Under overskriften Andre felter er i indberetningsbilledet samlet en række felter af forskellig art.

Indtægtsart
En indtægtsart er en yderlige specifikation til et andet felt. I de andre afsnit om indberetning, er der under hver feltbeskrivelse angivet hvilke indtægtsarter, der kan eller skal angives i forbindelse med en værdien til det enkelte felt.

Alle indtægtsarter er angivet i en dropdown menu.

Hvis der forekommer flere indberetningsfelter, der skal have hver sin indtægtsart, må indberetningen opsplittes i flere, da der kun kan knyttes én indtægtsart til én indberetning.

I nogle tilfælde kan det være formålstjenligt at tilknytte en kommentar til en valgt indtægtsart. En sådan kommentar skal angives i feltet Tekst vedr. indtægtsart mv.

Indtægtsart Pensioner
Indberetning af pensioner skal altid specificeres med en indtægtsart. Dem der kan komme på tale er tilgængelige i en dropdown menu og er nævnt under afsnittet Særlige pensionsfelter.

Feltnr. 68 Yderligere tekstoplysninger til bl.a. indtægtsart
Et tekstfelt, hvori du kan angive nærmere oplysninger om bl.a. en indtægtsart, der er angivet i record 6000.

Fx skal der her angives

  • ordet "AKUTJOB", når A-kasser indberetter akutjob-tilskud, udbetalt til arbejdsgivere 
  • teksten "Fri kost og logi", hvis værdien af fri kost og logi indberettes i felt 36.
  • koden "FK1", når der indberettes lovligt forsinkede efterreguleringer til FerieKonto, så der ikke beregnes renter i forbindelse med opkrævning

Oversigt - indtægtsarter

Den fulde vejledning i brugen af indtægstarter fremgår under beskrivelsen af hvert enkelt felt i indberetningsvejledningen. 

Indtægtsart

Gyldig fra

Udgået pr.

Bruges til felt 

Beskrivelse
Den fulde vejledning i brugen af indtægtstarter fremgår under beskrivelsen af hvert enkelt felt i indberetningsvejledningen.

0002

20000101

 

0038

Dagpenge, der er B-indkomst

0003

20000101

20161231

0014

Dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er A-indkomst og Dagpengegodtgørelser for 1. til 3. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver). Erstattet af indtægtsart 0103 og 0104.

0004

20040101

 

0014

Éngangsbeløb - opsat pension, jf. § 15 d, stk. 4 i lov om social pension.

0005

20000101

 

0014

Arbejdsløshedsdagpenge.

0006

20000101

 

0014

Folke-, førtids- og seniorpension.

0007

20000101

 

0013
0014

Lønmodtagernes Garantifond.

0008

20040101

 

0014

Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer.

0009

20000101

 

0014

Arbejdsmarkedets TillægsPension - ATP.

0010

20070101

 

0014

Ældrecheck

0011

20070101

 

0038

Biblioteksafgift

0012

20000101

 

0014

SP løbende udbetalinger.

0013

20190101

 

0014

Efterløn - løbende udbetaling

0014

20000101

 

0014
0038

Kursusbeløb/kørselsgodtgørelse udbetalt af arbejdsløshedskassen.

0015

20000101

 

0014

Strejke- og lockoutgodtgørelse.

0016

20000101

 

0014

Anden understøttelse fra a-kasserne.

0018

20000101

 

0038

Rentetilskud til statsgaranteret studielån.

0019

20000101

20161231

0014

Uddannelsesydelse til ledige

0020

20000101

 

0014

Udbetalt pension omfattet af Pensionsbeskatningslovens §15B (opsparingsordning for sportsudøvere).

0021

20000101

 

0013
0014

Ikke skattepligtig indkomst til Danmark udbetalt af Danida m.fl.

0024

20000101

 

0014

Delpension.

0025

20000101

 

0014

Tjenestemandspension.

0026

20110101

20111231

0013
0014

Forskerordning

0027

20000101

 

0014
0069

DIS-søindkomst, anden Udenrigsfart- DIS (Dansk Internationalt Skibsregister).

0028

20000101

 

0013
0069

DAS-søindkomst - Uden for begrænset fart - Udenrigsfart - Indenrigsfart, rutetrafik fra havn til havn på mindst 50 sømil - Stenfiskere/sandsugere DAS (Dansk Almindelig Skibsregister)

0030

20000101

 

0013

A-indkomst for dagplejere, der ønsker standardfradrag efter LL § 9 H.

0034

20000101

 

0013

Søindkomst, Færøerne/Grønland. Anvendes når sømanden er begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 2 og har optjent sin løn ved tjeneste om bord på et dansk skib, som sejler uden for begrænset fart. Indkomstarten anvendes når sømanden bor på Færøerne eller Grønland, og rederiet i en måned ikke har modtaget refusion efter § 10 i SØBL.

0036

20000101

 

0013

Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse. 

0037

20000101

 

0038

Skattepligtig gruppelivsforsikring, som ikke er betalt via bortseelsesberettiget træk i løn.
Skal bruges af fagforeninger når præmien betales af fagforeningskontingent og af pensionsudbydere, når præmien ikke betales af indskud, der stammer fra løntræk - fx via bonus på en fradragsberettiget pensionsordning.
Beløbet indgår ikke i grundlaget for beskæftigelsesfradrag.
(Præmie, der betales af indskud, der stammer fra bortseelsesberettiget træk i løn til pensionsordning, henhører under felt 0091.)

0038

20000101

 

0014

Anden skattepligtig ydelse - kommunalt udbetalt -  se nærmere i indberetningsvejledningen.

0039

20000101

 

0014

Efterlevelseshjælp

0041

20000101

 

0014

Skattepligtig kontant- og engangshjælp (aktivlov § 25), kontantydelse og aktiveringsydelse.

0042

20000101

 

0014

Skattepligtig revalideringsydelse (aktivlov §52).

0044

20000101

 

0013

Bidragspligtig pension.

0045

20000101

 

0069
0070
0071

Vederlag for afløsning af pensionstilsagn.

0046

20000101

20141231

0069
0070
0071

Fratrædelsesgodtgørelse efter gamle regler.

0048

20040101

20111231

0013
0014

Forskerordning

0049

20000101

 

0048

Skattefri uddannelsesydelse (LL § 31 stk.3, nr.3 og 4).

0050

20000101

 

0036
0040

Købe- og tegningsretter til aktier samt Aktier/Anparter efter LL § 16 skal indberettes i felt 36. I de tilfælde, hvor retten ikke er værdisat skal der indberettes et kryds i felt 40.

0051

20000101

 

0036

Købe- og tegningsretter LL § 28.

0052

20030101

20161231

0040

Køberetter udnyttet efter LL §7H

0056

20100101

 

0013

Søindkomst, Færøerne/Grønland. Anvendes når sømanden er begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 2 og har optjent sin løn ved tjeneste om bord på et dansk skib, som sejler uden for begrænset fart. Indkomstarten anvendes når sømanden bor på Færøerne eller Grønland, og rederiet i en måned har modtaget refusion efter § 10 i SØBL.

0057

20000101

 

0014
0069

DIS-indkomst, Begrænset fart - DIS - Færge-DIS (Rutetrafik fra havn til havn på under  50 sømil).

0060

20000101

 

0019
0050
0051
0052

Personalegoder til direktør.

0061

20000101

 

0019
0036
0050
0051
0052

Personalegoder til hovedaktionær samt udloddet fri bil som udbytte.

0062

20000101

 

0040

Computer, anskaffet ved reduktion i bruttoløn.

0064

20070701

 

0014
0070
0071

Tilbagebetaling af bidrag vedr. Efterløns- og fleksydelsesbidrag (Engangsudbetaling) efter 30. juni 2007 (L154 - Lov nr 347 af 18. april 2007 - Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag).
Beløb vedr. indbetalinger inden 2002 skal indberettes i felt 70 og beløb vedr. indbetalinger fra og med 2002 skal i felt 71.

0069

20200301

 

0036
0038

Corona - selvstændig kompensation og andre hjælpepakker.

0070

20000101

 

0036
0038

Skattepligtige offentlige tilskud.

0071

20000101

 

0038

Skattefrie offentlige tilskud.

0072

20040101

 

0014

Rettelser indsendt af SU styrelsen

0073

20100101

 

0039

Skattefrit soldaterlegat.

0074

20110101

 

0014

Anden pension. 
Alle pensionsudbetalinger, som ikke har en anden indtægtsart (kode 68), skal indberettes med indtægtsart 0074 i samme indberetning som selve pensionsindberetningen. 

0075

20110101

20160630

0038

Nettogevinst ved visse spil

0076

20110101

 

0038

Værdi af naturaliepræmier.

0077

20110101

 

0036

Pengepræmier.

0078

20120101

 

0014
0038

Barselsdagpenge som A-indkomst.
Barselsdagpenge som B-indkomst, herunder kompensation efter barselsudligningsloven.

0079

20130101

 

0036

Indkomst ved selvstændigt erhverv.
Bruges fx ved domstolenes indberetning af salær til beskikkede forsvarere.

0080

20130101

20171231

0090

Indskud til aldersopsparing. Aldersopsparingsudbyderes årlige indberetning af indskud, når beløbet skal til beskatning som B-indkomst. 

0081

20130101

20171231

0090

Indskud til kapitalpension. Kapitalpensionsudbyderes årlige indberetning af indskud, når beløbet skal til beskatning som B-indkomst.

0082

20140101

 

0036

Vederlag for privat pasning. Dækker vederlag til privat pasningsordning for børn hvor pasningen foregår i vederlagsmodtagers eget hjem og  kommunen yder tilskud til forældrene efter dagtilbudslovens § 80.

0083

20130101

 

0014

Kommunalt flekslønstilskud udbetalt til lønmodtager.

0084

20130101

 

0014

Kommunalt ressourceforløbsydelse.

0086

20130101

 

0014

Fleksydelse - løbende udbetaling.

0087

20140101

 

0014

Uddannelseshjælp og aktivitetstillæg - udbetales af kommunen.  

0088

20150101

 

0014

Udbytte fra medarbejderinvesteringsselskab. 

0089

20150101

 

0014

Udlodning og avance fra medarbejderinvesteringsselskab.

0097

20160101

 

0038

Skattefrie uddelinger/legater fra fonde (B-indkomst). 

0099

20161001

 

0038

Skattepligtige uddelinger fra skattepligtige fonde til almennyttige formål og andre formål, der giver fonden ret til fradrag for uddelingen. Gældende fra 05.10.2016.

0100

20161001

 

0038

Skattepligtige uddelinger fra skattepligtige fonde til ikke-almennyttige formål, der ikke giver fonden ret til fradrag for uddelingen. Kun 80 % af værdien af uddelingen beskattes hos modtager. Gældende fra 05.10.2016.

0101

20160701

 

0040

Købe- eller tegningsretter til aktier, skattefrie efter LL § 7 P eller med udskudt beskatning efter LL § 28.

0102

20170101

 

0013
0036

Vederlag i forbindelse med offentligt ombud og hverv.

0103

20170101

 

0014

Sygedagpenge der er A-indkomst og udbetales af kommuner og arbejdsgivere. Gældende for perioder i 2017 og senere.

0104

20170101

 

0014

G-dagesgodtgørelse for ledighedsdage fra arbejdsgivere ved ledighed og arbejdsfordeling, samt kompensation fra kommunen for ikke anvist seniorjob.

0105

20170101

 

0013

Tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service - vedr. børn.

0106

20170101

 

0013

Plejevederlag efter § 120 i lov om social service - vedr. døende.

0107

20180101

 

0014

Éngangstillæg for opsat pension (udbetales af Udbetaling Danmark), jf. § 15F, stk. 3 i lov om social pension. Tæller ikke med i topskattegrundlag

0108

20180101

 

0048

Skattefri rejsegodtgørelse jf. Ligningslovens § 9A

0109

20180101

 

0048

Skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) jf. Ligningslovens § 9B

0110

20180101

 

0014

Invalidepension
Udbetaling af invalidepension indtil opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension

0111

20180101

 

0014

Rateforsikring ved invaliditet
Udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet 

0112

20180101

 

0014

Rateopsparing ved nedsat arbejdsevne
Udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension

0113

20180101

 

0014

Ægtefælle og samleverpension
Udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension

0114

20180101

 

0014

Pension udbetalt til efterladte og børnepension
Er i praksis udbetaling til børn og andre personer, der er indsat som begunstigede på en pensionsordning. 

0115

20190101

 

0014

Ekstra personligt tillæg - mediecheck.
Udbetalt efter § 14 e, i lov om social pension.

0116

20220101

0014

Tidlig pension - udbetalt af Udbetaling Danmark efter lov om social pension.

0127

20200101

 

0014
0069

Udenlandsk DIS-søindkomst jf. SØBL § 11a. 

0128

20200101

 

0013
0069

Udenlandsk DAS-søindkomst jf. SØBL § 11b. 

0132

20230101

 

0013

Arbejdsudleje - leje af udenlandsk arbejdskraft.

0170

20200101

 

0037

OP-bidrag - tillægsrefusion 

0171

20200301

 

0037

Corona - lønkompensation 

0172

20200301

 

0037

Corona - faste udgifter - kompensation

0173

20200301

 

0037

Corona - arrangørkompensation 

0174

20200901

 

0013
0014

Corona - førtidig udbetaling af feriemidler 

0175

20200301

 

0037

Corona - andre hjælpepakker, der ikke er selvstændig nævnt 

0176

20210301

 

0013
0014

Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler

0177

20211001

 

0013
0014

Ordinær udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler