Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at skrive det beløb, du regner med at få i overskud eller underskud på din forskudsopgørelse. Hvis dit over- eller underskud ændrer sig, kan du løbende ændre din forskudsopgørelse.

Fra midten af marts til 1. juli skal du oplyse dit endelige over- eller underskud og udfylde dit oplysningsskema (det der tidligere hed selvangivelse). Så får du din årsopgørelse, hvor du kan se, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Læs også om skat ved Covid-19-kompensations- og hjælpepakker.

Se din årsopgørelse/dit oplysningsskema (selvangivelse)

Du skal oplyse din virksomheds endelige over- eller underskud (resultat) senest den 1. juli.

Du skal udfylde og godkende årsopgørelsen/oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen), selvom du ikke har andre oplysninger end dem, der står på dit servicebrev.

Du skal bruge oplysningsskemaet, hvis du:

 • driver selvstændig virksomhed.
 • har udenlandsk indkomst eller ejendom - læs mere under Udlandsforhold.
 • har udlejet en bolig, som du ikke selv bor i.
 • er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen.
 • har forskudt indkomstår.
 • ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne.

Har du lige startet virksomhed?

Du kan finde vejledning og værktøjer målrettet nystartede virksomheder på vores side Start-up med skat.

Få værktøjer til din virksomheds regnskab og resultat

Guide: Sådan oplyser du din virksomheds resultat

Sådan gør du

 1. Hav din virksomheds regnskab (resultatopgørelse og balance) ved hånden.
 2. Log på TastSelv Borger, og tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Udfyld eller ret beløbet i de rubrikker, du har oplysninger til.
  Fx rubrik 31, 42 og 51. Rul ned, og tryk Næste.
 4. I rubrik 71 står du som udgangspunkt til at have en aktiv erhvervsmæssig virksomhed.

  (Har du lukket din virksomhed, skal du ændre det. Rul derefter ned, og tryk Næste. Rul ned igen, og tryk Godkend. Du skal ikke længere følge guiden.)
 5. Oplys din virksomheds overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112.
 6. Rul ned til rubrik 117. Indtast det samme beløb, som står på din resultatopgørelse under Renteudgifter til bank.
 7. Rul derefter ned til afsnittet Vælg beskatningsform. Typisk beskattes virksomheden efter de almindelige regler (hvis du vil beskattes efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, kan det være en god idé at have en revisor til at lave dit regnskab).
 8. Tryk Oplys ud fra Regnskabsoplysninger.
 9. Oplys din virksomheds cvr-nummer i rubrik 300.
 10. Hvis din virksomhed var momsregistreret, skal du oplyse i rubrik 638, om du skyldte eller skulle have moms tilbage i slutningen af sidste år.

  I balancen i virksomhedens regnskab kan du se, om du havde moms, der skulle betales, eller om du havde moms til gode. Havde du moms til gode, skal du skrive beløbet med minus (-) foran.
 11. Markér i rubrik 301/302, om din virksomhed er fritaget for at give regnskabsoplysninger.

  Din virksomhed er fritaget for at give ekstra regnskabsoplysninger, hvis du sidste år havde en omsætning under 300.000 kr., eller hvis din virksomhedstype er anderledes (fx forældreudlejning). Se din omsætning i resultatopgørelsen.
 12. Svar i rubrik 303 Ja eller Nej til, om du har fået en revisor eller andre til at hjælpe dig med din virksomheds regnskab.

  Svarer du Ja, skal du også udfylde rubrik 304, 305 (hvis der er forbehold i rubrik 305, skal du også udfylde rubrik 306). Tryk Gem.

  Svarer du Nej, tryk Gem.
 13. Tryk Tilbage, hvis du ikke skal indberette for flere virksomheder.
 14. Tjek, om dine oplysninger er korrekte. Rul ned, og tryk Næste.
 15. Rul ned igen, og tryk Godkend.

  Hvis du mangler at give nogle oplysninger, vil der stå hvilke rubrikker, du mangler at udfylde.

  Du får vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen. Derefter kan du se din endelige årsopgørelse.

  På din årsopgørelse kan du se, om du skal betale mere i skat, eller om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage. 

Se videoen om, hvordan du oplyser din virksomheds resultat og udfylder oplysningsskemaet:

Se videoen om, hvordan du laver dit skatteregnskab og finder frem til de tal, du skal udfylde i oplysningsskemaet:

Regnskabsoplysninger

Udover virksomhedens resultat og renter, skal du også oplyse nogle regnskabsoplysninger. Hvis din omsætning er under 300.000 kr. kan du nøjes med at oplyse:

 • Virksomhedens cvr-nr.
 • Skyldig eller tilgodehavende moms, hvis du er registreret for moms.
 • Om din virksomhed er fritaget for at afgive regnskabsoplysninger - det gør du i rubrik 301 og evt. 302.
 • Oplysninger om revisorbistand.

Har din omsætning været over 300.000 kr., skal du oplyse flere regnskabstal. Du kan læse mere og finde hjælp til regnskabsoplysningerne i denne vejledning.

Du er stoppet som selvstændig eller med at udleje ejendom

Er du i løbet af 2021 stoppet med at drive virksomhed, udleje ejendom eller andet, der gav dig et oplysningsskema (tidligere kaldt udvidet selvangivelse), skal du stadig give oplysninger.

 • Du skal i rubrik 71 oplyse, at din virksomhed er lukket og oplyse dit overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112.
 • Du skal afmelde virksomhedens cvr-nummer på indberet.virk.dk.
 • Du skal på din forskudsopgørelse for 2022 slette eventuelle beløb om selvstændig virksomhed i felt 221 eller felt 435 og andre felter, der er relevante for din virksomhed. Ellers risikerer du at skulle udfylde oplysningerne igen til næste år, inden der kan dannes en årsopgørelse til dig.

Ret din forskudsopgørelse

Læs om lukning af virksomhed

Hvis du vil ansøge om at udsætte oplysningsfristen

Du har mulighed for at søge om at få udsat din oplysningsfrist, hvis der er særlige forhold. Det kan du fra midten af marts frem til fristen 1. juli.

Hvis du overskrider fristen

Overskrider du fristen, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 544.800 kr. (2021), er skattetillægget 100 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Du kan søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis din manglende oplysning skyldes særlige tilfælde.

Du skal så blandt andet oplyse, hvilke særlige tilfælde du mener, vi bør tage hensyn til, og vedlægge relevant dokumentation.

Søg om fritagelse for skattetillæg

Betal løbende skat af din virksomhed

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at oplyse dit forventede over- eller underskud på forskudsopgørelsen.

Du skal betale skat af et salg, når du udskriver fakturaen. Også selvom du ikke har fået pengene. På den måde sikrer du, at din skat bliver betalt løbende.

Tilret, hvis økonomien ændrer sig

Du kan rette din forskudsopgørelse, hvis din virksomheds overskud eller underskud ændrer sig. Jo mere præcis din forskudsopgørelse er, jo større er sandsynligheden for, at du ikke skal betale en restskat, når året er slut.

I marts oplyser du dit endelige over- eller underskud på årsopgørelsen/oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen). Når du har udfyldt og godkendt det, får du din årsopgørelse, der viser, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Se videoen om, hvordan du betaler løbende skat af din virksomhed

I videoen kan du se, hvad der sker med skatten, når du har oplyst dit forventede overskud - om den trækkes via din indkomst og trækprocent, eller om du skal betale skatten som B-skatterater.

Se videoen om, hvordan du betaler løbende skat af din virksomhed:

(01:53 min)

Har du lige startet virksomhed?

Du kan finde vejledning og værktøjer målrettet nystartede virksomheder på vores side Start-up med skat.

Få værktøjer til forskud og løbende skat 

Eller du kan deltage på vores webinarer, eller se videoen om skat og moms for nye virksomheder.

Tilmeld dig vores webinarer og se vores video om skat og moms

Guide: Sådan retter du din forskudsopgørelse

 

Sådan gør du

Vælg Egen virksomhed/ udlejningsejendom under Oftest tilføjede felter.

Skriv dit forventede overskud i felt 221 eller dit forventede underskud i felt 435.

Rul til bunden af siden og tryk Beregn.

Tjek, om der under Nyt skattekort står et beløb for B-skat.

Står der et beløb for B-skat, skal du betale skat af dit overskud som B-skatterater.

Står der ikke et beløb for B-skat, bliver skatten af dit overskud trukket gennem dine andre indkomster.

Læs mere om skat af overskud under Trin 3: Betal skat.

Tryk Godkend.

Du har nu rettet forskudsopgørelsen.

Som alternativ til at betale skat efter de almindelige skatteregler, kan du vælge at betale skat efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Begge ordninger kræver mere regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være en god idé at lade en revisor tage sig af det.

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for:

 • At virksomhedens renteudgifter beskattes som personlige indkomst i stedet for kapitalindkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

 • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. På den måde kan du spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år.

Sparer du op i virksomheden, betaler du skat af den del af overskuddet, som du sparer op, med 22 %. Når du hæver af opsparingen, betaler du skat som af personlig indkomst og får fratrukket den skat, du allerede har betalt.

Vælger du virksomhedsordningen, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi. Du kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at sætte kryds i felt 184, men det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse) ved at sætte kryds i rubrik 147. 

Læs mere om virksomhedsordningen (Den juridiske vejledning)

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da ordningen er nemmere at administrere.

Der beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

Kapitalafkastet kan højst udgøre det største beløb af:

 • Overskud af virksomhed eller
 • Den samlede negative kapitalindkomst (eksklusiv det beregnede kapitalafkast)

Du kan vælge at blive beskattet efter kapitalafkastordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at udfylde felt 184. Det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse), som ligger klar i begyndelsen af marts. Du skal udfylde rubrik 141 under Virksomhedsoplysninger.

Læs mere om kapitalafkastordningen (Den juridiske vejledning)

Et selskab beskattes særskilt af sit over- eller underskud, og du betragtes som ansat lønmodtager. 

Læs mere om selskaber og fonde

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.