Dato for udgivelse
07 Apr 2022 13:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Feb 2022 13:39
SKM-nummer
SKM2022.182.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0011368
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Tonnageskatteordningen, timecharter, bugsering, bjærgning
Resumé

Et selskab udlejede to skibe til bugsering og bjærgning og havde for indkomståret 2014 selvangivet som værende omfattet af tonnageskatteordningen. Landsskatteretten anførte, at det efter dagældende tonnageskattelovs § 22, stk. 2, og forarbejderne hertil var en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene måtte anvende skibet til formål, som ville kunne omfattes af loven. Af den standardkontrakt, som selskabet havde anvendt, fremgik det ikke udtrykkeligt, at lejeren alene måtte anvende skibene til formål, som ville kunne omfattes af tonnageskatteloven. Det forhold, at skibene var indrettet til opgaver inden for bugsering og bjergning kunne ikke føre til, at betingelsen var opfyldt. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skattestyrelsens afgørelse. (Dissens).

Reference(r)

Dagældende tonnageskattelovs § 22, stk. 2, og forarbejderne hertil

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.8.8.

Skattestyrelsen har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 7.155.417 kr., da selskabet ikke opfylder betingelserne i tonnageskattelovens § 22, stk. 2.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Selskabets hovedaktivitet består i at drive virksomhed med bugserbåde og lægtere. Selskabet blev stiftet den 4. juli 2003 med forlænget indkomstår 4. juli 2003 - 31. december 2004, men er først trådt ind i tonnageskatteordningen fra den 1. januar 2014. Selskabets indkomstår og regnskabsår følger kalenderåret.

Selskabet har for indkomståret 2014 selvangivet sig som værende omfattet af tonnageskatteordningen pr. 1. januar 2014 efter en 10 årig periode, hvor selskabet havde fravalgt tonnageskatteordningen. Selskabet har endvidere selvangivet, at det udlejer skibe på bare-boat vilkår.

Efter at Skattestyrelsen har udbedt sig en nærmere redegørelse for selskabets aktiviteter, samt anmodet selskabet om at fremsende dokumentation i form af en kontrakt for udlejning på bare-boat vilkår, har selskabets revisor tilkendegivet, at det på selvangivelsen for 2014 var en fejl, at selskabet har anført, at det har udlejet skibe på bare-boat vilkår, idet skibene rent faktisk var udlejet på time­ charter vilkår.

Selskabet har samtidig fremsendt timecharter-standardkontrakter på Skib1 og Skib2. Skibene anvendes til bugsering og bjærgning. Detaljeret beskrivelse af skibene er fremlagt i sagen.

Af lejekontrakterne fremgår bl.a. følgende:

"(…)

5. Employment and Area of Operation
(a) The Vessel shall be employed in offshore activities, which are lawful in accordance with the law of the place of the Vessel's flag and/or registration and of the place of operation. Such activities shall be restricted to the service(s) as stated in Box 18, and to voyages between any good and safe port or place and any place or offshore unit where the Vessel can safely lie always afloat within the Area of Operation as stated in Box 17 which shall always be within Institute Warranty Limits and which shall in no circumstances be exceeded without prior agreement and adjustment of the Hire and in accordance with such other terms as appropriate to be agreed; provided always that the Charterers do not warrant the safety of any such port or place or offshore unit but shall exercise due diligence in issuing their orders to the Vessel as if the Vessel were their own property and having regard to her capabilities and the nature of her employment. Unless otherwise agreed, the Vessel shall not be employed as a diving platform.
(b) Relevant permission and licences from responsible authorities for the Vessel to enter, work in and leave the Area of Operation shall be obtained by the Charterers and the Owners shall assist, if necessary, in every way possible to secure such permission and licences.

(…)"

I box 17 og 18, som der refereres til i aftalen, er der anført henholdsvis "Within Vessel’s trading limits" og "n/a".

Selskabets repræsentant har til Skatteankestyrelsen fremsendt revisorerklæring for indkomståret 2015 samt kopi af ministersvar vedrørende ændringen i 2019 af tonnageskattelovens § 22, stk. 2.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 7.155.417 kr., da selskabet ikke opfylder betingelserne i tonnageskattelovens § 22, stk. 2.

Skattestyrelsen har anført følgende i afgørelsen:

"(…)

Kontraktens ordlyd: ·
Selskabets revisor har anført, at det hverken fremgår af lovmotiver eller af offentliggjort praksis, hvilke krav der stilles til en timecharterkontrakts ordlyd.

I sin nuværende udformning lyder tonnageskatteloven § 22, stk. 2 således:

" Ved udlejning af skibe, Jf. § 6, stk. 2, er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og at en revisor årligt afgiver en erklæring om, at betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt. er opfyldt " 

Bestemmelsens nuværende indhold er anderledes end den oprindelige.

Bestemmelsen retter sig, i sin nuværende såvel som i sin daværende form, mod de situationer, hvor rederier udlejer deres egne skibe eller "fremlejer" lejede skibe til brug for andre end dem selv.

Selvom brugsretten ved udleje reelt overgår til lejer, så bestemmer tonnageskatteloven § 22, stk. 2 dog, at anvendelsesområdet for skibet forsat skal være aktiviteter, som kan omfattes af beskatning efter tonnageskatteloven, jf. tonnageskatteloven §§ 6 og 10, stk. 1 og 2.

Hermed også sagt, at lejere blandet andet ikke må udøve aktiviteter på det lejede skib, som er omfattet af tonnageskatteloven § 8, stk. 1.

Tonnageskatteloven § 22, stk. 2 er en kontrolbestemmelse og derfor vil en manglende overholdelse af betingelsen om de afgrænsede aktiviteter på skibet have konsekvenser for det udlejende rederi.

Tonnageskatteloven § 22, stk. 2's udformning i dagældende lov nr. 264 af 8. maj 2002

Tonnageskatteloven blev oprettet ved lov nr. 264 af 8. maj 2002. I denne form lød bestemmelsen i § 22, stk. 2 således:

"Ved udlejningen af skibe, jf. § 6, stk. 2, er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at udlejeren i lejeaftalen til brug for skattemyndighederne betinger sig en årlig erklæring fra lejeren om, at betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt. er opfyldt"

Ved en gennemgang af forarbejderne til lov nr. 264 af 8. maj 2002 (2001/2 LSF 92) fremgår det tydeligt, at en erklæring om, at anvendelse af det udlejede skib skete i overensstemmelse med de afgrænsninger, som blev sat i tonnageskatteloven, var en klar betingelse for, at skibet kunne beskattes efter reglerne i tonnageskatteloven: ·

" Det foreslås endvidere, at det gøres til en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen på udlejede skibe, at udlejeren i lejeaftalen betinger sig en årlig erklæring til brug for skattemyndighederne om, at de udlejede skibe anvendes til formål, som ville kunne omfattes af tonnageskatteordningen, hvis de blev anvendt til samme formål af rederiet selv, er opfyldt, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt. "

Med andre ord, så kunne skibets aktivitet ikke blive omfattet af den lempeligere beskatning efter tonnageskatteloven, hvis denne førnævnte erklæring ikke kom skattemyndighederne i hænde.

SKM2003.251.DEP

Idet Rederiforeningen (i dag Danske Rederier) gjorde Skatteministeriets Departement opmærksom på, at rederierne havde problemer med at indhente den påkrævede erklæring fra udlejer, jf. den dagældende § 22, stk. 2, accepterede Skatteministeriets Departement en alternativ procedure ved erklæringen.

Denne fremkom i SKM12003.251.DEP:

"I mange tilfælde giver erklæringen ikke nogen problemer. I nogle tilfælde giver erklæringen imidlertid problemer. Der har vist sig følgende problemer:

-        Nogle befragtere modsætter sig af principielle grunde.
-                    Nogle befragtere stiller krav om lavere rater, da de ellers ikke vil udstede udstede erklæringen
-                    Håndteringen af erklæringen er administrativt meget tung. Dette gælder særligt ved skibstyper, hvor kontrakterne løber over kortere periode, f eks. supply-skibe"

Den alternative procedure indebar en erklæring fra lejeren om, at denne havde overholdt betingelserne i den indgåede lejeaftale/certeparti samt en erklæring fra rederiets revisor om, at skibet har overholdt tonnageskatteloven.

Tonnageskatteloven § 22, stk. 2's udformning efter lovændring (lov nr. 409 af 1. iuni 2005)

Ved lovforslag nr. 95 fremsat den 23. februar 2005 og vedtaget ved lov nr. 409 af 1. juni 2005 ændredes tonnageskatteloven § 22, stk. 2.

Den nye udformning blev således:   

"Ved udlejning af skibe, jf. § 6, stk. 2, er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og at selskabets generalforsamlingsvalgte revisor årligt afgiver erklæring om, at betingelserne i § 6, stk. 2, I. pkt. er opfyldt"

Ved en gennemgang af forarbejderne til lovforslag nr. 95 af 23. februar 2005 fremgår det tydeligt, at lovændringen sker på baggrund af erfaringer med den efterfølgende alternative procedure givet i SKM2003.251.DEP:

"Skatteministeriet har i afgørelsen SKM2003.251.DEP (der er offentliggjort på Told- og Skattestyrelsens hjemmeside under "afgørelser") på baggrund af en henvendelse fra Rederiforeningen om vanskeligheder med at få lejeren til at afgive den nævnte erklæring accepteret en alternativ procedure, der indebærer en erklæring fra lejeren om, at han har overholdt betingelserne i den indgåede lejeaftale/certeparti, og en erklæring fra rederens revisor om, at skibet har overholdt tonnageskatteloven.

Det har imidlertid vist sig, at det også kan være vanskeligt at få lejeren til at afgive erklæring om, at han har overholdt betingelserne i lejeaftalen, Rederiforeningen har derfor anmodet Skatteministeriet om at overveje en løsning, som ikke involverer lejeren.

Det foreslås på baggrund heraf at ændre bestemmelsen i tonnageskatteloven § 22, stk. 2, således at det ved udlejning af skibe er en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og at selskabets generalforsamlingsvalgte revisor årligt afgiver erklæring om, at betingelserne i § 6, stk. 3, 1. pkt., er opfyldt"

Det fremgår endvidere meget klart af bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslag nr. 95 af 23. februar 2005, hvorledes den nye bestemmelse skal forstås:

"Det skal fremgå af lejekontrakten, at skibet kun må anvendes til transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer, lodsning, jf. tonnageskatteloven § 8, stk. 1, nr. 4, modsætningsvis, eller bugser- og bjærgningsopgaver som nævnt i den nye affattelse af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 6.

Hvis lejeren ifølge lejekontrakten må anvende skibet til andet, jf. listen i tonnageskattelovens § 8 over de aktiviteter, der ikke kan omfattes af tonnageskatteordningen, kan skibet ikke være omfattet af tonnageskatteordningen.

Rederiets generalforsamlingsvalgte revisor skal årligt attestere, at skibet rent faktisk har været anvendt til formål, som ville kunne omfattes af tonnageskatteloven, hvis skibet blev anvendt til samme formål af rederiet selv. Hvis ikke revisor ser sig i stand til dette, kan skibet ikke være omfattet af tonnageskatteordningen. "

I forbindelse med lovændringen blev Rederiforeningen spurgt om deres synspunkt på det nye indhold i § 22, stk. 2. Rederiforeningens bemærkninger var:

"Det er yderst positivt, at der med lovforslag et lægges op til, at rederierne ikke længere skal involvere deres kunder i interne danske skatteforhold. Rederiforeningen forstår formuleringen således, at rederierne fremover lever op til bestemmelsen., såfremt det formål, der fremgår af certepartiet, ikke er i strid med tonnageskatteloven, og kravet om en revisorerklæring ikke betyder, at revisoren skal kontrollere hver enkelt transaktion, men alene at revisoren ved kontrol af rederiets procedurer og evt. stikprøver erklærer, at han ikke er blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at tonnageskatteloven er overholdt (...) "

Skatteministeriet tilkendegav, at denne forståelse var korrekt.

Forarbejderne efterlader ikke tvivl om, at det har været lovgivers intention, at anvendelsesområdet for et skib ved udlejning skulle fremgå tydeligt og specificeret i lejekontrakten.

Det fremgår af de fremsendte kontrakter i box 17, at anvendelsesområdet for skibene er indenfor skibets naturlige rammer.

Selskabets revisor henviser endvidere til, i sine bemærkninger, at skibet skal anvendes til offshore aktiviteter og at dette for et bugser- og bjergningsskib kun kan være aktiviteter, som er omfattet af tonnageskatteordningen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at tonnageskatteloven § 22, stk. 2, betinger, at det eksplicit i lejekontrakten skal fremgå, at lejeren ikke må anvende skibet til formål, der ikke kan tonnagebeskattes.

Bestemmelsen stiller ikke krav til, hvordan formuleringen i lejekontrakten skal være. Bestemmelsen betinger blot, at det skal fremgå, at lejeren ikke må anvende skibet til formål, der ikke kan tonnagebeskattes.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at betingelsen indebærer, at det skal fremgå af kontrakten, hvilke formål skibet må anvendes til, således, at Skattestyrelsen kan vurdere, om disse formål er omfattet af tonnageskatteloven. Kontrakten skal således indeholde en positiv afgrænsning af formål, skibet må anvendes til.

Idet det fremgår af kontrakterne, at skibet må anvendes indenfor dets naturlige rammer, mener Skattestyrelsen ikke, at der er sket en positiv afgrænsning af formålet, som skibet anvendes til. Selvom skibet er et bugser- og bjergningsskib, er denne ikke udelukket fra at kunne anvendes til aktiviteter, som ikke vil være omfattet af tonnageskatteordningen.

Forarbejderne til tonnageskatteloven § 22, stk. 2 med efterfølgende ændringer, som er gennemgået ovenfor, præciserer meget klart, at der skal ske en afgræsning af skibets anvendelsesområde i kontrakten.

Anvendelsesområdet, som angivet i kontrakterne, kan derfor ikke godkendes som afgrænset på en sådan måde, at det fremgår klart overfor Skattestyrelsen, hvilket formål skibet anvendes til.

(…)"

Klagerens opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet er omfattet af tonnagskatteloven, idet betingelserne i tonnageskattelovens § 22, stk. 2, er opfyldt.

Selskabet har til støtte herfor, bl.a. anført følgende:

Vi gør gældende, at betingelserne i tonnageskattelovens § 22, stk. 2 er opfyldt, idet der er tale om bugserskibe, som i henhold til kontrakten kun må anvendes offshore til virksomhed inden for skibets naturlige rammer, som er bugseropgaver, og at der skal indgås særlig aftale med ejeren, hvis skibene skal anvendes til andre formål.

I henhold til kontrakten skal skibene anvendes til "offshore operations". De aktiviteter, som i henhold til § 8 er undtaget fra tonnageskatteordningen, kan på ingen måde falde ind under definitionen "offshore operations". Alene af den grund må der i kontrakten være en positiv afgrænsning af, til hvilke formål skibene skal anvendes til.

Desuden er skibene ganske uanvendeligt til de andre aktiviteter, der er oplistet i tonnageskattelovens § 8.

Dermed indeholder kontrakten helt klare retningslinjer for, til hvilke formål skibet må anvendes, og kontrakten anfører specifikt, at skibene ikke uden forudgående aftale kan anvendes til andre aktiviteter.

Indkomsten skal derfor opgøres i henhold til reglerne i tonnageskatteloven.

2.2.   Begrundelse for vores påstand
2.2.1.  Skibene

Rederiet har to skibe, der udlejes på timecharter vilkår til rederiet G1 i Land Y1. Rederiet i Land Y1 har en stor flåde af skibe til forskellige formål. Skib2 og Skib1 anvendes kun og kan kun anvendes til de opgaver, som de er bygget til.

Der er tale om specialfartøjer, der er bygget og indrettet som bugserfartøjer/slæbebåde. Skibene er hverken forsynet med kran, der ville kunne anvendes til reparation af moler eller lignende, eller fiskeudstyr. Skib1 har en mindre kran. Indretningen vil ligeledes gøre skibene ganske uanvendelige til at sejle med turister eller andre af de formål, som skibene i henhold til tonnageskattelovens § 8 ikke kan anvendes til.

Det, som skibene er anvendelige til, er derfor:

·      At bugsere/slæbe olieboreplatforme, lægtere eller andre fartøjer
·      At positionere eller assistere ved flytning af olieboreplatforme
·      At redde og bugsere/slæbe fartøjer i havsnød
·      At eskortere andre fartøjer.

Det er dette skibene er anvendelige til, og det er disse formål, skibene også er anvendt til, hvilket vi også har dokumenteret. Skattestyrelsen har ikke anfægtet denne dokumentation.

Vi vedhæfter billeder og specifikationer af skibene som bilag 2.

2.2.2. Retsgrundlaget
Det fremgår af tonnageskattelovens § 8

Indkomst af følgende former for virksomhed kan ikke omfattes af § 6:

 1. Forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter eller andre naturforekomster.
 2. Fiskeri og forarbejdningsvirksomhed.
 3. Bygning og reparation af havne, moler, broer, olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg, nedlægning af rørledninger på havbunden, opmudring, stenfiskeri, sandsugning eller lignende virksomhed.
 4. Dykkervirksomhed.
 5. Lodsning, når skibene anvendes i og omkring havne.
 6. Bugsering m.v. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor skibet udfører bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs i mindst 50 pct. af den tid, skibet i løbet af et indkomstår er i drift. Det er en betingelse, at skibet er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Ved anvendelsen af 2. pkt. fordeles ventetid forholdsmæssigt mellem den tid, der er medgået til bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs, og den tid, der er anvendt til andre aktiviteter. Bugseringsaktiviteter m.v., der udføres i eller omkring havne, eller som består i at bistå fartøjer med egen fremdrift med at lægge til i havn, anses ikke for at være foregået til søs.
 7. Passagersejlads i eller over havneløb m.v.
 8. Uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v.
 9. Museumsaktiviteter og skibsbevaring.
 10. Sports-, udflugts- og fritidsformål.
 11. Anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål.

Stk. 2. Uddybningsmaskiner, flydekraner, flydedokke, kabeltromler, boreplatforme, flydende beholdere og lignende materiel anses ikke for skibe efter denne lov. Det samme gælder pramme og lægtere, medmindre de er lastbærende og har en bruttotonnage på 2.000 t eller derover.

Bestemmelsen indeholder en negativ afgrænsning af, hvilke aktiviteter ikke kan være omfattet af tonnageskatteordningen.

Det fremgår af tonnageskattelovens § 22, stk. 2:

Stk. 2. Ved udlejning af skibe, jf. § 6, stk. 2, er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteroningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og at en revisor årligt afgiver erklæring om, at betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt., er opfyldt.

Det fremgår hverken af lovmotiverne eller af offentliggjort praksis, hvilke krav der konkret stilles til kontraktens ordlyd.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, der blev vedtaget ved Lov nr. 409 af 1. juni 2005:

Ifølge § 6, stk. 2, 1. pkt., kan skibe, som ejes af rederiet kun omfattes af tonnageskatteloven, når lejeren anvender skibet til formål, som ville kunne omfattes af loven, hvis skibet blev anvendt til samme formål af udlejeren selv.

Efter de gældende regler i § 22, stk. 2, er det ved udlejning af skibe, jf. § 6, stk. 2, en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at udlejeren i lejeaftalen til brug for skattemyndighederne betinger sig en årlig erklæring fra lejeren om, at betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt., er opfyldt.

Det har vist sig vanskeligt at få en erklæring fra lejeren om dennes anvendelse af skibet.

Derfor ændres bestemmelsen i § 22, stk. 2, således, at det ved udlejning af skibe er en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og at selskabets generalforsamlingsvalgte revisor årligt afgiver en erklæring om, at betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt., er opfyldt.

Det skal fremgå af lejekontrakten, at skibet kun må anvendes til transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer, lodsning, jf. tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 5, modsætningsvis, eller bugser- og bjærgningsopgaver som nævnt i den nye affattelse af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 6.

Hvis lejeren ifølge lejekontrakten må anvende skibet til andet, jf. listen i tonnageskattelovens § 8 over de aktiviteter, der ikke kan omfattes af tonnageskatteordningen, kan skibet ikke være omfattet af tonnageskatteordningen.

Rederiets generalforsamlingsvalgte revisor skal årligt attestere, at skibet rent faktisk har været anvendt til formål, som ville kunne omfattes af tonnageskatteloven, hvis skibet blev anvendt til samme formål af rederiet selv. Hvis revisor ikke ser sig i stand til dette, kan skibet ikke være omfattet af tonnageskatteordningen.

2.2.3. Kontrakternes ordlyd
Det fremgår af PART II “SUPPLYTIME 89" Uniform Time Charter Party for Offshore Service Vessels, der ligger som et bilag til time charter kontrakten vedrørende Skib2: (Kontrakterne vedrørende Skib1 er identiske.) Kontrakterne vedlægges som bilag 3.

5. Employment and Area of Operation 69
(a) The Vessel shall be employed in offshore activities, which are lawful in accordance with the law of the place of the Vessel's flag and/or registration and of the place of operation. Such activities shall be restricted to the service(s) as stated in Box 18, and to voyages between any good and safe port or place and any place or offshore unit where the Vessel can safely lie always afloat within the Area of Operation as stated in Box 17 which shall always be within Institute Warranty Limits and which shall in no circumstances be exceeded without prior agreement and adjustment of the Hire and in accordance with such other terms as appropriate to be agreed; provided always that the Charterers do not warrant the safety of any such port or place or offshore unit but shall exercise due diligence in issuing their orders to the Vessel as if the Vessel were their own property and having regard to her 81 capabilities and the nature of her employment. Unless otherwise agreed, the Vessel shall not be employed as a diving platform.
(b)Relevant permission and licences from responsible authorities for the Vessel to enter, work in and leave the Area of Operation shall be obtained by the Charterers and the Owners shall assist, if necessary, in every way possible to secure such permission and licences.

For det første fremgår det af selve overskriften, at aktiviteten omfatter "offshore activities".

Offshore aktiviteter for en bugser og bjergningsskib vil pr. definition komme ind under begrebet bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs. Allerede af den grund følger det af kontrakten, at skibene skal anvendes til formål, der vil være omfattet af tonnageskatteloven.

Følgende henvisning:

The Vessel shall be employed in offshore activities, which are lawful in accordance with the law of the place of the Vessel's flag and/or registration and of the place of operation,

har aftaleparterne fortolket således, at dette også gælder skattelovgivningen, herunder tonnageskatteloven.

Følgende formulering i kontrakten:

Such activities shall be restricted to the service(s) as stated in Box 18, and to voyages between any good and safe port or place and any place or offshore unit where the Vessel can safely lie always afloat within the Area of Operation as stated in Box 17 which shall always be within Institute

har parterne fortolket som et krav om, at hovedaktiviteten skal være bugserings- og bjærgningsaktiviteter til søs. Aktiviteter mellem havne og et hvilket som helst sted offshore vil for et bugserfartøj være omfattet af definitionen "bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs".

At aktiviteterne i henhold til kontrakten er offshore aktiviteter understørres også forudsætningsvis af Annex C, litra a):

a) The Charterers and the Owners have entered into a contract or agreement dated as above regarding the performance of work or service in connection with the Charterer’s operation offshore.

Det fremgår således helt klart af aftalen, at hovedaktiviteten er "offshore operations".

Det fremgår desuden af pkt. 2 i part II:

2. Delivery and Redelivery 12
(ii) Should the Owners agree to the Vessel loading and transporting cargo and/or undertaking any other service for the Charterers en route to the port of delivery or from the port of redelivery, then all terms and conditions of this Charter Party shall apply to such loading and transporting and/or other service exactly as if performed during the Charter Period excepting only that any lump sum freight agreed in respect thereof shall be payable on shipment or commencement of the service as the case may be, the Vessel and/or goods lost or not lost.

Dette kan ikke læses anderledes end, at hvis skibet skal anvendes til andre aktiviteter end bugser- og bjærgningsaktioner til søs (offshore operations), skal der indgås en aftale herom.

Part II, nr. 5, litra c regulerer i øvrigt i detaljer, hvilke aktiviteter ved siden af hovedaktiviteterne, som skibet kan anvendes til.

(c) The Charterers shall be entitled to carry, so far as space is available and for their purposes in connection with their operations.

Når der her står operations, menes det skibets primære aktiviteter, hvilket er bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs. (Offshore)

Herefter er der i litra (i) til (iv) en oplistning af det, som skibet kan befragte, som kan tillades, så længe det ikke er til hinder for, at skibet kan varetage den primære opgave. Det drejer sig om:

i. Personer udover besætningen
ii. Fragt
iii. Farligt gods
iv. Farlige og skadelige stoffer m.v.

For at kontrollere, at hovedaktiviteten har bestået i offshore aktiviteter, det vil sige bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs, er der ført en detaljeret logbog. Vi henviser idet hele til vores brev af 6. april 2018.

Når parterne har forudsat og anset det for givet, at offshore operation alene kan være bugser- og bjærgningsaktiviteter, skyldes det, at der er tale om specialindrettede skibe, som er uanvendelige til de øvrige aktiviteter, som er oplistet i tonnageskattelovens § 8.

·         Forundersøgelse og efterforskning eller udvinding af kulbrinter eller andre naturforekomster, kræver særligt udstyr, som disse skibe ikke har fået installeret
·         Det samme gælder fiskeri, idet skibene ikke er forsynet med fiskeriudstyr eller en dertil indrettet last. Desuden er der ikke tale om "offshore operations"
·         Bygning af havne og moler, m.v. kræver som minimum en stor kran, som skibene ikke er udstyret med, ligesom de øvrige aktiviteter, som omtales i nr. 3 kræver specialudstyr, som skibene ikke har. Desuden er der ikke tale om "offshore operations"
·         Dykkervirksomhed giver ingen mening for en slæbebåd at udføre. Desuden er der ikke tale om "offshore operations"
·         Lodsning, når skibene anvendes i og omkring havne er udelukket, når skibene skal anvendes offshore. Desuden forudsætter dette, at skibene er indrettet med en stor kran.

De sidste aktiviteter oplistet i § 8, stk. 1, nr. 7-11 ville det ikke give nogen mening at udføre med en slæbebåd, herunder passagersejlads i eller over havneløb m.v., uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter m.v., museumsaktiviteter og skibsbevaring, sports-, udflugts- og fritidsformål samt anvendelse af permanent opankrede skibe, uanset formål. Desuden er der ikke tale om "offshore operations".

3. AFSLUTNING

Når det fremgår klart af kontrakten, at bugserskibene/slæbebådene skal anvendes til offshore operations, må dette, skibenes indretning taget i betragtning, give sig selv, at skibene anvendes til deres formål, nemlig bugser- og bjærgningsaktiviteter.

Det er også et rederi i Land Y1, der har som formål at udøve bugser - og bjærgningsaktiviteter, som har lejet skibene.

Det fremgår således af kontrakten, at hvis skibene skal anvendes til andre formål end offshore operations, skal der indgås en særskilt aftale herom. En sådan aftale er ikke indgået, og det ville heller ikke give mening at indgå den, idet skibene ikke er egnede til andre aktiviteter end bugser- og bjærgningsaktiviteter.

På den baggrund forekommer det besynderligt, at Skattestyrelsen har lagt hovedvægten på, at "selvom skibet er et bugser- og bjergningsskib, er denne ikke udelukket fra at kunne anvendes til aktiviteter, som ikke vil være omfattet af tonnageskatteordningen".

Skattestyrelsen mangler at redegøre for, hvilke af aktiviteterne, der er omtalt i tonnageskattelovens § 8, som skibene i givet fald skulle anvendes til, når det i henhold til kontrakten tillige er et krav, at der skal være tale om "offshore operations".

Vi har, som vi har redegjort for ovenfor, svært ved at se, hvordan en eneste af de aktiviteter, som er nævnt i den negative afgrænsning i tonnageskattelovens § 8 skulle kunne falde ind under ordlyden "offshore operations". Dette gælder så meget desto mere, når de skibe, der udlejes, tillige er ganske uanvendelig til disse formål, og lejer er et rederi, der kun beskæftiger sig med bugser og redningstjeneste.

På denne baggrund mener vi, at det klart fremgår af kontrakten, hvilke formål skibene må an- vendes til, og at det tillige fremgår, at hvis skibene skal anvendes til andre formål, skal der indgås en aftale herom.

(…)"

Retsmøde
På mødet fastholdt repræsentanten den nedlagte påstand om, at betingelsen i dagældende tonnageskattelovs § 22, stk. 2, var opfyldt, og at selskabet kunne anvende tonnageskatteordningen.

Skattestyrelsen anførte i overensstemmelse med de tidligere indlæg, at den påklagede afgørelse skal stadfæstes.

Landsskatterettens afgørelse
Af den dagældende tonnageskattelovs § 22, stk. 2, fremgår følgende:

"Ved udlejning af skibe, jf. § 6, stk. 2, er det en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af denne lov, og at en revisor årligt afgiver en erklæring om, at betingelserne i § 6, stk. 2, 1. pkt., er opfyldt."

Af forarbejderne til bestemmelsen (LFF 2005-01-12 nr. 163) fremgår bl.a. følgende:

"Det skal fremgå af lejekontrakten, at skibet kun må anvendes til transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer, lodsning, jf. tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 5, modsætningsvis, eller bugser- og bjærgningsopgaver som nævnt i den nye affattelse af tonnageskattelovens § 8, stk. 1, nr. 6."

2 retsmedlemmer - herunder retsformanden - udtaler:
Efter den dagældende tonnageskattelovs § 22, stk. 2, og forarbejderne hertil er det således en betingelse for anvendelse af tonnageskatteordningen, at lejeren ifølge lejekontrakten alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af loven.

Af den standardkontrakt, som selskabet har anvendt, fremgår det ikke udtrykkeligt, at lejeren alene må anvende skibet til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Disse retsmedlemmer finder heller ikke, at kontrakten, herunder dennes pkt. 5, kan forstås sådan, at skibene alene må anvendes til formål omfattet af tonnageskatteloven. Det forhold, at skibene er indrettet til opgaver inden for bugsering og bjergning kan ikke føre til, at betingelsen er opfyldt.

Disse retsmedlemmer finder herefter, at Skattestyrelsens afgørelse skal stadfæstes.

Et retsmedlem udtaler:
Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger anses betingelsen i den dagældende tonnageskattelovs § 22, stk. 2, for opfyldt.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal.  Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes.