Dato for udgivelse
26 Apr 2022 11:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Apr 2022 09:25
SKM-nummer
SKM2022.202.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0052982
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieombytning, Massetilladelse, Anmeldelsesvilkår
Resumé

Skattestyrelsen har givet tilladelse uden vilkår til skattefri aktieombytning af kapitalandele i Wolt Entreprises Oy med kapitalandele i DoorDash, Inc, således at kapitalejerne i Wolt Entreprises Oy kan apportindskyde deres kapitalandele i DoorDash, Inc. mod at erhverve de som følge af ombytningen nyudstedte kapitalandele i DoorDash, Inc. Hver Wolt Entreprises Oy aktie vederlægges med en DoorDash, Inc. aktie. Tilladelsen er generel og kan benyttes af alle kapitalejere, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.6.3.6.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.6.3.7 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.6.3.8

Wolt Entreprises Oy anmodede på vegne af kapitalejerne i Wolt Entreprises Oy om tilladelse til skattefri aktieombytning af kapitalandele i Wolt Entreprises Oy med kapitalandele i DoorDash, Inc, således at kapitalejerne i Wolt Entreprises Oy kan apportindskyde deres kapitalandele i DoorDash, Inc. mod at erhverve de som følge af ombytningen nyudstedte kapitalandele i DoorDash, Inc. Hver Wolt Entreprises Oy aktie vederlægges med en DoorDash, Inc. aktie.

Skattestyrelsen imødekom anmodningen uden fastsættelse af vilkår.

Afgørelsen er truffet efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Tilladelsen af generel og kan benyttes af alle kapitalejere, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Ved tilladelsen er der ikke taget stilling til aktiernes overdragelseskurs.

Begrundelse

Skattestyrelsen fandt det ud fra en samlet vurdering af de modtagne oplysninger sandsynliggjort, at hovedformålet eller et af hovedformålene ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Endvidere sås de objektive betingelser for at meddele tilladelse til skattefri aktieombytning at være til stede, hvorfor Skattestyrelsen efter en samlet konkret vurdering meddelte tilladelse til den ansøgte aktieombytning.

Skattestyrelsen har især lagt vægt på, at parterne har oplyst, at formålet med aktieombytningen er, at det er oplyst at målet med sammenslutningen er at opnå et fusionslignende samarbejde mellem de to selskaber, hvor forventningen er, at selskaberne vil opnå en lang række synergieffekter. Det er oplyst, at selskaberne arbejder inden for samme erhvervsområde, men på hvert sit geografiske område. På nuværende tidspunkt opererer Wolt Entreprises Oy i 23 lande, som primært ligger i Europa, mens DoorDash, Inc. opererer på det amerikanske marked, hvor selskabet har en markedsandel på 60 %. Sammen vil de to selskaber således dække en stor del af det internationale marked. Det oplyses, at der ikke er tale om et overlap af de geografiske markeder, hvori de to selskaber opererer, men derimod et overlap i forhold til de ydelser, selskaberne leverer.

Tilladelsen er efter en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder givet uden det sædvanlige anmeldelsesvilkår, fordi det ikke giver mening af pålægge den enkelte aktionær at foretage anmeldelse af ændringer i DoorDash, Inc., hvor den enkelte aktionærs indflydelse typisk vil være ganske beskeden.

Sagsfremstilling

Wolt Entreprises Oy er et finsk indregistreret selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i Finland. DoorDash, Inc. er et amerikansk børsnoteret selskab, der er skattemæssigt hjemmehørende i USA.

Wolt Entreprises Oys danske aktionærkreds består af ca. 100 forskellige aktionærer. For at undgå individuel behandling af ca. 100 identiske sager anmodedes der om massetilladelse til den skattefri aktieombytning ved ansøgning den 17. januar 2022. Samtlige danske aktionærer er fysiske personer, der alle er ansat i Wolt Entreprises Oy eller det danske helejede datterselskab, Wolt Danmark ApS, hvorfor alle de danske aktionærer deltager aktivt i koncernens drift. Samlet set havde de danske aktionærer en samlet ejerandel på ca. 0,1276 % af Wolt Entreprises Oy.

Skattestyrelsen meddelte den 5. april 2022 tilladelse til den skattefrie aktieombytning.