Dato for udgivelse
07 Mar 2022 14:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2021 13:48
SKM-nummer
SKM2022.103.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-2985-20
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, gasafgift, mineralolieafgift, elafgift, dokumentfalsk, bedrageri
Resumé

T var tiltalt for svig med moms, gasafgift, mineralolieafgift og elafgift. Desuden var T tiltalte for bedrageri og dokumentfalsk overfor sit forsikringsselskab ved at bruge 10 falske fakturaer med henblik på at få udbetalt erstatning. T havde afgivet urigtige momsangivelser og urigtige angivelser af udgifter til el, gas og mineralolie. T havde derved unddraget for 176.374 kr. i moms og 50.499 kr. i energiafgifter i alt.

Ts forklaring blev lydoptaget.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt at T forsætligt havde afgivet urigtige oplysninger. Udgifterne var i det hele udokumenterede. T idømtes 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. For overtrædelse af momsloven og energiafgiftslovene idømtes han en bøde på 325.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 1 år, herunder 9 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste. Der blev henset til, at der delvis var tale om forsøg, at han ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, at han er under uddannelse, arbejder på et bosted og har mindreårige børn.

Reference(r)

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89

Elafgiftslovens § 15, stk. 3, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 89

Gasafgiftslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89 

Mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89

Straffelovens § 279, jf. § 21, jf. § 286, stk. 2, jf. § 89

Straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2, jf. § 89

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.2.1.10 

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.1.2.

Afgørelse fra Byretten

afsagt den 16. september 2020

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

cpr-nummer (cpr.nr. fjernet)

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 20. maj 2020.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89,

ved i perioderne fra den 1. april 2014 til 30. september 2014 og fra den 1. januar 2015 til 30. juni 2015, som indehaver af virksomheden G1-virksomhed med cvr-nr. ...11, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav et momstilsvar for perioden 1. april 2014 til 30. juni 2014 på 54.847 kr., for perioden 1. juli 2014 til 30. september 2014 på 67.559 kr., for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 på 28.971 kr., og for perioden 1. april 2015 til 30. juni 2015 på 24.997 kr., selv om momstilsvaret for alle perioderne rettelig var 0 kr., hvorved statskassen blev unddraget i alt 176.374 kr. i moms.

2.

overtrædelse af elafgiftslovens § 15, stk. 3, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 89,

ved i perioderne fra den 1. april 2014 til 30. september 2014 og fra den 1. januar 2015 til 30. juni 2015, som indehaver af virksomheden G1-virksomhed med cvr-nr. ...11, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav udgifter til elafgift for perioden 1. april 2014 til 30. juni 2014 på 3.250 kr., for perioden 1. juli 2014 til 30. september 2014 på 12.684 kr., for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 på 23.413 kr., og for perioden 1. april 2015 til 30. juni 2015 på 8.654 kr., selv om elafgiften for alle perioderne rettelig var 0 kr., hvorved statskassen blev unddraget 48.001 kr. i elafgift.

3.

overtrædelse af gasafgiftsloven § 21, stk. 3. jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89,

ved i perioden fra den 1. april 2014 til 30. juni 2014, som indehaver af virksomheden G1-virksomhed med cvr-nr. ...11, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav udgifter til natur- og bygasafgift til 750 kr., hvor det rettelig skulle have været 0 kr., hvorved statskassen blev unddraget 750 kr. i natur- og bygasafgift.

4.

overtrædelse af mineralolieafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89,

ved i perioden fra den 1. juli 2014 til 30. september 2014, som indehaver af virksomheden G1-virksomhed med cvr-nr. ...11, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav udgifter til mineralolieafgift til 1.849 kr., hvor det rettelig skulle have været 0 kr., hvorved statskassen blev unddraget 1.849 kr. i mineralolieafgift.

5.

forsøg på bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, jf. § 21, jf. § 286, stk. 2, jf. § 89,

ved den 26. juni 2017, for derigennem at skaffe sig uberettiget vinding, retsstridigt at have forsøgt at formå (red. navn på forsikringsselskab fjernet) til at udbetale 1.162.375 kr. i erstatning i forbindelse med, at hans café beliggende Y1-adresse i Y2-by blev udsat for brand den 16. april 2017, idet tiltalte i strid med sandheden indsendte 10 falske fakturaer på i alt 1.162.375 kr. fra firmaet G2-virksomhed som dokumentation for ombygning af hans café i foråret 2016 med henblik på udbetaling af erstatning, hvilket mislykkedes, idet (red. navn på forsikringsselskab fjernet) fattede mistanke og undlod at udbetale erstatning.

6.

dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2, jf. § 89,

ved i forbindelse med den i forhold 5 nævnte forsikringssag, for at skuffe i retsforhold vedrørende udbetaling af forsikringssum, at have gjort brug af falske dokumenter, idet tiltalte fremsendte 10 falske fakturaer fra firmaet G2-virksomhed som dokumentere for ombygning af hans café i foråret 2016 med henblik på udbetaling af erstatning.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsels- og bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T og af vidnerne NJ, SB, NE og JT.

Forklaringer er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er straffet ved udenretlig vedtagelse af bøde og førerretsfrakendelse den 11. marts 2015 for overtrædelse af færdselslovens § 4, stk. 1, jf. § 119 a.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke længere driver forretning. Han skal færdiggøre sin markedsøkonomuddannelse. Han skal arbejde som som chauffør. Han har to børn på 4 og 1½ år. Han er sammen med børnenes mor. Han skal snart flytte til København. Han har takket nej til at få udført en § 808-undersøgelse, da han troede, at det var dårligt for ham. Han er indstillet på at udføre samfundstjeneste. Han har ingen misbrugsproblemer eller problemer med helbredet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1-4:

Tiltalte har ikke bestridt at have indgivet momstilsvar og oplyst udgifter til afgifter som anført i forhold 1-4.

Det må efter NJs forklaring om indholdet af posteringerne på tiltaltes konti lægges til grund, at det ikke heraf fremgår at der har været udgifter til moms mv. Tiltalte har ikke, skønt opfordret hertil af SKAT gentagne gange, fremsendt dokumentation for disse udgifter. Tiltalte har heller ikke efterfølgende fremkommet med dokumentation for disse udgifter. Det bemærkes, at tiltalte har forklaret, at han ikke har modtaget SKATs breve, men at det må lægges til grund, at SKAT har fremsendt flere breve til rette adresse. Det har ikke sandsynligheden for sig, at ingen af disse breve er kommet frem. Der foreligger i øvrigt ikke dokumentation i form af kassestrimler, regnskaber eller andet.

Under disse omstændigheder er det bevist, at tiltalte forsætligt har unddraget staten moms og afgifter som anført i forhold 1-4. Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Forhold 5-6:

Tiltalte har erkendt at have udfærdiget de 10 fakturaer, der angiver at stamme fra G2-virksomhed. Tiltalte har ikke villet udtale sig om, hvorvidt G2-virksomhed har udført arbejde i caféen. Tiltalt har erkendt at have fremsendt fakturaerne til (red. navn på forsikringsselskab fjernet) i forbindelse med anmodningen om udbetaling af erstatning for branden, men bestridt han herved ønskede at opnå uberettiget erstatning.

Der foreligger ingen dokumentation for indkøb, ejerskab eller istandsættelse af inventaret i cafeen, herunder heller ikke regnskabsoplysninger. Under disse omstændigheder findes tiltalte uberettiget at have forsøgt at få udbetalt erstatning som anført i forhold 5. Tiltalte har som anført erkendt at have fremstillet fakturaerne. Det må i den forbindelse lægges til grund, at G2-virksomhed ikke har udført arbejde i cafeen. Tiltalte er derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 5-6.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2, og § 279, jf. § 286, stk. 2, jf. § 21, jf. § 89.

For overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, elafgiftslovens § 15, stk. 3, jf. stk. 1, litra a, gasafgiftslovens § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 89, straffes tiltalte med en bøde på 325.000 kr.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Ved straffens udmåling er der i formildende retning lagt vægt på den tid der er gået, siden forholdene blev begået.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 325.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Afgørelse fra Østre Landsret

Afsagt den 30. november 2021 af Østre Landsrets 23. afdeling

(landsdommerne Gunst Andersen, Morten Christensen og Marya Akhtar (kst.) med domsmænd).

Parter      

Anklagemyndigheden

mod

T

(cpr.nr. fjernet)

(advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, besk.)

Byrettens dom af 16. september 2020 (1-3220/2020) er anket af T med endelig påstand om formildelse af fængselsstraffen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har ikke haft bemærkninger til bødefastsættelsen.

Forklaringer

De i byretten af vidnerne  NJ, SB, NE og JT afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltaltes forklaring i byretten er ligeledes dokumenteret.

Personlige oplysninger

- 2 -

 

Kriminalforsorgen har til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808 og udarbejdet erklæring herom af 7. oktober 2021, hvori er anført bl.a.:

"Det er Kriminalforsorgens vurdering, at [tiltalte] er egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det skal anbefales, at der fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Finder retten, at sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, skal det anbefales, at der alene fastsættes prøvetid.

Kriminalforsorgen har ved vurderingen lagt vægt på [tiltaltes] egne oplysninger om hans sociale og personlige forhold, der må betragtes som så velordnede, at han vil kunne indgå i tilsyn og afvikling af samfundstjeneste, hvilket han også har tilkendegivet at være indstillet på.

Ud over tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, ses ikke noget formål med tilsyn af Kriminalforsorgen i øvrigt."

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret blandt andet, at han ikke vidste, hvad en § 808-undersøgelse var, da han takkede nej. Han fandt efter byrettens behandling af sagen ud af, at det kunne være til hans fordel, at der blev udarbejdet en personundersøgelse, og så fik han den lavet. Han startede i september 2021 igen på sin uddannelse for at færdiggøre den. Det er en 2-årig uddannelse. Han arbejder ved siden af på et bosted i Y3-by, hvor han har døgnvagter. Det kan passes ind i forhold til skolen, som er orienteret om, at han har arbejde ved siden af. Han er igen kæreste med moderen til hans børn. Han er indstillet på at overholde et eventuelt vilkår i en betinget dom om udførelse af samfundstjeneste og mener sig fuldt i stand dertil.

Han var tilbage i 2017 og årene forinden økonomisk presset. Derfor kom han til at tage nogle dumme beslutninger, som han har fortrudt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter karakteren af forhold 5 og 6, herunder at forhold 5 udgør forsøg, og da tiltalte ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, finder landsretten, at fængselsstraffen passende kan fastsættes til fængsel i 1 år.

- 3 -

 

3 måneder af fængselsstraffen skal afsones nu. Henset til forholdenes karakter og oplysningerne for landsretten om tiltaltes personlige forhold finder landsretten, at resten af fængselsstraffen kan gøres betinget på vilkår som nedenfor bestemt, herunder om udførelse af ulønnet samfundstjeneste, jf. straffelovens §§ 56-57, og §§ 62-64.

Der er ved fastsættelsen af længstetiden taget hensyn til oplysningerne om, at tiltalte er under uddannelse, arbejder på et bosted og har flere mindreårige børn, som han ser. Landsretten har navnlig på denne baggrund fundet, at længstetiden bør forlænges i forhold til udgangspunktet på 1 år.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 1 år.

Fuldbyrdelsen af 9 måneder af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 150 timer inden for en længstetid på 1 år og 6 måneder.

Prøvetid og længstetid regnes fra landsrettens dom.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom, herunder bestemmelserne om bødestraf.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.