Indhold

Dette afsnit beskriver den udvidelse af tonnageskatteordningen, der medfører, at indkomst fra en række aktiviteter (former for virksomhed), der typisk udføres af specialskibe, ved beskatningen efter tonnageskatteloven sidestilles med indkomst ved rederivirksomhed mellem forskellige destinationer. Se afsnit C.D.8.8.3.1.1.

Udvidelsen skete med en ny bestemmelse i TSL § 8 a, og er tillagt virkning for indkomstår, der er begynder den 1. januar 2017 eller senere. Se afsnit C.D.8.8.1 under 2) Bemærk.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om TSL § 8 a
 • Hvilke aktiviteter kan omfattes af ordningen
 • Nærmere beskrivelse aktiviteterne.

Generelt om TSL § 8 a

Tonnageskatteordningen blev udvidet ved lov nr. 1886 af 29. december 2015, som led i en aftale til styrkelse af rammevilkårene for Det Blå Danmark.

Tonnageskatteordningen omfatter efter udvidelsen indkomst af en række aktiviteter, der typisk udføres af følgende specialfartøjer: vagt-, supply- og konstruktionsfartøjer, ishåndteringsfartøjer, vindmøllefartøjer og ASV’er.

De aktiviteter, som tonnageskatteordningen er udvidet med, er ikke omfattet af begrebet "transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer", som dette begreb er afgrænset i TSL § 6, stk. 1.

De pågældende aktiviteter kan vælges henført til tonnageskatteordningen, uden at det er en betingelse herfor, at der er tale om transport af passagerer eller gods, og uden at det er en betingelse, at aktiviteterne udøves mellem forskellige destinationer, som det kræves for rederivirksomhed efter TSL § 6, stk. 1.

Bemærk

De øvrige betingelser, der i dag skal være opfyldt, for at indkomst kan omfattes af tonnageskatteordningen, vil dog også gælde for de aktiviteter, som ordningen udvides med. Se afsnit C.D.8.8.3.1.1.

Indkomst fra ovennævnte aktiviteter og indkomst, som kan henføres til ydelser i nær tilknytning hertil, kan også omfattes af tonnageskatteordningen efter TSL § 10, stk. 1. Se afsnit C.D.8.8.3.1.3.

Hvilke aktiviteter kan omfattes af ordningen

Indkomst af følgende aktiviteter kan omfattes af tonnageskatteordningen:

 1. Vagttjeneste, der ikke er omfattet af TSL § 6.
 2. Støtte- og servicefunktioner, der ikke er omfattet af TSL § 6.
 3. Bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg til søs. For indkomst ved virksomhed med bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer finder 1. pkt. dog alene anvendelse, i det omfang virksomheden er udøvet uden for det danske søterritorium eller kontinentalsokkelområde.
 4. Nedlægning, inspektion og reparation af rørledninger eller kabler på havbunden samt rendegravning, der udføres i forbindelse hermed.
 5. Ishåndtering, der ikke udgør bugseringsaktiviteter omfattet af TSL § 8, stk. 1, nr. 6.
 6. Husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshorearbejder.

Nærmere beskrivelse aktiviteterne

Tonnageskatteordningen blev med lovændringen udvidet til at omfattet ovennævnte aktiviteter, der beskrives nærmere her:

1. Vagttjeneste
Vagttjeneste omfatter en række aktiviteter, som ofte er relateret til offshore-arbejder. Vagtskibe udfører blandt andet aktiviteter med sikkerheds- og redningsopgaver samt opgaver inden for miljøbeskyttelse.

Med bestemmelsen udvides muligheden for, at indkomst ved vagttjeneste kan omfattes af tonnageskatteordningen, da destinationskravet som ovenfor beskrevet ikke gælder for de aktiviteter, der er omfattet af TSL § 8 a, nr. 1. Det betyder, at vagttjeneste ved fx kabellægning og andre havinstallationer kan være omfattet af tonnageskatteordningen.

2. Støtte- og servicefunktioner
Med bestemmelsen i TSL § 8 a, nr. 2, indebærer det, at alle former for aktivitet med støtte- og servicefunktioner (i det følgende "supplyopgaver") til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen. 

Supplyopgaver omfatter en række aktiviteter, som ofte er relateret til offshore-arbejder som fx en boreplatform, et entreprenørarbejde eller et hotelskib, der ikke er fast forankret.

Supplyopgaver er overordnet set støtte- og servicefunktioner og kan fx bestå i forsyningssejlads.

Supplyopgaver kan desuden være fx sikkerheds- og redningsopgaver, herunder standby redningstjeneste, ankerhåndteringsopgaver, dykkersupport, undervandsoperationer (såkaldte ROV-operationer), kranløft og andre kranoperationer, brøndstimulering samt opgaver inden for miljøbeskyttelse, fx opsamling af oliespild, eller bestå i, at et supplyskib ligger vagt ved fx en boreplatform og adviserer anden trafik om farer. Supplyskibe har dermed en række aktiviteter til fælles med vagtskibe. ►Se SKM2022.104.SR◄.

Hvis et supplyskib udøver egentlig rederivirksomhed mellem forskellige destinationer, vil sådan aktivitet fortsat være omfattet af TSL § 6 og ikke af TSL § 8 a, nr. 2. Det vil fx være tilfældet, hvis et supplyskib foretager forsyningssejlads mellem en havn og et anlæg eller en struktur på kontinentalsoklen eller omvendt, da sådan sejlads efter omstændighederne kan være omfattet af de gældende regler.

Forsyningssejlads til andre skibe til søs - fx med proviant eller bunkersolie - kan omfattes af tonnageskatteordningen. Efter gældende regler er sådan forsyningssejlads ikke omfattet, fordi den ikke finder sted mellem forskellige destinationer. Der er tale om forsyningssejlads, hvis aftageren skal anvende eller forbruge forsyningerne, og forsyningerne ikke skal transporteres videre eller videresælges.

Det vederlag, som et rederi modtager for en forsyningssejlads - fx for levering af bunkersolie - kan være sammensat af et vederlag for selve transportydelsen og et vederlag for den leverede forsyning. Efter TSL § 10, er det udelukkende indkomsten ved transportydelsen, der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

3. Bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer mm.
Bestemmelsen i TSL § 8 a, nr. 3, indebærer, at indkomst ved visse aktiviteter med konstruktionsopgaver til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen.

For det første kan aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af vindmøller til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen ordningen. Aktiviteten udføres typisk af særlige vindmøllefartøjer.

Vindmøllefartøjer er fartøjer, der i forbindelse med bygning og reparation af havvindmøller transporterer bygningsdele (vinger, tårne mv.) til byggestedet eller anvendes til opsætningen eller den efterfølgende vedligeholdelse af vindmøllerne. Vindmøllefartøjerne kan ligeledes anvendes til nedtagning af vindmøller.

For det andet kan aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af andre havanlæg - fx bølgebrydningsanlæg og andre kystbeskyttelsesforanstaltninger - omfattes af tonnageskatteordningen.

For det tredje kan aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af olieinstallationer til søs omfattes af tonnageskatteordningen i det omfang, at sådanne aktiviteter udøves uden for det danske søterritorium eller kontinentalsokkelområde. Når denne udvidelse af ordningen er begrænset til kun at gælde uden for det danske søterritorium og kontinentalsokkelområde, har det baggrund i ønsket om at modvirke risikoen for, at koncerner, som både har selskaber med konstruktionsaktiviteter (som kan være omfattet af den lempeligere tonnagebeskatning) og selskaber med aktivitet inden for olieindvinding (som er undergivet den højere kulbrintebeskatning), internt overfører indkomst fra kulbrintebeskatningen til tonnagebeskatningen.

4. Nedlægning af rørledninger mm.
TSL § 8 a, nr. 4, indebærer, at indkomst ved nedlægning, inspektion eller reparation af rørledninger og kabler på havbunden, herunder rendegravning der i nogle tilfælde er en forudsætning i den forbindelse, kan omfattes af tonnageskatteordningen. Disse aktiviteter udføres typisk af særlige rørlægnings- og kabellægningsskibe.

5. Ishåndtering
TSL § 8 a, nr. 5, indebærer, at alle former for aktivitet med ishåndtering til søs kan omfattes af tonnageskatteordningen. Hvis der er tale om egentlig bugsering, gælder der dog fortsat særlige betingelser for at være omfattet af TSL efter § 8, stk. 1, nr. 6.

Aktiviteter med ishåndtering omfatter blandt andet eskorte af skibe gennem isfyldt farvand og beskyttelse af fx boreenheder i arktisk farvand mod flydende isbjerge. Ishåndtering omfatter desuden egentlig isbrydning.

Hvis en aktivitet kan kvalificeres som egentlig bugsering, vil aktiviteten dog ikke være omfattet af TSL § 8 a, nr. 5. Sådanne aktiviteter vil i stedet være omfattet af TSL § 8, stk. 1, nr. 6.

6. Husning af medarbejdere mm.
TSL § 8 a, nr. 6, indebærer, at aktivitet med husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder kan omfattes af tonnageskatteordningen. Aktiviteterne udføres typisk af såkaldte ASV’er (Accomodation and Support Vessels).

ASV’er er kendetegnede ved at være en nødvendig del af de omfattende og langvarige offshore-arbejder, de er knyttet til. Skibene kan fx tilknyttes offshore-arbejder i en tidsbegrænset periode og udgør en integreret og nødvendig del heraf. Skibene udfører ikke egentlig transport af passagerer eller gods til søs, men de er underlagt de samme konkurrencemæssige og tekniske vilkår som traditionelle fartøjer, der anvendes til transport af gods og passagerer til søs.

Udvidelsen medfører, at de pågældende skibe kan omfattes af tonnageskatteordningen, for så vidt angår deres aktiviteter med midlertidig indkvartering af mandskab, midlertidig opmagasinering af reservedele eller midlertidig brug som værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder.

Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål, er fortsat ikke omfattet af tonnageskatteordningen efter TSL § 8, stk. 1, nr. 11. Se afsnit C.D.8.8.3.3.2. Bestemmelsen i TSL § 8 a, nr. 6, vedrører derfor alene aktivitet med husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder, hvor ASV’erne udgør en del af disse.

Det følger af EU’s maritime statsstøtteretningslinjer, at visse aktiviteter vil være udelukkede for disse skibe. Fx kan et hotelskib, hvis værelser udlejes til turister, ikke omfattes af tonnageskatteordningen, da virksomhed til varetagelse af fritidsformål er udelukket fra tonnageskatteordningen efter TSL § 8, stk. 1, nr. 10.

Se også

Se også afsnit

 • C.D.8.8.3.1.1 om visse generelle betingelser efter tonnageskatteordningen
 • C.D.8.8.3.1.3 om indkomst i nær tilknytning til transportydelser omfattet af ordningen. Se TSL § 10, stk. 2.
 • C.D.8.8.3.1.4 om vederlag for samlede transportydelser, der under visse betingelser omfattes af ordningen. Se TSL § 11.
 • C.D.8.8.3.3 om definition af, hvilke skibe der er omfattet af tonnagebeskatningsordningen - og kravet om, at de skal være strategisk og forretningsmæssigt fra en eller flere stater, der er medlem af EU eller EØS.
 • C.D.8.8.3.5 om flagreglerne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2022.104.SR

►Skatterådet kunne bekræfte, at de pågældende aktiviteter med forskellige offshore dykker- og supportopgaver samt sejlads med inspektører, teknikere m.fl. til opankrede skibe kunne omfattes af tonnageskatteordningen, da disse aktiviteter var omfattet af de nye bestemmelser i tonnageskatteloven. Endvidere kunne Skatterådet bekræfte, at besætningen kunne beskattes under DIS-ordningen i en række nævnte situationer, herunder ophold i land, under klargøring og vedligehold af skibet i havn, på fridage og under standby.◄