5 Aktier, Anparter, Andelsbeviser m.fl.

Om Matchings Shares fremgår det af sagens oplysninger, at der er tale om selskabsaktier, der er allokeret til medarbejdere i det pågældende program. Aktierne har ikke en pålydende værdi. Det fremgår endvidere af det underliggende materiale, at der er knyttet udbytteret og stemmeret til Matching Shares, og det lægges på baggrund af sagens oplysninger til grund, at Matching Shares er ejerandele (stykaktier) i det lokale moderselskab.

Det er på baggrund heraf Skattestyrelsens opfattelse, at Matching Shares er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, og at afkastet heraf skal anses for avance eller udlodning, der er aktieindkomst efter personskattelovens § 4 a. Det indstilles herefter, at medarbejderne skattemæssigt anses for ejere af de pågældende matching Shares, og at afkast af Matching Shares henføres til aktieindkomst.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, skattemæssigt skal anses som ejere af Investment Shares deponeret i MAB, og at indkomst fra Investment Shares skal behandles som aktieindkomst.

Begrundelse

Af Plan Conditions fremgår bl.a., at:

"[…]

Investment Shares Company Shares equivalent to the Investment Amount which are held in the MAB Foundation's Custody Account after the end of the Offer Period and entitle the Plan Participant to receive free Matching Shares upon satisfaction of all requirements;

[…]

Matching Shares Company Shares allocated to Plan Participants in proportion to investments made and Investment Shares received (current proportion: 2 [two] Investment Shares grant a right to receive 1 [one] Matching Share);

[…]

(3)  The MAB Foundation will use the respective Investment Amount to buy Company Shares and credit such shares on a trust basis to its Custody Account in favor of the respective Plan Participant. The Investment Shares shall entitle Plan Participants to receive free Matching Shares from the MAB Foundation.

[…]"

Som Skattestyrelsen opfatter dette, er der tale om, at medarbejderen indskyder et investeringsbeløb i Stiftungen. For dette beløb erhverver Stiftungen på vegne af medarbejderen selskabsaktier (benævnt Investment Shares). For hver 2 erhvervede Investment Shares tildeles medarbejderen herefter en yderligere selskabsaktie vederlagsfrit (benævnt Matching Share). Dvs. at der både for så vidt angår Investment Shares og Matching Shares, se ovenfor under begrundelsen til spørgsmål 1, er tale om aktier, der er skattemæssigt ejet af medarbejderen, og som giver indehaveren ret til en ejerandel i det lokale selskab, ligesom afkast af de pågældende aktier skal henføres til aktieindkomsten.

Der henvises i øvrigt til begrundelsen under spørgsmål 1. Det indstilles, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja."

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at medarbejdere hos Spørger, der deltager i MAP, for så vidt angår Fractional Shares, skattemæssigt skal anses som ejere af en ideel andel af Underlying Shares, og at indkomst fra Fractional Shares skal behandles som aktieindkomst.

Begrundelse

Med henvisning til begrundelsen i spørgsmål 1 indstiller Skattestyrelsen, at medarbejderne skattemæssigt anses for ejere af Fractional Shares, men at Fractional Shares på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke i sig selv ses at give indehaveren status som aktionær i det lokale selskab. Fractional Shares anses dermed ikke for omfattet af aktieavancebeskatningsloven, således at afkastet følgelig ikke henføres til aktieindkomsten.

Repræsentantens bemærkninger til Skattestyrelsens indstilling ses ikke at ændre på resultatet. Der ses således ikke af kontraktgrundlaget at været tale om ret til en ejerandel i det lokale selskab.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse."

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at ligningslovens § 7 P finder anvendelse for Spørgers medarbejderes deltagelse i MAP.

Begrundelse

Ligningslovens § 7 P giver mulighed for at udskyde beskatningen af tildelte aktier og købe- og tegningsretter til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Det gælder både, når aktierne er erhvervet direkte, og når aktierne er erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret. Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for, at ligningslovens § 7 P kan anvendes. Er betingelserne opfyldt, vil der ske beskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, og indkomsten beskattes som aktieindkomst. Hvis betingelserne i ligningslovens § 7 P ikke er opfyldt, vil der ske beskatning efter ligningslovens § 28 eller § 16.

Ligningslovens § 7 P, stk. 1

Det følger af ligningslovens § 7 P, stk. 1, at der skal tale om vederlag, som modtages af en person som led i et ansættelsesforhold. Der skal være tale om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold efter kildeskattelovens § 43, stk. 1.

Skattestyrelsen lægger til grund, at de omhandlede medarbejdere udfører personligt arbejde som led i ansættelsesforhold med Spørger.

Anvendelse af ligningslovens § 7 P forudsætter, at vederlaget fra Spørger repræsenterer en økonomisk fordel. Dette fremgår af bemærkningerne til lov nr. 430 af 18. maj 2016 om indførelse af ligningslovens § 7 P.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at denne betingelse er opfyldt. Det er således oplyst, at ved køb af to Investment Shares / Fractional Shares til markedspris tildeles medarbejderen en Matching Shares uden beregning. Når Matching Shares tildeles uden beregning, repræsenterer disse aktier en økonomisk fordel svarende til aktiernes markedspris.

Skattestyrelsen finder på denne baggrund, at betingelserne i ligningslovens § 7 P, stk. 1, er opfyldt, idet medarbejderne modtager vederlag fra Spørger for personligt arbejde i ansættelsesforhold.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1)

Betingelserne i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1) fremgår af bestemmelsens ordlyd og af lovens bemærkninger.

Ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1), bestemmer:

"[…]

Stk. 2. Skattefriheden efter stk. 1 er betinget af følgende:

1)             Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret, og i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til, skal fremgå. Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen.

[…]"

Nedenfor vil betingelserne i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1) blive gennemgået og vurderet for det omhandlede medarbejderprogram, MAP. Gennemgangen omfatter betingelserne om, at der skal være indgået en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P, at vederlaget skal bestå i aktier, købe- eller tegningsretter til aktier og at vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen.

Aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P

Det fremgår af loven, at det er en betingelse, at den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, har aftalt, at ligningslovens § 7 P skal anvendes.

Det er oplyst, at Spørger og hver enkel medarbejder indgår en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P på Matching Shares. Der henvises til "Section 7P Agreement". Betingelsen om, at der skal foreligge en aftale mellem medarbejderen og selskabet anses derfor for at være opfyldt.

Efter ordlyden af aftalen "Section 7P Agreement" omfatter aftalen alene Matching Shares. Der er derfor ikke indgået en aftale om, at ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse på Investment Shares og Fractional Shares. Da der ikke er indgået en direkte 7 P aftale om disse, kan ligningslovens § 7 P allerede derfor ikke anvendes på disse.

Vederlaget skal bestå af aktier, købe- eller tegningsretter til aktier

Det er en betingelse, at det fremgår af aftalen, at vederlaget består af aktier eller købe- eller tegningsretter til aktier. Ved begrebet aktier forstås såvel aktier som anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Der henvises til bemærkningerne til lov nr. 430 af 18. maj 2016 om indførelse af ligningslovens § 7 P:

"[…]

Vederlaget skal bestå af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier. Ved begrebet aktier forstås såvel aktier som anparter omfattet af aktieavancebe-skatningslovens regler. Andele og konvertible obligationer samt tegningsretter til konvertible obligationer og den tegningsret til aktier, der udgør en del af en konvertibel obligation, er ikke omfattet af bestemmelsen.

[…]"

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Matching Shares og Investment Shares er aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 lægger Skattestyrelsen til grund, at der er tilknyttet udbytteret og stemmeret til Matching Shares og Investment Shares, og at disse anses for ejerandele (stykaktier) i det lokale moderselskab. Skattestyrelsen finder herefter, at betingelsen, om at vederlaget skal bestå af aktier, er opfyldt.

Det bemærkes, at medarbejderne skattemæssigt anses for retmæssige ejere af Matching Shares og Investment Shares, se Skattestyrelsens begrundelse i spørgsmål 1 og 2.

For så vidt angår Fractional Shares vurderer Skattestyrelsen, at disse er konverteringsretter, der ikke i sig selv giver indehaveren en ejerandel i det lokale selskab. Det er herefter Styrelsens opfattelse, at Fractional Shares ikke kan anses for aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Derfor er der ikke tale om vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som anvendelse af ligningslovens § 7 P kræver.

Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen

Det forhold, at loven kræver, at vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen indebærer blandt andet, at aftalen skal indeholde oplysninger om vederlagets art, dvs. oplysning om der er tale om aktier eller købe- eller tegningsretter. Videre skal aftalen indeholde oplysning om vederlagets værdi i form af den nominelle størrelse, stykværdi og/eller udnyttelses-/købskurs. Endelig skal det fremgå i hvilket selskab, der erhverves aktier i.

Der kan henvises til bemærkningerne i lov nr. 430 af 18. maj 2016 om indførelse af ligningslovens § 7 P:

"[…]

Der stilles en række krav til aftalens indhold. Det skal efter 1. pkt. fremgå af aftalen, at parterne er bundet til at overholde de vilkår, der fremgår af nr. 2-7. Efter 2. pkt. er det et krav, at vederlaget er entydigt fastsat i aftalen. Derudover skal det efter 3. pkt. fremgå, om vederlaget er en aktie eller en købe- eller tegningsret hertil, og i hvilket selskab der er eller kan erhverves aktier. Endvidere skal den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien fremgå af aftalen, eller, hvor vederlaget består af en købe- eller tegningsret, den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som købe- eller tegningsretten giver ret til at erhverve. Endelig skal det, hvis udnyttelseskursen kendes, fremgå af aftalen, hvilken værdi vederlaget har, eller såfremt kun principperne for fastsættelse af udnyttelseskursen er fastlagt, da disse.

[…]"

Skattestyrelsen finder imidlertid, at kravene om, at der i aftalen skal oplyses om vederlagets art og om hvilket selskab, der erhverves aktier i, er opfyldt. Det fremgår nemlig af "Section 7P Agreement", at der erhverves Matching Shares i det lokale moderselskab H1.

Skattestyrelsen finder, at kravene om, at aftalen skal indeholde oplysning om vederlagets værdi i form af den nominel størrelse, stykværdien og/eller udnyttelses-/købskurs ikke er opfyldt.

Det bemærkes i den forbindelse, at medarbejderen tilbydes at investere et beløb som ligger mellem et på forhånd fastsat minimuminvesteringsbeløb og maksimuminvesteringsbeløb. Det fremgår af Plan Conditions, at minimuminvesteringsbeløb er på EUR 100, og at maksimuminvesteringsbeløb er på EUR 9000. Når medarbejderen har valgt størrelsen af investeringsbeløbet, investerer MAB i Investment Shares / Fractional Shares til markedspris. Ved køb af to Investment Shares / Fractional Shares tildeles medarbejderen en Matching Shares uden beregning. Det fremgår af "Section 7P Agreement", at antallet af tildelte Matching Shares vil fremgå af et individuelt tildelingsbrev.

Som følge af den aftalte MAP med det beskrevne investeringsforløb og tildeling af Matching Shares er det Skattestyrelsens opfattelse, at antallet af tildelte aktier og værdien af disse ikke ligger fast i aftalen "Section 7P Agreement". Det skyldes, at aftalen ikke indeholder specifikke oplysninger om antallet af aktier og størrelsen af de nominelle værdier eller stykværdier af aktierne. Oplysningerne i aftalen om at medarbejderen ved investering af to Investment Shares / Fractional Shares til markedspris tildeles medarbejderen en Matching Shares uden beregning er ikke tilstrækkelig entydig identifikation af vederlaget. Det forhold, at der vil blive udarbejdet et individuelt tildelingsbrev om antallet af Matching Shares, vil heller ikke være tilstrækkelig entydig identifikation af vederlaget. Det er herefter Skattestyrelsen opfattelse, at vederlaget ikke er entydigt identificeret i aftalen om anvendelse af ligningslovens § 7 P.

Som følge af at vederlaget ikke er entydigt identificeret i aftalen, finder Skattestyrelsen, at betingelsen i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1), ikke er opfyldt. Bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse på Matching Shares. Der er herefter ikke nødvendigt at gennemgå de yderligere betingelser, som skal være opfyldt for at ligningslovens § 7 P kan finde anvendelse.

Da ligningslovens § 7 P ikke kan anvendes på Matching Shares, skal disse aktier beskattes efter ligningslovens § 28 eller § 16.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at ligningslovens § 7 P ikke kan anvendes på Investment Shares og Fractional Shares, da der ikke er indgået en aftale om anvendelse af ligningslovens § 7 P.

Det er videre Skattestyrelsens opfattelse, at ligningslovens § 7 P ikke kan anvendes på Fractional Shares, da disse ikke kan anses for aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Derfor er der ikke tale om vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier.

Repræsentantens bemærkninger i høringssvaret af 29. juni 2021 og mailen af 5. juli 2021 medfører ikke, at der er grundlag for at ændre Skattestyrelsens indstilling og begrundelse. Det er herved henset til, at Skattestyrelsen har vurderet sagen ud fra de foreliggende oplysninger og det modtagne kontraktmateriale.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 - 3

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningslovens § 1 "[…]

§ 1. Gevinst og tab ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Lovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investeringsbeviser og lignende værdipapirer. Lovens regler finder endvidere tilsvarende anvendelse på ejerandele i selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 2 C samt andele i medarbejderinvesteringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 b.

Stk. 3. Endvidere finder lovens regler om aktier tilsvarende anvendelse på konvertible obligationer.

Stk. 4. Gevinst og tab ved afståelse af tegningsret til aktier, tegningsret til konvertible obligationer eller ret til fondsaktier (aktieretter) medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov. Bortset fra § 36 finder reglerne i denne lov dog ikke anvendelse på tegningsretter til aktier, der er omfattet af ligningslovens § 28.

[…]"

Ligningslovens § 16, stk.1 "[…]

§ 16. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-14 vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

[…]"

Ligningslovens § 16 A "[…]

§ 16 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Til udbytte henregnes:

1) Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3, og afståelsessummer omfattet af § 16 B, stk. 1.

[…]"

Personskattelovens § 4 a.

"[…]

§ 4 a. Aktieindkomst omfatter det samlede beløb af:

1) aktieudbytte efter ligningslovens § 16 A samt beløb omfattet af virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 4, 3. pkt., fra selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h, 4 eller 5 a, eller som er eller har været hjemmehørende i udlandet, medmindre aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 C,

[…]

4)     fortjeneste og tab efter aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14, fortjeneste efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A, stk. 2, nr. 1, tab efter aktieavancebeskatningslovens § 17 A og fortjeneste og tab efter aktieavancebeskatningslovens § 19 B og

[…]"

Praksis

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.B.2.15.2 Beskatning af udenlandske trusts (fonde)

"[…]

Den skattemæssige vurdering af udenlandske trusts og de spørgsmål, som opstår i forbindelse med den skattemæssige behandling af personer og selskaber, der er involveret i udenlandske trusts, fremgår ikke af lovgivningen, men beror på en langvarig praksis.

Praksis viser, at udenlandske trusts efter dansk ret enten kan sammenlignes med danske fonde eller båndlagte kapitaler. Det vil sige, at en udenlandsk trust efter dansk skatteret enten vil kunne anses for et selvstændigt rets- og skattesubjekt eller en transparent enhed.

[…]

Er der en udlagt kapitalejer, som er skattepligtig til Danmark, skal kapitalejeren beskattes af de indtægter, som tilfalder den båndlagte kapital. Det gælder både renter, udbytter og gevinster omfattet af aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven. Indtægterne beskattes på samme måde, som hvis indtægterne tilfaldt den aktuelle kapitalejer personligt. Det vil sige, at gevinster og udbytter mv. vedrørende aktier beskattes som aktieindkomst, og renter, kursgevinst og afkast på ABL § 19- aktier beskattes som kapitalindkomst.

[…]"

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.G.3.2.3.3.5 Aktier, anparter og andelsbeviser med flere

"[…]

Definition på aktie

En aktie kan defineres som en ejerandel i et aktieselskab, der har visse tilknyttede rettigheder.

[…]"

Spørgsmål 4

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7 P:

"[…]

§ 7 P. Værdien af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer modtager som vederlag i et ansættelsesforhold, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Skattefriheden efter stk. 1 er betinget af følgende:

1)   Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret, og i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til, skal fremgå. Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen.

2)   Værdien af vederlaget efter stk. 1 overstiger i samme år ikke 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, jf. dog 2. pkt. Er adgangen til at erhverve aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier åben på lige vilkår for mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier, kan værdien af vederlaget udgøre til og med 20 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Antallet af ansatte i selskabet efter 2. pkt. opgøres på det tidspunkt, hvor adgangen til at erhverve aktierne, køberetterne til aktier eller tegningsretterne til aktier er åben for de ansatte.

3)   Vederlaget efter stk. 1 ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

4)   Vederlaget efter stk. 1 er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.

5)   Aktier, der modtages af ansatte, og aktier, den ansatte kan erhverve eller tegne i henhold til modtagne købe- eller tegningsretter, udgør ikke en særlig aktieklasse.

6)   Modtagne købe- og tegningsretter overdrages ikke. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.

7)   Modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.

Stk. 3. Kræver opfyldelse af betingelserne i stk. 2 ændring i en aftale, der er indgået om vederlag i form af aktier eller købe- eller tegningsretter, af udnyttelses- eller købskursen, af antallet af aktier eller købe- og tegningsretter eller af den aktieklasse, hvori den ansatte erhverver aktier, med henblik på anvendelse af reglerne i denne paragraf, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse, at ændringen af aftalen udelukkende har til formål at tilpasse aftalen med henblik på at opfylde betingelserne i stk. 2.

Stk. 4. Vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretterne henholdsvis den faktiske købskurs for aktierne foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie eller købe- eller tegningsret, og årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Erhverver den ansatte ubetinget ret til en købe- eller tegningsret før det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, kan den ansatte vælge, at vurderingen skal foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, og årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Er udnyttelseskursen for en købe- eller tegningsret fastsat som en fast procentdel af markedskursen for aktien ved begyndelsen henholdsvis afslutningen af en nærmere bestemt periode, skal vurderingen foretages ud fra vederlagets værdi ved begyndelsen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag, henholdsvis ved afslutningen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag. Foretages vurderingen ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for aktier foreligger, og overstiger værdien 10 pct. af årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået, mens retserhvervelsen sker i 2 eller flere år, kan den ansatte fordele den samlede værdi af vederlaget på de år, hvori retserhvervelsen af vederlaget sker.

Stk. 6. Det er uden betydning for, hvornår den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for aktier efter stk. 4 og 5 foreligger, at udnyttelseskursen eller antallet af købe- eller tegningsretter henholdsvis købskursen eller antallet af aktier skal reguleres ved en kapitalforhøjelse til andet end markedskursen eller ved fondsaktieudstedelse, kapitalnedsættelse, udbytteudlodning, aktieombytning, aktiesplit, rekapitalisering, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, når reguleringen er indeholdt i aftalen, og når reguleringen alene har til formål at fastholde værdien af købe- eller tegningsretten henholdsvis aktien uændret.

Stk. 7. Foretager det selskab, der yder vederlag efter stk. 2, nr. 3, eller det selskab, hvori den ansatte kan erhverve aktier efter stk. 2, nr. 4, inden den ansattes udnyttelse af retten eller erhvervelse af aktien en kapitalforhøjelse m.v. som nævnt i stk. 6, og foretages der som følge af denne kapitalforhøjelse m.v. en ændring af den aftale om vederlaget, som selskabet og den ansatte har indgået, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse herfor, at det selskab, hvori den pågældende er ansat efter kapitalforhøjelsen m.v. som nævnt i stk. 6, og den ansatte efter stk. 2, nr. 1, aftaler, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse på det vederlag, som den ansatte modtager efter kapitalforhøjelsen m.v. Ved kapitalforhøjelsen m.v. som nævnt i stk. 6 foretages en vurdering af, om betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Betingelsen i stk. 2, nr. 2, anses dog for opfyldt, hvis værdien af vederlaget i form af tilsagn om aktier eller modtagne købe- og tegningsretter efter kapitalforhøjelsen m.v. som nævnt i stk. 6 svarer til værdien før kapitalforhøjelsen m.v.

Stk. 8. Udløber en tegningsret omfattet af stk. 1 uudnyttet, bortfalder en eventuel beskatning efter aktieavancebeskatningsloven.

Stk. 9. Der kan ikke foretages fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, af værdien af de aktier eller købe- eller tegningsretter, der er skattefri efter stk. 1. Ved afståelse af aktier eller købe- og tegningsretter til aktier, der er skattefri for den ansatte efter stk. 1, og afståelse af aktier til opfyldelse af tildelte køberetter, der er skattefri for den ansatte efter stk. 1, skal aktierne og købe- og tegningsretterne ved opgørelse af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven anses for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet.

Stk. 10. I tilfælde, der er omfattet af stk. 1-9, finder §§ 16 eller 28, jf. statsskattelovens § 4, ikke anvendelse, jf. dog stk. 11 og 12.

Stk. 11. Udnyttes en købe- eller tegningsret, der er omfattet af stk. 1-9, ved kontant udbetaling til den ansatte af købe- eller tegningsrettens værdi, finder § 28 anvendelse. Er betingelsen i § 28 ikke opfyldt, finder § 16, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse.

Stk. 12. Ophører den ansattes skattepligt her til landet, finder §§ 16 og 28, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse.

[…]"

Forarbejder

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 430 af 18. maj 2016, se LFF 2016-03-30 nr. 149:

"[…]

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til § 1

[…]

Til nr. 2 […]

Kravet om, at der skal være tale om et vederlag, indebærer, at de tildelte aktier m.v. skal repræsentere en økonomisk fordel (værdi) på retserhvervelsestidspunktet.

Købe- og tegningsretter anses for at have en værdi, hvis retten kan eller forventes at give mulighed for at erhverve eller tegne aktier til favørkurs.

[…]

Vederlaget skal bestå af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier. Ved begrebet aktier forstås såvel aktier som anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Andele og konvertible obligationer samt tegningsretter til konvertible obligationer og den tegningsret til aktier, der udgør en del af en konvertibel obligation, er ikke omfattet af bestemmelsen.

[…]

Der gælder efter forslaget til ligningslovens § 7 P, stk. 2, en række betingelser for, at værdien af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forslaget svarer i det væsentlige til den tidligere § 7 H, stk. 2, i ligningsloven. Der er dog foretaget enkelte justeringer uden indholdsmæssig betydning og præciseringer.

[…]

Det er hensigten, at den gældende praksis for værdiansættelse af købe- og tegningsretter, herunder den praksis, der blev anvendt ved værdiansættelse af købe- og tegningsretter efter den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 7 H, skal finde anvendelse for købe- og tegningsretter, der omfattes af ligningslovens § 7 P

[…]

Der gælder efter forslaget til ligningslovens § 7 P, stk. 2, en række betingelser for, at værdien af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forslaget svarer i det væsentlige til den tidligere § 7 H, stk. 2, i ligningsloven. Der er dog foretaget enkelte justeringer uden indholdsmæssig betydning og præciseringer.

Efter det foreslåede § 7 P, stk. 2, nr. 1, er anvendelse af bestemmelsen betinget af, at arbejdsgiverselskabet har indgået en aftale med den ansatte om, at ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse. Aftalekravet betyder, at den foreslåede ordning kun kan anvendes, hvis der er enighed mellem arbejdsgiverselskabet og den ansatte herom.

Selskabet skal indgå en aftale med hver enkelt ansat, der modtager aktier m.v. Aftalen skal være indgået med arbejdsgiverselskabet, uanset om aktierne m.v. modtages fra dette selskab eller et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet

Der stilles en række krav til aftalens indhold. Det skal efter 1. pkt. fremgå af aftalen, at parterne er bundet til at overholde de vilkår, der fremgår af nr. 2-7. Efter 2. pkt. er det et krav, at vederlaget er entydigt fastsat i aftalen. Derudover skal det efter 3. pkt. fremgå, om vederlaget er en aktie eller en købe- eller tegningsret hertil, og i hvilket selskab der er eller kan erhverves aktier. Endvidere skal den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien fremgå af aftalen, eller, hvor vederlaget består af en købe- eller tegningsret, den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som købe- eller tegningsretten giver ret til at erhverve. Endelig skal det, hvis udnyttelseskursen kendes, fremgå af aftalen, hvilken værdi vederlaget har, eller såfremt kun principperne for fastsættelse af udnyttelseskursen er fastlagt, da disse.

[…]"

Praksis

Den juridiske vejledning:

"[…]

C.A.5.17.3.2 Vederlag i form af aktier, købe- eller tegningsretter til aktier Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af vederlaget.

Afsnittet indeholder:

 • Definitioner
 • Et fremtidigt vederlag, der repræsenterer en økonomisk fordel
 • Aktierne mv. skal være i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab.

Definitioner

Begrebet medarbejderaktier mv. anvendes som en fællesbetegnelse for aflønning af virksomhedens ansatte i form af følgende ydelser:

 • Aktier
 • Køberetter til aktier
 • Tegningsretter til aktier

Ved udtrykket "aktier" forstås både aktier og anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Andele og konvertible obligationer samt tegningsretter til konvertible obligationer og den tegningsret til aktier, der udgør en del af en konvertibel obligation, er ikke omfattet af LL § 7 P.

En "køberet" omfatter ikke kun en ret til at købe aktier, der eksisterer på leverings- tidspunktet. Der er også tale om en køberet i det tilfælde, hvor medarbejderen har en ret til at modtage aktier, men selskabet kan vælge, om disse aktier skal tages af selskabets beholdning, erhverves på markedet, eller nyudstedes ved en kapitalforhøjelse.

En "tegningsret" giver ret, men ikke pligt til på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode at nytegne en given mængde aktier i det udstedende selskab til en på forhånd fastsat pris (tegningskurs).

Et fremtidigt vederlag, der repræsenterer en økonomisk fordel

En medarbejderordning efter LL § 7 P indebærer, at medarbejderen modtager vederlag i form af aktier, købe- eller tegningsretter til aktier.

At der skal være tale om et vederlag vil sige, at de tildelte aktier mv. skal repræsentere en økonomisk fordel. Det gælder eksempelvis, hvis en købe- eller tegningsret kan eller forventes at give mulighed for at købe eller tegne aktier til favørkurs.

Der skal være tale om fremtidigt vederlag. En allerede erhvervet bonus kan ikke overføres til en medarbejderaktieordning, der omfattes af LL § 7 P.

Aktierne mv. skal være i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab Vederlaget skal være aktier eller købe- eller tegningsretter til aktier i enten arbejdsgiverselskabet eller i et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselska- bet. Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 4.

Koncernforbindelsen skal foreligge på aftaletidspunktet. Definitionen af et koncernforbundet selskab er den samme som i KGL § 4, stk. 2. Selskaber anses for koncern- forbundne, hvis samme aktionærkreds eller en fond direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere en 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Se også

Se også afsnit C.B.1.3.3.3.3 om koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2. […]

C.A.5.17.3.3.3 Krav om individuel aftale Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen om, at der skal være en individuel aftale.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Aftaletidspunkt
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er en betingelse, at den ansatte og det selskab, hvor den pågældende er ansat, har aftalt, at LL § 7 P skal anvendes. Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 1.

 Der skal indgås aftale med hver enkelt ansat, som modtager aktier mv. Aftalen skal være indgået med arbejdsgiverselskabet, uanset om aktierne mv. modtages fra dette selskab eller et selskab, der er koncernforbundet hermed. Aftalekravet betyder, at reglerne i LL § 7 P kun kan anvendes, hvis der er enighed om aftalen mellem arbejdsgiverselskabet og den ansatte. Se SKM2017.423.SR.

Vederlaget skal være entydigt identificeret i aftalen. Det skal fremgå af aftalen, hvilken værdi vederlaget har, herunder udnyttelseskursen, hvis denne kendes, eller såfremt kun principperne for fastlæggelse af udnyttelseskursen er fastlagt, da disse.

Derudover skal aftalen bl.a. indeholde svar på følgende spørgsmål: 

 • Består vederlaget af aktier eller købe- og tegningsretter?
 • Hvilket selskab der er eller kan der erhverves aktier i?
 • Hvad er den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til?
 • Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse, fx ansættelse i et nærmere angivet åremål, eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nær- mere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget?

Der stilles ikke formkrav til den aftale, som den ansatte og selskabet skal indgå, ligesom der heller ikke stilles krav om, at aftalen skal være affattet på dansk.

Hvis betingelsen om en individuel aftale ikke er opfyldt, er konsekvensen, at de tildelte aktier mv. omfattes af de almindelige regler om beskatning på retserhvervelsestidspunktet i LL § 16 eller for så vidt angår købe- og tegningsretter på udnyttelses- eller salgstidspunktet efter LL § 28, såfremt betingelserne er opfyldt. I begge tilfælde vil der være fradragsret for selskabets modsvarende udgift efter SL § 6, stk.1, litra a.

Aftaletidspunkt

Med aftaletidspunktet menes tidspunktet for indgåelse af aftalen om medarbejderaktier. Se SKM2019.138.SR.

Når arbejdsgiver indgår aftale med den ansatte om, at en del af aflønningen til den ansatte skal være aktier, købe- eller tegningsretter, vil parterne i udgangspunktet tage stilling til den skattemæssige behandling.

Indgår parterne en aftale om, at den ansatte skal aflønnes med aktier, købe- eller tegningsretter uden fastsættelse af vilkår om, at vederlaget skal omfattes af LL § 7P, kan parterne ikke på et senere tidspunkt aftale, at vederlaget med tilbagevirkende kraft skal omfattes af LL § 7 P.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kom- mentarer

Skatterådet

SKM2019.138.SR

Spørger havde i 2016 og 2017 tilbudt en række med- arbejdere at deltage i aktie- lønsordninger. Medarbejderne kunne i perioden 27. juni - 1. juli 2016 tilkende- give, om ligningslovens § 7 P skulle finde anvendelse i forbindelse med eventuelle fremtidige tildelinger af aktieløn. Den 31. august 2016 blev de pågældende medarbejdere tilbudt aktieløn, i henhold til virksomhedens rammevilkår. Skatterådet kunne bekræfte, at tildelinger af aktieløn i henhold til rammevilkårene for aktieløn kunne omfattes af lignings- lovens § 7 P. Skatterådet kunne bekræfte, at aktie- lønsaftalen kunne omfattes af ligningslovens § 7 P hvor der forinden tildelingen og medarbejdernes accept af tildelingen, er indgået en af- tale om anvendelse af bestemmelsen. Skatterådet kunne også bekræfte, at aktieløn tildelt i 2016 kunne omfattes af ligningslovens § 7 P, da aktielønsaftalen er indgået efter den 1. juli 2016.

 

SKM2017.423.SR

LL § 7 P kan ikke finde anvendelse på en anpartstildeling. Det er en betingelse, at arbejdsgiverselskabet indgår aftale om, at reglerne

i LL § 7 P skal finde anvendelse med hver enkelt ansat, der modtager anparter. Aftalen skal være indgået med arbejdsgiverselskabet, uanset om vederlaget modtages fra dette selskab eller et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet. I det konkrete tilfælde havde medarbejderen indgået aftale med moderselskabet, der ydede anpartstildelingen og ikke med arbejdsgiverselskabet (datterselskabet).

 

[…]"