• A-income (A-indkomst)
 • Allowance (Fradrag/godtgørelse)
 • Annuity pension scheme (Ratepension)
 • Appeal (Klage)
 • Assessed deductions (Ligningsmæssige fradrag)
 • Account number (Kontonummer)
 • A-tax (A-skat)
 • At source (Ved kilden)
 • ATP contributions (ATP bidrag)
 • Binding ruling (Bindende svar)
 • B-income (B-indkomst)
 • B-tax (B-skat)
 • Bottom-bracket tax (Bundskat)
 • Business establishment savings account (Etableringskonto)
 • Business start-up account (Iværksætterkonto)
 • Capital income (Kapitalindkomst)
 • Capital gains and losses (Kaptitalgevinster og –tab/Kursgevinster og –tab)
 • Cash benefits (Kontanthjælp)
 • Church tax (Kirkeskat)
 • Civil registration number (CPR-nummer)
 • Collection (Inddrivelse)
 • Company car (Firmabil/Fri bil)
 • Company pension scheme (Arbejdsmarkedspensionsordning)
 • Compensation for higher green taxes (‘green cheque’) (Grøn check)
 • CPR number (CPR-nummer or personnummer)
 • Cross-border worker (Grænsegænger)
 • Customs duty (Toldafgift)
 • Decision (Afgørelse)
 • Declare (Indberette/deklarere)
 • Deduction (Fradrag)
 • Deduction for transport between home and work (Befordringsfradrag/kørselsfradrag)
 • Direct taxes (Direkte skatter)
 • Deduction for travel expenses (Rejsefradrag)
 • Dividend tax (Udbytteskat)
 • Double taxation (Dobbeltbeskatning)
 • Early retirement scheme (Efterlønsordning)
 • EEA (EØS)
 • Employee benefits (Personalegoder)
 • Employment allowance (Beskæftigelsesfradrag)
 • E-tax (TastSelv)
 • Fees for trade union membership (Fagligt kontingent)
 • Flex allowance scheme (Fleksydelsesordning)
 • Food allowance (Godtgørelse for kost)
 • Foreign income (Udenlandsk indkomst)
 • Full tax liability (Fuld skattepligt)
 • Green cheque (Grøn check)
 • Gross income (Bruttoindkomst)
 • Holiday pay/allowance (Feriepenge)
 • Income from capital (Kapitalindkomst)
 • Income from shares (Aktieindkomst)
 • Income year (Indkomstår)
 • Incorporation of outstanding tax (Indregning af restskat)
 • Indirect taxes (Indirekte skatter)
 • Interest (Rente(r))
 • Interest expenses/payments (Renteudgifter)
 • Interest income (Renteindtægt)
 • Interest charge (Rentetillæg)
 • Labour market contributions (AM-bidrag)
 • Land tax (Ejendomsskat/grundskyld)
 • Land value (Grundværdi)
 • Limited tax liability (Begrænset skattepligt)
 • Motor Vehicle Securities Register (Bilbogen)
 • Municipality where you are registered for tax purposes (Skattekommune)
 • Municipal tax (Kommuneskat)
 • National Tax Tribunal (Landsskatteretten)
 • Negative income from capital (Negativ kapitalindkomst)
 • NemID/MitID
 • NemKonto
 • Nets direct debit service (Nets betalingsservice)
 • Outstanding tax (Restskat)
 • Overpaid tax/tax refund (Overskydende skat)
 • Peripheral municipality (Udkantskommune)
 • Permanent residence (Fast bopæl)
 • Personal allowance (Personfradrag)
 • Personal income (Personlig indkomst)
 • Personal tax number (Skattepersonnummer)
 • Positive income from capital (Positiv kapitalindkomst)
 • Preliminary income assessment (Forskudsopgørelse)
 • Primary tax card (Hovedkort)
 • Property tax/Land tax (Ejendomsskat/grundskyld)
 • Property value tax (Ejendomsværdiskat)
 • Public assessment of real property (Ejendomsvurdering)
 • Public land value (Grundværdi)
 • Progressive tax (Progressiv skat)
 • Proposal (Forslag)
 • Provisional tax (Forskudsskat)
 • Public value of real property (Ejendomsværdi)
 • Register of Motor Vehicles (Motorregisteret)
 • Registration certificate (vehicle) (Registreringsattest)
 • Registration tax (Registreringsafgift)
 • Relief for negative income from capital (Nedslag for negativ kapitalindkomst)
 • Rental income (Lejeindtægt)
 • Residence permit (Opholdstilladelse)
 • Secondary tax card (Bikort)
 • State tax (Statsskat)
 • State education grant (SU)
 • Taxable income (Skattepligtig indkomst)
 • Tax appeals boards (Skatteankenævn)
 • Tax Appeals Agency (Skatteankestyrelsen)
 • Tax assessment notice (Årsopgørelse)
 • Tax card (Skattekort)
 • Tax Assessment Council (Skatterådet)
 • Tax ceiling (Skatteloft)
 • Tax exemption card (Frikort)
 • Tax-free deduction (Skattefrit fradrag)
 • Tax-free travel allowance (Skattefri rejsegodtgørelse)
 • Tax liability (Skattepligt)
 • Tax refund/Overpaid tax (Overskydende skat)
 • Tax relief (Skattelempelse)
 • Tax return (Oplysningsskema)
 • Top-bracket tax (Topskat)
 • Trade union (Fagforening)
 • Trade union membership fees (Fagligt kontingent)
 • Unemployment, sickness or maternity/paternity benefits (Dagpenge)
 • Unemployment insurance fund (A-kasse)
 • Value-added tax, VAT (Moms)
 • VAT refund (Momsrefusion)
 • VAT refund for tourists (Momsrefusion til turister)
 • VAT return (Momsangivelse)
 • Vehicle registration tax (Registreringsafgift)
 • Withhold (Indeholde)
 • Withhold pay (Trække i løn/indkomst)
 • Withholding rate (Trækprocent)
 • Work permit (Arbejdstilladelse)
 • Double taxation agreement/convention (dobbeltbeskatningsaftale/-overenskomst)
 • Green taxes (Grønne afgifter)
 • Excise duty (Punktafgift)
 • Gross pay (Bruttoløn)
 • Motor Vehicle Agency (Motorstyrelsen)
 • Debt Collection Agency (Gældsstyrelsen)
 • Property Assessment Agency (Vurderingsstyrelsen)
 • Customs Agency (Toldstyrelsen)
 • Accommodation allowance (Godtgørelse for logi)