Dato for udgivelse
04 Apr 2022 12:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2022 11:36
SKM-nummer
SKM2022.172.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-1070604
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri aktieombytning, skattefrit koncerntilskud
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at den beskrevne, planlagte aktieombytning, hvor boet efter A ombytter samtlige af sine aktier i H1 A/S med alle aktier i det erhvervende, ved ombytningen nystiftede selskab H2 A/S kunne ske skattefrit efter de objektive regler i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at de beskrevne, planlagte koncerntilskud fra H1 A/S og H3 A/S ville være skattefrie efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 D.

Hjemmel

LBK nr. 172 af 29/01/2021 - Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)
LBK nr. 251 af 22/02/2021 - Bekendtgørelse af selskabsskatteloven

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 36
Selskabsskattelovens § 31 D

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.2.4.3.3.2

Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1.  Kan Skatterådet bekræfte, at den beskrevne, planlagte aktieombytning, hvor boet efter A ombytter samtlige af sine aktier i H1 A/S med alle aktier i det erhvervende, ved ombytningen nystiftede selskab "H2 A/S", kan ske skattefrit efter de objektive regler i aktieavancebeskatningslovens § 36?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at de beskrevne, planlagte koncerntilskud vil være skattefrie efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 D?

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Boet efter A er opstået i forbindelse med As død.

Boet efter A ejer xx procent af kapital og flertallet af stemmerne i H1 A/S.

H1 A/S er stiftet i xxxx og er det ultimative moderselskab i koncernen.

De påtænkte transaktioner:

Som step 1 agtes gennemført en skattefri aktieombytning, hvorved boet ombytter sine aktier i H1 A/S med alle aktier i et ved ombytningen nystiftet erhvervende selskab, "H2 A/S".

"H2 A/S" opnår ved ombytningen bestemmende indflydelse i H1 A/S.

Ombytningen agtes foretaget efter de objektive regler i aktieavancebeskatningslovens § 36. Boet er bekendt med, at der derved opstår et holdingkrav.

Som step 2 vil koncerninterne mellemregninger blive udlignet ved, at kreditorselskabet giver disse som tilskud til debitorselskabet.

Tilskuddene vil blive givet mellem sambeskattede selskaber.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Det er vores opfattelse, at den beskrevne ombytning kan ske skattefrit efter de objektive regler i aktieavancebeskatningslovens § 36, da det erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, da begge selskaber er omfattet af begrebet "selskab i en medlemsstat", begge er aktieselskaber, og da vederlaget udelukkende erlægges i form af aktier i det erhvervende selskab.

Spørgsmål 1 bør derfor besvares med "Ja".

Ad spørgsmål 2

De koncerninterne mellemværender, der agtes bragt til ophør ved anvendelse af reglerne om tilskud, er følgende:

Koncerninterne tilgodehavender H1 A/S

xxx.xxx.xxx

Koncerninterne tilgodehavender ved datterselskaber i H3 A/S:        

Tilgode H4 A/S

xxx.xxx.xxx

Tilgode H5 A/S

xx.xxx.xxx

Tilgode H6 A/S

xx.xxx.xxx

Tilgode H7 ApS

xx.xxx.xxx

I alt

xxx.xxx.xxx

Som det fremgår af koncernoversigten, vil der være tale om tilskud fra et moderselskab til et sambeskattet datterselskab.

De beskrevne tilskud vil, som beskrevet, blive givet mellem koncernforbundne selskaber, der indgår i samme sambeskatningskreds.

Det er vores opfattelse, at tilskuddene opfylder betingelserne for skattefrihed for modtager efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 D.

Spørgsmål 2 bør derfor besvares med "Ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at den beskrevne, planlagte aktieombytning, hvor boet efter A ombytter samtlige af sine aktier i H1 A/S med alle aktier i det erhvervende, ved ombytningen nystiftede selskab "H2 A/S", kan ske skattefrit efter de objektive regler i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Begrundelse

En aktieombytning er en transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2.

I nærværende sag vil det erhvervende selskab erhverve xx procent af aktierne og opnå xx,xx procent af stemmerne i det erhvervede selskab. Kravet om erhvervelsen af stemmeflertallet er således opfyldt.

Såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er danske aktieselskaber og er dermed omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF, hvorfor betingelsen herom i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1, 1. pkt., er opfyldt.

Aktionæren, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede aktieselskab, jf. ligningslovens § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et aktieselskab, der er hjemmehørende i Danmark, hvorfor betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 in fine, om, at aktierne skal ombyttes med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, er opfyldt.

Det er en betingelse for at kunne foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, at ombytningen sker til handelsværdi. Boet ombytter alle sine aktier i H1 A/S (xx procent af aktierne og xx,xx procent af stemmerne) for hele aktiekapitalen i selskabet H2 A/S, der herefter vil eje xx procent af aktierne og xx,xx procent af stemmerne i H1 A/S. De øvrige aktionærer i H1 A/S berøres efter det oplyste ikke af aktieombytningen. Der sker således ingen forrykkelse af værdierne blandt aktionærerne som følge af aktieombytningen. Betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, er således opfyldt.

Det er en betingelse for skattefriheden, at det erhvervende selskab ikke afstår aktierne i det erhvervede selskab i en periode på tre år efter ombytningstidspunktet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 3. pkt. Repræsentanten har angivet, at de er opmærksomme på holdingkravet, og det forudsættes derfor alene ved nærværende besvarelse, at holdingkravet vil blive overholdt.

Det forudsættes endvidere ved besvarelsen, at der gives Skatteforvaltningen rettidig oplysning om aktieombytningen i overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 7.

Det er på denne baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at den påtænkte aktieombytning kan ske skattefrit efter de objektive regler i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at de beskrevne, planlagte koncerntilskud vil være skattefrie efter reglerne i selskabsskattelovens § 31 D.

Begrundelse

Selskabsskattelovens § 31 D bestemmer bl.a., at selskaber ikke skal medregne tilskud fra koncernforbundne selskaber efter definitionen i selskabsskattelovens § 31 C ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst, når en række nærmere angivne betingelser er opfyldt.

Følgende betingelser skal alle være opfyldt, førend tilskuddet er skattefrit. Se også Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.2.4.3.3.2 Skattefri tilskud - betingelser og undtagelser:

 • Tilskuddet skal være ydet af et koncernforbundet selskab efter definitionen i selskabsskattelovens § 31 C, jf. selskabsskattelovens § 31 D, stk. 1, 1. pkt.
 • Tilskudsyderen og -modtageren skal være sambeskattet efter reglerne om national sambeskatning i  selskabsskattelovens § 31, eller enten være sambeskattet eller ville kunne sambeskattes efter reglerne om international sambeskatning i  selskabsskattelovens § 31 A, jf. selskabsskattelovens § 31 D, stk. 4.
 • Tilskudsyderen skal direkte eller indirekte være moderselskab for tilskudsmodtageren, eller
 • tilskudsyderen og -modtageren skal være søsterselskaber og have fælles direkte eller indirekte moderselskab. Se selskabsskattelovens § 31 D, stk. 1, 2. pkt. Ved tilskud mellem søsterselskaber er det desuden en betingelse, at det fælles moderselskab kan modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen.  Hvis det fælles moderselskab kun ejer tilskudsyderen indirekte, skal betingelserne være opfyldt i hvert ejerled.
 • Et udenlandsk koncernforbundet selskab må ikke have fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske regler, jf. selskabsskattelovens § 31 D, stk. 5.

I nærværende tilfælde ønskes der ydet tilskud fra H3 A/S til følgende selskaber; H4 A/S, H5 A/S, H6 A/S og H7 ApS.

Der ønskes ligeledes ydet tilskud fra H1 A/S til koncernselskaber til eliminering af koncerninterne tilgodehavender.

Det er oplyst, at tilskuddene påtænkes ydet efter den påtænkte skattefrie aktieombytning, hvorved boet ombytter sine aktier i H1 A/S med alle aktier i et ved ombytningen nystiftet erhvervende selskab, "H2 A/S". Efter aktieombytningen vil "H2 A/S" eje xx procent af kapitalen og xx,xx procent af stemmerne i H1 A/S.

I henhold til selskabsskattelovens § 31, stk. 1, skal koncernforbundne danske selskaber sambeskattes. Koncernforbundne selskaber defineres i bestemmelsen som selskaber, der på noget tidspunkt i indkomståret tilhører samme koncern efter definitionen heraf i selskabsskattelovens § 31 C.

Det er oplyst, at selskaberne vil indgå i samme sambeskatningskreds. Henset til at der ved afgrænsningen af sambeskatningskredsen anvendes koncerndefinitionen i selskabsskattelovens § 31 C, er såvel betingelsen om, at tilskuddet skal være ydet fra et koncernforbundet selskab efter definitionen i selskabsskattelovens § 31 C, og betingelsen om, at tilskudsyderen og -modtageren skal være sambeskattet efter reglerne om national sambeskatning, på baggrund heraf opfyldt.

Da "H2 A/S" efter aktieombytningen vil eje xx,xx procent af stemmerne, må dette selskab ud fra det oplyste være det ultimative moderselskab, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 1 og 3.

Tilskuddene ydes fra danske selskaber, og der er intet, der indikerer, at et udenlandsk koncernforbundet selskab skulle opnå fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske regler. Det forudsættes derfor ved nærværende besvarelse, at dette ikke er tilfældet, hvorfor selskabsskattelovens § 31 D, stk. 5, ikke finder anvendelse.

De koncerninterne tilskud fra H3 A/S

H1 A/S ejer efter det oplyste 100 procent af H3 A/S.

H3 A/S ejer efter det oplyste direkte 100 procent af selskaberne H4 A/S, H5 A/S, H6 A/S, som H3 A/S påtænker at yde tilskud til.

H3 A/S ejer efter det oplyste indirekte 100 procent af H7 ApS, som H3 A/S påtænker at yde tilskud til, idet dette selskab ejes 100 procent af H6 A/S.

Betingelsen om, at tilskudsyderen (H3 A/S) skal direkte eller indirekte være moderselskab for tilskudsmodtageren, er således opfyldt.

De koncerninterne tilskud fra H1 A/S

Koncernens ultimative moderselskab, "H2 A/S", ejer efter det oplyste xx procent af kapitalen og xx,xx procent af stemmerne i H1 A/S.

Det er oplyst, at der vil være tale om tilskud fra et moderselskab til sambeskattede datterselskaber.

Betingelsen om, at tilskudsyderen (H1 A/S) skal direkte eller indirekte være moderselskab for tilskudsmodtageren, er således opfyldt.

Konklusion

Herefter er alle betingelserne for at anse de pågældende tilskud for skattefritagne for modtagerne opfyldt. Det indstilles på denne baggrund, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Aktieavancebeskatningslovens § 36

Ved ombytning af aktier har aktionærerne i det erhvervede selskab adgang til beskatning efter reglerne i fusionsskattelovens §§ 9 og 11, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF, eller er selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU. Som fusionsdato anses i denne sammenhæng datoen for aktieombytningen. Anvendelse af reglerne i 1. pkt. er betinget af, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen. 1.-4. pkt. finder ikke anvendelse, når det erhvervede eller det erhvervende selskab ved beskatningen her i landet anses for at være en transparent enhed.

Stk. 2. Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Betingelserne i 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at der ikke sker beskatning efter §§ 9, 12-14, 17, 18, 19 A-19 C og 22 i tilfælde, hvor et selskab erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab, eller hvor et selskab, der i forvejen ejer aktier i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det andet selskab. Det er en betingelse, at aktionærerne i det andet selskab som vederlag alene modtager aktier i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Fusionsskattelovens §§ 9-11 finder tilsvarende anvendelse.

 Stk. 4. Det er en betingelse, at transaktioner som nævnt i stk. 1 og 3 gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag. Told- og skatteforvaltningen kan forlænge fristen i 1. pkt. Ombytning af aktier kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Stk. 5. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19, dog således at hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19 B, kun hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19 B, og således at hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 19 C, kun hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 19 C. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 22, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 22. Hvis det erhvervede selskab er omfattet af § 21, finder stk. 3 kun anvendelse, hvis det erhvervende selskab tillige er omfattet af § 21.

Stk. 6. Ombytning af aktier efter stk. 1-5 kan gennemføres, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Uanset 3. pkt. kan aktierne i det erhvervede selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 3. pkt. i sin restløbetid anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering. Det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. ligningslovens § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Stk. 7. Senest samtidig med afgivelsen af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 for det indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, skal det erhvervende selskab give told- og skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en aktieombytning efter reglerne i stk. 6. Hvis det erhvervende selskab afstår aktier som nævnt i stk. 6, 3. pkt., skal told- og skatteforvaltningen gives oplysning herom senest 1 måned efter afståelsen.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 31 C

Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere af kriterierne i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab.

Stk. 2. Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Stk. 3. Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 4. Ejer et moderselskab ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis moderselskabet har

1)      råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,

2)      beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale,

3)      beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller

4)      råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet.

Stk. 5. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et selskab har bestemmende indflydelse.

Stk. 6. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i et datterselskab ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til kapitalandele, der besiddes af datterselskabet selv eller dets datterselskaber.

Stk. 7. Opnås bestemmende indflydelse over et eller flere selskaber m.v. via koncernforbindelsen i kursgevinstlovens § 4, stk. 5, skal disse selskaber m.v. ikke anses for det overtagende selskabs datterselskaber i relation til stk. 1.

Stk. 8. Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatning i alle indkomstperioder fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges. Ved ophøret af sambeskatningen finder § 31 A, stk. 10, anvendelse.

Selskabsskattelovens § 31 D

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregner selskaber og foreninger m.v. ikke tilskud fra koncernforbundne selskaber eller foreninger m.v., jf. § 31 C. Dette gælder dog kun, hvis tilskudsyderen direkte eller indirekte er moderselskab for tilskudsmodtageren, eller hvis tilskudsyderen og tilskudsmodtageren har fælles direkte eller indirekte moderselskab (søsterselskaber). Ved tilskud mellem to selskaber (søsterselskaber) med fælles direkte eller indirekte moderselskab finder 1. pkt. kun anvendelse, hvis det fælles moderselskab kan modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen. Hvis det fælles moderselskab kun ejer tilskudsyderen indirekte, skal betingelserne være opfyldt i hvert ejerled. Hvis det fælles moderselskab eller mellemliggende ejerled er udenlandske, skal de være omfattet af direktiv 2011/96/EU eller opfylde betingelserne for frafald eller nedsættelse af udbyttebeskatningen efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke udbytteudlodninger.

Stk. 3. Selskaber, der yder tilskud til koncernforbundne selskaber, jf. § 31 C, har i ingen tilfælde fradrag for tilskuddet.

Stk. 4. Tilskudsyderen og -modtageren skal være selskaber og foreninger m.v., der sambeskattes efter § 31, eller selskaber og foreninger m.v., der sambeskattes eller ville kunne sambeskattes efter § 31 A. Tilskudsyderen kan ikke være et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Stk. 5. Uanset stk. 1 medregnes koncerntilskud ved indkomstopgørelsen, hvis et udenlandsk koncernforbundet selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske skatteregler.

Stk. 6. Det anses ikke for at være et skattepligtigt tilskud til mellemholdingselskabet, når beløb, der anses for modtaget af aktionæren efter aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, eller § 4 B, stk. 2, ikke udloddes til aktionæren.

Praksis

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.2.4.3.3.2 Skattefri tilskud - betingelser og undtagelser

"(…) Regel

Et selskab kan modtage et skattefrit tilskud fra et koncernforbundet selskab, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Bestemmelsen i SEL § 31 D er en undtagelse til den generelle regel om skattepligt for tilskud. Ydes et tilskud efter reglen i SEL § 31 D, medfører det, at modtageren er skattefri af tilskuddet, og at yderen ikke kan få fradrag for tilskuddet.

Koncernforbindelse mv. - SEL § 31 D, stk. 1 og 4

For at et tilskud kan anses for skattefrit, skal følgende betingelser alle være opfyldt:

 • Tilskuddet er ydet af et koncernforbundet selskab efter definitionen i SEL § 31 C. Se SEL § 31 D, stk. 1, 1. pkt.
 • Tilskudsyderen og -modtageren sambeskattes efter reglerne om national sambeskatning i SEL § 31, eller enten er eller ville kunne sambeskattes efter reglerne om international sambeskatning i SEL § 31 A. Se SEL § 31 D, stk. 4.
 • Tilskudsyderen er direkte eller indirekte moderselskab for tilskudsmodtageren, eller
 • tilskudsyderen og -modtageren er søsterselskaber og har fælles direkte eller indirekte moderselskab. Se SEL § 31 D, stk. 1, 2. pkt.

Ved tilskud mellem søsterselskaber er det desuden en betingelse, at det fælles moderselskab kan modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen.  Hvis det fælles moderselskab kun ejer tilskudsyderen indirekte, skal betingelserne være opfyldt i hvert ejerled.

Ved koncernforbundne selskaber efter SEL § 31 C forstås selskaber, der har bestemmende indflydelse over et andet selskab, typisk ved at have flertallet af stemmerettighederne. Afgrænsningen giver ikke problemer ved danske selskaber, da koncerndefinitionen i SEL § 31 C både bruges til at afgrænse, hvilke selskaber der skal national sambeskattes, og mellem hvilke selskaber der kan ydes skattefri tilskud.

Bemærk

En fond kan ikke indgå i en sambeskatning, og et tilskud fra en fond vil derfor være skattepligtigt.

Det er ikke en betingelse for at yde og modtage skattefri tilskud, at tilskudsyderen er direkte moderselskab til tilskudsmodtageren. Også ved indirekte ejerskab kan der ydes skattefri tilskud. Består en koncern af moderselskabet A, der ejer datterselskabet B, der igen ejer datterselskabet C, kan moderselskabet A yde et skattefrit tilskud til datterdatterselskabet C.

Som udgangspunkt er koncerndefinitionen i SEL § 31 C også gældende for kredsen af eventuelt internationalt sambeskattede selskaber og dermed identisk med kredsen af selskaber, der kan yde og modtage skattefri tilskud. Dog er der indsat nogle værnsregler ved tilskud mellem søsterselskaber. Se afsnit C.D.2.4.3.3.3 om disse regler. (…)"