Når en vare importeres til EU's toldområde, skal der i de fleste tilfælde stilles sikkerhed for enten eksisterende eller potentiel toldskyld.  

Eksisterende toldskyld

Eksisterende toldskyld er et skyldigt toldbeløb, der er opstået. En virksomhed skal fx stille sikkerhed for at opnå kredit for det toldbeløb, der skal betales ved en vares overgang til fri omsætning. 

Potentiel toldskyld

Potentiel toldskyld er det beløb, der kan opstå for varer, der ikke er i fri omsætning. Det vil sige, at der endnu ikke er et krav, men den potentielle toldskyld er det beløb, der skal betales, hvis toldskylden opstår. 
Det betyder, at din virksomhed altid skal stille sikkerhed for varer, som den angiver til de særlige procedurer, fx toldoplag og aktiv forædling. Det samme gælder, hvis virksomheden angiver varer til midlertidig opbevaring.

 • En sikkerhedsstillelse skal dække told- og afgiftsbeløb, der er opstået eller kan opstå, når en virksomhed importerer til EU, når flere EU-lande er involveret i handlen. Hvis det kun er Danmark, der er involveret, skal sikkerheden som minimum dække toldbeløbet.

 • Sikkerhed skal stilles af den, som er eller kan blive debitor for toldbeløbet. På baggrund af en ansøgning

 • Toldstyrelsen kan kun kræve én sikkerhedsstillelse for nærmere angivne varer eller for en bestemt angivelse.

 • En virksomhed kan stille en samlet sikkerhed for to eller flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer.

 • Toldstyrelsen fører tilsyn med sikkerhedsstillelsen. Hvis vi konstaterer, at sikkerhedsstillelsen ikke længere fuldt ud dækker den samlede toldskyld, kan vi kræve, at en virksomhed stiller supplerende sikkerhed, eller at den oprindelige sikkerhed erstattes med en ny.

 • Toldstyrelsen kræver ikke sikkerhedsstillelse, når varer er omfattet af ATA-carnet. ATA-carnet er en ordning, der er baseret på en international aftale om at tillade en midlertidig import af varer til et andet land i op til 1 år. Det betyder, at de varer, som er blevet indført, skal hjemtages til Danmark inden fristen for gyldigheden udløber.

 • Der er specifikke regler for sikkerhedsstillelse for varer under EU-forsendelse og specifikke forenklinger for varer, som transporteres ad sø- eller luftvejen mellem EU-havne eller EU-lufthavne. Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning.

Sikkerheden kan stilles på forskellige måder

 1. Den såkaldte "Told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning"
 2. Kontant betaling af told (5-dages afregning)
 3. Anden sikkerhed

Told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning

For at opnå kredit med betalingen af tolden, så du kun skal betale told en gang om måneden, skal der stilles sikkerhed. Det betyder at selvom tolden endnu ikke er betalt, kan du tage varerne i brug straks efter, de er blevet frigivet af Toldstyrelsen. Ved at deltage i vores Sikkerhedsstillelsesordning, får du kredit til den 16. i den følgende måned. Der findes to dele af ordningen for sikkerhedsstillelse: 

 • Sikkerhedsstillelsesordning for eksisterende toldskyld
 • Sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld

Langt de fleste importvirksomheder vælger vores Sikkerhedsstillelsesordning for kredit med betaling af told. Læs mere om sikkerhedsstillelsesordninger nedenfor i Toldstyrelsens ordninger for sikkerhedsstillelse (gyldige i DK).

For at kunne deltage i disse ordningen, kræver det at du er blevet godkendt af Toldstyrelsen. 

Kontant betaling af told (5-dages afregning)

Hvis du vælger kontant betaling eller hvis du ikke kan blive kreditgodkendt af os, kan du ikke få udleveret dine varer, før tolden er betalt og registreret hos os. Der kan gå op til flere dage, før betalingen er registreret.

Anden sikkerhed
Hvis du vælger anden sikkerhed, skal du stille en individuel sikkerhed. Det kan fx være i form af kontant indskud, bankgarantier, spærret bankkonti eller ihændehaverpapirer. For at du kan deltage i denne ordning, kræver det, at du er blevet godkendt af Toldstyrelsen.

Læs mere i Den juridiske vejledning, F.A.12 Sikkerhedsstillelse.

toldbehandlingsbekendtgørelsens § 65 kan du se, hvilke andre muligheder der er for at stille sikkerhed.

Toldstyrelsen har forskellige ordninger for "Sikkerhedsstillelse".

Eksisterende toldskyld

En virksomhed, der importerer varer fra lande uden for EU (3. lande) til fri omsætning i EU (fx Danmark), har mulighed for at stille sikkerhed for den eksisterende toldskyld, ved at tilmelde sig sikkerhedsstillelsesordningen, den såkaldte "Told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning". Der skal betales et bidrag på 3,5 promille af det skyldige toldbeløb for hver fortoldning virksomheden. 

Eksempel:

Du importerer plastvarer for 100.000 kr. Toldsatsen er 6,5 procent, så toldbeløbet bliver 6.500 kr. 
Sikkerhedsstillelsesgebyret er 3,5 promille af 6.500 kr. - altså 22,75 kr.

Du får en importspecifikation via TastSelv Erhverv for hver måned, der viser en oversigt over dine importangivelser. Bidraget opkræves via den månedlige importspecifikation.

Du tilmelder din virksomhed til sikkerhedsstillelsesordningen for eksisterende toldskyld på virk.dk:

 • Hvis din virksomhed er ny, kan du tilmelde din virksomhed til ordningen for sikkerhedsstillelse samtidig med, at du import-, eksport- og momsregistrerer virksomheden.
  Tilmeld din virksomhed.
 • Hvis din virksomhed allerede er momsregistreret, kan du tilmelde din virksomhed til ordningen for sikkerhedsstillelse, når du import- og eksportregistrerer virksomheden.
  Tilmeld din virksomhed.

Potentiel toldskyld (gyldig i DK)

I forbindelse med anvendelse af bevillinger til særlige procedurer (undtagen forsendelse) og midlertidig opbevaring (MIO/MIG), har virksomheden mulighed for at stille sikkerhed for den potentielle toldskyld ved at betale en fast bidragssats på 10 kr. per toldangivelse til Toldstyrelsen. Bidragssatsen opkræves på den månedlige importspecifikation, som du kan se for hver måned via TastSelv Erhverv. 

Tilmelding til sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld, den såkaldte "Told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning", sker i forbindelse med, at man søger om bevillinger til en af de ordninger, der kræver sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld, ved at tilkendegive det i ansøgningsblanketten.

Ordningen er en national ordning og kan derfor ikke anvendes i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner enten til eller via andre EU lande. Hvis virksomheder, der benytter sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld, også har grænseoverskridende handel, skal de stille en anden type sikkerhed for de grænseoverskridende handler.

Ved gæld til Skatteforvaltningen kan virksomheden blive udelukket fra ordningen

Hvis virksomheden har gæld til Skatteforvaltningen i form af told, skatter eller afgifter, kan det betyde, at virksomheden ikke længere kan være med i sikkerhedsstillelsesordningen. Hvis virksomheden er blevet frataget sin deltagelse i ordningen, kan virksomheden først deltage igen, når vi har vurderet, at virksomheden igen opfylder betingelserne for at være med i ordningen. I den mellemliggende periode kan du derfor risikere at skulle betale kontant eller stille anden sikkerhed.

En samlet sikkerhedsstillelse er en sikkerhed, der dækker toldskylden for flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer. Samlet sikkerhedsstillelse kan anvendes både for eksisterende og potentiel toldskyld. Den kan kun benyttes af virksomheder, der opfylder følgende betingelser:

 • Virksomheden er etableret i EU's toldområde

 • Virksomheden opfylder det grundlæggende kriterium, som gælder for en AEO-bevilling, om "fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed"

 • Virksomheden benytter regelmæssigt toldprocedurerne eller er operatør af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, eller opfylder kriteriet fra AEO-certificeringen om at have "praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet".

For at opnå bevilling til en samlet sikkerhedsstillelse, skal du ansøge om bevillingen Samlet sikkerhedsstillelse (CGU)

Toldstyrelsen kan tillade, at visse virksomheder får nedsat eller bliver fritaget for sikkerhedsstillelse.

Det drejer sig om virksomheder, der enten allerede har bevilling som "Autoriseret økonomisk operatør - forenklede toldbestemmelser", det vil sige enten den nuværende betegnelse AEOC eller AEOF, eller som minimum opfylder følgende to kriterier:

 • har gode interne processer, forretningsregnskaber og dokumentation, som gør det muligt for os at gennemføre en passende toldkontrol

 • er økonomisk solvent, så den kan opfylde sine forpligtelser.

Der er muligt at få nedsat sikkerhedsstillelsen til henholdsvis 50%, 30% eller 0% af referencebeløbet. Der er forskellige betingelser, der skal opfyldes, for at opnå nedsættelse til henholdsvis 50 procent, 30 procent eller 0%.
Læs mere om referencebeløb i Den juridiske vejledning eller om betingelserne for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen i Den juridiske vejledning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.