Som importør er det en forudsætning for at opnå toldnedsættelse, at du kan dokumentere varens præferenceoprindelse. Det kræver, at din eksportør medsender et oprindelsesbevis som dokumentation. 

Hvis eksportøren udsteder et forkert certifikat, eller hvis varerne ikke overholder kravene i aftalen, kan du som importør blive pålagt at betale den tarifmæssige told for varerne. Derfor er det en god idé, at du sætter dig ind i reglerne, så du bedre kan sikre dig, at din eksportør anvender reglerne rigtigt.

  1. Hvilket land har du samhandel med? En forudsætning for at importere varer med hel eller delvis toldnedsættelse er at EU har indgået en handelsaftale med eksportlandet. Se listen over lande, som EU har indgået handelsaftaler med på EU’s officielle hjemmeside.
  2. Opfylder varerne kravene til præferenceoprindelse i den relevante handelsaftale? Læs mere, hvis du er i tvivl om, hvordan en vare opnår præferenceoprindelse.
  3. Er du og din eksportør i stand til at dokumentere varernes præferenceoprindelse? Som importør er det i sidste ende dig, der bliver holdt ansvarlig for, at dokumentationskravene er overholdt.
  4. Hvordan foregår transporten af de importerede varer? Vær opmærksom på, hvilke krav der er stillet til transporten af varerne fra afsender til modtager i handelsaftalen.
  5. Har du udfyldt toldangivelsen korrekt? Når du importerer varer med præferenceoprindelse, er der en række felter i toldangivelsen, du skal udfylde for at opnå hel eller delvis toldnedsættelse.

Det fremgår af den enkelte handelsaftale, hvilke oprindelsesbeviser din eksportøren kan bruge. Her ser du eksempler på oprindelsesbeviser:

  • Oprindelsescertifikat EUR 1 eller EUR-MED
  • Fakturaerklæring
  • Oprindelseserklæring
  • Udtalelse om oprindelse

Læs mere om de forskellige oprindelsesbeviser på siden om præferencedokumentation for eksportører.

Udover at være i stand til at fremvise dokumentation for varernes oprindelse er det vigtigt, at du kan fremlægge dokumentation for varens transport fra aftalelandet til EU. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra eksportøren. I mange tilfælde er det et krav, at transporten skal ske direkte mellem aftalelandet og EU. Hvis transporten ikke er direkte, og der fx sker omladning eller midlertidig opbevaring undervejs, skal det foregå under toldmyndighedernes tilsyn i det pågældende land. Transportkravene sikrer, at de varer, der afsendes fra aftalelandet, er de samme, som ankommer til dig. Den direkte transport kan fx dokumenteres med et gennemgående transportdokument.

Dekorativt

Hvis du importerer varer med præferenceoprindelse og ønsker at betale den lavere præferencetoldsats, skal du angive det med særlige koder på toldangivelsen. 

1) Rubrik 34: Oprindelsesland

Toldangivelsen rubrik 34

Her udfylder du rubrik 34 med koden for varens oprindelsesland.

2) Rubrik 36: Præference

Toldtariffen

Her angiver du med en trecifret kode, hvilken toldordning du anmoder om. Toldordningen fastsætter, hvilken told du skal betale. Derfor er denne kode vigtig for at sikre en korrekt beregning af tolden.

Se oversigten over præferencekoder til rubrik 36 i toldsystemet.

3) Rubrik 44.2: Certifikat (supplerende oplysninger)

Supplerende oplysninger i toldangivelsen

Enkelte lande har mere end en handelsaftale med EU. I de tilfælde er det vigtigt, at du er opmærksom på at indsætte koden for den handelsaftale, du anvender.

Vær desuden opmærksom på, at der for dette punkt gælder særlige regler og betingelser for importører, der anvender udtalelser om oprindelse (REX). Udover det allerede nævnte skal du her oplyse udstedelsesdato og REX-nummer.

Find certifikatkoderne.

4) Rubrik 44.4: Præferencedokumentationskode (supplerende oplysninger)

Hvis du anmoder om præferencetoldbehandling, angiver du koden for den type præferencedokumentation, du anvender.

Se listen over de forskellige præferencedokumentationskoder.