Aktieindkomst (progressionsgrænse)

Aktieindkomsten omfatter aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber samt fortjenester og tab ved salg.

Læs om reglerne:

Aktier og andre værdipapirer