Der er tre former for skat og afgifter, som boet efter en afdød måske skal betale:

  • Indkomstskat (både afdøde og boet)
  • Boafgift (arveafgift)
  • Retsafgift

Skattestyrelsen beregner og opkræver indkomstskat, mens skifteretten tager sig af boafgift og retsafgift.

Ægtefælle i uskiftet bo

Du får automatisk adgang til din afdøde ægtefælles skatteoplysninger. Det sker ca. 14 dage efter, at skifteretten har udstedt en skifteretsattest.

1. Log på TastSelv.

2. Vælg: Log på med autorisation.

3. Log på med NemID/MitID.

4. Indtast afdødes personnummer og vælg Fortsæt.

5. Herefter kommer du til afdødes TastSelv-menu.

Kontaktperson for privat skiftet bo

Arvingerne skal over for skifteretten oplyse en kontaktperson, som modtager alle henvendelser vedrørende boet. Det sker ved ansøgning om udlevering af boet eller efter det første møde i skifteretten. Skifteretten giver os besked om boets kontaktperson 1-2 uger efter, at de har udstedt en skifteretsattest. Skattestyrelsen giver IKKE adgang til afdødes skatteoplysninger, før der er udstedt en skifteretsattest.

Kontaktpersonen skal have fuldmagt fra alle arvinger, før skifteretten udsteder skifteretsattest.

Brug skiftefuldmagtsblanketten fra domstol.dk (pdf)

Se en oversigt over alle blanketter og vejledninger vedrørende dødsfald og arv (domstol.dk)

Kontaktpersonen får autorisation til afdødes skatteoplysninger ved at kontakte os på skat.dk/tastselv (brug egen TastSelv adgang) eller ved at ringe til os på 72 22 28 22.

I forbindelse med dødsbobehandlingen kan kontaktpersonen give fuldmagt til en professionel rådgiver. Rådgiveren skal selv søge autorisation til afdødes skatteoplysninger (se nedenfor).

Adgang til professionel rådgiver

En professionel rådgiver, der enten fra start er kontaktperson i et privat skiftet bo eller får fuldmagt fra boets kontaktperson, kan anmode om autorisation til afdødes skatteoplysninger ved at sende en mail til os sammen med en underskrevet fuldmagt/skifteretsattest. Mailen sendes til r75dod@sktst.dk.
(Husk at mailen skal krypteres, hvis den indeholder personhenførbare oplysninger som cpr-nr. eller se-nr. Det kan fx være tunnelkryptering, TLS krypteret forbindelse eller kryptering med NemID/MitID.) Vi giver besked, når der er givet adgang.

I bobestyrerboer er det Skifteretten, der giver bobestyreren autorisation til afdødes skatteoplysninger.

Sådan åbner du afdødes TastSelv-side:

1. Log på TastSelv.

2. Vælg: Log på med autorisation.

3. Log på med NemID/MitID.

4. Indtast afdødes personnummer og vælg Fortsæt.

Er dødsfaldet sket tidligt på året, har afdøde måske ikke fået sin årsopgørelse fra året før. Det er derfor arvingerne/ægtefællen, der skal aflevere eventuelle rettelser til afdødes årsopgørelse.

Hvad der sker med afdødes restskat eller overskydende skat afhænger af skifteformen:

 
Uskiftet bo og udlæg til ægtefælle Ægtefællen får afdødes eventuelle overskydende skat udbetalt og skal betale eventuel restskat
Boudlæg
  • Der betales ikke restskat fra året før dødsåret.
  • Hvis en eventuel overskydende skat er forfalden til udbetaling før dødsfaldet, skal den indgå i boudlægget. Hvis den ikke allerede er indsat på afdødes nem-konto, udbetales den til den person, der får boudlægget efter skifterettens bestemmelse.
  • Hvis den overskydende skat ikke er forfalden til udbetaling ved dødsfaldet, udbetaler vi den til ægtefællen uden om boet. Hvis afdøde ikke var gift, er skatten endelig, og der udbetales hverken overskydende skatter eller opkræves restskatter.
  • En overskydende skat er forfalden til udbetaling, når årsopgørelsen kan ses i TastSelv.
  • OBS: Forfaldne restskatter for tidligere år vil kunne modregnes, før der vil være tale om en overskydende skat.
Skiftede boer Overskydende skat indgår i boet, og restskat betales af boet.

Ved uskiftet bo og udlæg til ægtefælle

Som længstlevende ægtefælle kan du vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fælleseje, når de eneste øvrige arvinger er dine og afdødes fælles børn, børnebørn, oldebørn og så videre.

Du kan ikke sidde i uskiftet bo med afdødes eventuelle særeje.

Du bliver beskattet både af din egen og din afdøde ægtefælles indkomst. Det gælder fra og med 1. januar i dødsåret.

I løbet af året efter dødsfaldet får du en årsopgørelse, der viser det samlede resultat. Hvis en af jer er selvstændigt erhvervsdrivende, får du også et skema med oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen), som du skal udfylde.

Ved uskiftede boer kan afdødes skat for dødsåret ikke opgøres selvstændigt, men kun i sammenhæng med den sambeskattede ægtefælle.

Ved skiftede boer

Ved skiftede boer afhænger afdødes beskatning i dødsåret af, hvorvidt afdøde var gift eller enlig, og om boet er skattepligtigt eller fritaget for beskatning. Læs mere nedenfor.

Der findes flere forskellige skifteformer. Efterlevende ægtefælle og arvingerne beslutter skifteformen sammen med skifteretten. Skattestyrelsen får besked fra skifteretten om, hvilken skifteform der er valgt.

Om et skiftet bo er skattefritaget eller ej, har betydning for både afdødes og boets beskatning i dødsåret.

Som udgangspunkt er alle skiftede boer skattepligtige. Boet er dog fritaget for skat og skal ikke sende oplysningsskema ind, hvis både boets nettoformue og boets aktiver, den dag dødsboet gøres op, ikke overstiger 3.160.900 kr. i 2023 (3.070.100 kr. i 2022).

Hvis afdøde var gift, indgår den længstlevende ægtefælles boslod (normalt halvdelen af hele fællesboet) ikke i boets nettoformue eller aktiver, når vi vurderer, om boet er skattefritaget.

Det er også kun indtægterne af afdødes del af fællesboet og et eventuelt særeje, der skal betales dødsboskat af.

Når den længstlevende ægtefælle dør, og det uskiftede bo skiftes, skal fællesboets formue også opdeles i to dele (en boslod for hver af de afdøde ægtefæller).

Når boet er skattefritaget

Hvis dødsboet er skattefritaget, kan afdødes indkomst fra indkomstårets begyndelse til dødsdagen (den såkaldte mellemperiode) gøres op.

Som hovedregel går vi ud fra, at afdøde har betalt den rigtige skat i løbet af dødsåret. Det betyder, at afdøde hverken skal have penge tilbage eller betale mere i skat. Hvis du er enig, skal du ikke gøre noget.

Hvis du mener, at afdøde har betalt for lidt eller for meget i skat, skal du udfylde og sende Oplysningsskema for mellemperioden. Oplysningsskemaet er ikke fortrykt, så du skal udfylde alle rubrikker. Send den til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

En overskydende skat kan udbetales til boet, hvis den er over 3.500 kr. i 2023 (3.400 kr. i 2022). Der opkræves kun restskat, hvis den overstiger 39.900 kr. i 2023 (38.700 kr. i 2022) og der bliver kun opkrævet det beløb, der ligger over de 39.900 kr.

Oplysningsskemaet skal indsendes inden for en vis frist. Fristen afhænger fx af, hvornår skifteformen bliver besluttet i skifteretten.

Læs mere i Skattestyrelsens vejledning om Dødsbo.

Når boet er skattepligtigt

Hvis boet er skattepligtigt, opgøres og beskattes al indkomst optjent af afdøde i dødsåret og indkomst optjent af boet efter dødsfaldet frem til skæringsdagen i boopgørelsen samlet.

Hvis dødsboet er skattepligtigt, skal du udfylde Oplysningsskema for bobeskatningsperioden senest samtidig med, at du sender boopgørelsen til skifteretten. Den sendes til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Skat for ægtefællen

Når boet er skiftet, afhænger din skat som ægtefælle blandt andet af, om I har haft fælleseje eller særeje.

Fælleseje: Arvingerne skal opdele ægtefællernes formue i afdødes bodel og i den efterlevende ægtefælles bodel. En bodel er den del af fællesboet, som en ægtefælle dels har haft ved ægteskabets indgåelse, og dels har erhvervet under ægteskabet.
Ægtefællens bodel holdes ude af dødsboet. Ægtefællen skal betale skat af sin bodel sammen med sin øvrige indkomst efter de almindelige skatteregler.

Særeje: Ægtefællen skal holde indtægter af sit særeje og sin almindelige lønindkomst uden for dødsboet og bliver beskattet efter de almindelige skatteregler.

Skat af arv

Ægtefællen og andre arvinger skal først betale skat af indtægterne fra arven fra den dag, de har overtaget arven fra dødsboet i juridisk forstand, dvs. fra dagen efter skæringsdatoen i den endelige boopgørelse eller datoen for en aconto-udlodning. Det gælder, uanset om arven stammer fra afdødes del af fællesboet eller har været afdødes særeje.

Læs om skifteformer (domstol.dk)

Læs om de mest almindelige skifteregler i Skattestyrelsens vejledning om Dødsbo.

Boafgift (arveafgift)

Hvor meget boet skal betale i boafgift afhænger af, hvordan de enkelte arvinger er i familie med afdøde og af arvens størrelse.

Bemærk, at fra 2016 vil boafgiften for visse erhvervsaktiver blive reduceret for børn af afdøde - hvis afdøde var barnløs kan det også gælde for forældre, søskende og søskendes børn. Se lov nr. 683 af 9. juni 2017.

Typiske situationer:

 
Din forbindelse til afdøde Boafgift
Ægtefælle eller registreret partner Ingen boafgift
Afdødes børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn, forældre, fraskilte ægtefælle og samlevende i mere end to år 15 % af beløb over 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022).
Næsten alle andre. Læs mere i boafgiftsloven (retsinformation.dk) 15 % af beløb over 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022) og 25 pct. af det, der er tilbage, når 15 %-afgiften er trukket fra,

Retsafgift

Boet skal normalt betale retsafgift, når skifteretten udleverer boet.

Læs mere om retsafgift (domstol.dk).

Arveforskud

Arveforskud er en gave, der modregnes i modtagerens arv, når giveren dør.

Derudover er reglerne for arveforskud de samme som reglerne for gaver.

Læs mere i Skattestyrelsens vejledning om Dødsbo.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.