Dato for udgivelse
27 Dec 2021 18:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Dec 2021 17:25
SKM-nummer
SKM2021.711.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
B-447-21
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Dødsboer (skat)
Emneord
Værdiansættelse, omkostninger, skifteretten, kæremålsomkostninger, vurderingsomkostninger, dødsboer
Resumé

Baggrunden for sagen var, at Skattestyrelsen den 3. juli 2019 havde anmodet om en sagkyndig vurdering af værdien af en ejendom. Ved skifterettens kendelse af 13. november 2019 blev anmodningen taget til følge. Skifteretten tilkendte ikke nogen af parterne omkostninger, hvad der heller ikke var nedlagt påstand om. Under kæremålet ved Østre Landsret påstod parterne sig heller ikke tillagt omkostninger for sagen ved skifteretten. Ved kendelse af 22. januar 2020 stadfæstede Østre Landsret skifterettens kendelse og pålagde boet at betale 2.500 kr. til Skattestyrelsen i kæremålsomkostninger. Med Procesbevillingsnævnets tilladelse kærede boet sagen til Højesteret, der ved kendelse af 26. april 2021 gav boet medhold i, at Skattestyrelsens anmodning om en sagkyndig vurdering ikke blev taget til følge. Heller ikke for Højesteret kom parterne med bemærkninger om sagsomkostningerne. Højesteret tilkendte boet 30.000 kr. i kæremålsomkostninger for landsret og Højesteret.

Den 26. april 2021 anmodede boets advokat skifteretten om at pålægge Skattestyrelsen at betale sagsomkostninger for sagens behandling ved skifteretten, samt pålægge Skattestyrelsen at afholde vurderingsudgifter samt sagsomkostninger til boet for det arbejde, der var forbundet med vurderingsforretningen.

Skifteretten bestemte ved kendelse af 22. juni 2021, at Skattestyrelsens påstand om, at der ikke tilkendes sagsomkostninger til boet, blev taget til følge. Skifteretten bestemte desuden, at Skattestyrelsen - i overensstemmelse med hvad styrelsen havde accepteret - i medfør af dødsboskiftelovens § 95, stk. 3, skulle betale udgifterne til vurderingen, dvs. gebyr til Dansk Ejendomsmæglerforening og vederlag til den udmeldte vurderingsmand. 

Kendelsen blev kæret til Østre Landsret, der ved kendelse af 3. december 2021 stadfæstede skifterettens kendelse. Landsretten udtalte herved bl.a., at Skattestyrelsen i medfør af dødsboskiftelovens § 95, stk. 3, alene kan pålægges at betale de af boet afholdte faktiske omkostninger vedrørende den sagkyndige vurdering af ejendommen. 

Reference(r)

Dødsboskiftelovens §95, stk. 3 

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2021-  C.E.9.2.3

Den 3. december 2021 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

Afgørelsen er truffet af landsdommerne 

Annette Dam Ryt-Hansen, Peter Thønnings og Jonas Per Nielsen (kst.)

Der foretoges 

1. afd. kære nr. B-447-21:              

Boet efter A

(v/ advokat Simon Carsten Hauch)

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 6. juli 2021, hvorved advokat Simon Carsten Hauch har kæret Skifteretten i Lyngbys kendelse af 22. juni 2021 (SKS 41-336/2018) om, at Skattestyrelsen ikke skal betale sagsomkostninger for skifteretten til boet efter A og om fordeling af vurderingsomkostninger. 

Endvidere fremlagdes skifterettens fremsendelsesbrev af 8. juli 2021 og udskrift af retsbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift fra Skattestyrelsen af 12. juli 2021 samt supplerende kæresvarskrift af 20. september 2021 fra advokat TH. Sagen har herefter været udsat på yderligere skriftveksling.

 

Boet efter A har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen tilpligtes at betale sagsomkostninger for skifteretten til boet samt sagsomkostninger i forhold til arbejdet vedrørende gennemførelsen af den sagkyndige vurdering af ejendommen, beliggende Y1-adresse, Y2-by.

Til støtte for den nedlagte påstand har boet efter A anført bl.a., at der forud for vurderingen var en betydelig skriftveksling om, hvorvidt værdien af ejendommen skulle fastsættes ved en sagkyndig vurdering. Skifteretten kan efter dødsboskiftelovens § 102, stk. 2, pålægge en part at betale sagsomkostninger, hvis det efter tvistens omfang og det med sagen forbundne arbejde er rimeligt, jf. også TfA 2005.436V. Udover sagsomkostninger skal boet tillige tilkendes sagsomkostninger for arbejdet, der var forbundet med den konkrete vurderingsforretning, herunder udarbejdelse af skønstema, korrespondancen med Dansk Ejendomsmæglerforening samt korrespondance med skønsmanden, som boet forestod.

Skattestyrelsen har nedlagt påstand om, at skifterettens kendelse stadfæstes og har hertil anført bl.a., at skifteretten ikke har hjemmel til at fastsætte sagsomkostninger i forhold til udmeldelse af sagkyndig vurdering, idet spørgsmålet er endeligt afgjort ved Højesterets kendelse af 26. april 2021, hvor boet blev tilkendt omkostninger med 30.000 kr. Selvom der havde været hjemmel, ville der ikke være grundlag for at tilkende boet sagsomkostninger, da spørgsmålet om indhentelse af en sagkyndig vurdering af ejendommen blev behandlet på skriftligt grundlag, jf. således TfA 2005.436V. 

Der er heller ikke hjemmel til, at der fastsættes sagsomkostninger i forhold til boets arbejde i relation til den iværksatte sagkyndige vurdering, idet dødsboskifteloven § 102, stk. 2, alene åbner mulighed for, at der tilkendes omkostninger i forbindelse med skifterettens afgørelse af tvister. Skifteretten kan derimod som sket bestemme, at udgifterne til vurderingen, herunder omkostningerne til vurderingsmanden, skal afholdes af andre end dødsboet, jf. dødsboskiftelovens § 95, stk. 3.

Skifteretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes

  k e n d e l s e :

Landsretten tiltræder, at skifteretten efter Højesterets kendelse af 26. april 2021 - hvor Højesteret som appelinstans bl.a. har truffet afgørelse om appelsagens omkostninger såvel som med hensyn til omkostningerne ved sagens tidligere behandling, for så vidt der skulle træffes afgørelse herom - ikke kan pålægge Skattestyrelsen at betale yderligere sagsomkostninger til boet efter A i forhold til tvisten vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der efter boafgiftslovens § 12, stk. 2, skulle udmeldes sagkyndig vurdering vedrørende ejendommen, Y1-adresse, Y2-by. 

Landsretten tiltræder endvidere, at Skattestyrelsen i medfør af dødsboskiftelovens § 95, stk. 3, alene pålægges at betale de af boet afholdte faktiske omkostninger vedrørende den sagkyndige vurdering af ejendommen, der blev udmeldt ved skifterettens kendelse af 13. november 2019, herunder gebyret til Dansk Ejendomsmæglerforening samt vederlaget til den udmeldte vurderingsmand.

På den baggrund og i øvrigt af de af skifteretten anførte grunde, stadfæstes skifterettens kendelse. Det for landsretten anførte kan ikke føre til et andet resultat.

T h i   b e s t e m m e s :

Skifterettens kendelse stadfæstes.

Boet efter A skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale 2.500 kr. til Skattestyrelsen.

Retten hævet.