Hvis en samlet transportydelse omfatter både en land- eller lufttransportdel og en transportdel på skib, kan vederlaget efter TSL § 11 for den samlede transportydelse beskattes efter tonnageskatteordningen, når rederiet indgår aftale med andre transportvirksomheder om at udføre disse andre dele af den samlede transportydelse.

Hvis disse andre dele af den samlede transportydelse udføres af rederiet selv, vil det kun være søtransportdelen, der vil kunne beskattes efter tonnageskatteordningen.

De øvrige dele skal beskattes efter de almindelige regler.