En finansiel kontrakt kan fx være terminsforretninger, swaps, optioner, strukturerede fordringer og certifikater.

Pengeinstituttet, fondshandleren eller netmægleren (fx en online investeringsplatform), du har købt, solgt eller indgået dine kontrakter gennem, oplyser ikke gevinst og tab for dig til Skattestyrelsen. Det gælder uanset, om du har depot i Danmark, i udlandet eller handler via en udenlandsk platform.

Du skal selv oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse.

Ret din årsopgørelse

Du skal opgøre gevinst og tab for hver enkelt kontrakt ved årets udløb. Hvis du har flere finansielle kontrakter, skal du oplyse årets nettogevinst eller nettotab.

Du skal også opgøre en eventuel tabssaldo til fremførsel til senere år. Fra indkomståret 2015 skal et tab være oplyst i tabsåret for ikke at miste retten til fremførsel.

Gevinster og tab på finansielle kontrakter opgøres uden hensyn til de skattemæssige regler, der gælder for det underliggende aktiv eller passiv, som kontrakten er bygget op omkring.

Har du flere kontrakter, skal disse opgøres samlet for det enkelte år - altså et nettoresultat. Hvis du har tab på en kontrakt, men gevinst på en anden, skal du modregne tabet i gevinsten og kun oplyse det samlede resultat til Skattestyrelsen.

Har du haft omkostninger i forbindelse med købet af dine finansielle kontrakter, skal du lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget trækker du fra i salgssummen.

Du skal opgøre efter lagerprincippet

Finansielle kontrakter beskattes efter lagerprincippet, også selvom du ikke har solgt (afsluttet) dem. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af værdistigningen på dine finansielle kontrakter, selvom du ikke har realiseret gevinsten. Hvis dine finansielle kontrakter er faldet i værdi, kan du få fradrag, selv om du ikke har realiseret tabet.

Du skal opgøre gevinst og tab som forskellen mellem kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse og værdien ved indkomstårets udløb.

Er kontrakten købt/indgået i indkomståret, skal du anvende kontraktens købssum i stedet for kontraktens værdi ved indkomstårets begyndelse. Er kontrakten solgt/afviklet i indkomståret, skal du anvende kontraktens salgssum/afståelsesværdi i stedet for kontraktens værdi ved indkomstårets udløb.

Er kontrakten købt/indgået og solgt/afviklet i samme indkomstår, skal du opgøre gevinst eller tab som forskellen mellem købssummen og salgssummen.

Eksempel på lagerprincippet
År 1 Beløb

Kontraktens købssum

40.000 kr.

Værdien ultimo

44.000 kr.

Gevinst

4.000 kr.

År 2

Beløb

Værdien primo

44.000 kr.

Værdien ultimo

51.000 kr.

Gevinst

7.000 kr.

År 3

Beløb

Værdien primo

51.000 kr.

Salgssum

59.000 kr.

Gevinst

8.000 kr.

Du skal altid oplyse nettogevinster og nettotab på finansielle kontrakter.

Hvis dine finansielle kontrakter- er udstedt i udlandet, skal du være særligt opmærksom på afsnittet "Hvis du har et depot i udlandet".

Sådan oplyser du gevinster

Gevinster er skattepligtige og skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Du skal oplyse gevinsterne i rubrik 346 på din årsopgørelse/oplysningsskema.

Sådan oplyser du tab

Har du tab på finansielle kontrakter, skal du altid opdele tabene i:

 • Aktiebaserede finansielle kontrakter
 • Øvrige finansielle kontrakter (som ikke er aktiebaserede)

Du kan få fradrag for tab i det omfang, at tabet ikke overstiger skattepligtige, oplyste nettogevinster for indkomståret 2002 og senere indkomstår. Et tab til fradrag skal oplyses til rubrik 346 på årsopgørelsen/oplysningsskemaet og angives med et minus.

Den udvidede mulighed for at modregne gælder kun for tab, der er konstateret i indkomståret 2010 eller senere.

Siden indkomståret 2010 har mulighederne for fradrag været udvidet, hvis kontrakten indeholder en ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier, eller hvis den er baseret på et aktieindeks, og enten kontrakten, de underliggende aktier eller de aktier, der indgår i det indeks, kontrakten er baseret på, er optaget til handel på et reguleret marked.

I dine Skatteoplysninger i TastSelv kan du se, hvorvidt dit pengeinstitut eller den, du har handlet eller indgået kontrakten med, har indberettet denne som aktiebaseret.

Sådan ser du dine Skatteoplysninger i TastSelv

Hvis dine tab på kontrakter, der opfylder de nævnte betingelser, ikke kan modregnes i gevinst på andre kontrakter, fordi tabet overstiger dine gevinster på finansielle kontrakter (inklusive ægtefællens), kan du vælge at modregne tabet i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Et resterende tab kan modregnes i en eventuel ægtefælles nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Er der fortsat et uudnyttet tab, fremføres det til modregning i senere indkomstår - først i gevinster på finansielle kontrakter og derefter i gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Du skal oplyse saldo for uudnyttede tab på aktiebaserede kontrakter, der opfylder de nævnte betingelser for at kunne modregnes i gevinst på aktier, optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 86.

Rubrik 86 var ny for indkomståret 2011. Det betyder, at eventuelle tab på aktiebaserede kontrakter for indkomståret 2010 indgik i saldoen i rubrik 85 - se eksemplerne. Du skal huske at nedsætte saldoen i rubrik 85 med den del af tabet, du overfører til rubrik 86.

Modregning i egne gevinster

Hvis du ønsker, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i dine egne gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked (fra rubrik 66), skal du skrive et 1-tal i rubrik 87.

Du kan du vælge, om du vil modregne hele tabet, eller om du kun vil modregne en del af tabet. Du kan dog højst modregne et beløb, der svarer til nettogevinsten på aktier, optaget til handel på et reguleret marked.

Hvis du ønsker, at kun en del af tabet på aktiebaserede kontrakter skal modregnes i gevinster på aktier, skal du i en ny rubrik 88 på blanket 04.055 angive det beløb, som du ønsker modregnet i nettogevinst på aktier. Du kan dog højest modregne et beløb, der svarer til nettogevinsten på aktier, optaget til handel på et reguleret marked.

Overførsel af tab til ægtefælle

Er du gift, og har du yderligere tab, som du ikke selv kan anvende, kan du vælge, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter skal overføres til din ægtefælle ved at skrive et 2-tal i rubrik 87.

Tab ønskes ikke modregnet

Ønsker du ikke at anvende dine tab på finansielle kontrakter til modregning i dine gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked (hverken dine egne eller eventuelt din ægtefælles), skal du ikke skrive noget i rubrik 87.

Eksempel: Du ønsker at modregne det hele i dine egne gevinster på aktier (tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - modregning i aktiegevinster):
Udregning Beløb

Samlet uudnyttet tab på finansielle kontrakter (rubrik 85 og 86) for indkomstår 1

50.000 kr.

Heraf udgør tab på aktiebaserede kontrakter (rubrik 86), der kan modregnes i gevinst på aktier opstået i indkomstår 1

10.000 kr.

Samlet tab på finansielle kontrakter i indkomstår 2

20.000 kr.

Heraf udgør tab på aktiebaserede kontrakter

20.000 kr.

Overført til modregning i egne aktiegevinster (rubrik 66) fra aktier, optaget til handel på et reguleret marked

30.000 kr.

Årsopgørelsen/oplysningsskemaet for indkomstår 2 udfyldes således:

Rubrik 85 (50.000 kr. - 10.000 kr.)

40.000 kr.

Rubrik 86 (10.000 kr. + 20.000 kr.)

30.000 kr.

Rubrik 87 - du angiver følgende værdi

1

Rubrik 88 på blanket 04.055 - du angiver intet, da du ønsker hele tabet på aktiebaserede kontrakter medregnet i aktiegevinster

Du skal skrive din gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 66 - med det beløb, der svarer til de 30.000 kr. i eksemplet.

Eksempel: Du ønsker hele tabet overført til din ægtefælle (tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - modregning i aktiegevinster):
Beregning Beløb

Samlet uudnyttet tab aktiebaserede kontrakter (rubrik 86) for indkomstår 1

50.000 kr.

Tab på aktiebaserede kontrakter opstået i indkomstår 2

10.000 kr.

Samlet tab på aktiebaserede kontrakter (rubrik 86) for indkomstår 2

60.000 kr.

Overført til modregning i egne samlede gevinster (rubrik 66) på aktier optaget til handel på reguleret marked

20.000 kr.

Du er gift, og du ønsker tab, som du ikke selv kan bruge, overført til modregning i din ægtefælles aktiegevinster (rubrik 66)

40.000 kr.

Årsopgørelsen/oplysningsskemaet for indkomstår 2 udfyldes således:

Rubrik 86 (50.000 kr. + 10.000 kr.)

60.000 kr.

Rubrik 87 - du angiver følgende værdi

2

Rubrik 88 på blanket 04.055 - du angiver intet, da du ønsker hele tabet på aktiebaserede kontrakter modregnet i aktiegevinster.

Du skal skrive din gevinst på aktier optaget til handel på reguleret marked i rubrik 66 med et beløb, der svarer til de 20.000 kr. i eksemplet.

Ægtefællen skal ligeledes skrive sin egen gevinst i rubrik 66, der svarer til de 40.000 kr. i eksemplet.

Som eksemplet viser, kan et tab, der ikke kan fradrages eller modregnes som angivet, overføres til modregning i en eventuel ægtefælles nettogevinster. Er tabet større end ægtefællens nettogevinster, skal tabet fremføres og kan også i de efterfølgende indkomstår modregnes i ægtefællens nettogevinster.

Overstiger et tab tidligere års gevinster, skal tabet i stedet fremføres, så det kan modregnes i fremtidige gevinster på finansielle kontrakter. Du skal oplyse et tab til fremførsel i rubrik 85 på årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Du skal oplyse det samlede tab til fremførsel.

Det første år skal årets tab oplyses. Er der tab næste år, skal dette tab lægges oveni, hvorefter du skal oplyse det samlede tab (saldoen). Hvis du i stedet udnytter et fremførselsberettiget tab i en gevinst, skal du også selv sørge for at reducere saldoen.

Beløbet, der oplyses i rubrik 85, skal altid være udtryk for din resterende saldo til fremførsel. 

Eksempel: Sådan skal du oplyse gevinst og tab
År 1 Beløb Forklaring

Gevinst

10.000 kr.

Rubrik 346

10.000 kr.

År 2

Beløb

Forklaring

Tab

-15.000 kr.

Rubrik 346

-10.000 kr.

I år 2 kan der opnås fradrag for 10.000 kr., da dette svarer til tidligere års beskattede gevinster.

Rubrik 85

5.000 kr.

Det overskydende tab på 5.000 kr. skal fremføres.

År 3

Beløb

Forklaring

Gevinst

3.000 kr.

Årets gevinst skal ikke beskattes, da der er tab til fremførsel fra år 2 (3.000 kr. af de 5.000 kr.), som modregnes i gevinsten.

Rubrik 85

2.000 kr.

Saldo for tab til fremførsel skal nedsættes med de 3.000 kr. til 2.000 kr.

År 4

Beløb

Forklaring

Gevinst

5.000 kr.

Rubrik 346

3.000 kr.

Da saldo for tab til fremførelse fra år 3 er 2.000 kr., skal kun nettogevinsten på 3.000 kr. beskattes

Rubrik 85

0 kr.

Saldo for tab til fremførsel skal nulstilles.

Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter

I rubrik 86 skal du skrive det samlede fradragsberettigede tab, hvor du kan vælge at få tab modregnet i gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Beløbet, der oplyses i rubrik 86, skal altid være udtryk for din resterende saldo til fremførsel.

Tab på øvrige finansielle kontrakter

I rubrik 85 skal du skrive det samlede fradragsberettigede tab for indkomståret 2002 og frem, som fremføres til senere indkomstår. Dog ikke finansielle kontrakter der er omfattet af rubrik 86 (aktiebaserede kontrakter).

Beløbet, der oplyses i rubrik 85, skal altid være udtryk for din resterende saldo til fremførsel.

Anvendelse af tab

I rubrik 87 skal du skrive, om du ønsker, at tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i årets gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Hvis du er gift, kan du vælge, om tab skal bruges i din egen gevinst på aktier, eller om tabet skal overføres til din ægtefælle, hvis du ikke selv kan bruge det.

Der er tre markeringsmuligheder til rubrik 87:

Tab modregnes ikke
Markering i denne rubrik betyder, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter ikke bliver modregnet i gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Tab modregnes i egen indkomst
Markering i denne rubrik betyder, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter kun bruges i din egen gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Tab modregnes i egen og ægtefælles indkomst
Markering i denne rubrik betyder, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, som du ikke selv bruger, overføres til din ægtefælle.

I rubrik 88 på blanket 04.055 skal du skrive det beløb, du ønsker modregnet i gevinst på aktier. Du skal kun bruge rubrikken, hvis du kun ønsker, at en del af tabet på aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i nettogevinst på aktier.

Du kan ikke bruge TastSelv til rubrik 88. Du skal bruge blanket 04.055.

Din kontrakt skal bestå af tre dele for at være omfattet af begrebet finansiel kontrakt. Der skal være:

 1. En bindende aftale
 2. En tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunktet og afviklingstidspunktet/leveringstidspunktet
 3. Aftalt en afviklingspris/kurs (eventuelt en formel eller en beregningsmodel vedrørende afviklingsprisen)

En finansiel kontrakt er karakteriseret ved, at kontraktens værdi afhænger af værdien på et eller flere andre aktiver - kaldet underliggende aktiver. Disse underliggende aktiver er ofte aktier, valuta eller råvarer.

Finansielle kontrakter kan enten afvikles (opfyldes) ved at levere det underliggende aktiv eller ved at afregne differencen. Ved afregning af differencen leveres det underliggende aktiv ikke, men kontrakterne afvikles alene ved betaling mellem kontraktens parter.

Følgende produkter er typiske finansielle kontrakter:

 • Terminsforretninger, fx i valuta, obligationer eller råvarer
 • Strukturerede fordringer, for eksempel obligationer eller indlån
 • Swaps, for eksempel indgået for at bytte rente- eller valutabetalinger
 • Optioner
 • Futures

Strukturerede fordringer eller indlån kan enten være omfattet af reglerne om finansielle kontrakter eller andre regler, alt afhængig af hvad der regulerer kursen på disse fordringer.

Læs mere i afsnittet "Swaps, valutaterminsforretninger og strukturerede fordringer".

Visse kontrakter kan være undtaget fra beskatning som finansielle kontrakter. Det er kontrakter, hvor det underliggende aktiv fx er fast ejendom, aktier, tegningsretter til aktier eller aftaler om levering af varer og tjenesteydelser.

Kontakt Skattestyrelsen for at få at vide, hvordan sådanne kontrakter skal behandles skattemæssigt.

Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om dine investeringer i et depot i udlandet, eller hvis du handler på en udenlandsk platform. Vi kan derfor ikke automatisk beregne gevinst eller tab på disse investeringer.

Vi får automatisk oplysninger om finansielle kontrakter som ligger i et dansk depot, men pengeinstituttet, fondshandleren eller netmægleren (fx en online investeringsplatform), du har købt, solgt eller indgået dine kontrakter gennem, oplyser ikke gevinst og tab for dig til os.

I dine Skatteoplysninger i TastSelv kan du se, hvorvidt dit pengeinstitut eller den, du har handlet eller indgået kontrakten med, har indberettet denne som aktiebaseret.

Sådan ser du dine Skatteoplysninger i TastSelv

Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på i forhold til de mest handlede finansielle kontrakter.

Har du indgået aftale om en rente- eller valutaswap, hvor formålet er at bytte renter og/eller valuta, vil der i skattemæssig henseende ikke være tale om renter. De løbende betalinger indgår i opgørelsen af gevinst eller tab på en finansiel kontrakt. Udover de løbende betalinger skal der opgøres en værdi af kontrakten ved udløbet af indkomståret, der skal indgå i den samlede opgørelse efter lagerprincippet.

Når du handler med terminsforretninger, hvor kontrakten afsluttes med en differenceafregning, er der tale om en finansiel kontrakt. Der er således ikke tale om en almindelig fordring, der er omfattet af de skattemæssige regler for fordringer i almindelighed.

Bruger du en terminsforretning til at kurssikre med, når du optager eller indfrier gæld, skal du opgøre gevinst eller tab på selve terminsforretningen, der beskattes som en finansiel kontrakt. Dette gælder dog normalt ikke, hvis gælden har sikkerhed i fast ejendom. I så fald skal opgørelse af gevinst eller tab ske sammen med selve lånet.

Strukturerede fordringer er et produkt, der består af en fordring, for eksempel en obligation eller en indlånskonto i et pengeinstitut, der helt eller delvis reguleres efter udviklingen på et eller flere underliggende aktiver. De underliggende aktiver er typisk aktier, aktieindeks, valuta, råvarer, renter med videre. Selvom strukturerede fordringer består af to elementer, skal de betragtes som én helhed.

Den skattemæssige behandling af strukturerede fordringer er afhængig af, hvornår fordringerne er udstedt, hvilke underliggende aktiver, der regulerer fordringerne, og hvornår fordringerne er købt.

Reglerne om, at en struktureret fordring i visse situationer skal anses for at være en finansiel kontrakt, blev indført den 4. maj 2005. Hvis den første kreditor har erhvervet den strukturerede fordring før 4. maj 2005, bliver den altså ikke behandlet som en finansiel kontrakt. Skattemæssigt bliver den behandlet efter de øvrige regler i kursgevinstloven.

Det samme gælder fordringer købt før 27. januar 2010, der er udstedt i danske kroner, men reguleres efter udviklingen i én eller flere fremmede valutaer. Gevinst og tab på sådanne fordringer skal opgøres efter realisationsprincippet, det vil sige, når fordringen sælges. Gevinst og tab skal medregnes i kapitalindkomsten.

Du skal dog være opmærksom på, at der her gælder en bagatelgrænse på 2.000 kr. Hvis din gevinst eller tab i indkomståret sammenlagt med gevinst og tab på andre fordringer, gæld i fremmed valuta og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning ikke overstiger denne grænse, skal gevinst/tab ikke medregnes. Beløbsgrænsen gælder for hver ægtefælle for sig. Finansielle kontrakter er ikke omfattet af bagatelgrænsen.

En tilsvarende fordring købt den 27. januar 2010 eller senere, anses for at være en finansiel kontrakt. Beskatning skal derfor opgøres efter de principper, der er beskrevet i denne vejledning. Opgørelse af gevinst eller tab foretages efter lagerprincippet. Tab er kildeartsbegrænset.

Udbyderne af de strukturerede fordringer betegner også fordringerne som indekserede obligationer eller garantiobligationer. De forskellige navne har ingen betydning for, hvordan de strukturerede fordringer skal beskattes.

Du kan også se, hvilket regelsæt din strukturerede fordring skal behandles efter i eksemplet.

Eksempel på finansiel kontrakt

En fordring i DKK, der reguleres efter bare én anden valuta (for eksempel SEK) vil, hvis den er købt den 27. januar 2010 eller senere, blive anset for at være en finansiel kontrakt.

Eksempel på ikke-finansiel kotnrakt

En fordring i SEK uden anden regulering bliver ikke anset for en finansiel kontrakt, uanset om den er købt før eller efter 27. januar 2010.

Hvis din finansielle kontrakt er udstedt i udlandet, skal du selv vide, hvilken type værdipapirer du handler med og oplyse til os, hvordan de skal beskattes efter danske regler.

Du skal oplyse nettofortjeneste og nettotab på finansielle kontrakter, der er udstedt i udlandet, i rubrik 434 på din årsopgørelse.

 • Nettofortjeneste = årets positive resultat efter fradrag af årets tab og fremført tab fra forrige og tidligere år, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002
 • Nettotab = årets negative resultat efter fradrag af eventuel gevinst i året, i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002
 • Gevinst og tab på visse strukturerede fordringer, der beskattes som finansielle kontrakter. Du kan trække tab fra, i det omfang tabet ikke overstiger skattepligtige gevinster for 2002 og senere indkomstår.

Beløbet skal være omregnet til hele danske kroner (DKK).

Omregningen skal ske med valutakursen på det tidspunkt, hvor der skal fastsættes en værdi i danske kroner. Dvs. på tidspunktet, hvor du har købt eller solgt den finansielle kontrakt, samt det tidspunkt, hvor du skal bruge en kurs sidst på året, når du opgør gevinst og tab efter lagerprincippet.

Modregning og fremførsel af tab skal registreres på samme måde som finansielle kontrakter, der er udstedt i Danmark.

Læs mere i afsnittet "Sådan oplyser du gevinst og tab".

De særlige regler om begrænset fradrag for tab på finansielle kontrakter gælder ikke for finansielle kontrakter, der har en tilknytning til en erhvervsmæssig virksomhed. I sådanne tilfælde er der fuldt fradrag for tab. Det afgøres ud fra en konkret vurdering af hver enkelt kontrakt, om der er en erhvervsmæssig tilknytning.

Hvilke kontrakter kan have en erhvervsmæssig tilknytning?

Det vil typisk være kontrakter, der er indgået for at sikre mod risiko på valuta, pris eller rente på virksomhedens leverancer, fordringer eller gæld.

Kontrakten skal vurderes i den sammenhæng, den indgås i.

Ved erhvervsmæssig tilknytning gælder som udgangspunkt:

 • Kontraktens hovedstol må ikke overstige fx det lån eller den produktion med videre, som kontrakten hænger sammen med.
 • Kontraktens løbetid må ikke overstige løbetiden på fx det lån eller den produktion med videre, som kontrakten hænger sammen med.
 • Bagvedliggende lån med videre skal være erhvervsmæssige.

 For valutaterminsforretninger gælder som udgangspunkt disse betingelser:

 • Den ene af valutaterminsforretningens to valutaer skal være den valuta, valutalånet er optaget i (ved låneomlægning kan andre valutaer dog eventuelt accepteres i en mellemperiode).
 • Den anden valuta skal være den, som valutalånet fremover skal være i.
 • Terminsforretningen i relation til løbetid og beløbsstørrelser skal til enhver tid svare til en afdækning af fremtidige betalinger af renter og/eller omlægning af restgæld.

Ved en valutaswap skal den ene af valutaswappens to valutaer normalt være den samme valuta som den valuta, der ønskes afdækket.

Eksempel på en erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig tilknytning
År 1 Beløb

Erhvervsmæssig

-100.000 kr.

Ikke erhverv

-90.000 kr.

Til fradrag er 100.000 kr. og til fremførsel er 90.000 kr.

År 2

Beløb

Erhvervsmæssig

110.000 kr.

Ikke erhverv

0 kr.

Efter modregning af tab til fremførsel er der 20.000 kr. tilbage til beskatning

År 3

Beløb

Erhvervsmæssig

100.000 kr.

Ikke erhverv

-200.000 kr.

Der er intet til fradrag, da modregningen blev anvendt året før. Efter modregning af årets tab i årets gevinst er der 100.000 kr. til fremførsel.

År 4

Beløb

Erhvervsmæssig

65.000 kr.

Ikke erhverv

0 kr.

Efter modregning af tab til fremførsel er der 35.000 kr. til fremførsel.

År 5

Beløb

Erhvervsmæssig

80.000 kr.

Ikke erhverv

0 kr.

Efter modregning af tab til fremførsel er der 45.000 kr. til beskatning.

År 6 (Indkomståret 2010 eller senere)

Beløb

Erhvervsmæssig

0 kr.

Ikke erhverv *

-85.000 kr.

Til fremførsel er 85.000 kr.

* Som beskrevet i afsnittet "Sådan oplyser du gevinst og tab" kan den del af tabet, der vedrører aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter under visse forudsætninger modregnes i gevinster på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Hvis du vælger at overføre en del af tabet til modregning i aktiegevinster, og du bruger blanket 04.055, skal du skrive værdien 1 i rubrik 87. Hvis du ønsker, at modregning skal ske i din egen og din ægtefælles gevinst, skal du skrive værdien 2 i rubrik 87.

Ønsker du ingen modregning, skal du ikke gøre noget.

Finansielle kontrakter kan medtages i virksomhedsordningen, hvis de har en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden. Hver enkelt kontrakt skal vurderes konkret.

Hvis midler fra virksomheden investeres i en finansiel kontrakt, der ikke har en erhvervsmæssig tilknytning, vil den finansielle kontrakt ikke kunne indgå i virksomhedsordningen. Konsekvensen ved at have en finansiel kontrakt uden erhvervsmæssig tilknytning i virksomhedsordningen vil være, at betalte beløb skal betragtes som hævninger i virksomheden. Hvis virksomheden omvendt har modtaget betalinger, skal disse betragtes som indskud.

Strukturerede fordringer, der beskattes som finansielle kontrakter efter lagerprincippets, kan normalt indgå i virksomhedsskatteordningen.

Hvis den strukturerede fordring ikke har erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, vil et eventuelt tab være omfattet af tabsbegrænsningsreglerne som beskrevet ovenfor.

Lagerprincippet gælder, uanset om de finansielle kontrakter/strukturerede fordringer indgår i virksomhedsordningen eller ej.

Skattestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde give tilladelse til at anvende realisationsprincippet. Det betyder, at gevinst eller tab ikke skal oplyses, før de finansielle kontrakter sælges/udløber.

Disse tre betingelser skal være opfyldt:

 • Kontrakten skal indgås som led i virksomhedens primære drift.
 • Kontrakten skal sikre leverancer til eller fra virksomheden.
 • Lagerprincippet vil være til væsentlig økonomisk ulempe for virksomheden.

Du skal sende ansøgning om dispensation fra lagerprincippet til Skattestyrelsen. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om finansielle kontrakter.