Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. 

  • Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er den 20. marts og den 20. november 2023.
  • Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate for 2023 er den 1. februar 2024.
  • Selskabet betaler via Skattekontoen. Betalingslinjen, som selskabet skal bruge, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto → Stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Indberet og betal frivillig acontoskat

Selskabet kan betale frivillig acontoskat, fx hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt. Det kræver, at du først indberetter den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv, hvor du også kan finde guides til indberetningen.

Vi anbefaler, at du logger på TastSelv Erhverv regelmæssigt for at afstemme din Skattekonto. Alle acontoskatterater indgår på selskabets Skattekonto som beløb, Skattestyrelsen har til gode. Vi nedsætter ikke automatisk den frivillige acontoskat, hvis selskabet ikke betaler beløbet.

Den frivillige acontoskat kan først ses på Skattekontoen dagen efter, at indberetningen er gennemført via TastSelv Erhverv.

Ved oprettelse af frivillig acontoskat forfalder acontoskatten med det samme. Det har betydning, når man indberetter i god tid.

Eksempel: Hvis du laver en indbetaling på Skattekontoen til moms, men momsbeløbet ikke fremgår af Skattekontoen, så vil beløbet bruges til at dække acontoskat, da Skattekontoen dækker kendte skyldige beløb (såsom acontoskat).

Frister

Fristerne for frivillig acontoskat er den 20. marts for første rate, den 20. november for anden rate og den 1. februar året efter indkomståret for tredje rate.

Det er vigtigt at indberette ændringerne, før du betaler, ellers risikerer du, at betalingen bliver returneret.

Hvis selskabet beder om at få frivillig acontoskat tilbage før tid

Fremover beregner vi en negativ rente af frivillig acontoskat, som selskabet beder om at få tilbagebetalt inden årsopgørelsen, når indskudsbevisrenten i Danmarks Nationalbank er lavere end -0,2 %. Det er tilfældet for indbetalinger fra den 1. oktober 2021 til den 21. juli 2022. Fra den 22. juli 2022 vil der ikke være negativ rente.

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte raten ned i TastSelv Erhverv.
Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen via TastSelv Erhverv.

Efter fristen skal selskabet ansøge om at få nedsat raten ved at kontakte Skattestyrelsen.

Årsopgørelsen for indkomståret 2021 blev udsendt via Digital Post i oktober 2022. Vi udsender årsopgørelsen for 2022 i oktober 2023.

Årsopgørelsen kan også ses i TastSelv Erhverv > Kontakt > Meddelelsesarkiv.

Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets Skattekonto.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via Skattekontoen. Betalingslinjen, som selskabet skal bruge, står på årsopgørelsen eller under selskabets Skattekonto > Stamoplysninger.

Er selskabet med i en sambeskatning, er det administrationsselskabet, der modtager årsopgørelsen. Betaling bliver opkrævet via administrationsselskabets skattekonto.

Når du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge nedenstående IBAN-nummer, swift-kode og konto. Du skal derudover tilføje dit CVR-/SE-nummer i feltet Meddelelse til modtager. 

IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen
Meddelelse til modtager: 8-cifret CVR-/SE-nummer (Skriv kun tal uden mellemrum i dette felt!)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.