Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift, og du skal udfylde en blanket og sende den til os. Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal hverken du eller modtageren gøre noget.

Loading...

Beregningen er vejledende og viser gaveafgiften på kontantgaver i de almindeligste tilfælde. Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning og i Boafgiftsloven (Retsinformation).

Betal gaveafgift af kontantgaver, værdipapirer og andet, fx bil og båd

Når du skal betale gaveafgift af kontantgaver, skal du udfylde vores digitale blanket herunder. Du betaler også gaveafgiften via blanketten:

07.016 – Kontantgaver (pengegaver), værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked og andet, fx bil og båd 


Betal gaveafgift af andre gaver end kontanter

Du betaler gaveafgift af andre gaver end kontanter, fx overdragelse af virksomhed, via enten netbank eller dit pengeinstitut. Du skal betale gaveafgiften samtidig med, at du sender gaveanmeldelsen.

Hent gaveanmeldelse 07.016 B

Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis enten giveren eller modtageren dør, efter at gaven er givet, er fristen senest otte uger efter dødsfaldet.

Sådan betaler du via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at betalingen er gaveafgift, og skriv givers og modtagers cpr-numre.

Sådan betaler du via pengeinstitut:

Oplys kreditornummer 8140 6731, at indbetalingen er gaveafgift og givers og modtagers cpr-numre.

Når gaven er en ting, kan værdien fastsættes ved hjælp af for eksempel en faktura.

Værdipapirer og aktiver

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og noterede valutaer værdiansættes til kursen på det tidspunkt gaven modtages.

Aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fx unoterede aktier, valuta eller en bil, værdiansættes til handelsværdien på det tidspunkt, hvor gaven modtages.

Brugsværdi

Hvis for eksempel forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, skal værdien opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen: registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, der betales for barnet i forbindelse med bilen.

Er du i tvivl, om værdien af et aktiv overstiger den skattefrie grænse på 67.100 kr. i 2020 (65.700 kr. i 2019), kan du bede om at få et bindende svar.

Fast ejendom

Du skal altid sælge fast ejendom til markedsværdien. Hvis boligen ikke er vurderet som udlejet, kan du som udgangspunkt sælge ejendommen til et beløb, der ligger inden for 85-115 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Du kan ikke sælge ejendommen til et beløb, der ligger inden for 85-115 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering, hvis der er særlige omstændigheder, der indikerer, at en salgspris, der højst afviger med 15 procent i forhold til den seneste vurdering, ikke er udtryk for ejendommens reelle markedsværdi.

Hvis du har fået en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales afgift til Danmark.

Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven består af følgende aktiver beliggende her i landet:

  • fast ejendom
  • tilbehør til fast ejendom
  • formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.

Gaver sendt fra lande uden for EU

Almindelige gaver til jul, fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup, ved fratrædelse, jubilæer, lignende lejlighedsgaver og reklamegaver af beskeden værdi er skattefri.

Får du en gave, som er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven på din årsopgørelse, rubrik 20. Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

En gave som tak for undervisning eller et foredrag er altid skattepligtig.

Det samme gælder gaver, du får tilsendt, og som du kan anmelde på en blog eller andre sociale medier - også selvom du vælger ikke at skrive om dem.

Hvis gaven er et gavekort eller en kontantgave, skal du betale skat af beløbet.

Ved tingsgaver skal du kun betale skat af den værdi, gaven har for dig. Det gælder alle typer gaver, som eksempelvis vingaver, billetter til festivaler, middage, skønhedsprodukter og ferierejser.

Du skal selv oplyse værdien af gaverne. Det gør du ved at skrive værdien på din årsopgørelse, rubrik 20.

Indsamlede penge er kun skattefri, hvis enten:

  • de alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
  • de er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst.
  • de er givet til personer eller efterladte til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe.

Der er også et krav, at pengene er givet én gang for alle, at indsamlingen er foregået blandt en større personkreds, og at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Giverne kan ikke få fradrag for deres bidrag til indsamlingen.

Indsamlede penge til andre formål skal modtageren betale skat af.

Er du i tvivl, om de indsamlede penge er skattefri, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.