Du skal trække A-skat, am-bidrag og eventuelt ATP-bidrag af løn, godtgørelser, tantieme, provision og en række personalegoder. Det gælder også gaver, fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale over en vis størrelse.

 • Træk A-skat efter de oplysninger, der står på den ansattes eSkattekort
 • Træk 8 % i am-bidrag
 • Indberet og betal beløbene hver måned
 • Løn med videre til hushjælp og lignende i privat husholdning er B-indkomst og skal ikke indberettes

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag er udskudt i juli og august 2023

Folketinget har vedtaget at udskyde de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og am-bidrag. Det skyldes de højere energiafgifter og deraf presset på likviditeten.
Vær opmærksom på, at indberetningsfristen ikke er udskudt.

Læs mere om de nye frister under "Frister for A-skat og am-bidrag" på skat.dk/frister

Indberet til eIndkomst

Hvis din ægtefælle arbejder i din virksomhed, kan du højst overføre 50 % af virksomhedens overskud, dog højst 262.500 kr. i 2023 (255.000 kr. i 2022) til din ægtefælle, der så betaler skat af det.

Du kan kun overføre en del af dit overskud, hvis:

 • I var samlevende, da indkomståret sluttede.
 • din ægtefælle har arbejdet mindst 3-4 timer dagligt.
 • indtægten ikke står i misforhold til arbejdsindsatsen.
 • din ægtefælle ikke får løn fra virksomheden.

Du skal altså ikke trække A-skat eller am-bidrag af overførslen, der vil stå på din ægtefælles årsopgørelse som skattepligtig indtægt. Husk at det er en fordel, at din ægtefælle allerede har indkomsten med på forskudsopgørelsen for at kunne betale den korrekte skat løbende.

Den ægtefælle, der driver virksomheden, skal altid betale skat af den del af indkomsten fra drift af virksomheden, der ikke er overført til ægtefællen.

Dit barn er fyldt 15 år, når indkomståret begynder:

 • Barnet skal betale skat af sin løn.
 • Du skal derfor trække A-skat og am-bidrag.
 • Du kan samtidig trække lønnen fra som driftsudgift i virksomheden.

Dit barn er under 15 år:

 • Barnet skal ikke betale skat.
 • Du kan ikke trække lønnen fra som driftsudgift.

Barsel

Udbetaler du løn eller supplerende løn til medarbejderen under barselsorlov, skal du trække A-skat og am-bidrag af lønnen. Du må ikke modregne eventuel dagpengerefusion.

Log på eIndkomst og indberet løn/supplerende løn under barsel (felt 13).

Der bliver trukket A-skat af de barselsdagpenge, som medarbejderen får udbetalt fra Udbetaling Danmark.

Har en medarbejder ikke krav på løn under barsel, udbetaler Udbetaling Danmark barselsdagpenge efter reglerne i barselsloven. Du skal derfor ikke gøre noget.

Læs mere om barselsdagpenge (borger.dk)

Orlov

Udbetaler du løn til medarbejderen under en orlovsperiode, skal du trække både A-skat og am-bidrag af beløbet.

Du skal trække både A-skat og am-bidrag af det samlede udbetalte beløb. Det skal du også, hvis du får refusion.

Log på eIndkomst og indberet løn (felt 13).

Ledighed

Du skal trække A-skat af dagpengegodtgørelse for første og anden ledighedsdag (G-dage). Du skal ikke trække am-bidrag af dagpengegodtgørelsen.

Log på eIndkomst og indberet dagpengegodtgørelsen (felt 14 med indtægtsart 104).

Når en selvstændig konsulent udfører en opgave for dig, sender konsulenten normalt en regning. Derfor skal du ikke trække A-skat eller am-bidrag af vederlaget.

Der kan dog være tilfælde, hvor konsulenten skattemæssigt anses for at være ansat i din virksomhed. Kontakt Skattestyrelsen, hvis du er i tvivl.

Når du betaler vederlag til artister, solister, skuespiller, musikere og musikere i et ensemble, er der normalt tale om B-indkomst, og du skal ikke trække A-skat af vederlaget.

Vederlag til musikere er dog A-indkomst, når der er tale om engagementer af mere end tre dages varighed. Du skal da trække A-skat af beløbet.

Du skal som udgangspunkt trække A-skat og am-bidrag af lønnen, når du har ansatte, der er fuldt skattepligtige til Danmark og arbejder i udlandet.

Er den ansatte ikke fuldt skattepligtig til Danmark, skal du derfor ikke trække A-skat eller am-bidrag af lønnen for det arbejde, han har udført for dig i udlandet.

Du kan som udgangspunkt udbetale skattefri rejsegodtgørelse til at dække den ansattes rejseudgifter som følge af arbejdet, uanset om den ansatte er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Læs om betingelserne i Den juridiske vejledning: Personer som kan få skattefri rejsegodtgørelse og Personer som ikke kan få skattefri rejsegodtgørelse.   

Hvad er fuld og begrænset skattepligt?

Personer, der har bopæl eller opholder sig her i landet mindst seks måneder uden pauser, er fuldt skattepligtige. Fuldt skattepligtige skal betale skat af hele deres indkomst, også selv om den stammer fra udlandet.

Hvis en person ikke har sin faste adresse i Danmark, men eventuelt har en indtægt herfra alligevel, vil han være begrænset skattepligtig.

Lån og leje af medarbejdere fra danske virksomheder

Når en udenlandsk virksomhed låner eller lejer en dansk arbejdsgivers medarbejdere, er det den danske arbejdsgiver, der skal tilbageholde A-skat og am-bidrag i de ansattes løn.

En udenlandsk virksomhed kan godt have et dansk cvr-nummer uden, at den bliver en "dansk arbejdsgiver" og uden, at den dermed skal indeholde dansk skat for medarbejderne. Mange udenlandske virksomheder har et dansk cvr-nummer af hensyn til deres moms.

Hvornår er der tale om "dansk arbejdsgiver"?

En virksomhed skal være registreret som indeholdelsespligtig af A-skat og tilbageholde dansk skat i medarbejderens løn for at kunne anses for at være en "dansk arbejdsgiver" i denne sammenhæng.

I modsat fald gælder reglerne for lån eller leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder, hvor det er den udenlandske virksomhed, der skal indeholde skat hos medarbejderen.

Leje af medarbejdere fra udlandet

Læs om leje af medarbejdere fra udlandet

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.