Den offentlige ejendomsvurdering er suspenderet. Det er endnu ikke endeligt fastlagt, præcis hvornår de nye vurderinger for erhvervsejendomme sendes ud, men det vil ske i forlængelse af de nye vurderinger til boligejerne, der forventes at blive udsendt fra sommeren 2021 og frem. 

Indtil de nye vurderinger kommer, gælder din ejendomsvurdering fra 2012, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Slå en ejendomsvurdering op

  • Andelsboligejendomme
  • Beboelsesejendomme med mindst 4 lejligheder
  • Forretninger
  • Fabrikker
  • Lagerejendomme
  • Landbrug
  • Skovbrug
  • Ubebyggede grunde

Du skal betale grundskyld (ejendomsskat) til din kommune.

Satser for grundskyld og andre skatter i din kommune (skm.dk - Skatteministeriets hjemmeside)

Grundværdi for ejendomme med mindst 4 lejligheder sættes ned

Grundværdien for beboelsesejendomme med mindst 4 lejligheder nedsættes med 2,5 % pr. 1. oktober 2016.

Den nedsatte grundværdi bruges til at beregne grundskyld (ejendomsskatter) fra den 1. januar 2018.

Du skal kun betale ejendomsværdiskat, hvis din erhvervsejendom indeholder en ejerbolig. Du kan på din vurdering se fordelingen mellem bolig og erhverv.

Dækningsafgift er en afgift, din kommune kan opkræve.

Indtil 1. januar 2022 beregnes afgiften som udgangspunkt af forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi.

Fra 1. januar 2022 beregnes afgiften af din afgiftspligtige grundværdi. 

Dækningsafgiften, som den enkelte kommune fastsætter, kan højst udgøre 10 promille.

I 2021 kan nuværende og tidligere ejere af blandt andet erhvervsejendomme, ejendomme med blandet bolig og erhverv og landbrugs- og skovejendomme klage over tidligere vurderinger fra perioden 2013-2020. Muligheden for at klage skyldes en lovændring fra 1. januar 2021. Læs om lovændringen på vurdst.dk.

Hvis du er omfattet af muligheden for at klage, vil du modtage et brev fra Vurderingsstyrelsen om dette i løbet af 2021. Både tidligere og nuværende ejere af erhvervsejendomme mv. kan klage over de vurderinger, der er videreført fra 2013 til 2020.

Læs om, hvad du kan klage over og hvordan på vurdst.dk

Klagegebyret er 500 kr. pr. påklaget vurdering.

Har du brug for vejledning om klagemuligheden over vurderingen, kan du ringe til Vurderingsstyrelsen på telefon 72 22 16 30. 

Har du spørgsmål om en erhvervsejendoms grundskyld og dækningsafgift, skal du kontakte kommunen, hvor ejendommen er beliggende.

Ønsker du information om klageudformning, sagsbehandlingstid mv., finder du information på Skatteankestyrelsens hjemmeside

Information om grundskyld, dækningsafgift, ejendomsværdiskat og tinglysningsafgift:

Hvis din afgørelse betyder, at du har betalt for meget i grundskyld eller dækningsafgift, vil din beliggenhedskommune tilrette din ejendomsskattebillet for skatteåret og tilbagebetale den for meget indbetalte grundskyld og/eller dækningsafgift.

Du kan få mere information om dette ved at kontakte kommunen, hvor ejendommen er beliggende.

Har du betalt afgift for tinglysning af ejerskifte af ejendommen, og afgiften er beregnet på grundlag af den nu ændrede ejendomsvurdering, har du mulighed for at ansøge om at få tilbagebetalt en del af tinglysningsafgiften.

Ansøgning skal ske via blanket 29.103 (Godtgørelse-Tinglysning), som du finder på skat.dk/blanket29103.

Ejer du en ejendom, der både benyttes til bolig og erhverv, betaler du både ejendomsværdiskat til Skattestyrelsen og grundskyld til kommunen, hvor ejendommen er beliggende. 

Får du helt eller delvist ret i din klage, kan afgørelsen have betydning for din betalte ejendomsværdiskat. Hvis det er tilfældet, vil Skattestyrelsen tilrette din årsopgørelse for det pågældende skatteår og tilbagebetale den for meget indbetalte ejendomsværdiskat til dig.

Hvis du har du betalt for meget grundskyld og/eller dækningsafgift i perioden, vil kommunen, hvor ejendommen er beliggende, betale pengene tilbage til dig. 

Har du betalt afgift for tinglysning af ejerskifte af ejendommen, og afgiften er beregnet på grundlag af den nu ændrede ejendomsvurdering, har du mulighed for at ansøge om at få tilbagebetalt en del af tinglysningsafgiften. 

Ansøgning skal ske via blanket 29.103 (Godtgørelse-Tinglysning), som du finder på skat.dk/blanket29103.

Hvis du har fået en omvurdering, kan du klage:

Læs mere om klage over omvurderinger (skatteankestyrelsen.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.