Dato for udgivelse
18 May 2022 14:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 May 2022 12:36
SKM-nummer
SKM2022.269.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
22-0173127
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktieombytning, Massetilladelse, Anmeldelsesvilkår
Resumé

Skattestyrelsen har givet tilladelse uden vilkår til skattefri aktieombytning (foretaget den 30. juni 2021) af kapitalandele i Norva24 Holding AS med kapitalandele i Norva24 Group AB, således at kapitalejerne i Norva24 Holding AS kunne apportindskyde deres kapitalandele i Norva24 Holding AS mod at erhverve de som følge af ombytningen nyudstedte kapitalandele i Norva24 Group AB. Hver Norva24 Holding AS aktie vederlægges med en Norva24 Group AS aktie. Tilladelsen er generel og kan benyttes af alle kapitalejere, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 36

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.6.3.6.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.6.3.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit C.D.6.3.8

Norva24 koncernen og de danske kapitalejere i Norva24 Holding AS anmodede om tilladelse til skattefri aktieombytning (foretaget den 30. juni 2021) af kapitalandele i Norva24 Holding AS med kapitalandele i Norva24 Group AB, således at kapitalejerne i Norva24 Holding AS kan apportindskyde deres kapitalandele i Norva24 Holding AS mod at erhverve de som følge af ombytningen nyudstedte kapitalandele i Norva24 Group AB. Hver Norva24 Holding AS aktie vederlægges med en Norva24 Group AB aktie.

Skattestyrelsen imødekom anmodningen uden fastsættelse af vilkår.

Afgørelsen er truffet efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Tilladelsen af generel og kan benyttes af alle kapitalejere, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Ved tilladelsen er der ikke taget stilling til aktiernes overdragelseskurs.

Begrundelse

Skattestyrelsen fandt det ud fra en samlet vurdering af de modtagne oplysninger sandsynliggjort, at hovedformålet eller et af hovedformålene ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Endvidere sås de objektive betingelser for at meddele tilladelse til skattefri aktieombytning at være til stede, hvorfor Skattestyrelsen efter en samlet konkret vurdering meddelte tilladelse til den ansøgte aktieombytning.

Skattestyrelsen har især lagt vægt på, at parterne har oplyst, at formålet med aktieombytningen er, at aktieombytningen er drevet af Norva24-koncernens løbende udvikling samt et ønske om en fortsat udvikling af forretningen og et ønske om at blive markedsleder på det europæiske marked. Et led i denne strategi er nu at børsnotere koncernen således, at der skaffes yderligere kapital til brug for at fremme forretningen yderligere. Det faktum, at der er stiftet et nyt selskab, Norva 24 Group AB til brug for børsnoteringen, er blot et led i en normal børsnoteringsproces, idet det er en forudsætning for gennemførelsen af børsnoteringen, at et svensk AB etableres.

Tilladelsen er efter en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder givet uden det sædvanlige anmeldelsesvilkår, fordi det ikke giver mening at pålægge den enkelte aktionær at foretage anmeldelse af ændringer i Norva24 Group AB, hvor den enkelte aktionærs indflydelse typisk vil være ganske beskeden.

Sagsfremstilling

Norva24 Holding AS er det norske moderselskab for Norva24-koncernen. Selskabet er skattemæssigt hjemmehørende i Norge. Koncernen har etableret Norva24 Group AB og dette selskab er blevet børsnoteret på Nasdaq Stockholm. Norva24 Group AB er herefter blevet moderselskab for koncernen. Det børsnoterede selskab blev stiftet under Valedo Partners Fund II AB og der er den 30. juni 2021 sket en aktieombytning med aktier i Norva24 Holding AS, sådan at investorerne ikke længere ejer aktier i Norva24 Holding AS, men i stedet ejer aktier i Norva24 Group AB.

De danske selskabsinvestorer ejer cirka 1,1 pct. af aktierne, hvoraf 0,5 ejes personligt og 0,6 pct. gennem holdingselskaber.

Skattestyrelsen meddelte den 10. maj 2022 tilladelse til den skattefrie aktieombytning, som man foretog den 30. juni 2021.