Nr.Titel
52.001Leasing- og medhæfterforhold – grøn ejerafgift, vægtafgift og vejbenyttelsesafgift
51.069Klagebetinget henstand
51.062Ansøgning om fritagelse for afgifter for foreløbige fastsættelser (FF) samt renter og gebyrer
51.061Samtykkeerklæring efter retssikkerhedslovens § 10
51.017Begæring - beskikkelse af offentlig forsvarer
49.116Kontroloplysninger om eIndkomst
49.109Monthly specification of wages and hydrocarbon tax withheld in the calendar month
49.108Regnskabsuddrag
49.103I 53 - Information on Contractor / Contracts
49.102Danish income tax return for foreign companies
49.101Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen
49.075Registrering for skattepligt - elselskaber
49.055I54 - Information on foreign employees without residence in Denmark
49.040Delskema ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.027Tilmelding til toldsystemerne
49.026Erklæring / Samlet opgørelse ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.02049.020 - Erklæring L
49.019Anmeldelse G, om gave til udlænding
48.003eKapital - Følgeseddel til fysiske medier
41.050Delvis kompensation for moms af modermælkserstatninger - 41.050
40.111Registrering af udenlandske tjenesteydelser (RUT)
40.110Registrering af udenlandsk virksomhed - Start
40.003Lukke virksomhed
40.002Ændre virksomhed
40.001Start virksomhed - Moms, A-skat m.v., lønsumsafgift og ATP
32.001Fejl i afregningen af lønsumsafgift
31.052Indberetning af EU-salg uden moms
31.050Ændring af Moms One Stop Shop oplysninger eller Ophør fra Moms One Stop Shop
31.040Ansøgning om frivillig kortere afregning af moms
31.038Ansøgning - Lejlighedsvis momsregistrering
31.036Angivelsesforpligtelsen for afgiftspligtige aftagere i relation til momsloven § 65 - Nye transportmidler købt i andre EU-lande
31.033Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger
31.032Ansøgning - Godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøb
31.017Momsfritagelse for velgørende arrangementer
31.015Erklæring - Den momspligtige virksomhed
31.012Lejlighedsvis registrering
31.009Rettelse til momsangivelsen
31.004Tilbagebetaling af moms til virksomheder uden for EU
31.001Ansøgning - Frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom
29.106Godtgørelse af stempelmærker til røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker
29.105Bestilling af stempelmærker til røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker
29.104Registrering af tobaksvarer
29.103Godtgørelse - Tinglysning
29.102Forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift
29.101Angivelse af punktafgifter – midlertidige varemodtagere
29.100Anmodning om destruktion
29.097Godtgørelse stempelmærker til tobak og cigaretter
29.096Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter
29.084Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse)
29.063Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater
29.059Registreringsanmeldelse - Skadesforsikringsafgift
29.058_MotorKvittering/beslaglæggelse
29.055Registreringsanmeldelse - Tinglysningsafgift
29.053Efterangivelse - Gebyr - Spilleautomater
29.046Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Gevinstgivende spilleautomater
29.037Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater
29.033Registreringsanmeldelse - Afgift af lystfartøjsforsikringer
29.032Registreringsanmeldelse - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.
29.029Registreringsanmeldelse - Lov om forskellige forbrugsafgifter
29.025Registreringsanmeldelse - Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is
29.023Tobak-Opgørelse, Cigarer, cerutter og cigarillos
29.020Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Punktafgiftsregistreret virksomhed
29.003Bestilling af stempelmærker til tobaksprodukter
29.002Afgiftsgodtgørelse
29.001Tobak - Opgørelse, Cigaretter og røgtobak
24.054Registreringsanmeldelse - Betaling for bærbare batterier og akkumulatorer
24.042Registreringsanmeldelse - Afgift af PVC og ftalater
24.041Registreringsanmeldelse - Afgift af HFC, PFC og SF6 samt CFC
24.037Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mm
24.035Registreringsanmeldelse - Afgift af ledningsført vand
24.033Registreringsanmeldelse - Afgift af affald og råstoffer
24.032Emballageafgift - attest om indførsel af vin, spiritus, øl og mineralvand
24.030Registreringsanmeldelse - Afgift af spildevand
24.024Registreringsanmeldelse - Gebyr af blyakkumulatorer og afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
24.023Registreringsanmeldelse - Afgift af visse klorerede opløsningsmidler
24.021Registreringsanmeldelse - Afgift af bekæmpelsesmidler
24.020Registreringsanmeldelse - Afgift af emballager, bæreposer, engangsservice samt pvc-folier
24.019Anmodning - godtgørelse af gebyr på dæk
24.018Registreringsanmeldelse - Gebyr af dæk
23.042Skema til brug for tilbagebetaling af modregnet negativ CO2-afgift (elpatronordningen)
23.039Godtgørelse af metanafgift og NOx-afgift for ikke-registrerede virksomheder
23.038Godtgørelse af dansk dieselafgift af diesel for hvilken der også er betalt tysk dieselafgift
23.037Anmeldelse - Bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattede virksomheder med tung proces)
23.036Registreringsanmeldelse - Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign.
23.035Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstofoxider
23.032Registreringsanmeldelse Energiafgifter - Forbrugsregistrering for naturgas, el og varme og Mellemhandlerregistrering for varme
23.030Ansøgning om tilladelse til farvning af gas- og dieselolier og petroleum
23.027Registreringsanmeldelse, Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolie, fuelolie m.v., gas (LPG) og benzin
23.025Registreringsanmeldelse - Afgift af karburatorvæske
23.024Ansøgning om afgiftsgodtgørelse for benzin til erhvervsmæssig sejlads (fiskeri)
23.023Ansøgning - Månedsvis godtgørelse af energiafgifter
23.020Registreringsanmeldelse, Energi- og CO2-afgift af naturgas samt metanafgift på naturgas og biogas
23.019Registreringsanmeldelse - Afgift af svovl
23.016Registreringsanmeldelse - EU-handel med afgiftsfritagne mineralolieprodukter
23.013Registreringsanmeldelse - Energiafgift af el
23.008Ansøgning om Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
23.007Registreringsanmeldelse - Energiafgift og C02-afgift af kul m.v.
23.006Ansøgning. Diplomatiske repræsentationer mv. Godtgørelse af energiafgifter, vandafgift, kvælstofafgift og kvælstofoxidafgift (NOx)
23.004Anmodning om tilbagebetaling af energiafgift og CO2-afgift af benzin
23.001Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
22.079EMCS - Midlertidig annullering
22.078EMCS - Midlertidig opsplitning
22.077EMCS - Midlertidig afvisning
22.076EMCS - Midlertidig ændring af destination
22.075EMCS - Midlertidig kvittering
22.074EMCS - Midlertidigt ledsagedokument
22.069EU-handel - Forenklet ledsagedokument - Omsætning inden for Fællesskabet af varer, der er overgået til forbrug
22.067Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (tandlæger)
22.064Vin - Frugtvinsblandingsseddel
22.063Spiritus m.m. - Indkøbsblad
22.055Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (dyrlæger)
22.054Sprit - Rekvisition af hospitalssprit fra apotek
22.052Spiritus - Forbrugsbog
22.048Spiritus/Vin - Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus/vin
22.046Registrering for spiritus, vin og øl
22.039Vin - Regnskab - Til- og afgang af ubeskattede flaskevarer
22.038Spiritus, Årsopgørelse, Indkøb og forbrug af afgiftsfritaget sprit
22.037Vin - Udleveringsregnskab - vin og frugtvin
22.034Sprit - Fabrikationsbog
22.029Vin - Kvartalsopgørelse, vin og frugtvin
22.021Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (hospitaler)
22.018Vin - Regnskab - Til- og afgang af fustagevarer, Kvalitetsvine/Anden vin
22.012Sprit - Hospitalssprit til skib, Rekvisition
22.011Sprit - Ansøgning - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit
22.009Vin - Driftsregnskab - Fremstilling af frugtvin m.m.
21.092Anmodning om genoptagelse af værdifastsættelser for selvanmeldere, hvor der ikke er reguleret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter
21.091Anmodning om genoptagelse af værdifastsættelser foretaget af Motorstyrelsen, hvor der ikke er reguleret korrekt for transportomkostninger og registreringsudgifter
21.089Dispensation fra adressekrav
21.086 PLWywóz i pokwitowanie przyjęcia pojazdu silnikowego
21.086 ENExport and acknowledgement of receipt of motor vehicle
21.086 DKUdførsel og kvittering for modtagelse af motorkøretøj
21.086 DEAusfuhr und Empfangsbestätigung eines Kraftfahrzeugs
21.085Erklæring om straks-ibrugtagning
21.084Ansøgning om tilslutningsaftale til Motorregistret
21.083Ansøgning om tilslutningsaftale til Motorregistret som nummerpladeoperatør
21.082 ENApplication for an AKR number (Businesses)
21.082 DKAnsøgning om oprettelse af AKR-nummer (Virksomhed)
21.081 ENApplication for an AKR number (Individuals)
21.081 DKAnsøgning om oprettelse af AKR-nummer (Person)
21.079Ansøgning om tilladelse til at anvende andre fæstningselementer til montering af nummerplader end skruer og bolte og tilhørende hætter
21.078Bindende svar - Køretøjsoplysninger
21.072Transittilladelse
21.071Ansøgning om tilladelse til fortsat registrering ved udrejse mere end 184 dage
21.065Meddelelse om manglende registrering af ejer/bruger skifte
21.064Erklæring om bortkomne nummerplader
21.063Ansøgning om tilladelse til registrering af køretøjer på danske grænsenummerplader
21.062Anmodning om godkendelse af skrivelse til køretøjsejere
21.059Ansøgning om tilladelse til privat kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj
21.055Ansøgning om prøveskilte (faste prøveskilte)
21.053Erklæring om montering af tilkoblingsanordning
21.051Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikat
21.047Erklæring om brændstofforbrug
21.034 AAnsøgning om tilslutningsaftale til Motorregistret som registreret forhandler
21.034Registreringsanmeldelse
21.033Kvartalsafgift
21.022 BFirmabiler
21.022 AAnmeldelse / Afgiftsfritagelse / Afgiftsnedsættelse
21.021Regulering af registreringsafgift
21.020Bortkommet tolddokument
21.017Frikørsel af taxi/limousine
21.016Afgiftsberigtigelse af køretøj; Gul til Hvid (varebil til personbil)
21.015Anmeldelse - Taxikørsel, limousinekørsel, rutekørsel/offentlig servicetrafik, sygetransport eller kørsel for offentlig myndighed
19.069Ansøgning om bevilling til Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring (TST) – MIG/MIO
19.066Ansøgning vedrørende henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke er givet i et enkelt tilfælde (DPO)
19.065Ansøgning om forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi (CVA) EUTK art. 73
19.055Ansøgning om tilladelse til udstedelse af fakturaerklæringer
19.054Underretning af toldmyndighederne om nye krænkere, nye trends mv.
19.053Vejecertifikat for bananer
19.048Anmodning om toldmyndighedernes indgriben overfor varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder
19.029Bindende Oprindelsesoplysning
19.028Anmodning om BOO - Anmodning om bindende oprindelsesoplysning
19.001Regnskabsbilag/Rekvisition - Specifikation
14.032 og 14.032BCash disclosure declaration and additional sheet for unaccompanied cash entering from or leaving to countries outsite the EU
14.031 og 14.031BBlanket og tillægsark til indberetning af uledsagede likvide midler til eller fra lande udenfor EU
14.029 og 14.029BBlanket og tillægsark til angivelse af ledsagede likvide midler ved rejser til eller fra lande udenfor EU
14.028Erklæring om modtagelse
14.024Bilag 42 A - Eksemplar af bevilling til transport i fast rutefart
14.023Attest for varers toldmæssige status
14.022Certifikat med henblik på anvendelsen af artikel 12, stk. 2, i aftalen om Toldunionen mellem EF og Andorra
14.021Ansøgning vedrørende bindende tariferingsoplysninger (BTO-afgørelse)
14.016INF 8 - Oplysningsskema - (G 148)
14.011Godkendelsesbevis, containere der har forladt fremstillingsvirksomheden - (F 4404)
14.010Godkendelsesbevis, typegodkendelse af containere - (F 4402)
14.009TIR - Godkendelse/Individuel godkendelse af TIR - Køretøjer
14.008INF 3 - Oplysningsskema for returvarer
14.007Toldværdideklaration
14.006Godkendelsesbevis, typegodkendelse af vejkøretøj - (F 4405)
14.001Godkendelsesrapport
13.044Ansøgning om tilladelse til overdragelse/erhvervelse af rettigheder og forpligtelser
13.043Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør (Ansøgning gælder for alle aftaler, der anvender REX systemet)
13.041TORO in accordance with Article 218 UCC
13.040Certificate of non-manipulation
13.037Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende Midlertidig import, Særligt anvendelsesformål eller Passiv forædling
13.036Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling
13.021Varecertifikat - EUR-MED
13.020INF 6 - Oplysningsskema - Midlertidig indførsel
13.019Varecertifikat A.TR.
13.017Oprindelsescertifikat
13.016INF 4 - Oplysningscertifikat
13.015Varecertifikat - EUR 1
13.014Varecertifikat - EUR 2
13.013INF 2 - Passiv forædling - Oplysningsskema
13.012INF 9 - Oplysningsskema - Aktiv forædling
13.010INF 5 - Aktiv forædling
13.009INF 1 - Oplysningsskema
13.006Tolddeklaration for missionschefer
13.005Tolddeklaration for internationale organisationer
13.004 FR/ENDéclaration en Douane pour les Diplomates / Customs Declaration for Diplomats
12.030Cash disclosure declaration and additional sheet for unaccompanied cash consignment entering from or leaving to other EU countries
12.029 og 12.029BBlanket og bilag til angivelse af uledsagede forsendelser fra eller til EU-lande
12.027 og 12.027BBlanket og bilag til angivelse af likvide midler ved rejser til eller fra EU-lande
12.026Midlertidig indførsel
12.024Erklæring om flyttegods
12.018Fritagelse for importafgifter (told) for instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling
12.017Fritagelse for importafgifter (told) for videnskabelige instrumenter eller apparater
12.015Tolddeklaration for fly, enkeltbladet
12.011Tolddeklaration for lastbiler mv, 12.011
12.010Tolddeklaration for fly dansk tekst
12.006Returvareerklæring - Genindførsel af returvarer
11.036Ansøgning om godkendt frembydelsessted, eksport og reeksport
11.035Godtgørelses-/Fritagelsesansøgning
11.027Begæring - udtagning af proviant
11.009Rettelse af udførselsangivelse, landbrug /Eksport- Rettelsesangivelse
11.004Import Meddelelse/ Rettelse af fortoldningsangivelse
11.002Proviantangivelse, for danske militære styrker
11.001Proviantangivelse
07.088Tilbageførsel af pensionsindbetalinger til arbejdsgiver
07.087Afgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 48 om skattefri udbetaling
07.086Angivelse - afgift af ufordelte midler
07.085Anmodning om overførsel af aldersopsparing PBL § 25 A, stk. 8
07.084 UAldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32U
07.084Aldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32
07.083 AAnmodning om tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A (fra 2013)
07.083Tilbagebetaling/overførsel - Ratepension eller ophørende alderspension § 21 A, stk. 2, for indkomstår FØR 2013
07.082 KKorrektion af opgørelse efter PAL § 22 vedr. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter, og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb
07.082Opgørelse efter PAL § 22 vedr. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb
07.081Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9, jf. PAL § 6
07.078Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. PAL § 6
07.077Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. PAL § 8
07.076Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. PAL § 7
07.075 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb som er omfattet af PAL § 4a
07.075Opgørelse efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4a
07.074 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4
07.074Indberetning efter PAL § 23, stk. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL §4
07.073 K ENCorrection to determination under sections 23(2) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for pension schemes in banks, credit institutions and capital pension funds or tax liability terminated in the income
07.073 KRettelse til opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb
07.073Opgørelse efter PAL § 23, stk. 2 og § 23a vedr. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb
07.072 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8
07.072Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 8
07.071 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7
07.071Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4a og 7
07.070 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter)
07.070Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4a (udenlandske institutter)
07.069 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8
07.069Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 8
07.068 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7
07.068Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7
07.067 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter)
07.067Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL § 4 (udenlandske institutter)
07.066 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. § 6
07.066Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. § 6
07.065 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 5, jf. § 6
07.065Opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 5, jf. § 6
07.064 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 4, jf. § 6
07.064Opgørelse efter PAL § 21 for ATP, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 4, jf. § 6
07.063 KRettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. § 6
07.063Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. § 6
07.062Erklæring om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning
07.061Pensionstager - Oplysning om skattefri del af udbetaling på en skattebegunstiget pensionsordning
07.058Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat
07.057Vandrende arbejdstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.056Borgererklæring
07.055Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing
07.054Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning
07.053Afgiftsberegning - Korrektion/Flex
07.052Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 2. pkt.
07.051Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. 1, 1 pkt.
07.050Ratepension mv. - Afgiftsberegning - P31
07.049Kapitalpension - Afgiftsberegning - P30
07.048Kapitalpensions-attest ved udbetaling ved livstruende sygdom
07.040Negativ korrektion af afgiftsberigtigelse af LD opsparing fra 1. april 2015 (Afgiftsberigtigelse i 2015)
07.033Afgiftsberegning - Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
07.029Frigørelsesafgiftsblanket - ansættelse
07.028Frigørelsesafgiftsblanket - til fordeling af ejendomsværdi
07.027Frigørelsesafgiftsblanket - meddelelse til ejer om zoneinddragelse
07.016 ENGift tax/cash gifts only
07.016Anmeldelse / Gaveafgift
07.015Værdipapirdepot - Pensionsopsparingsordning
07.014Fuldmagt
07.012Afregning - Pensionsbeskatningsafgift og modregning af negativ PAL-skat
07.008Overførsel af pensionsordning - udveksling af oplysninger
06.037Ansøg om tidsbegrænset godkendelse som transparens enhed
06.036Ansøg eller genansøg om udbyttefrikort
06.035Udbyttefrikort – i forbindelse med EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatning
06.034EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatning
06.033Korrektion til udbytteskat
06.030Ansøgning om refusion af udbytteskat (web-blanket)
06.029Attest vedrørende indeholdelse af 15 pct. i udbytteskat
06.026Renteskat- og kursgevinstskatangivelse
06.015Royaltyskat/Attestation af bopæl- og skatteforhold
06.013Royaltyangivelse samt efterangivelse
05.041Fondsbeskatningsloven
05.038Aktiebaserede investeringsselskaber
05.037Skattefri virksomhedsomdannelse
05.035Anmodning om §216 erklæring
05.033Hjælpeskema til opgørelse af kildeartsbestemte tabssaldi til felt 086
05.029Oplysninger i henhold til tonnageskattelovens § 22 - Operatørselskaber
05.028Oplysninger i henhold til tonnageskattelovens § 22 - Rederier
05.021Kontrollerede transaktioner - bilag til oplysningsskemaet
05.012Oplysningsskema - for fonde + visse foreninger
05.009Oplysningsskema - for andelsforeninger
05.007Oplysningsskema - for aktieselskaber m.fl. (og datterselskaber)
05.006Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), opgørelse af tillægsskattekonto, jf. kulbrinteskattelovens kap 3B
05.005Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), oplysning efter kulbrinteopkrævningslovens § 9A, jf. kap 3B
05.004AForskudsskema - kap 3A
05.003Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap. 2
05.001AOplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap 3A
04.07604.076 - Oplysningsskema med to skattepligtsperioder
04.07504.075 - Bilag til oplysningsskemaet. Pension fra Norge, Sverige, Finland eller Island
04.07404.074 - Oplysninger om indkomst til beregning af pensionistnedslag i ejendomsværdiskat
04.07204.072 - Bilag vedrørende feltlåste felter mv.
04.071A04.071A - Bilag til oplysningsskemaet. Fradrag for renteudgifter af lån, hvor långiver ikke har indberetningspligt
04.07104.071 - Bilag til oplysningsskemaet 2021. Fradrag for underholdsbidrag mv. eller private renteudgifter
04.06804.068 - Bilag til oplysningsskemaet - Aktier og investeringsbeviser
04.06704.067 - Udligningsordning for kunstnere
04.06504.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance
04.06404.064 - Bilag til oplysningsskema - Pensionsudbetaling fra udlandet
04.063_EJD04.063_EJD - Anmodning om skattepersonnummer og forskudsregistrering til brug ved erhvervelse af ejendom
04.06304.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere
04.06204.062 - Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice in Denmark
04.05504.055 - Tab til fremførsel på finansielle kontrakter og ejendomme
04.05404.054 - Skema til "Specifikation af udbytte af børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot"
04.05304.053 - Ejendomsværdiskat vedrørende udenlandske ejendomme
04.05204.052 - Ejendomsværdiskat vedrørende danske ejendomme
04.03604.036 - Oplysningsskema for bobeskatningsperioden
04.03504.035 - Oplysningsskema for mellemperioden
04.03204.032 - Supplement til oplysningsskemaet for fuldt skattepligtige
04.03104.031 - Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.02904.029 - Du skal oplyse Skattestyrelsen om bl.a. din bopæl, når du flytter fra Danmark
04.02304.023 - Erhvervsmæssig befordring
04.02204.022 - Udlejning af fast ejendom
04.02104.021 - Kontrollerede transaktioner
04.02004.020 - Grundejernes investeringsfond
04.01804.018 - Specifikation af dine og din afdøde ægtefælles indkomster
04.01304.013 - Husdyrsbesætninger
04.01204.012 - Oplysningsskema for udenlandsk indkomst
04.01104.011 - Oplysningsskema for udenlandsk virksomhedsindkomst
04.00904.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige
04.00304.003 - Oplysningsskemaet
03.087Indberetning af statsstøtte for kapitalindskud
03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skatteindberetningsloven)
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G
03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort
03.075 AeIndkomst indberetning
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3
03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
03.051Indberetning vedr. rentegodtgørelse / Indbetalingsliste
03.047Tilmelding som Indberetningspligtig for finansielle virksomheder mv.
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti m.m.
03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
03.028Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre
03.027Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift
03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
03.018Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.013Gaveskema for religiøse samfund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.012Gaveskema for velgørende organisationer - Oplysninger om gavebeløb osv.
03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
02.052Fuldmagt til autorisation af partsrepræsentant til TastSelv
02.051Hjemstedserklæring for selskaber/Place of residence statement for companies
02.050Hjemstedserklæring for privatpersoner/Place of residence statement for private individuals
02.048Serviceerklæring - Håndværkerfradrag
02.043Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/Power of attorney
02.042 ACertificate of Residency/ Certificat de Residence/ Certificado de Residencia
02.042Certificate of Residency / Hjemstedserklæring, 02.042
02.041 ACertificate of Residency / Certificat de Residence / Certificado de Residencia
02.041Certificate of Residency / Certificat de Residence / Certificado de Residencia
02.040 DA/DEBescheinigung des Dänischen Steueramts - Nachweis über die steuerliche Erfassung des Unternehmers / Attestation af skatteregistrering - fritagelse for tysk á conto skat i forbindelse med byggevirksomhed i Tyskland, 02.040
02.039A_IT/ENResidenza e situazione fiscale in caso de convenzione per doppia imposizione / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.039A
02.036A_FR/ENDomicile et situation fiscale en présence d'une convention contre la double imposition / Residence and tax liability if a double taxation treaty exsists, 02.036A
02.035A_DE/ENErklärung der Wohnorts- und Steuerverhältnisse, wenn Doppeltbesteuerungsabkommen vorliegt / Residence and tax liability if a double taxation treaty exists, 02.035A
02.034A_DA/ENBopæls- og skatteforhold når der er dobbeltbeskatningsoverenskomst/ Residence and tax liability if a double taxation agreement exists
02.034 DA/ENBopæls- og skatteforhold/
Residence and tax liability
02.033Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger
02.032Erklæring/Revisor
02.023 NT5SNordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat
02.022 NT4SKrav om overføring af selskabsskat - nordisk overenskomst om overførsel af skat
02.017 NT 3Meddelelse om at træk af A-skat sker i arbejdsstaten
02.016 NT2Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land
02.015 NT1Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land
02.008Omkostningsgodtgørelse
02.007Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto
01.014Månedlig angivelse af skat for godkendte asylansøgere
01.013aSejladsopgørelse (timer og minutter)
01.012Kildeskattelovens § 48E - Registrering af ansættelsesforhold
01.010Arbejdsudleje 01.010
01.009Fejl i afregningen - arbejdsmarkedsbidrag vedrørende pensionsinstitutter mv.
01.005Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland