Er du uenig i Motorstyrelsens værdifastsættelse af dit køretøj, kan du klage over afgørelsen til Motorankenævnet. Drejer din klage sig om afgiftspligten eller selve afgiftens beregning, skal du klage til Landsskatteretten.

  • Klagefristen er 3 måneder
  • Det koster 1.100 kr. at klage.

Krav til klagen

Klagen skal være skriftlig og indeholde alle de punkter, du vil klage over. For hvert punkt skal du skrive, hvorfor du mener, at Motorstyrelsens afgørelse er forkert.

Du skal vedlægge:

  • Afgørelsen, du klager over.
  • Motorstyrelsens sagsfremstilling, hvis du har fået en med afgørelsen.
  • Dokumenter, som støtter og underbygger din klage.

Vil du have et møde med en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen, så skriv det i klagen sammen med dit telefonnummer.

Send klagen

Du kan sende klagen enten:

Betal klagegebyret

Skatteankestyrelsen skriver til dig, når du skal betale klagegebyret på 1.100 kr.

Skatteankestyrelsen sender klagen til udtalelse hos os i Motorstyrelsen. Vi kan genoptage sagen, hvis vi mener, at værdifastsættelsen af køretøjet er forkert, og hvis du er enig med os om, hvordan køretøjet skal værdiansættes. I det tilfælde skal du ikke betale klagegebyret på 1.100 kr.

Når du ikke til enighed med os i Motorstyrelsen, sender vi en udtalelse til Skatteankestyrelsen, som er sekretariat for Motorankenævnet og Landsskatteretten.

Du kan finde de gældende love og regler på skm.dk/love.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.